Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw:Vapeur, eau chaude et produits connexes

2022/S 225-648274  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2022 S225 Pologne-Wroc?aw: Vapeur, eau chaude et produits connexes 2022/S 225-648274 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROC?AWIU NumÈro national d'identification: 8981816856 Adresse postale: UL. BOROWSKA 213 Ville: WROC?AW Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-556 Pays: Pologne Point(s) de contact: Zofia Widomska-Brycka Courriel: zwidomska@usk.wroc.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.usk.wroc.pl Adresse du profil díacheteur: www.usk.wroc.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostaw?/ zakup energii cieplnej dla USK we Wroc?awiu NumÈro de rÈfÈrence: DZP.242.741.2022
II.1.2) Code CPV principal 09320000 Vapeur, eau chaude et produits connexes
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL2 Makroregion po?udniowy
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
opis przedmiotu zamÛwienia stanowi Za??cznik nr 1, do SIWZ.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 12
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 207-590418
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Dostaw?/ zakup energii cieplnej dla USK we Wroc?awiu
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
11/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: ZespÛ? Elektrociep?owni Wroc?awskich KOGENERACJA S.A Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 7 980 124.33 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
) Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia: a)Informacja z KRK w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp b)Informacja z KRK w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp c) O?wiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?. do tej samej gr. Kapi., (ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochr. Kon. i konsum. Dz. U. z 2019 r. poz. 369) d)o?wiad., wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania okre?lonych w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP dot. zakazu ubiegania si? o zam.publ. tytu?em ?rodka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP dot. zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?Ûcenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8 ustawy PZP. O?wiadczenia wykonawcy (..)dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie . 2)Na potwierdzenie spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu: Aktualny odpis z CEDIG lub KRS posiada(j?) aktualn? koncesj?(..) Taryfy energetyczne na obrÛt ciep?em na rok 2022
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj?? Wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie??? szkod?? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodna? z przepisami ustawy czynno??? Zamawiaj?cego, podj?ta? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w postepowaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si?? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg?? wnosi si?? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî PZP.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/11/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 09320000 Vapeur, eau chaude et produits connexes
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
VII.1.4) Description des prestations:
zawarty w za??czniku 2A do SWZ stanowi?cy za??cznik nr 1 do umowy
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 12
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 7 980 124.33 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: ZespÛ? Elektrociep?owni Wroc?awskich KOGENERACJA S.A. z siedzib? we Wroc?awiu (50-220) przy ul. ?owieckiej 24 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
W opublikowanym og?oszeniu data zawarcia umowy 18/10/2022 po modyfikacji i 14/11/2022
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
W opublikowanym og?oszeniu data zawarcia umowy 18/10/2022 po modyfikacji i 14/11/2022
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 7 980 124.33 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 7 980 124.33 PLN Dostaw?/ zakup energii cieplnej dla USK we Wroc?awiu 22/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09320000 - Vapeur, eau chaude et produits connexes