Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 29/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wrze?nia: Accessoires de soudage

2021/S 199-519063  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Pologne-Wrze?nia: Accessoires de soudage

2021/S 199-519063

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 186-481478)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Powiat Wrzesi?ski
NumÈro national d'identification: pl
Adresse postale: ul. Chopina 10
Ville: Wrze?nia
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 62-300
Pays: Pologne
Courriel: przetargi@wrzesnia.powiat.pl
TÈlÈphone: +48 616404429
Fax: +48 616402051
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wrzesnia.powiat.pl
Adresse du profil díacheteur: https://www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Zakup i dostawa materia?Ûw pomocniczych i stalowych niezb?dnych do przeprowadzenia szkole i kursÛw zawodowych

NumÈro de rÈfÈrence: 272.29.2021

II.1.2)
Code CPV principal
44315100 Accessoires de soudage

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup i dostawa materia?Ûw pomocniczych i stalowych niezb?dnych do przeprowadzenia szkole i kursÛw zawodowych w ramach projektu pn.: ÑRozwÛj szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesi?skiego ñ stawiamy na kszta?cenie fachowcÛw!î w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, O Priorytetowa
   8.  Edukacja, Dzia?ania
   8. 3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kszta?cenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddzia?ania
   8. 3.1. Kszta?cenie zawodowe m?odzie?y ñ tryb konkursowy, wspÛ?finansowanego ze ?rodkÛw Europejskiego Funduszu: Cz?? 1 ñ Materia?y pomocnicze do przeprowadzenia szkole Cz?? 2 ñ Materia?y stalowe do przeprowadzenia szkole

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 186-481478

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: VI.3

Lot n : 1i 2

Au lieu de:


   1.  Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych tj.: 1) dotyczy ka?dej cz??ci - o?wiadczenie, ?e nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Przedmiotowe o?wiadczenie Wykonawca sk?ada w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu ZamÛwienia (ESPD), stanowi?cego Za??cznik nr 2 do Rozporz?dzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia. Informacje zawarte w ESPD stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. 2) dotyczy ka?dej cz??ci - O?wiadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawc?, ktÛry z?o?y odr?bn ofert?, ofert cz??ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej - za??cznik nr 5 do SWZ; 3) O?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnosz?cym si do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. - wzÛr o?wiadczenia stanowi Za??cznik nr 6 do SWZ. 4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporz?dzonych nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji; 5) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotycz?cym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 p.z.p. sporz?dzona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem.
   2.  Tre? oferty musi odpowiada tre?ci SWZ.
   3.  Ofert sk?ada si na Formularzu Ofertowym ñ zgodnie z Za??cznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofert Wykonawca jest zobowi?zany z?o?y?: a) formularz cenowy ñ zgodnie z: Za??cznik nr 1a ñ dot. cz. I, Za??cznik nr 1b ñ dot. cz. II, - formularz nie podlega uzup??nieniu; b) zobowi?zanie innego podmiotu do udost?pnienia niezb?dnych zasobÛw Wykonawcy - zgodnie z Za??cznikiem nr 3 do SWZ (je?li dotyczy); c) dokumenty, z ktÛrych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pe?nomocnictwa (je?eli dotyczy);

Lire:


   1.  Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie: 1) dotyczy ka?dej cz??ci - o?wiadczenie, ?e nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Przedmiotowe o?wiadczenie Wykonawca sk?ada w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu ZamÛwienia (ESPD), stanowi?cego Za??cznik nr 2 do Rozporz?dzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia. Informacje zawarte w ESPD stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu na dzie z?o?enia oferty. Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych tj.: 2) dotyczy ka?dej cz??ci - O?wiadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawc?, ktÛry z?o?y odr?bn ofert?, ofert cz??ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej - za??cznik nr 5 do SWZ; 3) O?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnosz?cym si do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. - wzÛr o?wiadczenia stanowi Za??cznik nr 6 do SWZ. 4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporz?dzonych nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji; 5) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotycz?cym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 p.z.p. sporz?dzona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem.
   2.  Tre? oferty musi odpowiada tre?ci SWZ.
   3.  Ofert sk?ada si na Formularzu Ofertowym ñ zgodnie z Za??cznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofert Wykonawca jest zobowi?zany z?o?y?: a) formularz cenowy ñ zgodnie z: Za??cznik nr 1a ñ dot. cz. I, Za??cznik nr 1b ñ dot. cz. II, - formularz nie podlega uzup??nieniu; b) zobowi?zanie innego podmiotu do udost?pnienia niezb?dnych zasobÛw Wykonawcy - zgodnie z Za??cznikiem nr 3 do SWZ (je?li dotyczy); c) dokumenty, z ktÛrych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pe?nomocnictwa (je?eli dotyczy); Komplet informacji dotycz?cy niniejszego postepowania znajduje si na stronie: www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia

www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia
VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
31300000 - Fils et câbles isolés 
31680000 - Fournitures et accessoires électriques 
44000000 - Matériaux et structures de construction; produits auxiliaires pour la construction (à l'exception des appareils électriques) 
44100000 - Matériaux de construction et articles connexes 
44315100 - Accessoires de soudage 
44316400 - Articles de quincaillerie 
44512000 - Outils à main divers