Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 05/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wrze?nia: Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire

2021/S 199-519030  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Pologne-Wrze?nia: Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire

2021/S 199-519030

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 196-508150)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Powiat Wrzesi?ski
Numéro national d'identification: pl
Adresse postale: ul. Chopina 10
Ville: Wrze?nia
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 62-300
Pays: Pologne
Courriel: przetargi@wrzesnia.powiat.pl
Téléphone: +48 616404429
Fax: +48 616402051
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wrzesnia.powiat.pl
Adresse du profil d'acheteur: https://www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Zakup energii elektrycznej na rok 2022

Numéro de référence: NI.272.27.2021

II.1.2)
Code CPV principal
09300000 Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest "Zakup energii elektrycznej na rok 2022 " w ramach grupy zakupowej, w sk?ad której wchodz?: Powiat Wrzesi?ski, Gmina Wrze?nia, Gmina Nekla, Gmina Ko?aczkowo, Gmina Mi?os?aw, Zak?ad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Przedsi?biorstwo Us?ug Komunalnych Sp. z o.o., Przedsi?biorstwo Wodoci?gów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
08/10/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 196-508150

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: VI.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Informacje dodatkowe:

Au lieu de:

Z post?powania o udzielenie zamówienia wyklucza si Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczno?ci wskazanych: 1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.; 2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, p.z.p., tj.: a) w stosunku do którego otwarto likwidacj?, og?oszono upad?o??, którego aktywami zarz?dza likwidator lub s?d, zawar uk?ad z wierzycielami, którego dzia?alno? gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury;
   2.  Wykluczenie Wykonawcy nast?puje zgodnie z art. 111 p.z.p.
   3.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 p.z.p lub art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p, je?eli udowodni zamawiaj?cemu, ?e spe?ni ??cznie przes?anki wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p. Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych tj.: 1) o?wiadczenie, ?e nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Przedmiotowe o?wiadczenie Wykonawca sk?ada w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), 2) O?wiadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawc?, który z?o?y odr?bn ofert?, ofert cz??ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej - za??cznik nr 5 do SWZ; 3) O?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnosz?cym si do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. - wzór o?wiadczenia stanowi Za??cznik nr 6 do SWZ. 4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporz?dzonych nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji; 5) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotycz?cym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 p.z.p. sporz?dzona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem. 6) odpowiednio zezwolenie, licencj?, koncesj lub potwierdzenie wpisu do rejestru dzia?alno?ci regulowanej, je?eli ich posiadanie jest niezb?dne do ?wiadczenia okre?lonych us?ug w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania; Ofert sk?ada si na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Za??cznikiem nr 1 i
   1. 1 do SWZ. Wraz z ofert Wykonawca jest zobowi?zany z?o?y?: a) formularz cenowy - zgodnie z Za??cznikiem nr
   1. 1 ; b) zobowi?zanie innego podmiotu do udost?pnienia niezb?dnych zasobów Wykonawcy - zgodnie z Za??cznikiem nr 3 do SWZ (je?li dotyczy); c) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pe?nomocnictwa (je?eli dotyczy); Komplet informacji dotycz?cy niniejszego post?powania znajduje si pod adresem (www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia).

www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia
Lire:


   1. Z post?powania o udzielenie zamówienia wyklucza si Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczno?ci wskazanych: 1)w art. 108 ust. 1 p.z.p.; 2)w art. 109 ust. 1 pkt. 4, p.z.p., tj.: a)w stosunku do którego otwarto likwidacj?, og?oszono upad?o??, którego aktywami zarz?dza likwidator lub s?d, zawar uk?ad z wierzycielami, którego dzia?alno? gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury;
   2.  Wykluczenie Wykonawcy nast?puje zgodnie z art. 111 p.z.p.
   3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 p.z.p lub art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p, je?eli udowodni zamawiaj?cemu, ?e spe?ni ??cznie przes?anki wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p.
   1.  Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie: 1) o?wiadczenia, ?e nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Przedmiotowe o?wiadczenie Wykonawca sk?ada w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), stanowi?cego Za??cznik nr 2 do Rozporz?dzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu na dzie z?o?enia oferty. Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych tj.: 2) O?wiadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawc?, który z?o?y odr?bn ofert?, ofert cz??ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej - za??cznik nr 5 do SWZ; 3) O?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnosz?cym si do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. - wzór o?wiadczenia stanowi Za??cznik nr 6 do SWZ. 4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporz?dzonych nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji; 5) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotycz?cym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 p.z.p. sporz?dzona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem. 6) odpowiednio zezwolenie, licencj?, koncesj lub potwierdzenie wpisu do rejestru dzia?alno?ci regulowanej, je?eli ich posiadanie jest niezb?dne do ?wiadczenia okre?lonych us?ug w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania; 7) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) dotycz?cy podmiotów na zdolno?ciach których polega wykonawca (je?li dotyczy) Ofert sk?ada si na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Za??cznikiem nr 1 i
   1. 1 do SWZ. Wraz z ofert Wykonawca jest zobowi?zany z?o?y?: a) formularz cenowy - zgodnie z Za??cznikiem nr
   1. 1 ; b) zobowi?zanie innego podmiotu do udost?pnienia niezb?dnych zasobów Wykonawcy - zgodnie z Za??cznikiem nr 3 do SWZ (je?li dotyczy); c) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pe?nomocnictwa (je?eli dotyczy);

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
09300000 - Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire 
09310000 - Électricité