Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wrze?nia:Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2023/S 200-626678  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 17/10/2023 S200 Pologne-Wrze?nia: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 2023/S 200-626678 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Wrze?nia NumÈro national d'identification: 7891001386 Adresse postale: ul. Ratuszowa 1 Ville: Wrze?nia Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 62-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Tomasz Koralewski Courriel: przetarg@wrzesnia.pl TÈlÈphone: +48 616404151 Fax: +48 616404044 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.wrzesnia.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/wrzesnia
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zagospodarowanie odpadÛw komunalnych pochodz?cych z nieruchomo?ci zamieszka?ych po?o?onych na terenie gminy Wrze?nia w 2024 r. NumÈro de rÈfÈrence: ZP-271/34/WP/2023
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia obj?tego niniejszym post?powaniem jest zagospodarowanie odpadÛw komunalnych pochodz?cych z nieruchomo?ci zamieszka?ych, po?o?onych na terenie gminy Wrze?nia w 2024 roku.SzczegÛ?owo przedmiot zamÛwienia i warunki prawid?owego wykonania zamÛwienia okre?lono w OPZ stanowi?cym za??cznik do niniejszego SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 9 205 413.50 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadÛw komunalnych o kodzie 20 03 01 i odpadÛw ulegaj?cych biodegradacji ñ bioodpadÛw ñ o kodzie 20 02 01
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Wrze?nia
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadÛw komunalnych o kodzie 20 03 01 i odpadÛw ulegaj?cych biodegradacji ñ bioodpadÛw ñ o kodzie 20 02 01, odbieranych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych, po?o?onych na terenie gminy Wrze?nia. Szacowana ilo?? odpadÛw przewidzianych do zagospodarowania w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku wynosi ??cznie 15 000 Mg, szczegÛ?owo wed?ug kodÛw opisano w OPZ stanowi?cym za??cznik do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena / PondÈration: 40 Co t - Nom: Odleg?o?? miejsca zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadÛw komunalnych o kodzie 20 03 01 od granic administracyjnych gminy Wrze?nia / PondÈration: 30 Co t - Nom: Odleg?o?? miejsca zagospodarowania odpadÛw ulegaj?cych biodegradacji ñ bioodpadÛw ñ o kodzie 20 02 01 od granic administracyjnych gminy Wrze?nia / PondÈration: 30
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zagospodarowanie selektywnych odpadÛw komunalnych o kodach 15 01 01 (op. z papieru i tektury), 15 01 02 (op. z tworzyw sztucznych), 15 01 06 (zmieszane odpady opakowaniowe), 15 01 07 (op.a ze szk?a)
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Wrze?nia
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zagospodarowanie selektywnych odpadÛw komunalnych o kodach 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury), 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych), 15 01 06 (zmieszane odpady opakowaniowe), 15 01 07 (opakowania ze szk?a), odbieranych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych, po?o?onych na terenie gminy Wrze?nia. Szacowana ilo?? odpadÛw przewidzianych do zagospodarowania w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku wynosi ??cznie 2575 Mg, szczegÛ?owo wed?ug kodÛw opisano w OPZ stanowi?cym za??cznik do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena / PondÈration: 60 Co t - Nom: Termin p?atno?ci faktur / PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zagospodarowanie odpadÛw komunalnych zbieranych selektywnie w Gminnym Punkcie Selektywnej ZbiÛrki OdpadÛw Komunalnych, pochodz?cych z nieruchomo?ci zamieszka?ych z terenu gminy Wrze?nia
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Wrze?nia
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zagospodarowanie odpadÛw komunalnych zbieranych selektywnie w Gminnym Punkcie Selektywnej ZbiÛrki OdpadÛw Komunalnych, pochodz?cych z nieruchomo?ci zamieszka?ych z terenu gminy Wrze?nia. Szacowana ilo?? odpadÛw przewidzianych do zagospodarowania w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku wynosi ??cznie 1859,70 Mg, szczegÛ?owo wed?ug kodÛw opisano w OPZ
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena / PondÈration: 60 Co t - Nom: Termin p?atno?ci faktury / PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 122-388052
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadÛw komunalnych o kodzie 20 03 01 i odpadÛw ulegaj?cych biodegradacji ñ bioodpadÛw ñ o kodzie 20 02 01
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
05/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: URBIS Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: PL7840041944 Adresse postale: ul. Boles?awa Chrobrego 24/25 Ville: Gniezno Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 62-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 8 728 500.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 7 972 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 3 IntitulÈ:
Zagospodarowanie odpadÛw komunalnych zbieranych selektywnie w Gminnym Punkcie Selektywnej ZbiÛrki OdpadÛw Komunalnych, pochodz?cych z nieruchomo?ci zamieszka?ych z terenu gminy Wrze?nia
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: URBIS Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: PL7840041944 Adresse postale: ul. Boles?awa Chrobrego 24/25 Ville: Gniezno Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 62-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 498 557.01 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 233 413.50 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
Zagospodarowanie odpadÛw o kodach 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 27*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 35*, 20 01 36, ex 20 01 99 ; cz??? zamÛwienia powierzona podwykonawcom stanowi 1,4 % ceny oferty brutto
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Og?oszenie o udzieleniu zamÛwienia (wynik post?powania) w cz??ci 2, ktÛre zosta?o uniewa?nione zosta?o opublikowane pod numerem 2023/S 171-538256 2023/S 171-538256
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu ZamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw Ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 i nast?pnych Ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego Post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   2.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a.
   3.  Odwo?anie wobec tre?ci Og?oszenia o ZamÛwieniu lub wobec tre?ci DokumentÛw ZamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia DokumentÛw ZamÛwienia na stronie internetowej Zamawiaj?cego.
   4.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt.2-3 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych, Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/10/2023 Zagospodarowanie odpadÛw komunalnych pochodz?cych z nieruchomo?ci zamieszka?ych po?o?onych na terenie gminy Wrze?nia w 2024 r. 17/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures