Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wysokie Mazowieckie: Mobilier mÈdical

2021/S 65-164777  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Pologne-Wysokie Mazowieckie: Mobilier mÈdical 2021/S 065-164777 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital OgÛlny Adresse postale: ul. Szpitalna 5 Ville: Wysokie Mazowieckie Code NUTS: PL842 ?om?y?ski Code postal: 18-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dorota Zaw?ocka Courriel: zaopatrzenie@szpitalwysmaz.pl TÈlÈphone: +48 864775486 Fax: +48 862752047 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://szpitalwysmaz.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup i dostawa mebli i wyposa?enia na potrzeby Pracowni Endoskopii oraz Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Szpitala OgÛlnego w Wysokiem Mazowieckiem NumÈro de rÈfÈrence: 36/2020
II.1.2) Code CPV principal 33192000 Mobilier mÈdical
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest zakup i dostawa mebli i wyposa?enia na potrzeby Pracowni Endoskopii oraz Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Szpitala OgÛlnego w Wysokiem Mazowieckiem. Oferent przyst?puj?cy do przetargu winien przyst?pi do ca?o?ci zamÛwienia lub do danego pakietu zachowuj?c numer ustalony przez Zamawiaj?cego. Oferty cz?stkowe (do wybranych pozycji) b?d odrzucone.
   2.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? sk?adania ofert cz??ciowych (do pakietu).
   3.  Opis przedmiotu zamÛwienia, wielko? i zakres: Przedmiot zamÛwienia sk?ada si z nast?puj?cych pakietÛw: ó pakiet nr 1: Pracownia Endoskopii, ó pakiet nr 2: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera Za??cznik nr 1 ñ formularz asortymentowo-cenowy, ktÛry jest integraln cz??ci SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 479 174.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 1: Pracownia Endoskopii
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39130000 Mobilier de bureau 39290000 AmÈnagements divers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL842 ?om?y?ski Lieu principal d'exÈcution:
Szpital OgÛlny w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup i dostawa mebli i wyposa?enia na potrzeby Pracowni Endoskopii oraz Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Szpitala OgÛlnego w Wysokiem Mazowieckiem. Pakiet nr 1: Pracownia Endoskopii SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera Za??cznik nr 1 ñ formularz asortymentowo-cenowy, ktÛry jest integraln cz??ci SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena brutto / PondÈration: 60 Co t - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 2: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39130000 Mobilier de bureau 39290000 AmÈnagements divers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL842 ?om?y?ski Lieu principal d'exÈcution:
Szpital OgÛlny w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup i dostawa mebli i wyposa?enia na potrzeby Pracowni Endoskopii oraz Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Szpitala OgÛlnego w Wysokiem Mazowieckiem. Pakiet nr 2: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera Za??cznik nr 1 ñ formularz asortymentowo-cenowy, ktÛry jest integraln cz??ci SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena brutto / PondÈration: 60 Co t - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 251-628704
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 36/2020
Lot n : 1 IntitulÈ:
Pakiet nr 1: Pracownia Endoskopii
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TOBO Datczuk SpÛ?ka Jawna Adresse postale: Kuriany 104 Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Code postal: 15-589 Pays: Pologne Courriel: przetargi@tobo.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 66 602.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 80 874.87 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 36/2020
Lot n : 2 IntitulÈ:
Pakiet nr 2: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TOBO Datczuk SpÛ?ka Jawna Adresse postale: Kuriany 104 Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Code postal: 15-589 Pays: Pologne Courriel: przetargi@tobo.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 59 175.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 63 668.85 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej (odwo?anie, skarga do s?du) w niniejszym post?powaniu przys?uguj wykonawcom, a tak?e innym podmiotom, je?eli maj lub mia?y interes w uzyskaniu niniejszego zamÛwienia lub ponios?y lub mog ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Prawo zamÛwie publicznych.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od
:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci podj?tej przez Zamawiaj?cego w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia; lub 2) zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. Informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej znajduj si w Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia oraz w dziale VI Prawa zamÛwie publicznych Ñ?rodki ochrony prawnejî, art. od 179 do 198g (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z pÛ?n. zm.)
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy UZP Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
31/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33192000 - Mobilier médical 
39130000 - Mobilier de bureau 
39290000 - Aménagements divers