Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-WyszkÛw:Services de concession de crÈdit

2023/S 200-627360  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/10/2023 S200 Pologne-WyszkÛw: Services de concession de crÈdit 2023/S 200-627360 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina WyszkÛw NumÈro national d'identification: 7621888505 Adresse postale: ul. Aleja RÛ? 2 Ville: WyszkÛw Code NUTS: PL924 Ostro??cki Code postal: 07-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marzena Rutkowska Courriel: marzena.rutkowska@wyszkow.pl TÈlÈphone: +48 29743-77-18 Fax: +48 29742-42-09 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wyszkow.pl Adresse du profil díacheteur: www.wyszkow.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Ñ Udzielenie d?ugoterminowego kredytu w wysoko?ci 12 656 836,64 z? z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w bud?ecie gminy na rok 2023 rok deficytuî NumÈro de rÈfÈrence: ROZ.271.45.2023
II.1.2) Code CPV principal 66113000 Services de concession de crÈdit
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest udzielenie kredytu d?ugoterminowego w wysoko?ci 12 656 836,64 z? z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w bud?ecie gminy na 2023 roku deficytu.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Offre la plus basse: 893 572.67 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 951 474.69 PLN prise en considÈration
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Gmina WyszkÛw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest udzielenie kredytu d?ugoterminowego w wysoko?ci 12 656 836,64 z? z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w bud?ecie gminy na 2023 roku deficytu.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 154-486521
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : ROZ.271.45.2023
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Polski Bank SpÛ?dzielczy w Wyszkowie NumÈro national d'identification: 762-010-02-48 Ville: WyszkÛw Code NUTS: PL Polska Code postal: 07-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 4 000 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 12 656 836.64 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Warszawa Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 22587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Genaralnej Rzeczpospolitej Polskiej Adresse postale: ul. Krucza 36/WspÛlna 6 Ville: Warszawa Code postal: 00-522 Pays: Pologne Courriel: sp@prokuratoria.gov.pl TÈlÈphone: +48 226958504 Fax: +48 226958111 Adresse internet: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony pranej przys?uguj? wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Prawo zamÛwie? publicznych, Dzia? IX, ?rodki ochrony prawnej.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, w tym projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo, ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby.
   4.  Odwo?anie wnosi si?, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a;
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 4 i 5 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych- Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 22587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/10/2023 Ñ Udzielenie d?ugoterminowego kredytu w wysoko?ci 12 656 836,64 z? z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w bud?ecie gminy na rok 2023 rok deficytuî 17/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
66113000 - Services de concession de crédit