Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-WyszkÛw:Travaux de construction de centrales Èlectriques et de centrales thermiques

2023/S 227-714557  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 24/11/2023 S227 Pologne-WyszkÛw: Travaux de construction de centrales Èlectriques et de centrales thermiques 2023/S 227-714557 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie Adresse postale: WyszkÛw Ville: WyszkÛw Code NUTS: PL924 Ostro??cki Code postal: 07-200 Pays: Pologne Courriel: gsalwin@pecwyszkow.pl TÈlÈphone: +48 607706042 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.bip.pecwyszkow.pl/
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniej?cej Ciep?owni Miejskiej poprzez budow? uk?adu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa)
II.1.2) Code CPV principal 45251000 Travaux de construction de centrales Èlectriques et de centrales thermiques
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL924 Ostro??cki Lieu principal d'exÈcution:
POLSKA, ul. Przemys?owa 4, 07-200 WyszkÛw
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest zaprojektowanie i wykonanie Ñpod kluczî modernizacji istniej?cej Ciep?owni Miejskiej Przedsi?biorstwa Energetyki Cieplnej w Wyszkowie polegaj?ce na budowie uk?adu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa) oraz wykonanie us?ugi serwisu turbogeneratora i kot?a parowego.
   2.  Zamawiaj?cy w za??czniku nr 1/1 zdefiniowa? wymagane parametry techniczne (warunki brzegowe) uk?adu kogeneracyjnego.
   3.  Gwarantowane parametry techniczne (warunki brzegowe) oferowane Zamawiaj?cemu przez Wykonawc? uk?adu kogeneracyjnego zostan? ustalone poprzez stosowne uzupe?nienie za??cznika nr 1/1 do SIWZ przez Wykonawc?.
   4.  Graniczne, wymagane parametry techniczne oraz minimalne wymagania techniczne (warunki brzegowe) dla proponowanych urz?dze? i materia?Ûw, Zamawiaj?cy zdefiniowa? w SIWZ wraz z za??cznikami.
   5.  Zakres rzeczowy zadania polegaj?cego na wybudowaniu kompletnej elektrociep?owni biomasowej, Zamawiaj?cy zdefiniowa? w SIWZ wraz za??cznikami, w szczegÛlno?ci w programie funkcjonalno-u?ytkowym oraz w projekcie budowlanym.
   6.  Zadaniem Wykonawcy jest ñ po dokonaniu analizy techniczno-ekonomicznej ñ zaproponowanie Zamawiaj?cemu optymalnej, w ocenie Wykonawcy, konfiguracji uk?adu technologicznego (zespo?u urz?dze? do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej), gwarantuj?cego najlepsze parametry techniczne i u?ytkowe(eksploatacyjne), za zaproponowan? cen? ofertowa.
   7.  Projekt budowlany (SIWZ cz??? III), sporz?dzony zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa, zakre?la tylko minimalny zakres prac, ktÛry nale?y wykona? w zwi?zku z realizacj? przedmiotu zamÛwienia, o ktÛry mowa w umowie, cz??? I.
   8.  Zawarte w projekcie budowlanym rozwi?zania, dokonany dobÛr urz?dze? i wynikaj?ce z tego parametry techniczne zwi?zane bezpo?rednio z produkcj? ciep?a i energii elektrycznej (takie jak: ci?nienia, temperatury itp.), wskazuj? tylko na jedno z mo?liwych rozwi?za?, nie ograniczaj?c Wykonawcy w tym zakresie, umo?liwiaj?c mu z?o?enie oferty na realizacj? przedmiotu zamÛwienia, o ktÛrym mowa w umowie, cz??? I, w sposÛb, o ktÛrym mowa w pkt 6, z zastrze?eniem, i? proponowane przez Wykonawc? rozwi?zania techniczne jak i ca?a oferta musi spe?nia? wymagania zawarte w SIWZ wraz z za??cznikami i gwarantowa? deklarowana przez Wykonawc? efektywno?? dzia?ania.
   9.  Przedmiot zamÛwienia musi zosta? zrealizowany w oparciu o dokumentacj? projektow? (projekt budowlanyñ cz??? III SIWZ), wydane, prawomocne pozwolenie na budow?, decyzj? o ?rodowiskowych uwarunkowaniach(RDO?), warunki techniczne przy??czenia do sieci dystrybucyjnej (PGE) oraz wymagania zawarte w SIWZ (wraz z za??cznikami). 10. Zakres zobowi?za? Wykonawcy w stosunku do Zamawiaj?cego obejmuje wszelkie elementy, ktÛre s? niezb?dne do tego, aby przedmiot zamÛwienia spe?nia? wymagania Zamawiaj?cego zawarte w SIWZ z za??cznikami, osi?gn?? wymagane cele i gwarantowany przez Wykonawc? parametry, nawet je?eli jakiekolwiek elementy nie zosta?y wyra?nie wyszczegÛlnione w umowie lub SIWZ wraz z za??cznikami. 11. Zakres ?wiadczenia Wykonawcy obejmuje, w szczegÛlno?ci: 11.1. prace projektowe; 11.2. roboty budowlane budynku elektrociep?owni; 11.3. dostaw? i monta? wszystkich elementÛw niezb?dnych do wykonania przedmiotu zamÛwienia; 11.4. zapewnienie pe?nego i kompleksowego serwisu gwarancyjnego ca?ego uk?adu kogeneracyjnego wraz z dostaw? niezb?dnych cz??ci, elementÛw i materia?Ûw eksploatacyjnych przez okres 2 lat od daty uzyskaniu przez Zamawiaj?cego wymaganych prawem koncesji z URE; 11.5. zapewnienie serwisu pogwarancyjnego turbogeneratora na zasadach, w terminach i na okres o ktÛrych mowa w umowie cz??? II, oraz serwisu kot?a na zasadach, w terminach i na okres o ktÛrych mowa w umowie cz??? III.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 23/11/2020 Fin: 31/10/2023
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
POIS.01.06.01-00-0040/19
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 232-569099
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 2020/S 113-273150 IntitulÈ:
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniej?cej Ciep?owni Miejskiej poprzez budow? uk?aduwysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa)
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
23/11/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Konsorcjum Firm VAS Energy Systems International GmbH (Lider) oraz Zak?ady Remontowe Energetyki ELKO Sp. z o.o. (Partner / Konsorcjant) Adresse postale: Lagerhausstrasse Ville: Wals-Siezenheim Code NUTS: AT32 Salzburg Code postal: 5071 Pays: Autriche Courriel: drazynski@vas-se.pl
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 49 965 031.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej Adresse postale: ul. Krucza 36 / WspÛlna 6 Ville: Warszawa Code postal: 00-522 Pays: Pologne Courriel: sp@prokuratoria.gov.pl TÈlÈphone: +48 226958504 Adresse internet: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/11/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45251000 Travaux de construction de centrales Èlectriques et de centrales thermiques
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL924 Ostro??cki Lieu principal d'exÈcution:
Polska, 07-200 WyszkÛw ul. Przemys?owa 4
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie elektrociep?owni biomasowej w taki sposÛb, ?eby zosta?y osi?gni?te i utrzymane parametry na poziomie nie gorszym ni? w ofercie, po??czenie wybudowanej instalacji z istniej?c? ciep?owni? w jeden wspÛ?pracuj?cy i wspÛlnie obs?ugiwany, zautomatyzowany uk?adu ciep?owniczy oraz wykonanie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego zgodnie z zapisami umowy. Wybudowan? elektrociep?owni? wyposa?y? w kocio? parowy o mocy znamionowej min. 10,56 MW i wydajno?cimin.12,50 t/h pary na potrzeby turbiny (plus potrzeby w?asne), opalany biomas? oraz turbina o mocy min. 2,07MWel na zaciskach generatora.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 23/11/2020 Fin: 15/12/2023
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 52 915 031.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Konsorcjum Firm VAS Energy Systems International GmbH (Lider) oraz Zak?ady Remontowe Energetyki ELKO Sp. z o.o Ville: Wals-Siezenheim Code NUTS: AT32 Salzburg Pays: Autriche
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Zmiana terminu wykonania,
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
(A) W okresie realizacji Umowy dosz?o do zdarze? maj?cych charakter nadzwyczajny i niemo?liwy do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy wraz z aneksami, zwi?zanych z dalszymi konsekwencjami pandemii choroby COVID-19 oraz wojny w Ukrainie, rozszerzenia zakresu umowy o wykonanie prac niezb?dnych dla zachowania nale?ytego bezpiecze?stwa ca?ego zak?adu Zamawiaj?cego oraz prawid?owego wykonania istoty zamÛwienia w sposÛb funkcjonalny i oszcz?dny dla Zamawiaj?cego poprawiaj?c efektywno?ci i bezpiecze?stwo instalacji oraz nag?ej i nieprzewidzianej ?mierci g?Ûwnego projektanta instalacji elektrycznych - pana Ryszarda Konieczka(B) Okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w pkt (A) niniejszej preambu?y zak?Ûci?y prawid?owe wykonanie Umowy i zgodnie z argumentacj? przedstawion? przez Wykonawc? w poprzedzaj?cych zawarcie niniejszego aneksu pisemnym wyst?pieniu Wykonawcy (do Zamawiaj?cego), uzasadniaj? zmiany Umowy w zakresie terminu realizacji.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 52 915 031.00 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 52 915 031.00 PLN Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniej?cej Ciep?owni Miejskiej poprzez budow? uk?adu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa) 24/11/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45251000 - Travaux de construction de centrales électriques et de centrales thermiques