Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 28/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?yrardÛw: Services d'assurance

2021/S 199-519429  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Pologne-?yrardÛw: Services d'assurance 2021/S 199-519429 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Powiat ?yrardowski NumÈro national d'identification: 750147828 Adresse postale: ul. Limanowskiego 45 Ville: ?yrardÛw Code NUTS: PL926 ?yrardowski Code postal: 96-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Sylwia Rabiak Courriel: zamowienia.publiczne@powiat-zyrardowski.pl TÈlÈphone: +48 468566168 Fax: +48 468552021 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.powiat-zyrardowski.pl/ Adresse du profil díacheteur: https://powiat-zyrardowski.ezamawiajacy.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Powiat ?yrardowski NumÈro national d'identification: 750147828 Adresse postale: ul. Limanowskiego 45 Ville: ?yrardÛw Code NUTS: PL926 ?yrardowski Code postal: 96-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Sylwia Rabiak Courriel: zamowienia.publiczne@powiat-zyrardowski.pl TÈlÈphone: +48 468566168 Fax: +48 468552021 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.powiat-zyrardowski.pl/ Adresse du profil díacheteur: https://powiat-zyrardowski.ezamawiajacy.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
Le marchÈ fait l'objet d'une procÈdure conjointe
I.3) Communication L'accËs aux documents du marchÈ est restreint. De plus amples informations peuvent Ítre obtenues l'adresse suivante: https://powiat-zyrardowski.ezamawiajacy.pl/ Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://powiat-zyrardowski.ezamawiajacy.pl/
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Kompleksowe ubezpieczenie Powiatu ?yrardowskiego NumÈro de rÈfÈrence: ZP.272.5.5.2021
II.1.2) Code CPV principal 66510000 Services d'assurance
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Zadanie nr I: A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. B. Ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej z tyt. Prowadzenia dzia?alno?ci i posiadanego mienia. C. Ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej z tyt. administrowania drogami. Zadanie nr II: Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych w tym zwi?zanych z naruszeniem RODO. Zadanie nr III: Grupowe ubezpieczenie na ?ycie dla pracownikÛw i cz?onkÛw ich rodzin. Zadanie nr IV: Grupowe ubezpieczenie zdrowotne dla pracownikÛw i cz?onkÛw ich rodzin.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie I
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66510000 Services d'assurance
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL926 ?yrardowski Lieu principal d'exÈcution:
PlacÛwki Powiatu ?yrardowskiego
II.2.4) Description des prestations:
A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. B. Ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej z tyt. Prowadzenia dzia?alno?ci i posiadanego mienia. C. Ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej z tyt. administrowania drogami.
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 20/11/2021 Fin: 19/11/2024 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji, polegaj?cego na automatycznym przed?u?eniu umowy na okres kolejnych 12 m-cy na takich samych warunkach, jak zawarte wcze?niej umowy. O zamiarze skorzystania z niniejszej opcji Zamawiaj?cy musi poinformowa Wykonawc najpÛ?niej na 30 dni przed zako?czeniem trzeciego okresu ubezpieczenia. Wykonawca nie mo?e odmÛwi wykonywania umowy w dodatkowym okresie. Nie mo?e tak?e zmienia warunkÛw wykonania ani stawek ubezpieczeniowych.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy informuje, ?e okres ubezpieczenia od 20-11-2021r. do 19-11-2024r. z zachowaniem wystawiania polis na okresy 12 miesi?czne dla ka?dej placÛwki z osobna (na OC jeden dokument).
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie II
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66510000 Services d'assurance
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL926 ?yrardowski Lieu principal d'exÈcution:
PlacÛwki Powiatu ?yrardowskiego
II.2.4) Description des prestations:
Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych w tym zwi?zanych z naruszeniem RODO.
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 20/11/2021 Fin: 19/11/2024 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji, polegaj?cego na automatycznym przed?u?eniu umowy na okres kolejnych 12 m-cy na takich samych warunkach, jak zawarte wcze?niej umowy. O zamiarze skorzystania z niniejszej opcji Zamawiaj?cy musi poinformowa Wykonawc najpÛ?niej na 30 dni przed zako?czeniem trzeciego okresu ubezpieczenia. Wykonawca nie mo?e odmÛwi wykonywania umowy w dodatkowym okresie. Nie mo?e tak?e zmienia warunkÛw wykonania ani stawek ubezpieczeniowych.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy informuje, ?e okres ubezpieczenia od 20-11-2021 r. do 19-11-2024 r. z zachowaniem wystawiania polis na okresy 12 miesi?czne.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie III
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66510000 Services d'assurance
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL926 ?yrardowski Lieu principal d'exÈcution:
PlacÛwki Powiatu ?yrardowskiego
II.2.4) Description des prestations:
Grupowe ubezpieczenie na ?ycie dla pracownikÛw i cz?onkÛw ich rodzin.
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 01/12/2021 Fin: 30/11/2023 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji, polegaj?cego na automatycznym przed?u?eniu umowy na okres kolejnych 12 m-cy na takich samych warunkach, jak zawarte wcze?niej umowy. O zamiarze skorzystania z niniejszej opcji Zamawiaj?cy musi poinformowa Wykonawc najpÛ?niej na 30 dni przed zako?czeniem trzeciego okresu ubezpieczenia. Wykonawca nie mo?e odmÛwi wykonywania umowy w dodatkowym okresie. Nie mo?e tak?e zmienia warunkÛw wykonania ani stawek ubezpieczeniowych.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy informuje, ?e okres ubezpieczenia od 01-12-2021. do 30-11-2023r. z zachowaniem wystawiania polis na okresy 12 miesi?czne.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie IV
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66510000 Services d'assurance
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL926 ?yrardowski Lieu principal d'exÈcution:
PlacÛwki Powiatu ?yrardowskiego
II.2.4) Description des prestations:
Grupowe ubezpieczenie zdrowotne dla pracownikÛw i cz?onkÛw ich rodzin.
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 01/12/2021 Fin: 30/11/2023 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji, polegaj?cego na automatycznym przed?u?eniu umowy na okres kolejnych 12 m-cy na takich samych warunkach, jak zawarte wcze?niej umowy. O zamiarze skorzystania z niniejszej opcji Zamawiaj?cy musi poinformowa Wykonawc najpÛ?niej na 30 dni przed zako?czeniem trzeciego okresu ubezpieczenia. Wykonawca nie mo?e odmÛwi wykonywania umowy w dodatkowym okresie. Nie mo?e tak?e zmienia warunkÛw wykonania ani stawek ubezpieczeniowych.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy informuje, ?e okres ubezpieczenia od 01-12-2021. do 30-11-2023r. z zachowaniem wystawiania polis na okresy 12 miesi?czne.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy spe?niaj?cy warunki okre?lone w art. 112 ust. 2 pkt 2 p.z.p. w zakresie posiadania uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej czyli posiadaj?cy zezwolenie na wykonywanie dzia?alno?ci ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk obj?tych przedmiotem zamÛwienia w danym zadaniu, o ktÛrych mowa w ustawie z dnia 11 wrze?nia 2015 r. o dzia?alno?ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1130, dalej jako Ñustawa o dzia?alno?ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnejî), a w przypadku gdy rozpocz?li oni dzia?alno? przed wej?ciem w ?ycie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia?alno?ci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1990 r. Nr 59, poz. 344 ze zm., dalej jako Ñustawa o dzia?alno?ci ubezpieczeniowejî) za?wiadczenie Ministra FinansÛw o posiadaniu zgody na wykonywanie dzia?alno?ci ubezpieczeniowej.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie precyzuje wymaga w odniesieniu do warunkÛw okre?lonych w art. 112 ust. 2 pkt. 1, 3 i 4 ustawy dla Zada I, II Natomiast dla Zadania III nale?y za??czy do oferty wykaz us?ug.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie precyzuje wymaga w odniesieniu do warunkÛw okre?lonych w art. 112 ust. 2 pkt. 1, 3 i 4 ustawy.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargÈs de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
SkrÛcenie terminu sk?adania ofert wynika z powodu obowi?zku zagwarantowania ci?g?o?ci ochrony ubezpieczeniowej. Zamawiaj?cy, po przeanalizowaniu ca?okszta?tu okoliczno?ci towarzysz?cych rozpatrywanemu zamÛwieniu, doszed do wniosku, i rozstrzygni?cie postepowania i zawarcie umowy w sprawie zamÛwienia publicznego z zachowaniem 30-dniowego terminu w istotny sposÛb zagra?a interesom Zamawiaj?cego. Maj?c na uwadze powy?sze, Zamawiaj?cy skrÛci termin sk?adania ofert okre?lony w art. 138 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Z uwagi na fakt, i post?powanie jest ponowione, zainteresowane podmioty znaj tre? dokumentacji zamÛwienia, gdy warunki jego realizacji nie uleg?y zmianie, a tym samym b?d w stanie przygotowa i z?o?y ofert na realizacj przedmiotowego zadania w warunkach, gdy termin sk?adania ofert ulegnie nieznacznemu skrÛceniu.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 28/10/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 25/01/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 28/10/2021 Heure locale: 10:30 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi przy u?yciu platformy Marketplanet OnePlace pod adresem https://powiat-zyrardowski.ezamawiajacy.pl/ https://powiat-zyrardowski.ezamawiajacy.pl/
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia Wykonawcy zamÛwienia podstawowego zamÛwienia z wolnej r?ki polegaj?cego na powtÛrzeniu podobnych us?ug do zamÛwienia podstawowego stanowi?cych 20% zamÛwienia podstawowego. ZamÛwienie udzielane b?dzie na us?ugi zgodne z przedmiotem zamÛwienia podstawowego w trybie zamÛwie z wolnej r?ki, po spe?nieniu przes?anek z art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
W prowadzonym post?powaniu maj zastosowanie przepisy zawarte w ustawie Pzp oraz zapisy SWZ.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
66510000 - Services d'assurance