Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?ywiec:Services de d╚neigement

2023/S 227-714505  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Pologne-?ywiec: Services de d╚neigement 2023/S 227-714505 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Powiat ?ywiecki Num╚ro national d'identification: 5532526018 Adresse postale: ul. Krasi?skiego 13 Ville: ?ywiec Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 34-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Bart?omiej Kruszy?ski Courriel: przetargi@zywiec.powiat.pl T╚l╚phone: +48 338605050 Fax: +48 338605083 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zywiec.powiat.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dr█g powiatowych Powiatu ?ywieckiego w okresie od 01.11.2023r. do 15.04.2024r.; od 01.11.2024 do 15.04.2025r.; od 01.11.2025r. do 15.04.2026r. ˝ z podzia?em na 9 zada? Num╚ro de r╚f╚rence: ZZP.272.27.2023
II.1.2) Code CPV principal 90620000 Services de d╚neigement
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest us?uga pn.: kompleksowe zimowe utrzymanie dr█g powiatowych Powiatu ?ywieckiego w okresie od 01.11.2023r. do 15.04.2024r.; od 01.11.2024 do 15.04.2025r.; od 01.11.2025r. do 15.04.2026r. Zam█wienie podzielone zosta?o na 9 cz??ci.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 10 358 016.16 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dr█g i chodnik█w powiatowych na terenie Gminy Czernich█w
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90630000 Services de d╚vergla┴age 90612000 Services de balayage des rues
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL225 Bielski
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? nr
   1.  Kompleksowe zimowe utrzymanie dr█g i chodnik█w powiatowych na terenie Gminy Czernich█w o d?ugo?ci
:
drogi: 14,259 km w tym: 8,442 km - III standard 5,817 km - IV standard zgodnie z wykazem dr█g powiatowych, stanowi?cym Za??cznik nr 10a do SWZ chodniki: 4,836 km
   1.  Us?uga zimowego utrzymania dr█g polega na: - od?nie?aniu jezdni i chodnik█w dr█g powiatowych, - usuwaniu ?lisko?ci zimowej (go?oledzi), - wywo?eniu ?niegu z dr█g powiatowych przebiegaj?cych przez miasta i inne obszary zabudowane, na terenie, kt█rych wyst?puje droga o przekroju ulicznym (kraw??niki, chodniki) oraz innych miejsc ustalonych przez pracownika Powiatowego Zarz?du Dr█g w ?ywcu zgodnie z punktem
   5. 4 i
   5. 5 SST ˝ od?nie?anie oraz prace porz?dkowe po zako?czeniu akcji zimowej polegaj?ce na usuni?ciu z dr█g powiatowych i chodnik█w materia?█w uszorstniaj?cych w terminie 30 dni po zako?czeniu akcji zimowej zgodnie z punktem
   5. 12 SST ˝ zwalczanie ?lisko?ci zimowej na drodze.
   2.  Przewiduje si? prowadzenie nast?puj?cych rodzaj█w akcji zimowej: - akcja czynna, - akcja bierna, - akcja interwencyjna (akcja zawieszona).
   3.  Szczeg█?owe informacje dotycz?ce rodzaju prowadzonych akcji oraz obowi?zk█w Wykonawcy zwi?zanych z prowadzeniem akcji zimowego utrzymania dr█g oraz chodnik█w zawarto w: 1) Szczeg█?owej specyfikacji technicznej dot. od?nie?ania drogi ˝ Za??cznik nr 11a do SWZ; 2) Szczeg█?owej specyfikacji technicznej dot. zwalczania ?lisko?ci zimowej na drodze ˝ Za??cznik nr 11b do SWZ; 3) Szczeg█?owej specyfikacji technicznej dot. utrzymania chodnik█w ˝ Za??cznik nr 11c do SWZ.
   4.  O rodzaju prowadzonej akcji w danym dniu i na danej drodze (akcja czynna, akcja bierna i akcja interwencyjna) decyduje Zamawiaj?cy.
   5.  Prawid?owo?? oraz faktyczny zakres realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawc? b?dzie monitorowany przez Zamawiaj?cego za po?rednictwem urz?dzenia GPS.
   6.  Zamawiaj?cy wymaga, aby kierowcy skierowani przez wykonawc? lub podwykonawc? do wykonania czynno?ci: kierowanie pojazdami (p?ugopiaskarka, p?ug klinowy, p?ug wirnikowy), byli zatrudnieni przez wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie stosunku pracy. ?wiadczenie us?ug b?d?cych przedmiotem zam█wienia odbywa? si? b?dzie w terminie od dnia podpisania umowy jednak nie wcze?niej ni? od 01.11.2023 r. do 15.04.2024 r.; od 01.11.2024 r. do 15.04.2025 r.; od 01.11.2025 r. do 15.04.2026 r. z zastrze?eniem pkt 2, z podzia?em na nast?puj?ce sezony: 1) sezon I: 01.11.2023 r. ˝ 15.04.2024 r.; 2) sezon II: 01.11.2024 r. ˝ 15.04.2025 r.; 3) sezon III: 01.11.2025 r. ˝ 15.04.2026 r. Rozpocz?cie akcji zimowego utrzymania dr█g (ZUD) nast?pi na pisemne polecenie Zamawiaj?cego.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas podstawienia pojazd█w zast?pczych w czasie awarii / Pond╚ration: 20,00 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas reakcji na zg?oszenie telefoniczne / Pond╚ration: 20,00 Prix - Pond╚ration: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dr█g i chodnik█w powiatowych na terenie Gminy Gilowice
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90630000 Services de d╚vergla┴age 90612000 Services de balayage des rues
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL225 Bielski
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? nr
   2.  Kompleksowe zimowe utrzymanie dr█g i chodnik█w powiatowych na terenie Gminy Gilowice o d?ugo?ci
:
drogi: 10,993 km w tym: 5,632 km - III standard 5,361 km - IV standard zgodnie z wykazem dr█g powiatowych, stanowi?cym Za??cznik nr 10b do SWZ chodniki: 4,274 km
   1.  Us?uga zimowego utrzymania dr█g polega na: - od?nie?aniu jezdni i chodnik█w dr█g powiatowych, - usuwaniu ?lisko?ci zimowej (go?oledzi), - wywo?eniu ?niegu z dr█g powiatowych przebiegaj?cych przez miasta i inne obszary zabudowane, na terenie, kt█rych wyst?puje droga o przekroju ulicznym (kraw??niki, chodniki) oraz innych miejsc ustalonych przez pracownika Powiatowego Zarz?du Dr█g w ?ywcu zgodnie z punktem
   5. 4 i
   5. 5 SST ˝ od?nie?anie oraz prace porz?dkowe po zako?czeniu akcji zimowej polegaj?ce na usuni?ciu z dr█g powiatowych i chodnik█w materia?█w uszorstniaj?cych w terminie 30 dni po zako?czeniu akcji zimowej zgodnie z punktem
   5. 12 SST ˝ zwalczanie ?lisko?ci zimowej na drodze.
   2.  Przewiduje si? prowadzenie nast?puj?cych rodzaj█w akcji zimowej: - akcja czynna, - akcja bierna, - akcja interwencyjna (akcja zawieszona).
   3.  Szczeg█?owe informacje dotycz?ce rodzaju prowadzonych akcji oraz obowi?zk█w Wykonawcy zwi?zanych z prowadzeniem akcji zimowego utrzymania dr█g oraz chodnik█w zawarto w: 1) Szczeg█?owej specyfikacji technicznej dot. od?nie?ania drogi ˝ Za??cznik nr 11a do SWZ; 2) Szczeg█?owej specyfikacji technicznej dot. zwalczania ?lisko?ci zimowej na drodze ˝ Za??cznik nr 11b do SWZ; 3) Szczeg█?owej specyfikacji technicznej dot. utrzymania chodnik█w ˝ Za??cznik nr 11c do SWZ.
   4.  O rodzaju prowadzonej akcji w danym dniu i na danej drodze (akcja czynna, akcja bierna i akcja interwencyjna) decyduje Zamawiaj?cy.
   5.  Prawid?owo?? oraz faktyczny zakres realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawc? b?dzie monitorowany przez Zamawiaj?cego za po?rednictwem urz?dzenia GPS.
   6.  Zamawiaj?cy wymaga, aby kierowcy skierowani przez wykonawc? lub podwykonawc? do wykonania czynno?ci: kierowanie pojazdami (p?ugopiaskarka, p?ug klinowy, p?ug wirnikowy), byli zatrudnieni przez wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie stosunku pracy. ?wiadczenie us?ug b?d?cych przedmiotem zam█wienia odbywa? si? b?dzie w terminie od dnia podpisania umowy jednak nie wcze?niej ni? od 01.11.2023 r. do 15.04.2024 r.; od 01.11.2024 r. do 15.04.2025 r.; od 01.11.2025 r. do 15.04.2026 r. z zastrze?eniem pkt 2, z podzia?em na nast?puj?ce sezony: 1) sezon I: 01.11.2023 r. ˝ 15.04.2024 r.; 2) sezon II: 01.11.2024 r. ˝ 15.04.2025 r.; 3) sezon III: 01.11.2025 r. ˝ 15.04.2026 r. Rozpocz?cie akcji zimowego utrzymania dr█g (ZUD) nast?pi na pisemne polecenie Zamawiaj?cego.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas podstawienia pojazd█w zast?pczych w czasie awarii / Pond╚ration: 20,00 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas reakcji na zg?oszenie telefoniczne / Pond╚ration: 20,00 Prix - Pond╚ration: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dr█g i chodnik█w powiatowych na terenie Gminy ?odygowice
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90630000 Services de d╚vergla┴age 90612000 Services de balayage des rues
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL225 Bielski
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? nr
   3.  Kompleksowe zimowe utrzymanie dr█g i chodnik█w powiatowych na terenie Gminy ?odygowice o d?ugo?ci
:
drogi: 19,766 km w tym: 5,729 km - III standard 14,037 km - IV standard zgodnie z wykazem dr█g powiatowych, stanowi?cym Za??cznik nr 10c do SWZ chodniki: 17,867 km
   1.  Us?uga zimowego utrzymania dr█g polega na: - od?nie?aniu jezdni i chodnik█w dr█g powiatowych, - usuwaniu ?lisko?ci zimowej (go?oledzi), - wywo?eniu ?niegu z dr█g powiatowych przebiegaj?cych przez miasta i inne obszary zabudowane, na terenie, kt█rych wyst?puje droga o przekroju ulicznym (kraw??niki, chodniki) oraz innych miejsc ustalonych przez pracownika Powiatowego Zarz?du Dr█g w ?ywcu zgodnie z punktem
   5. 4 i
   5. 5 SST ˝ od?nie?anie oraz prace porz?dkowe po zako?czeniu akcji zimowej polegaj?ce na usuni?ciu z dr█g powiatowych i chodnik█w materia?█w uszorstniaj?cych w terminie 30 dni po zako?czeniu akcji zimowej zgodnie z punktem
   5. 12 SST ˝ zwalczanie ?lisko?ci zimowej na drodze.
   2.  Przewiduje si? prowadzenie nast?puj?cych rodzaj█w akcji zimowej: - akcja czynna, - akcja bierna, - akcja interwencyjna (akcja zawieszona).
   3.  Szczeg█?owe informacje dotycz?ce rodzaju prowadzonych akcji oraz obowi?zk█w Wykonawcy zwi?zanych z prowadzeniem akcji zimowego utrzymania dr█g oraz chodnik█w zawarto w: 1) Szczeg█?owej specyfikacji technicznej dot. od?nie?ania drogi ˝ Za??cznik nr 11a do SWZ; 2) Szczeg█?owej specyfikacji technicznej dot. zwalczania ?lisko?ci zimowej na drodze ˝ Za??cznik nr 11b do SWZ; 3) Szczeg█?owej specyfikacji technicznej dot. utrzymania chodnik█w ˝ Za??cznik nr 11c do SWZ.
   4.  O rodzaju prowadzonej akcji w danym dniu i na danej drodze (akcja czynna, akcja bierna i akcja interwencyjna) decyduje Zamawiaj?cy.
   5.  Prawid?owo?? oraz faktyczny zakres realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawc? b?dzie monitorowany przez Zamawiaj?cego za po?rednictwem urz?dzenia GPS.
   6.  Zamawiaj?cy wymaga, aby kierowcy skierowani przez wykonawc? lub podwykonawc? do wykonania czynno?ci: kierowanie pojazdami (p?ugopiaskarka, p?ug klinowy, p?ug wirnikowy), byli zatrudnieni przez wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie stosunku pracy. ?wiadczenie us?ug b?d?cych przedmiotem zam█wienia odbywa? si? b?dzie w terminie od dnia podpisania umowy jednak nie wcze?niej ni? od 01.11.2023 r. do 15.04.2024 r.; od 01.11.2024 r. do 15.04.2025 r.; od 01.11.2025 r. do 15.04.2026 r. z zastrze?eniem pkt 2, z podzia?em na nast?puj?ce sezony: 1) sezon I: 01.11.2023 r. ˝ 15.04.2024 r.; 2) sezon II: 01.11.2024 r. ˝ 15.04.2025 r.; 3) sezon III: 01.11.2025 r. ˝ 15.04.2026 r. Rozpocz?cie akcji zimowego utrzymania dr█g (ZUD) nast?pi na pisemne polecenie Zamawiaj?cego.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas podstawienia pojazd█w zast?pczych w czasie awarii / Pond╚ration: 20,00 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas reakcji na zg?oszenie telefoniczne / Pond╚ration: 20,00 Prix - Pond╚ration: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dr█g i chodnik█w powiatowych na terenie Gminy Jele?nia
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90630000 Services de d╚vergla┴age 90612000 Services de balayage des rues
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL225 Bielski
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? nr
   4.  Kompleksowe zimowe utrzymanie dr█g i chodnik█w powiatowych na terenie Gminy Jele?nia o d?ugo?ci
:
drogi: 36,766 km w tym: 6,792 km - III standard 29,974 km - IV standard zgodnie z wykazem dr█g powiatowych, stanowi?cym Za??cznik nr 10d do SWZ chodniki: 3,090 km
   1.  Us?uga zimowego utrzymania dr█g polega na: - od?nie?aniu jezdni i chodnik█w dr█g powiatowych, - usuwaniu ?lisko?ci zimowej (go?oledzi), - wywo?eniu ?niegu z dr█g powiatowych przebiegaj?cych przez miasta i inne obszary zabudowane, na terenie, kt█rych wyst?puje droga o przekroju ulicznym (kraw??niki, chodniki) oraz innych miejsc ustalonych przez pracownika Powiatowego Zarz?du Dr█g w ?ywcu zgodnie z punktem
   5. 4 i
   5. 5 SST ˝ od?nie?anie oraz prace porz?dkowe po zako?czeniu akcji zimowej polegaj?ce na usuni?ciu z dr█g powiatowych i chodnik█w materia?█w uszorstniaj?cych w terminie 30 dni po zako?czeniu akcji zimowej zgodnie z punktem
   5. 12 SST ˝ zwalczanie ?lisko?ci zimowej na drodze.
   2.  Przewiduje si? prowadzenie nast?puj?cych rodzaj█w akcji zimowej: - akcja czynna, - akcja bierna, - akcja interwencyjna (akcja zawieszona).
   3.  Szczeg█?owe informacje dotycz?ce rodzaju prowadzonych akcji oraz obowi?zk█w Wykonawcy zwi?zanych z prowadzeniem akcji zimowego utrzymania dr█g oraz chodnik█w zawarto w: 1) Szczeg█?owej specyfikacji technicznej dot. od?nie?ania drogi ˝ Za??cznik nr 11a do SWZ; 2) Szczeg█?owej specyfikacji technicznej dot. zwalczania ?lisko?ci zimowej na drodze ˝ Za??cznik nr 11b do SWZ; 3) Szczeg█?owej specyfikacji technicznej dot. utrzymania chodnik█w ˝ Za??cznik nr 11c do SWZ.
   4.  O rodzaju prowadzonej akcji w danym dniu i na danej drodze (akcja czynna, akcja bierna i akcja interwencyjna) decyduje Zamawiaj?cy.
   5.  Prawid?owo?? oraz faktyczny zakres realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawc? b?dzie monitorowany przez Zamawiaj?cego za po?rednictwem urz?dzenia GPS.
   6.  Zamawiaj?cy wymaga, aby kierowcy skierowani przez wykonawc? lub podwykonawc? do wykonania czynno?ci: kierowanie pojazdami (p?ugopiaskarka, p?ug klinowy, p?ug wirnikowy), byli zatrudnieni przez wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie stosunku pracy. ?wiadczenie us?ug b?d?cych przedmiotem zam█wienia odbywa? si? b?dzie w terminie od dnia podpisania umowy jednak nie wcze?niej ni? od 01.11.2023 r. do 15.04.2024 r.; od 01.11.2024 r. do 15.04.2025 r.; od 01.11.2025 r. do 15.04.2026 r. z zastrze?eniem pkt 2, z podzia?em na nast?puj?ce sezony: 1) sezon I: 01.11.2023 r. ˝ 15.04.2024 r.; 2) sezon II: 01.11.2024 r. ˝ 15.04.2025 r.; 3) sezon III: 01.11.2025 r. ˝ 15.04.2026 r. Rozpocz?cie akcji zimowego utrzymania dr█g (ZUD) nast?pi na pisemne polecenie Zamawiaj?cego.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas podstawienia pojazd█w zast?pczych w czasie awarii / Pond╚ration: 20,00 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas reakcji na zg?oszenie telefoniczne / Pond╚ration: 20,00 Prix - Pond╚ration: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dr█g i chodnik█w powiatowych na terenie Gminy ?winna
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90630000 Services de d╚vergla┴age 90612000 Services de balayage des rues
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL225 Bielski
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? nr
   5.  Kompleksowe zimowe utrzymanie dr█g i chodnik█w powiatowych na terenie Gminy ?winna o d?ugo?ci
:
drogi: 16,154 km w tym: 16,154 km - IV standard zgodnie z wykazem dr█g powiatowych, stanowi?cym Za??cznik nr 10e do SWZ chodniki: 1,836 km
   1.  Us?uga zimowego utrzymania dr█g polega na: - od?nie?aniu jezdni i chodnik█w dr█g powiatowych, - usuwaniu ?lisko?ci zimowej (go?oledzi), - wywo?eniu ?niegu z dr█g powiatowych przebiegaj?cych przez miasta i inne obszary zabudowane, na terenie, kt█rych wyst?puje droga o przekroju ulicznym (kraw??niki, chodniki) oraz innych miejsc ustalonych przez pracownika Powiatowego Zarz?du Dr█g w ?ywcu zgodnie z punktem
   5. 4 i
   5. 5 SST ˝ od?nie?anie oraz prace porz?dkowe po zako?czeniu akcji zimowej polegaj?ce na usuni?ciu z dr█g powiatowych i chodnik█w materia?█w uszorstniaj?cych w terminie 30 dni po zako?czeniu akcji zimowej zgodnie z punktem
   5. 12 SST ˝ zwalczanie ?lisko?ci zimowej na drodze.
   2.  Przewiduje si? prowadzenie nast?puj?cych rodzaj█w akcji zimowej: - akcja czynna, - akcja bierna, - akcja interwencyjna (akcja zawieszona).
   3.  Szczeg█?owe informacje dotycz?ce rodzaju prowadzonych akcji oraz obowi?zk█w Wykonawcy zwi?zanych z prowadzeniem akcji zimowego utrzymania dr█g oraz chodnik█w zawarto w: 1) Szczeg█?owej specyfikacji technicznej dot. od?nie?ania drogi ˝ Za??cznik nr 11a do SWZ; 2) Szczeg█?owej specyfikacji technicznej dot. zwalczania ?lisko?ci zimowej na drodze ˝ Za??cznik nr 11b do SWZ; 3) Szczeg█?owej specyfikacji technicznej dot. utrzymania chodnik█w ˝ Za??cznik nr 11c do SWZ.
   4.  O rodzaju prowadzonej akcji w danym dniu i na danej drodze (akcja czynna, akcja bierna i akcja interwencyjna) decyduje Zamawiaj?cy.
   5.  Prawid?owo?? oraz faktyczny zakres realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawc? b?dzie monitorowany przez Zamawiaj?cego za po?rednictwem urz?dzenia GPS.
   6.  Zamawiaj?cy wymaga, aby kierowcy skierowani przez wykonawc? lub podwykonawc? do wykonania czynno?ci: kierowanie pojazdami (p?ugopiaskarka, p?ug klinowy, p?ug wirnikowy), byli zatrudnieni przez wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie stosunku pracy. ?wiadczenie us?ug b?d?cych przedmiotem zam█wienia odbywa? si? b?dzie w terminie od dnia podpisania umowy jednak nie wcze?niej ni? od 01.11.2023 r. do 15.04.2024 r.; od 01.11.2024 r. do 15.04.2025 r.; od 01.11.2025 r. do 15.04.2026 r. z zastrze?eniem pkt 2, z podzia?em na nast?puj?ce sezony: 1) sezon I: 01.11.2023 r. ˝ 15.04.2024 r.; 2) sezon II: 01.11.2024 r. ˝ 15.04.2025 r.; 3) sezon III: 01.11.2025 r. ˝ 15.04.2026 r. Rozpocz?cie akcji zimowego utrzymania dr█g (ZUD) nast?pi na pisemne polecenie Zamawiaj?cego.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas podstawienia pojazd█w zast?pczych w czasie awarii / Pond╚ration: 20,00 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas reakcji na zg?oszenie telefoniczne / Pond╚ration: 20,00 Prix - Pond╚ration: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dr█g i chodnik█w powiatowych na terenie Gminy ?ywiec
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90630000 Services de d╚vergla┴age 90612000 Services de balayage des rues
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL225 Bielski
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? nr
   6.  Kompleksowe zimowe utrzymanie dr█g i chodnik█w powiatowych na terenie Gminy ?ywiec o d?ugo?ci
:
drogi: 21,563 km w tym: 10,880 km - III standard 10,683 km - IV standard zgodnie z wykazem dr█g powiatowych, stanowi?cym Za??cznik nr 10f do SWZ chodniki: 15,750 km
   1.  Us?uga zimowego utrzymania dr█g polega na: - od?nie?aniu jezdni i chodnik█w dr█g powiatowych, - usuwaniu ?lisko?ci zimowej (go?oledzi), - wywo?eniu ?niegu z dr█g powiatowych przebiegaj?cych przez miasta i inne obszary zabudowane, na terenie, kt█rych wyst?puje droga o przekroju ulicznym (kraw??niki, chodniki) oraz innych miejsc ustalonych przez pracownika Powiatowego Zarz?du Dr█g w ?ywcu zgodnie z punktem
   5. 4 i
   5. 5 SST ˝ od?nie?anie oraz prace porz?dkowe po zako?czeniu akcji zimowej polegaj?ce na usuni?ciu z dr█g powiatowych i chodnik█w materia?█w uszorstniaj?cych w terminie 30 dni po zako?czeniu akcji zimowej zgodnie z punktem
   5. 12 SST ˝ zwalczanie ?lisko?ci zimowej na drodze.
   2.  Przewiduje si? prowadzenie nast?puj?cych rodzaj█w akcji zimowej: - akcja czynna, - akcja bierna, - akcja interwencyjna (akcja zawieszona).
   3.  Szczeg█?owe informacje dotycz?ce rodzaju prowadzonych akcji oraz obowi?zk█w Wykonawcy zwi?zanych z prowadzeniem akcji zimowego utrzymania dr█g oraz chodnik█w zawarto w: 1) Szczeg█?owej specyfikacji technicznej dot. od?nie?ania drogi ˝ Za??cznik nr 11a do SWZ; 2) Szczeg█?owej specyfikacji technicznej dot. zwalczania ?lisko?ci zimowej na drodze ˝ Za??cznik nr 11b do SWZ; 3) Szczeg█?owej specyfikacji technicznej dot. utrzymania chodnik█w ˝ Za??cznik nr 11c do SWZ.
   4.  O rodzaju prowadzonej akcji w danym dniu i na danej drodze (akcja czynna, akcja bierna i akcja interwencyjna) decyduje Zamawiaj?cy.
   5.  Prawid?owo?? oraz faktyczny zakres realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawc? b?dzie monitorowany przez Zamawiaj?cego za po?rednictwem urz?dzenia GPS.
   6.  Zamawiaj?cy wymaga, aby kierowcy skierowani przez wykonawc? lub podwykonawc? do wykonania czynno?ci: kierowanie pojazdami (p?ugopiaskarka, p?ug klinowy, p?ug wirnikowy), byli zatrudnieni przez wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie stosunku pracy. ?wiadczenie us?ug b?d?cych przedmiotem zam█wienia odbywa? si? b?dzie w terminie od dnia podpisania umowy jednak nie wcze?niej ni? od 01.11.2023 r. do 15.04.2024 r.; od 01.11.2024 r. do 15.04.2025 r.; od 01.11.2025 r. do 15.04.2026 r. z zastrze?eniem pkt 2, z podzia?em na nast?puj?ce sezony: 1) sezon I: 01.11.2023 r. ˝ 15.04.2024 r.; 2) sezon II: 01.11.2024 r. ˝ 15.04.2025 r.; 3) sezon III: 01.11.2025 r. ˝ 15.04.2026 r. Rozpocz?cie akcji zimowego utrzymania dr█g (ZUD) nast?pi na pisemne polecenie Zamawiaj?cego.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas podstawienia pojazd█w zast?pczych w czasie awarii / Pond╚ration: 20,00 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas reakcji na zg?oszenie telefoniczne / Pond╚ration: 20,00 Prix - Pond╚ration: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dr█g i chodnik█w powiatowych na terenie Gminy W?gierska G█rka
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90630000 Services de d╚vergla┴age 90612000 Services de balayage des rues
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL225 Bielski
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? nr
   7.  Kompleksowe zimowe utrzymanie dr█g i chodnik█w powiatowych na terenie Gminy W?gierska G█rka o d?ugo?ci
:
drogi: 19,090 km w tym: 5,602 km - III standard 13,488 km - IV standard zgodnie z wykazem dr█g powiatowych, stanowi?cym Za??cznik nr 10g do SWZ chodniki: 9,838 km
   1.  Us?uga zimowego utrzymania dr█g polega na: - od?nie?aniu jezdni i chodnik█w dr█g powiatowych, - usuwaniu ?lisko?ci zimowej (go?oledzi), - wywo?eniu ?niegu z dr█g powiatowych przebiegaj?cych przez miasta i inne obszary zabudowane, na terenie, kt█rych wyst?puje droga o przekroju ulicznym (kraw??niki, chodniki) oraz innych miejsc ustalonych przez pracownika Powiatowego Zarz?du Dr█g w ?ywcu zgodnie z punktem
   5. 4 i
   5. 5 SST ˝ od?nie?anie oraz prace porz?dkowe po zako?czeniu akcji zimowej polegaj?ce na usuni?ciu z dr█g powiatowych i chodnik█w materia?█w uszorstniaj?cych w terminie 30 dni po zako?czeniu akcji zimowej zgodnie z punktem
   5. 12 SST ˝ zwalczanie ?lisko?ci zimowej na drodze.
   2.  Przewiduje si? prowadzenie nast?puj?cych rodzaj█w akcji zimowej: - akcja czynna, - akcja bierna, - akcja interwencyjna (akcja zawieszona).
   3.  Szczeg█?owe informacje dotycz?ce rodzaju prowadzonych akcji oraz obowi?zk█w Wykonawcy zwi?zanych z prowadzeniem akcji zimowego utrzymania dr█g oraz chodnik█w zawarto w: 1) Szczeg█?owej specyfikacji technicznej dot. od?nie?ania drogi ˝ Za??cznik nr 11a do SWZ; 2) Szczeg█?owej specyfikacji technicznej dot. zwalczania ?lisko?ci zimowej na drodze ˝ Za??cznik nr 11b do SWZ; 3) Szczeg█?owej specyfikacji technicznej dot. utrzymania chodnik█w ˝ Za??cznik nr 11c do SWZ.
   4.  O rodzaju prowadzonej akcji w danym dniu i na danej drodze (akcja czynna, akcja bierna i akcja interwencyjna) decyduje Zamawiaj?cy.
   5.  Prawid?owo?? oraz faktyczny zakres realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawc? b?dzie monitorowany przez Zamawiaj?cego za po?rednictwem urz?dzenia GPS.
   6.  Zamawiaj?cy wymaga, aby kierowcy skierowani przez wykonawc? lub podwykonawc? do wykonania czynno?ci: kierowanie pojazdami (p?ugopiaskarka, p?ug klinowy, p?ug wirnikowy), byli zatrudnieni przez wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie stosunku pracy. ?wiadczenie us?ug b?d?cych przedmiotem zam█wienia odbywa? si? b?dzie w terminie od dnia podpisania umowy jednak nie wcze?niej ni? od 01.11.2023 r. do 15.04.2024 r.; od 01.11.2024 r. do 15.04.2025 r.; od 01.11.2025 r. do 15.04.2026 r. z zastrze?eniem pkt 2, z podzia?em na nast?puj?ce sezony: 1) sezon I: 01.11.2023 r. ˝ 15.04.2024 r.; 2) sezon II: 01.11.2024 r. ˝ 15.04.2025 r.; 3) sezon III: 01.11.2025 r. ˝ 15.04.2026 r. Rozpocz?cie akcji zimowego utrzymania dr█g (ZUD) nast?pi na pisemne polecenie Zamawiaj?cego.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas podstawienia pojazd█w zast?pczych w czasie awarii / Pond╚ration: 20,00 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas reakcji na zg?oszenie telefoniczne / Pond╚ration: 20,00 Prix - Pond╚ration: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dr█g i chodnik█w powiatowych na terenie Gminy Mil█wka
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90630000 Services de d╚vergla┴age 90612000 Services de balayage des rues
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL225 Bielski
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? nr
   8.  Kompleksowe zimowe utrzymanie dr█g i chodnik█w powiatowych na terenie Gminy Mil█wka o d?ugo?ci
:
drogi: 28,922 km w tym: 21,203 km - III standard 7,719 km - IV standard zgodnie z wykazem dr█g powiatowych, stanowi?cym Za??cznik nr 10h do SWZ chodniki: 9,293 km
   1.  Us?uga zimowego utrzymania dr█g polega na: - od?nie?aniu jezdni i chodnik█w dr█g powiatowych, - usuwaniu ?lisko?ci zimowej (go?oledzi), - wywo?eniu ?niegu z dr█g powiatowych przebiegaj?cych przez miasta i inne obszary zabudowane, na terenie, kt█rych wyst?puje droga o przekroju ulicznym (kraw??niki, chodniki) oraz innych miejsc ustalonych przez pracownika Powiatowego Zarz?du Dr█g w ?ywcu zgodnie z punktem
   5. 4 i
   5. 5 SST ˝ od?nie?anie oraz prace porz?dkowe po zako?czeniu akcji zimowej polegaj?ce na usuni?ciu z dr█g powiatowych i chodnik█w materia?█w uszorstniaj?cych w terminie 30 dni po zako?czeniu akcji zimowej zgodnie z punktem
   5. 12 SST ˝ zwalczanie ?lisko?ci zimowej na drodze.
   2.  Przewiduje si? prowadzenie nast?puj?cych rodzaj█w akcji zimowej: - akcja czynna, - akcja bierna, - akcja interwencyjna (akcja zawieszona).
   3.  Szczeg█?owe informacje dotycz?ce rodzaju prowadzonych akcji oraz obowi?zk█w Wykonawcy zwi?zanych z prowadzeniem akcji zimowego utrzymania dr█g oraz chodnik█w zawarto w: 1) Szczeg█?owej specyfikacji technicznej dot. od?nie?ania drogi ˝ Za??cznik nr 11a do SWZ; 2) Szczeg█?owej specyfikacji technicznej dot. zwalczania ?lisko?ci zimowej na drodze ˝ Za??cznik nr 11b do SWZ; 3) Szczeg█?owej specyfikacji technicznej dot. utrzymania chodnik█w ˝ Za??cznik nr 11c do SWZ.
   4.  O rodzaju prowadzonej akcji w danym dniu i na danej drodze (akcja czynna, akcja bierna i akcja interwencyjna) decyduje Zamawiaj?cy.
   5.  Prawid?owo?? oraz faktyczny zakres realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawc? b?dzie monitorowany przez Zamawiaj?cego za po?rednictwem urz?dzenia GPS.
   6.  Zamawiaj?cy wymaga, aby kierowcy skierowani przez wykonawc? lub podwykonawc? do wykonania czynno?ci: kierowanie pojazdami (p?ugopiaskarka, p?ug klinowy, p?ug wirnikowy), byli zatrudnieni przez wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie stosunku pracy. ?wiadczenie us?ug b?d?cych przedmiotem zam█wienia odbywa? si? b?dzie w terminie od dnia podpisania umowy jednak nie wcze?niej ni? od 01.11.2023 r. do 15.04.2024 r.; od 01.11.2024 r. do 15.04.2025 r.; od 01.11.2025 r. do 15.04.2026 r. z zastrze?eniem pkt 2, z podzia?em na nast?puj?ce sezony: 1) sezon I: 01.11.2023 r. ˝ 15.04.2024 r.; 2) sezon II: 01.11.2024 r. ˝ 15.04.2025 r.; 3) sezon III: 01.11.2025 r. ˝ 15.04.2026 r. Rozpocz?cie akcji zimowego utrzymania dr█g (ZUD) nast?pi na pisemne polecenie Zamawiaj?cego.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas podstawienia pojazd█w zast?pczych w czasie awarii / Pond╚ration: 20,00 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas reakcji na zg?oszenie telefoniczne / Pond╚ration: 20,00 Prix - Pond╚ration: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dr█g i chodnik█w powiatowych na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90630000 Services de d╚vergla┴age 90612000 Services de balayage des rues
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL225 Bielski
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? nr
   9.  Kompleksowe zimowe utrzymanie dr█g i chodnik█w powiatowych na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz o d?ugo?ci
:
drogi: 27,088 km w tym: 21,705 km - III standard 5,383 km - IV standard zgodnie z wykazem dr█g powiatowych, stanowi?cym Za??cznik nr 10i do SWZ chodniki: 6,455 km
   1.  Us?uga zimowego utrzymania dr█g polega na: - od?nie?aniu jezdni i chodnik█w dr█g powiatowych, - usuwaniu ?lisko?ci zimowej (go?oledzi), - wywo?eniu ?niegu z dr█g powiatowych przebiegaj?cych przez miasta i inne obszary zabudowane, na terenie, kt█rych wyst?puje droga o przekroju ulicznym (kraw??niki, chodniki) oraz innych miejsc ustalonych przez pracownika Powiatowego Zarz?du Dr█g w ?ywcu zgodnie z punktem
   5. 4 i
   5. 5 SST ˝ od?nie?anie oraz prace porz?dkowe po zako?czeniu akcji zimowej polegaj?ce na usuni?ciu z dr█g powiatowych i chodnik█w materia?█w uszorstniaj?cych w terminie 30 dni po zako?czeniu akcji zimowej zgodnie z punktem
   5. 12 SST ˝ zwalczanie ?lisko?ci zimowej na drodze.
   2.  Przewiduje si? prowadzenie nast?puj?cych rodzaj█w akcji zimowej: - akcja czynna, - akcja bierna, - akcja interwencyjna (akcja zawieszona).
   3.  Szczeg█?owe informacje dotycz?ce rodzaju prowadzonych akcji oraz obowi?zk█w Wykonawcy zwi?zanych z prowadzeniem akcji zimowego utrzymania dr█g oraz chodnik█w zawarto w: 1) Szczeg█?owej specyfikacji technicznej dot. od?nie?ania drogi ˝ Za??cznik nr 11a do SWZ; 2) Szczeg█?owej specyfikacji technicznej dot. zwalczania ?lisko?ci zimowej na drodze ˝ Za??cznik nr 11b do SWZ; 3) Szczeg█?owej specyfikacji technicznej dot. utrzymania chodnik█w ˝ Za??cznik nr 11c do SWZ.
   4.  O rodzaju prowadzonej akcji w danym dniu i na danej drodze (akcja czynna, akcja bierna i akcja interwencyjna) decyduje Zamawiaj?cy.
   5.  Prawid?owo?? oraz faktyczny zakres realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawc? b?dzie monitorowany przez Zamawiaj?cego za po?rednictwem urz?dzenia GPS.
   6.  Zamawiaj?cy wymaga, aby kierowcy skierowani przez wykonawc? lub podwykonawc? do wykonania czynno?ci: kierowanie pojazdami (p?ugopiaskarka, p?ug klinowy, p?ug wirnikowy), byli zatrudnieni przez wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie stosunku pracy. ?wiadczenie us?ug b?d?cych przedmiotem zam█wienia odbywa? si? b?dzie w terminie od dnia podpisania umowy jednak nie wcze?niej ni? od 01.11.2023 r. do 15.04.2024 r.; od 01.11.2024 r. do 15.04.2025 r.; od 01.11.2025 r. do 15.04.2026 r. z zastrze?eniem pkt 2, z podzia?em na nast?puj?ce sezony: 1) sezon I: 01.11.2023 r. ˝ 15.04.2024 r.; 2) sezon II: 01.11.2024 r. ˝ 15.04.2025 r.; 3) sezon III: 01.11.2025 r. ˝ 15.04.2026 r. Rozpocz?cie akcji zimowego utrzymania dr█g (ZUD) nast?pi na pisemne polecenie Zamawiaj?cego.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas podstawienia pojazd█w zast?pczych w czasie awarii / Pond╚ration: 20,00 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas reakcji na zg?oszenie telefoniczne / Pond╚ration: 20,00 Prix - Pond╚ration: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2023/S 142-453204
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dr█g i chodnik█w powiatowych na terenie Gminy Czernich█w
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
27/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: WGB Firma Us?ugowo Handlowa Wojciech Gawe? Num╚ro national d'identification: 070601185 Adresse postale: ul. Obro?c█w W?gierskiej G█rki 9 Ville: W?gierska G█rka Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 34-350 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 865 440.10 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 914 972.48 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dr█g i chodnik█w powiatowych na terenie Gminy Gilowice
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Autres raisons (interruption de la proc╚dure)
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dr█g i chodnik█w powiatowych na terenie Gminy ?odygowice
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
27/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: WGB Firma Us?ugowo Handlowa Wojciech Gawe? Num╚ro national d'identification: 070601185 Adresse postale: ul. Obro?c█w W?gierskiej G█rki 9 Ville: W?gierska G█rka Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 34-350 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 1 227 294.78 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 1 211 920.49 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dr█g i chodnik█w powiatowych na terenie Gminy Jele?nia
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
27/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: WGB Firma Us?ugowo Handlowa Wojciech Gawe? Num╚ro national d'identification: 070601185 Adresse postale: ul. Obro?c█w W?gierskiej G█rki 9 Ville: W?gierska G█rka Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 34-350 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 1 827 614.73 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 1 905 657.68 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 5 Intitul╚:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dr█g i chodnik█w powiatowych na terenie Gminy ?winna
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Autres raisons (interruption de la proc╚dure)
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 6
Lot n : 6 Intitul╚:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dr█g i chodnik█w powiatowych na terenie Gminy ?ywiec
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
27/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: WGB Firma Us?ugowo Handlowa Wojciech Gawe? Num╚ro national d'identification: 070601185 Adresse postale: ul. Obro?c█w W?gierskiej G█rki 9 Ville: W?gierska G█rka Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 34-350 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 1 051 280.81 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 1 130 366.12 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 7
Lot n : 7 Intitul╚:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dr█g i chodnik█w powiatowych na terenie Gminy W?gierska G█rka
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
27/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: WGB Firma Us?ugowo Handlowa Wojciech Gawe? Num╚ro national d'identification: 070601185 Adresse postale: ul. Obro?c█w W?gierskiej G█rki 9 Ville: W?gierska G█rka Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 34-350 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 1 113 186.78 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 1 031 237.88 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 8
Lot n : 8 Intitul╚:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dr█g i chodnik█w powiatowych na terenie Gminy Mil█wka
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
27/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: WGB Firma Us?ugowo Handlowa Wojciech Gawe? Num╚ro national d'identification: 070601185 Adresse postale: ul. Obro?c█w W?gierskiej G█rki 9 Ville: W?gierska G█rka Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 34-350 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 1 560 705.22 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 1 609 885.75 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 9
Lot n : 9 Intitul╚:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dr█g i chodnik█w powiatowych na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
27/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: WGB Firma Us?ugowo Handlowa Wojciech Gawe? Num╚ro national d'identification: 070601185 Adresse postale: ul. Obro?c█w W?gierskiej G█rki 9 Ville: W?gierska G█rka Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 34-350 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 1 407 630.41 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 1 376 811.56 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
 
1.Zamawiaj?cy skorzysta z uprawnienia wynikaj?cego z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert a nast?pnie zbada czy Wykonawca, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   2.  Z post?powania o udzielenie zam█wienia wyklucza si? Wykonawc█w, kt█rzy podlegaj? wykluczeniu na podstawie przepis█w, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) ˝ 6) ustawy Pzp (podstawy wykluczenia obligatoryjne) oraz art. 109 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 ustawy Pzp (podstawy wykluczenia fakultatywne), a tak?e wymienionych w rozdziale IV pkt 1 ppkt 1) SWZ, z zastrze?eniem wyj?tk█w przewidzianych w ustawie Pzp.
   3.  W celu wst?pnego potwierdzenia, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie przepis█w, o kt█rych mowa w art. art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp (podstawy wykluczenia obligatoryjne), art. 109 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 ustawy Pzp (podstawy wykluczenia fakultatywne) i wymienionych w rozdziale IV pkt 1 ppkt 1) SWZ, oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu, do oferty musi do??czy? aktualne na dzie? sk?adania ofert o?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam█wienia (JEDZ), sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej jednolitym dokumentem lub JEDZ, oraz o?wiadczenie, stanowi?ce za??cznik nr 9 do SWZ. Zamawiaj?cy wymaga wype?nienia JEDZ w zakresie odpowiadaj?cym wszelkim wymaganiom okre?lonym w SWZ. Informacje zawarte w formularzu JEDZ b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Formularz JEDZ nie jest podmiotowym ?rodkiem dowodowym i stanowi tymczasowy dow█d potwierdzaj?cy brak podstaw wykluczenia i spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu na dzie? sk?adania ofert. O?wiadczenie w formie JEDZ nale?y z?o?y? na formularzu stanowi?cym za??cznik nr 2 do SWZ lub na odpowiednio wype?nionym formularzu na stronie internetowej prowadzonego post?powania. Z kolei, o?wiadczenie dotycz?ce przes?anek wykluczenia z art. 5k rozporz?dzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego, nale?y z?o?y? na formularzu stanowi?cym za??cznik nr 9 do SWZ.
   5.  Zamawiaj?cy przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych, a w przypadku polegania przez Wykonawc? na zdolno?ciach lub sytuacji podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby ˝ do z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych opisanych szczeg█?owo w dokumentach zam█wienia, tj. w rozdziale VI pkt 2 SWZ oraz - je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - dodatkowo w rozdziale VI pkt 3, 4 i 5 SWZ.
   6.  Wykonawca sk?ada wraz z ofert? dokumenty szczeg█?owo opisane w rozdziale VII pkt 1 SWZ.
   7.  Je?eli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, zawieraj? informacje stanowi?ce tajemnic? przedsi?biorstwa w rozumieniu przepis█w ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) wykonawca, w celu utrzymania w poufno?ci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku ĐDokument stanowi?cy tajemnic? przedsi?biorstwaţ.
   8.  Ze wzgl?du na ograniczon? liczb? znak█w, kt█re mo?na wprowadzi? do tre?ci og?oszenia, pozosta?e informacje zawarto w SWZ.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 i nast?pnych ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   2.  Wobec niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu, w tym na projektowane postanowienie umowy, lub w przypadku zaniechania przez Zamawiaj?cego dokonania czynno?ci, do kt█rych podj?cia zobowi?zany jest Zamawiaj?cy przepisami ustawy Pzp lub w przypadku zaniechania przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia na podstawie ustawy Pzp, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany, Wykonawca mo?e wnie?? odwo?anie.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej, w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym, ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym.
   4.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w ppkt 1).
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej Zamawiaj?cego.
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   8.  Je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie p█?niej ni? w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia, 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia.
   9.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Izby, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Szczeg█?owo kwestie dotycz?ce skargi do s?du uregulowane zosta?y w art. 579-590 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
21/11/2023 Kompleksowe zimowe utrzymanie dr█g powiatowych Powiatu ?ywieckiego w okresie od 01.11.2023r. do 15.04.2024r.; od 01.11.2024 do 15.04.2025r.; od 01.11.2025r. do 15.04.2026r. ˝ z podzia?em na 9 zada? 24/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
90612000 - Services de balayage des rues 
90620000 - Services de dÚneigement 
90630000 - Services de dÚverglašage