Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?ywiec:Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement

2023/S 97-302260  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-?ywiec: Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement 2023/S 097-302260 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gów i Kanalizacji Sp. z o.o. Numéro national d'identification: 5530101094 Adresse postale: Bracka 66 Ville: ?ywiec Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 34-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Pawe? Stachura Courriel: p.stachura@mpwik-zywiec.pl Téléphone: +48 338606339 Fax: +48 338606310 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://mpwik-zywiec.pl/
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wywóz i zagospodarowanie w procesach R10 i R3 komunalnych osadów ?ciekowych o kodzie 19 08 05 z oczyszczalni ?cieków w ?ywcu Numéro de référence: 3/NTSI/2023
II.1.2) Code CPV principal 90000000 Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Zamawiaj?cy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania us?ug? za?adunku, wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ?ciekowych o kodzie 19 08 05, wytwarzanych przez oczyszczalni? ?cieków w ?ywcu. Przewidywana ilo?? odwodnionego osadu ?ciekowego przeznaczonego do za?adunku, wywozu i zagospodarowania w trakcie trwania umowy wynosi minimum 6 000 Mg, z czego w procesie odzysku R3 zostanie zagospodarowane minimum 3 000 Mg. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? zwi?kszenia ilo?ci osadu do utylizacji - do ok. 8 000 Mg.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 1 590 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures 90513000 Services de traitement et d'élimination des ordures ménagères et des déchets non dangereux 90513600 Services d'élimination des boues 90513700 Services de transport des boues 90513900 Services d'évacuation des boues
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL225 Bielski Lieu principal d'exécution:
Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gów i Kanalizacji Sp. z o.o. 34-300 ?ywiec, ul. Bracka 66
II.2.4) Description des prestations:
Zamawiaj?cy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania us?ug? za?adunku, wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ?ciekowych o kodzie 19 08 05, wytwarzanych przez oczyszczalni? ?cieków w ?ywcu. Przewidywana ilo?? odwodnionego osadu ?ciekowego przeznaczonego do za?adunku, wywozu i zagospodarowania w trakcie trwania umowy wynosi minimum 6 000 Mg, z czego w procesie odzysku R3 zostanie zagospodarowane minimum 3 000 Mg. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? zwi?kszenia ilo?ci osadu do utylizacji - do ok. 8 000 Mg.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 038-111579
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Wywóz i zagospodarowanie w procesach R10 i R3 komunalnych osadów ?ciekowych o kodzie 19 08 05 z oczyszczalni ?cieków w ?ywcu
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Mustang Waste Management Tomasz Pierzcha?a Numéro national d'identification: 6312686335 Adresse postale: ul. Towarowa 20 Ville: Gliwice Code NUTS: PL229 Gliwicki Code postal: 44-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PPHU Jan Ucherek Numéro national d'identification: 6471008889 Adresse postale: ul. Górnicza 17h Ville: Wodzis?aw ?l?ski Code NUTS: PL227 Rybnicki Code postal: 44-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: J.P. Ucherek Sp. z o.o., Sp. K.
Numéro national d'identification: 6472585040 Adresse postale: ul. Towarowa 20 Ville: Gliwice Code NUTS: PL229 Gliwicki Code postal: 44-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Mustang Us?ugi Wielobran?owe Marek Pierzcha?a- w spadku Numéro national d'identification: 6310211094 Adresse postale: ul. Towarowa 20 Ville: Gliwice Code NUTS: PL229 Gliwicki Code postal: 44-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EKO Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 6420014555 Adresse postale: ul. Ko?ciuszki 45A Ville: Rybnik Code NUTS: PL227 Rybnicki Code postal: 44-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 590 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 1 644 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
W post?powaniu mog? bra? udzia? Wykonawcy, którzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamówienia w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówie? publicznych (dalej zwanym Pzp), z wy??czeniem przes?anek okre?lonych w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) i art. 108 ust. 1 pkt 2 Pzp, je?eli osoba, o której mowa tym przepisie zosta?a skazana za przest?pstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) Pzp. Wykonawcy nie mog? równie? podlega? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamówienia w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4), 8-10) ustawy Pzp oraz art. 5k ust. 1 Rozporz?dzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111/1 z
   8. 4.2022), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz.U. poz 835). Kompletna informacja dotycz?ca przes?anek wykluczenia znajduje si? w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800/ +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie: 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone powy?ej. wnosi si? w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne. Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia albo 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800/ +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 Wywóz i zagospodarowanie w procesach R10 i R3 komunalnych osadów ?ciekowych o kodzie 19 08 05 z oczyszczalni ?cieków w ?ywcu 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
90000000 - Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement 
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90513000 - Services de traitement et d'élimination des ordures ménagères et des déchets non dangereux 
90513600 - Services d'élimination des boues 
90513700 - Services de transport des boues 
90513900 - Services d'évacuation des boues