Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zabrze: Antiseptiques et dÈsinfectants

2022/S 131-373068  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Pologne-Zabrze: Antiseptiques et dÈsinfectants 2022/S 131-373068 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanis?awa Szyszko ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach NumÈro national d'identification: 6482301274 Adresse postale: ul.3 Maja 13-15 Ville: Zabrze Code NUTS: PL229 Gliwicki Code postal: 41-800 Pays: Pologne Courriel: zampubli@szpital.zabrze.pl TÈlÈphone: +48 323704241 Fax: +48 323704207 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpital.zabrze.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
DOSTAWA ?RODK"W DEZYNFEKCYJNYCH NumÈro de rÈfÈrence: ZP/15/PN/2022
II.1.2) Code CPV principal 33631600 Antiseptiques et dÈsinfectants
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest DOSTAWA ?RODK"W DEZYNFEKCYJNYCH, zgodnie z opisem znajduj?cym si? w cz??ci III SWZ, formularzu ofertowym stanowi?cym za??cznik nr 1 i szczegÛ?owym formularzu ofertowo - cenowym stanowi?cym za??cznik 1a do SWZ oraz we wzorze umowy stanowi?cym cz??? IV SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa preparatu do manualnej dezynfekcji narz?dzi, endoskopÛw
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et dÈsinfectants
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanis?awa Szyszko ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3 Maja 13ñ15, 41-800 Zabrze
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa preparatu do manualnej dezynfekcji narz?dzi, endoskopÛw, zgodnie z opisem znajduj?cym si? w cz??ci III SWZ, formularzu ofertowym stanowi?cym za??cznik nr 1 i szczegÛ?owym formularzu ofertowo-cenowym stanowi?cym za??cznik 1a do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy / PondÈration: 40% Prix - PondÈration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 093-253324
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Dostawa preparatu do manualnej dezynfekcji narz?dzi, endoskopÛw
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.O udzielenie zamÛwienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art.108 ust. 1 Pzp, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa Narodowego i spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury okre?lonej w art. 139 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
   3.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego, zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych podmiotowych ?rodkÛw dowodowych: - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2, 4 Pzp sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, - o?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp., o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawc?, ktÛry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej ñ za??cznik nr 4 do SWZ ; - o?wiadczenia wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania dotycz?cy art. 108 ust. 1 pkt. 3 - 6 Pzp ñ za??cznik nr 3 do SWZ. Jednocze?nie Zamawiaj?cy ??da z?o?enia przez Wykonawc? o?wiadczenia o braku podstaw wykluczenia z post?powania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego ñ za??cznik nr 5 do SWZ.
   4.  Oferta oraz o?wiadczenia lub dokumenty sk?adane razem z ofert?: 1) oferta Wykonawcy ñ za??cznik nr 1 i 1a do SWZ 2) dokumenty potwierdzaj?ce uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub po?wiadczenia za zgodno?? z orygina?em sk?adanych o?wiadcze? lub dokumentÛw. 3) pe?nomocnictwo
   5.  Dokumenty sk?adane przez wykonawc? na wezwanie Zamawiaj?cego w trybie art. 126 ust. 1 Pzp, w terminie nie krÛtszym ni? 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzie? ich z?o?enia: 1) podmiotowe ?rodki dowodowe oraz o?wiadczenia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia zgodnie z pkt
   4. 3 SWZ.
   6.  Dokument sk?adany przez Wykonawc? na wezwanie Zamawiaj?cego: 1) w trybie art. 139 ust. 2 Pzp o?wiadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp ñ za??cznik nr 2 do SWZ 2) w trybie art. 1 pkt. 3 w zwi?zku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego o?wiadczenie o braku podstaw wykluczenia z post?powania ñ za??cznik nr
   5. 
   7.  Wykonawcy zagranicznemu po?wi?cono pkt 6 SWZ
   8.  Ofercie wspÛlnej po?wi?cono pkt 7 SWZ.
   9.  Zamawiaj?cy stosuje wytyczne art. 5k rozporz?dzenia 2022/576 do rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014). 10. Ze wzgl?du na ograniczon? liczb? znakÛw jakie mo?na wprowadzi? w niniejszym og?oszeniu Zamawiaj?cy przypomina, i? pe?n? informacj? w zakresie niniejszego post?powania mo?na uzyska? pod adresem www.platformazakupowa.pl, w tym w dokumentach post?powania, m.in. SWZ wraz z za??cznikami. www.platformazakupowa.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
W toku post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego Wykonawcy przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych ( t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z pÛ?n. zm.).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/07/2022 Pologne-Zabrze: Antiseptiques et dÈsinfectantsType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 11/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33631600 - Antiseptiques et désinfectants