01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/11/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zabrze: Articles en papier à usage hospitalier

2018/S 214-490280 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
07/11/2018 S214  - - Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Zabrze: Articles en papier à usage hospitalier 2018/S 214-490280 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses ?l?skie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. Curie-Sklodowskiej 9 Zabrze 41-800 Pologne Point(s) de contact: Andrzej Bonczek Administracja pok.2B6 Téléphone: +48 32/373-36-68 Courriel: przetargi@sccs.pl Fax: +48 32/373-36-68 Code NUTS: PL22 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.sccs.pl www.sccs.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa jednorazowych materia?ów aseptycznych - zestawy do zabiegów operacyjnych Numéro de référence: 42/EZP/18
II.1.2) Code CPV principal 33198000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostaw jednorazowych materia?ów aseptycznych zawartych w Pakietach nr 1 i nr 2 odpowiadaj?cych parametrom technicznym umieszczonym w za??czniku nr 6 specyfikacji.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 329 650.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zestawy do zabiegów
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33198000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22
II.2.4) Description des prestations:
1 Zestaw do zabiegów w okolicach jamy brzusznej 350 2 Zestaw do zabiegów w okolicach szyji 250 3 Zestaw do zabiegów w okolicach ko?czyny dolnej 600
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zestawy do zabiegów
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33198000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22
II.2.4) Description des prestations:
1 Zestaw do zabiegów w okolicach jamy brzusznej 350 2 Zestaw do zabiegów w okolicach szyji 250 3 Zestaw do zabiegów w okolicach ko?czyny dolnej 600
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 066-146540
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 2 Intitulé:
Zestawy do zabiegów
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/10/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Panep s.r.o.
Brnenska 1246 Rosice u Brna 66501 Pologne Code NUTS: CZ
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 363 400.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 329 650.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Wykonawca obowi?zany jest wnie? wadium w wysoko?ci: Pakiet nr 1 - 60 000 PLN Pakiet nr 2 - 7 200 PLN Celem potwierdzenia spe?nienia warunków stawianych przedmiotowi zamówieni przez zamawiaj?cego oraz dla uznania formalnej poprawno?ci oferta musi zawiera nast?puj?ce dokumenty i materia?y: 1) Wype?niony i podpisany przez osob?/y uprawnion?/e do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty stanowi?cy za??cznik nr 1, 2) Wype?niony i podpisany za??cznik nr 2 (Pakiety) 3) Wype?niony i podpisany za??cznik nr 6 (Parametry techniczne) 4) O?wiadczenie o posiadaniu dokumentów dopuszczaj?cych oferowany produkt b?d?cy przedmiotem zamówienia (spr. nr 42/EZP/18) do obrotu na terenie Polski oraz gotowo?ci dostarczenia tego dokumentu na ka?de ??danie zamawiaj?cego w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia (za??cznik nr 5). Zamawiaj?cy wezwie wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych dokumentów w celu potwierdzenia wymaga stawianych przedmiotowi zamówienia: 6) Wyniki bada producenta w postaci kart technicznych gotowych, sterylnych wyrobów potwierdzaj?ce ich zgodno? z wymogami normy PN EN 13795 - dotyczy zestawów, ob?o?e?, serwet i fartuchów chirurgicznych. 7) Karty techniczne wyrobów potwierdzaj?ce wymagane parametry - dotyczy wyrobów niepodlegaj?cych wymogom normy PN EN 13795. 8) Próbki - po 2 sztuki z ka?dego zestawu w wersji sterylnej z mo?liwo?ci u?ycia na bloku operacyjnym (bezzwrotne) W przypadku zestawu do kardiochirurgi - 5 szt. w wersji sterylnej (do przetestowania na ka?dej z sal operacyjnych - bezzwrotne). Zamawiaj?cy mo?e, w post?powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu art. 24aa Czas zwi?zania ofert 60 dni.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587700 Fax: +48 224587700
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia: - publikacji og?oszenia lub zamieszczenia na stronie internetowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia - przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, - wobec innych czynno?ci w których powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587700 Fax: +48 224587700
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/11/2018
 
 
C L A S S E    C P V
33198000 - Articles en papier à usage hospitalier