Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption : 20/12/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zabrze: Consommables médicaux

2021/S 228-599530  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2021 S228 Pologne-Zabrze: Consommables médicaux 2021/S 228-599530 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?l?skie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Adresse postale: M.C. Sk?odowskiej 9 Ville: Zabrze Code NUTS: PL Polska Code postal: 41-800 Pays: Pologne Point(s) de contact: Andrzej Bonczek Courriel: przetargi@sccs.pl Téléphone: +48 323733668 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://sccszabrze.ezamawiajacy.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://sccszabrze.ezamawiajacy.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa r?kawiczek medycznych Numéro de référence: 116/EZP/21
II.1.2) Code CPV principal 33140000 Consommables médicaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa r?kawiczek medycznych , diagnostycznych szczegó?owo opisanych w za??czniku nr 2 do SWZ.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa r?kawiczek medycznych
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables médicaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
R?kawice medyczne diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe szczegó?owo opisanych w za??czniku nr 2 do niniejszego SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: jako? / Pondération: 15.00 Prix - Pondération: 85.00
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 6 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa r?kawiczek medycznych , diagnostycznych szczegó?owo opisanych w za??czniku nr 2 do niniejszego SWZ
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables médicaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
R?kawice medyczne diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, szczegó?owo opisanych w za??czniku nr 2 do niniejszego SWZ
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 6 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych: 1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówie publicznych - wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem 2) o?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawc?, który z?o?y odr?bn ofert?, ofert cz??ciow?, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej, niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej (zgodnie z za??cznikiem nr 4 do SWZ); 3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz?dzonych nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem. 4) O?wiadczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: JEDZ), sporz?dzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). W przypadku wspólnego ubiegania si o zamówienie przez Wykonawców, o?wiadczenie sk?ada ka?dy z Wykonawców. O?wiadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu w zakresie, w jakim ka?dy z Wykonawców wykazuje spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu. 5) O?wiadczenie zgodnie z tre?ci art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówie publicznych (zgodnie z za??cznikiem nr 5 do SWZ) 6) O?wiadczenie zgodnie z tre?ci art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówie publicznych (zgodnie z za??cznikiem nr 6 do SWZ)
   2.  Je?eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego Rozdzia?u- sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówie publicznych- wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem. 2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego Rozdzia?u- sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e nie otwarto jego likwidacji, nie og?oszono upad?o?ci, jego aktywami nie zarz?dza likwidator lub s?d, nie zawar uk?adu z wierzycielami, jego dzia?alno? gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury- wystawionej nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed ich z?o?eniem.
   3.  Je?eli w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego Rozdzia?u, lub gdy dokumenty te nie odnosz si do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówie publicznych, zast?puje si je w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, której dokument mia dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
nie stawia sie warunku
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
nie stawia sie warunku
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Dostawca zobowi?zuje si dostarczy zgodnie z za??cznikiem towary odpowiadaj?ce wymogom stawianym w specyfikacji.
   2.  Dostawca zobowi?zuje si do dostarczania towaru zgodnie z zamówieniem w ci?gu 7 dni od z?o?enia zamówienia w formie pisemnej lub faxem lub emailem.
   3.  Faktura musi zawiera nast?puj?ce elementy
:
numer serii, data wa?no?ci, numer katalogowy, je?eli faktura nie b?dzie zawiera?a w/w elementów Zamawiaj?cy ma prawo wstrzyma si z zap?at nale?no?ci obj?tej faktur do czasu dostarczenia prawid?owo wystawionej faktury.
   4.  Zamawiaj?cy dopuszcza i zaleca przesy?anie faktur w formie PDF drog elektroniczn na adres: faktury.ez@sccs.pl § 3
   1.  Dostawca sprzedaje a Zamawiaj?cy kupuje produkty posiadaj?ce pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium RP.
   2.  Towar dostarczany b?dzie w oryginalnych opakowaniach, z napisami oraz ulotk w j?zyku polskim. Na opakowaniu musi by umieszczona nazwa, seria, data wa?no?ci oraz nazwa i adres wytwórcy lub podmiotu odpowiedzialnego.
   3.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zwrotu opakowa oznaczonych niezgodnie z przepisami w tym zakresie i nie posiadaj?cych ulotek w j?zyku polskim.
   4.  Realizacja zamówienia obejmuje okres 6 m-cy od podpisania umowy z mo?liwo?ci jednostronnego przez Zamawiaj?cego zmniejszenia warto?ci przedmiotu umowy o nie wi?cej ni 20% lub przed?u?enia czasu trwania umowy nie wi?cej ni o 2 miesi?ce. § 4
   1.  Dostawa nast?pi do magazynu Zamawiaj?cego.
   2.  Dostawca dostarczy przedmiot umowy na swój koszt i ryzyko.
   3.  Przyj?cie musi by poprzedzone sprawdzeniem ilo?ciowo - asortymentowym towaru którego dokona pracownik magazynu. § 5 Zap?ata za otrzymany przedmiot umowy nast?pi na podstawie faktury VAT poleceniem przelewu na konto Dostawcy w ci?gu 60 dni od dostarczenia faktury do Zamawiaj?cego. § 6 Zamawiaj?cy zabrania bez jego pisemnej zgody na przekazanie komukolwiek swoich zobowi?za p?atniczych w stosunku do Dostawcy, dotyczy to nale?no?ci g?ównych jak i odsetek. § 7
   1.  Dostawca zap?aci Zamawiaj?cemu kary umowne: a) w wysoko?ci 0,5% warto?ci brutto za przedmiot umowy wskazanej w § 1 ust. 3 za ka?dy dzie zw?oki w wykonaniu przedmiotu umowy. b) w wysoko?ci 5 % warto?ci brutto za przedmiot umowy wskazanej w § 1 ust. 3 za odst?pienie od umowy z przyczyn le??cych po stronie Dostawcy,
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewy?szaj?cego wysoko? kary umownej.
   3.  Wykonawca wyra?a zgod na potr?canie kar umownych z przys?uguj?cego mu wynagrodzenia. Naliczenie kar umownych nast?pi poprzez wystawienie i dor?czenie Wykonawcy noty obci??eniowej.
   4.  ??czna wysoko? kar umownych nie mo?e przekroczy 20% warto?ci brutto za przedmiot umowy wskazanej w § 1 ust.
   3.  § 8
   1.  Zmiany b?d uzupe?nienia niniejszej umowy mog wyst?pi jedynie w formie pisemnej.
   2.  W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawc nie jest mo?liwe dostarczenie produktu stanowi?cego przedmiot umowy (wg nazwy handlowej) Dostawca jest zobowi?zany poinformowa Zamawiaj?cego o tym fakcie i wyja?ni w/w niemo?liwo? . Zamawiaj?cy ma prawo oceny wyja?nienia Dostawcy i stosownie do tej oceny mo?e za??da b?d dostarczenia przedmiotu umowy b?d dostarczenia towaru posiadaj?cego takie same jak przedmiot umowy parametry techniczne.
   3.  W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawc nie jest mo?liwe dostarczenie produktu w opakowaniu zaoferowanym przez Dostawc?, Dostawca jest zobowi?zany poinformowa Zamawiaj?cego o tym fakcie i wyja?ni w/w niemo?liwo??. Zamawiaj?cy ma prawo oceny wyja?nienia Dostawcy i stosownie do tej oceny mo?e za??da b?d dostarczenia przedmiotu umowy w zaoferowanym opakowaniu b?d dostarczenia przedmiotu umowy w innym dost?pnym na rynku opakowaniu. pozosta?e zapisy w SWZ . faktury.ez@sccs.pl
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 20/12/2021 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 19/03/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 20/12/2021 Heure locale: 12:30 Lieu:
Oferty nale?y sk?ada za po?rednictwem platformy zakupowej Zamawiaj?cego. Wej?cie na platform poprzez link: https://sccszabrze.ezamawiajacy.pl https://sccszabrze.ezamawiajacy.pl Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Otwarcie ofert nast?puje poprzez odszyfrowanie ofert z?o?onych na platformie https://sccszabrze.ezamawiajacy.pl/ i dokonywane jest przez Zamawiaj?cego https://sccszabrze.ezamawiajacy.pl/
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Wykonawca obowi?zany jest wnie? wadium w wysoko?ci: Pakiet nr 1:
   5. 000,- z Pakiet nr 2: 15.000,- z
   1.  Zamawiaj?cy na potwierdzenie, ?e oferowane dostawy, spe?niaj okre?lone przez Zamawiaj?cego wymagania, ??da nast?puj?cych przedmiotowych ?rodków dowodowych: a) Karta techniczna wyrobu potwierdzaj?ca wymagania zamawiaj?cego . b) Próbki przedmiotu zamówienia ( po jednym opakowaniu z ka?dego rozmiaru) na adres ?l?skie Centrum Chorób Serca w Zabrzu , ul. Marii Curie-Sk?odowskiej 9 ,41-800 Zabrze Administarcja pok.2B6. c) Raport ko?cowy dot. AQL z bada producenta . d) Raport ko?cowy dot. wole od ftalanów odpowiednie dla alergików od producenta .
   2.  Przedmiotowe ?rodki dowodowe Wykonawca sk?ada wraz z ofert?.
   3.  Dla uznania formalnej poprawno?ci oferta musi zawiera nast?puj?ce dokumenty i materia?y: 1) Wype?niony i podpisany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osob?/y uprawnion?/e do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty stanowi?cy za??cznik nr 1 do SWZ, 2) Wype?niony i podpisany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Formularz cenowy stanowi?cy za??cznik nr 2 do SWZ (Pakiet).
   2.  Zamawiaj?cy informuje, ?e w pierwszej kolejno?ci dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu. .
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov/kio
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia, mimo ?e Zamawiaj?cy by do tego obowi?zany.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   6.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej lub w terminie 15 dni je?eli informacja zosta?a przekazana w inny sposób
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/11/2021 Pologne-Zabrze: Consommables médicauxType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 20/12/2021 24/11/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33140000 - Consommables médicaux