Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zabrze: Consommables mÈdicaux

2022/S 52-134990  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Pologne-Zabrze: Consommables mÈdicaux 2022/S 052-134990 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 648-270-05-83 Adresse postale: ul. Zamkowa 4 Ville: Zabrze Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-803 Pays: Pologne Point(s) de contact: Sylwia Wo?niak Courriel: swozniak@szpitalzabrze.pl TÈlÈphone: +48 322776121 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpitalzabrze.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
SUKCESYWNE DOSTAWY WYROB"W MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO U?YTKU NumÈro de rÈfÈrence: 2/ZWR/22
II.1.2) Code CPV principal 33140000 Consommables mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia s? sukcesywne dostawy wyrobÛw medycznych jednorazowego i wielorazowego u?ytku. Przedmiot zamÛwienia zosta? podzielony na cztery pakiety.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 40 715.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
PAKIET NR 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. ul Zamkowa 4, 41-803 Zabrze
II.2.4) Description des prestations:
Butelka jednorazowa 80ml., czyste mikrobiologiczne, wykonane z polipropylenu, nie zawieraj? Bisphenolu A, skala, co 10 ml. Odporna na ?cieranie, z nakr?tk? na gwint standardowy kompatybilna ze smoczkami jednorazowymi i wielorazowymi firmy Medela szt 300; Zestawy osobiste do odci?gania pokarmu kobiecego do laktatora SYMPHONY, jednorazowego u?ytku, pakowane pojedn?czo , wykonane z polipropylenu, nie zawieraj? Bisphenolu A, membrana zintegrowana z drenem, kompatybilna ze wszystkimi butelkami o standardowym gwincie, rozmiar lejka 24mm szt. 400
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
PAKIET NR 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. ul Zamkowa 4, 41-803 Zabrze
II.2.4) Description des prestations:
Jednorazowe koce ogrzewaj?ce dla doros?ych na ca?e cia?o o wymiarach 230x130 cm +/- 2% dedykowane do posiadanego przez Zamawiaj?cego ogrzewacza Mistral Air. Koce posiadaj?ce kurtyny powietrzne o szeroko?ci 25 cm zapobiegaj?ce rozpraszaniu si? powietrza na boki, okrywaj?ce ramiona oraz posiadaj?ce wyci?cie na szyj?. Wykonane z wysokiej jako?ci nietkanych materia?Ûw nie zawieraj?cych lateksu. Materia? radioprzezierny, bez konieczno?ci usuwania koca z cia?a pacjenta przy wykonywaniu bada? obrazowych RTG. Materia? perforowany umo?liwiaj?cy rÛwnomierny przep?yw powietrza na ca?ej powierzchni grzania.szt 80
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
PAKIET NR 3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. ul Zamkowa 4, 41-803 Zabrze
II.2.4) Description des prestations:
Worek na wymiociny, przezroczysty, z zaznaczon? skal? obj?to?ci, ze sztywnym plastikowym ustnikiem obejmuj?cym usta pacjenta, niesterylny, posiadaj?cy zastawk? antyzwrotn?, obj?to?? od 1500 ml do 2000 ml szt 1000, Worek na wymiociny wykonany z PCV klasy medycznej, pojemno?? 1 l. ze sztywnym plastikowym ustnikiem, wyposa?ony w zastawk? antyzwrotn? uniemo?liwiaj?c? wydostanie si? zapachu i tre?ci. Produkt niesterylny, wymagane CE szt 300
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
PAKIET NR 4
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. ul Zamkowa 4, 41-803 Zabrze
II.2.4) Description des prestations:
Zestaw jednorazowy do terapii podci?nieniowej wytwarzaj?cy niezmienne podci?nienie minimum 80mmHg. Zestaw sk?ada si? z dwÛch opatrunkÛw piankowych z warstw? kleju silikonowego orz drenem, pompki podci?nieniowej, paskÛw mocuj?cych oraz dwÛch baterii A4. Rozmiary: 10x40cm, 10x30cm, 15x15cm, 15x30cm, 20x20cm, 25x25cm, 15x20cm- do wyboru w zale?no?ci od potrzeb. szt 50
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
W post?powaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego znak 8/TP/21 na dostawy wyrobÛw medycznych jednorazowego u?ytku oraz materia?Ûw zu?ywalnych do aparatury medycznej w zakresie pakietu nr 25,35,52,54 nie wp?yn?? ?aden wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo wszystkie wnioski o dopuszczenie do udzia?u w postepowaniu zosta?y odrzucone na podst. art. 146 ust. 1 pkt 2 albo nie zosta?y z?o?one ?adne oferty albo wszystkie oferty zosta?y odrzucone na podst. art. 226 ust. 1 pkt 2 lub, ze wzgl?du na ich niezgodno?? z opisem przedmiotu zamÛwienia, na podst. art. 226 ust. 1 pkt 5, a pierwotne warunki zamÛwienia nie zosta?y w istotny sposÛb zmienione, w zwi?zku z powy?szym zachodz? przes?anki zastosowania trybu z wolnej r?ki, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 6 i podpisanie umowy na okres 12 miesi?cy.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Pakiet nr 1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Pakiet nr 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Handlowo - Us?ugowe ÑANMARî Sp. z o. o. Sp. K. ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy Adresse postale: ul. Strefowa 22 Ville: Tychy Code NUTS: PL Polska Code postal: 43-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 5 600.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Pakiet nr 3
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Handlowo - Us?ugowe ÑANMARî Sp. z o. o. Sp. K. ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy Adresse postale: ul. Strefowa 22 Ville: Tychy Code NUTS: PL Polska Code postal: 43-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 115.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
Pakiet nr 4
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Handlowo - Us?ugowe ÑANMARî Sp. z o. o. Sp. K. ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy Adresse postale: ul. Strefowa 22 Ville: Tychy Code NUTS: PL Polska Code postal: 43-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 33 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp. Odwo?anie przys?uguje na: niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie: 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej. Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej lub 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/03/2022 Pologne-Zabrze: Consommables mÈdicauxType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure nÈgociÈe sans mise en concurrenceType de marchÈ: Fournitures 15/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33140000 - Consommables médicaux