Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zabrze: Installation d'électrochirurgie

2022/S 130-368855  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/07/2022 S130 Pologne-Zabrze: Installation d'électrochirurgie 2022/S 130-368855 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 6482775049 Adresse postale: ul. M. Curie-Sk?odowskiej 10 Ville: Zabrze Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-800 Pays: Pologne Point(s) de contact: Aldona My?li?ska Courriel: kierownik.zamowienia@klinika-zabrze.med.pl Téléphone: +48 0323732346 Fax: +48 0323732308 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.klinika-zabrze.med.pl Adresse du profil d'acheteur: www.klinika-zabrze.med.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa diatermii elektrochirurgicznej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. Numéro de référence: DZP/06 PN/2022
II.1.2) Code CPV principal 33161000 Installation d'électrochirurgie
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa diatermii elektrochirurgicznej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. nr. DZP/06 PN/2022. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi za??cznik nr 3 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy oraz za??cznik nr 5 - parametry techniczne.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 206 578.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 Équipements médicaux 33161000 Installation d'électrochirurgie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exécution:
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. ul. M. Curie-Sk?odowskiej 10 41-800 Zabrze POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa diatermii elektrochirurgicznej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi za??cznik nr 3 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy oraz za??cznik nr 5 - parametry techniczne.
   3.  Warunki wymagane od Wykonawców - Wykonawcy sk?adaj?cy ofert? w post?powaniu o?wiadczaj?, ?e zobowi?zuj? si? do przestrzegania poni?szych wymaga?: 1) Zaoferuj? sprz?t zgodny z opisem przedmiotu zamówienia uszczegó?owionym w za??czniku nr 5 - parametry techniczne 2) Zaoferuj? produkt (sprz?t) kompletny, fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji nie wcze?niej ni? 2022r. 3) Zapewni? na swój koszt i ryzyko transport sprz?tu do siedziby Zamawiaj?cego oraz roz?adunek i transport wewn?trzny do miejsca wskazanego przez Zamawiaj?cego 4) Zaoferuj? przedmiot zamówienia, który spe?nia wymagania okre?lone w: Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1565), Rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1416), Rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymaga? zasadniczych oraz procedur zgodno?ci wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 211), Rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 wrze?nia 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1252), Dyrektywie 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. - dotycz?cej wyrobów medycznych z uwzgl?dnieniem pó?niejszych zmian. 5) Podpisz? umow?, której wzór stanowi za??cznik nr 4 do SWZ 6) Zaoferuj? minimalny okres gwarancji 24 miesi?cy od daty podpisania protoko?u odbioru Sprz?tu. Okres gwarancji b?dzie poddawany kryterium oceny 7) Przeprowadz? instrukta? personelu Szpitala w zakresie obs?ugi oferowanego produktu (sprz?tu) 8) Zapewni? dostaw? wraz z monta?em produktu (sprz?tu) tj. od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach pomi?dzy 11:00-14:00 po uprzednim ustaleniu dnia i zg?oszenia osób dokonuj?cych dostawy i monta?u, 9) Z?o?? wraz z dostaw? produktu (sprz?tu) Instrukcj? obs?ugi w j?zyku polskim, 10) Przyst?pi? do naprawy produktu (sprz?tu) w terminie nie d?u?szym ni? 72 godzin od chwili otrzymania faksem lub poczt? elektroniczn? zg?oszenia awarii 11) W przypadku konieczno?ci wykonania naprawy sprz?tu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy dostarczy sprz?t zast?pczy o parametrach nie gorszych ni? zaoferowany w post?powaniu w terminie 72 godz. od chwili poinformowania Zamawiaj?cego o konieczno?ci dokonania naprawy Sprz?tu poza miejscem zainstalowania w siedzibie Zamawiaj?cego 12) Zobowi?zuj? si? w trakcie obowi?zywania gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego do ?wiadczenia us?ug serwisowych oraz przegl?du gwarancyjnego obejmuj?cego m.in.: dojazd pracownika serwisu, us?ug?, wymian? cz??ci wskazanych przez producenta zgodnie z zaleceniami producenta dla oferowanego produktu (sprz?tu) na rzecz Zamawiaj?cego 13) Zagwarantuj? dost?pno?? cz??ci zamiennych od daty podpisania protoko?u odbioru Sprz?tu na okres/czas min. 10 lat 14) Zagwarantuj? serwis pogwarancyjny, odp?atny przez okres minimum 10 lat. 15) Przed?o?? wraz z dostaw? Sprz?tu list? autoryzowanych serwisów na terenie Polski (w przypadku braku - na terenie UE) wraz z danymi teleadresowymi i numerami kontaktowymi. 16) Zamawiaj?cy wymaga aby przez ca?y okres realizacji umowy Wykonawca posiada? wa?n? umow? ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilnej, w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia, na kwot? nie mniejsz? ni? warto?? oferty na któr? Wykonawca zawar? umow? z Zamawiaj?cym. Wykonawca dostarczy Zamawiaj?cemu kopi? dokumentu potwierdzaj?cego ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej przed podpisaniem umowy, która stanowi? b?dzie za??cznik do umowy.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Parametry techniczne / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 10 Prix - Pondération: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 077-209505
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Dostawa diatermii elektrochirurgicznej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Erbe Polska Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 5210085040 Adresse postale: Al.Rzeczypospolitej 14 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-972 Pays: Pologne Courriel: przetargi@erbe.pl Téléphone: +48 226422526 Fax: +48 226428899
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 206 578.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Zamawiaj?cy stosuje uprzednio ocen? ofert (odwrócon? kolejno?? oceny).
   2.  Wykonawca, którego oferta zostanie najwy?ej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przes?anek) wykluczenia z post?powania, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodków dowodowych (aktualnych na dzie? ich z?o?enia):
   5. 1.1. informacji z Krajowego
   2. 1.Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym: w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem;
   2. 2.o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021, poz. 275), z innym Wykonawc?, który z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej - wzór za??cznika nr 6 do SWZ. W przypadku, gdy w zakresie poszczególnych pakietów zostanie z?o?ona tylko jedna oferta, Zamawiaj?cy odst?pi od wymogu z?o?enia powy?szego o?wiadczenia.
   2. 3.odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji;
   2. 4.o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?ócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, e) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7 ustawy. - wzór o?wiadczenia stanowi za??cznik nr 7 do SWZ. Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania si? o zamówienie przez Wykonawców, o?wiadczenia i dokumenty w zakresie pkt
   5. 1 sk?ada ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie.
   3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwy?ej oceniona, w celu wykazania spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu (okre?lonych przez Zamawiaj?cego w ust.
   4. 4 niniejszego rozdzia?u SWZ), na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodków dowodowych (aktualnych na dzie? ich z?o?enia): Wykaz dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie nale?y wykaza? co najmniej 2 dostawy, odpowiadaj?ce swoim rodzajem dostawom stanowi?cym przedmiot zamówienia tzn. polegaj?ce na dostawie wraz z monta?em diatermii chirurgicznej o warto?ci nie mniejszej ni? 180 000 z? brutto ka?da, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zosta?y wykonane oraz za??czeniem dowodów, czy dostawy te zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie - zgodnie z za??cznikiem nr 8 do SWZ. Dowodami potwierdzaj?cymi nale?yte wykonanie dostaw mog? by? m.in. referencje, b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentów wystarczaj?cym jest o?wiadczenie Wykonawcy.
   4.  Dokumenty sk?adane przez Wykonawc? maj?cego siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okre?la rozdzia? XIV pkt.6 SWZ
   5.  Zamawiaj?cy wymaga zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy - 5%
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587801 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze ?rodków ochrony prawnej szczegó?owo reguluj? przepisy dzia?u IX ustawy - ?rodki ochrony prawnej (art. 505 - 590 ustawy).
   2.  ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   4.  Post?powanie odwo?awcze jest prowadzone w j?zyku polskim.
   5.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby.
   6.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   7. Odwo?anie wnosi si?: 1) w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. a;
   8.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne;
   9.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 7,8 wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne; 10.1 Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 10.2. W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 11. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zamówie? publicznych". 12. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587801 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/07/2022 Pologne-Zabrze: Installation d'électrochirurgieType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 08/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33161000 - Installation d'électrochirurgie