Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/09/2022
Date de péremption : 24/10/2022
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zabrze:Produits pharmaceutiques

2022/S 182-514254  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/09/2022 S182 Pologne-Zabrze: Produits pharmaceutiques 2022/S 182-514254 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 6482775049 Adresse postale: ul. M. Curie-Sk?odowskiej 10 Ville: Zabrze Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-800 Pays: Pologne Point(s) de contact: Aldona My?li?ska Courriel: kierownik.zamowienia@klinika-zabrze.med.pl T╚l╚phone: +48 0323732346 Fax: +48 0323732308 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.klinika-zabrze.med.pl Adresse du profil dÝacheteur: www.klinika-zabrze.med.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: www.klinika-zabrze.med.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa produkt█w leczniczych, p?yn█w infuzyjnych, ?rodk█w specjalnego przeznaczenia dietetyczn, lek█w recepturowych, wyrob█w medycznych do diagnost dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. Num╚ro de r╚f╚rence: DZP/20PN/2022
II.1.2) Code CPV principal 33600000 Produits pharmaceutiques
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa produkt█w leczniczych, p?yn█w infuzyjnych, ?rodk█w specjalnego przeznaczenia dietetycznego, lek█w recepturowych, wyrob█w medycznych do diagnostyki dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. Przedmiot zam█wienia zosta? podzielony na 8 Pakiet█w. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? sk?adania ofert cz??ciowych, na jedn? lub wi?cej wybranych cz??ci (tak?e na wszystkie cz??ci). Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi za??cznik nr 3 do SWZ ˝ Formularz asortymentowo-cenowy.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet 1 Produkty lecznicze: antybiotyki, ?rodki odurzaj?ce i substancje psychotropowe, g?bki garamycynowe, leki r█?ne
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24322510 Alcool ╚thylique 33141540 Albumine 33141550 H╚parine 33600000 Produits pharmaceutiques 33622100 M╚dicaments utilis╚s en cardiologie 33630000 M╚dicaments utilis╚s en dermatologie et pour le syst╦me squelettique et musculaire 33631000 M╚dicaments utilis╚s en dermatologie 33631400 Antibiotiques et m╚dicaments chimioth╚rapeutiques usage dermatologique 33650000 Anti-infectieux g╚n╚raux usage syst╚mique, vaccins, antin╚oplasiques et immunomodulateurs 33651600 Vaccins 33651680 Vaccins antih╚patite B 33652000 Antin╚oplasiques et immunomodulateurs 33652300 Immunosuppresseurs 33661100 Anesth╚siques 33661200 Analg╚siques 33661500 Psycholeptiques 33661600 Psychoanaleptiques 33670000 M╚dicaments du syst╦me respiratoire 33674000 M╚dicaments de la toux et du rhume 33675000 Antihistaminiques usage syst╚mique 33680000 Articles de pharmacie 33690000 M╚dicaments divers 33691100 Antiprotozoaires 33691200 Antihelminthiques 33692000 Solutions m╚dicamenteuses 33692100 Solutions pour infusions 33692300 Produits d'alimentation ent╚rale 33692500 Solutions injectables 33692510 Liquides intraveineux 33692700 Solutions de glucose
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. ul. M. Curie-Sk?odowskiej 10 41-800 Zabrze POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? nr 1 - Pakiet 1 Produkty lecznicze: antybiotyki, ?rodki odurzaj?ce i substancje psychotropowe, g?bki garamycynowe, leki r█?ne. Warunki wymagane od Wykonawc█w - Wykonawcy sk?adaj?cy ofert? w post?powaniu o?wiadczaj?, ?e zobowi?zuj? si? do przestrzegania poni?szych wymaga?: 1)Zaoferuj? produkty lecznicze, kt█re spe?niaj? wymagania okre?lone w Ustawie z dnia 6 wrze?nia 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1977 ze zm.), zgodne z opisem przedmiotu zam█wienia zawartym w Formularzach asortymentowo-cenowych (Pakiety 1-8), stanowi?cych za??cznik nr 3 do umowy oraz z innymi obowi?zuj?cymi przepisami prawnymi w tym zakresie. 2)Wykonawca posiada dokumenty potwierdzaj?ce, ?e produkty wymienione w za??czniku nr 3 do SWZ s? zarejestrowane w Urz?dzie Rejestracji Produkt█w Leczniczych, Wyrob█w Medycznych i Produkt█w Biob█jczych zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 06.09.2001r. Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1977 ze zm.). 3) Dla lek█w w Pakiecie nr 1 w pozycjach od 1-35 Zamawiaj?cy wymaga wa?nego zezwolenie GIF na prowadzenie obrotu substancjami psychotropowymi i ?rodkami odurzaj?cymi. 4) Zapewni? na sw█j koszt i ryzyko transport produktu do miejsca wskazanego przez Zamawiaj?cego. Transport wszystkich produkt█w leczniczych odbywa? si? b?dzie zgodnie z wymogami przewidzianymi w aktualnych dokumentach potwierdzaj?cych dopuszczenie przedmiotu zam█wienia do obrotu i u?ywania zgodnie z Ustaw? z dnia 6 wrze?nia 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1977 ze zm.) i/lub z ustaw? z Ustaw? z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 974 ze zm.) - Pakiet 5 poz. 552,792 i 793), i/lub z Ustaw? o z dnia 4 pa?dziernika 2018 r. produktach kosmetycznych (Dz.U. 2018 poz. 2227 ze zm.) - Pakiet 5 poz. 783. 5) Zaoferuj? produkty z dat? wa?no?ci co najmniej 12 miesi?cy od daty dostawy. 6) Zaoferuj? termin p?atno?ci 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiaj?cemu prawid?owo wystawionej faktury VAT. 7) Podpisz? umow?, kt█rej wz█r stanowi za??cznik nr 4 do SWZ. 8) Zaoferuj? maksymalny czas realizacji zam█wie? Đcitoţ: 12 godzin, a w normalnym trybie do 48 godzin od z?o?enia zam█wienia, bez wzgl?du na warto?? z?o?onego zam█wienia. 9) Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produktu o najwy?szych na rynku parametrach tzn. ?e zaoferowanie zarejestrowanego leku ma pierwsze?stwo przed wyrobem medycznym, a wyr█b medyczny przed kosmetykiem/suplementem diety - dotyczy wszystkich Pakiet█w. 10) Zamawiaj?cy dopuszcza zamian? postaci produktu leczniczego w grupie: tabletki/tabletki dra?owane/tabletki powlekane/kapsu?ki, ampu?ki szklane na plastikowe, oraz ampu?ki na fiolki. W ka?dym innym przypadku Zamawiaj?cy nie dopuszcza zamiany postaci leku bez ka?dorazowego zapytania i akceptacji przez Zamawiaj?cego. 11) Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca nie zmienia? wielko?ci opakowa? okre?lonych w Formularzu asortymentowo-cenowym (za??cznik nr 3 do SWZ) bez uprzedniej pisemnej akceptacji przez Zamawiaj?cego zapytania Wykonawcy, ze wskazaniem nr Pakietu i pozycji, nazwy produktu i uzasadnienia zamiany. 12) Cena leku w przypadku leku obj?tego cen? urz?dow? w ci?gu ca?ego okresu trwania umowy musi by? zgodna z aktualn? cen? urz?dow? danego leku na dzie? realizacji zam█wienia. W przypadku lek█w refundowanych ich ceny spe?niaj? wytyczne okre?lone w art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lek█w, ?rodk█w spo?ywczych specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego oraz wyrob█w medycznych (Dz.U. Nr 122, poz. 696 z p█?n. zm.). Pozosta?e wymagania zgodnie z Rozdzia?em III SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalit╚s ou du calendrier des reconductions:
Wed?ug potrzeb
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zam█wienie nale?y zrealizowa? w terminie 24 miesi?cy od dnia podpisania umowy lub, o ile w tym czasie nie zostanie zrealizowany przedmiot Umowy w ilo?ci co najmniej 80 % warto?ci danego Pakietu - do czasu realizacji 80% warto?ci danego Pakietu, nie d?u?ej jednak ni? do up?ywu 4 lat od podpisania umowy. Zamawiaj?cy nie wymaga wadium ani zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet 2 Produkty lecznicze: heparyny drobnocz?steczkowe, leki kardiologiczne, leki diabetologiczne
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24322510 Alcool ╚thylique 33141540 Albumine 33141550 H╚parine 33600000 Produits pharmaceutiques 33622100 M╚dicaments utilis╚s en cardiologie 33630000 M╚dicaments utilis╚s en dermatologie et pour le syst╦me squelettique et musculaire 33631000 M╚dicaments utilis╚s en dermatologie 33631400 Antibiotiques et m╚dicaments chimioth╚rapeutiques usage dermatologique 33650000 Anti-infectieux g╚n╚raux usage syst╚mique, vaccins, antin╚oplasiques et immunomodulateurs 33651600 Vaccins 33651680 Vaccins antih╚patite B 33652000 Antin╚oplasiques et immunomodulateurs 33652300 Immunosuppresseurs 33661100 Anesth╚siques 33661200 Analg╚siques 33661500 Psycholeptiques 33661600 Psychoanaleptiques 33670000 M╚dicaments du syst╦me respiratoire 33674000 M╚dicaments de la toux et du rhume 33675000 Antihistaminiques usage syst╚mique 33680000 Articles de pharmacie 33690000 M╚dicaments divers 33691100 Antiprotozoaires 33691200 Antihelminthiques 33692000 Solutions m╚dicamenteuses 33692100 Solutions pour infusions 33692300 Produits d'alimentation ent╚rale 33692500 Solutions injectables 33692510 Liquides intraveineux 33692700 Solutions de glucose
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. ul. M. Curie-Sk?odowskiej 10 41-800 Zabrze POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet 2 Produkty lecznicze: heparyny drobnocz?steczkowe, leki kardiologiczne, leki diabetologiczne Warunki wymagane od Wykonawc█w - Wykonawcy sk?adaj?cy ofert? w post?powaniu o?wiadczaj?, ?e zobowi?zuj? si? do przestrzegania poni?szych wymaga?: 1)Zaoferuj? produkty lecznicze, kt█re spe?niaj? wymagania okre?lone w Ustawie z dnia 6 wrze?nia 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1977 ze zm.), zgodne z opisem przedmiotu zam█wienia zawartym w Formularzach asortymentowo-cenowych (Pakiety 1-8) stanowi?cych za??cznik nr 3 do SWZ oraz z innymi obowi?zuj?cymi przepisami prawnymi w tym zakresie. 2)Wykonawca posiada dokumenty potwierdzaj?ce, ?e produkty wymienione w za??czniku nr 3 do SWZ s? zarejestrowane w Urz?dzie Rejestracji Produkt█w Leczniczych, Wyrob█w Medycznych i Produkt█w Biob█jczych zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 06.09.2001r. Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1977 ze zm.). 3) Zapewni? na sw█j koszt i ryzyko transport produktu do miejsca wskazanego przez Zamawiaj?cego. Transport wszystkich produkt█w leczniczych odbywa? si? b?dzie zgodnie z wymogami przewidzianymi w aktualnych dokumentach potwierdzaj?cych dopuszczenie przedmiotu zam█wienia do obrotu i u?ywania zgodnie z Ustaw? z dnia 6 wrze?nia 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1977 ze zm.). 4) Zaoferuj? produkty z dat? wa?no?ci co najmniej 12 miesi?cy od daty dostawy. 5) Zaoferuj? termin p?atno?ci 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiaj?cemu prawid?owo wystawionej faktury VAT. 6) Podpisz? umow?, kt█rej wz█r stanowi za??cznik nr 4 do SWZ. 7) Zaoferuj? maksymalny czas realizacji zam█wie? Đcitoţ: 12 godzin, a w normalnym trybie do 48 godzin od z?o?enia zam█wienia, bez wzgl?du na warto?? z?o?onego zam█wienia. 8) Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produktu o najwy?szych na rynku parametrach tzn. ?e zaoferowanie zarejestrowanego leku ma pierwsze?stwo przed wyrobem medycznym, a wyr█b medyczny przed kosmetykiem/suplementem diety - dotyczy wszystkich Pakiet█w. 9) Zamawiaj?cy dopuszcza zamian? postaci produktu leczniczego w grupie: tabletki/tabletki dra?owane/tabletki powlekane/kapsu?ki, ampu?ki szklane na plastikowe, oraz ampu?ki na fiolki. W ka?dym innym przypadku Zamawiaj?cy nie dopuszcza zamiany postaci leku bez ka?dorazowego zapytania i akceptacji przez Zamawiaj?cego. 10) Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca nie zmienia? wielko?ci opakowa? okre?lonych w Formularzu asortymentowo-cenowym (za??cznik nr 3 do SWZ) bez uprzedniej pisemnej akceptacji przez Zamawiaj?cego zapytania Wykonawcy, ze wskazaniem nr Pakietu i pozycji, nazwy produktu i uzasadnienia zamiany. 11) Cena leku w przypadku leku obj?tego cen? urz?dow? w ci?gu ca?ego okresu trwania umowy musi by? zgodna z aktualn? cen? urz?dow? danego leku na dzie? realizacji zam█wienia. W przypadku lek█w refundowanych ich ceny spe?niaj? wytyczne okre?lone w art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lek█w, ?rodk█w spo?ywczych specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego oraz wyrob█w medycznych (Dz.U. Nr 122, poz. 696 z p█?n. zm.). Pozosta?e wymagania zgodnie z Rozdzia?em III SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalit╚s ou du calendrier des reconductions:
Wed?ug potrzeb
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zam█wienie nale?y zrealizowa? w terminie 24 miesi?cy od dnia podpisania umowy lub, o ile w tym czasie nie zostanie zrealizowany przedmiot Umowy w ilo?ci co najmniej 80 % warto?ci danego Pakietu - do czasu realizacji 80% warto?ci danego Pakietu, nie d?u?ej jednak ni? do up?ywu 4 lat od podpisania umowy. Zamawiaj?cy nie wymaga wadium ani zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet 3 Produkty lecznicze: p?yny infuzyjne, ?rodki dietetyczne specjalnego przeznaczenia, diety do podawania dojelitowego
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24322510 Alcool ╚thylique 33141540 Albumine 33141550 H╚parine 33600000 Produits pharmaceutiques 33622100 M╚dicaments utilis╚s en cardiologie 33630000 M╚dicaments utilis╚s en dermatologie et pour le syst╦me squelettique et musculaire 33631000 M╚dicaments utilis╚s en dermatologie 33631400 Antibiotiques et m╚dicaments chimioth╚rapeutiques usage dermatologique 33650000 Anti-infectieux g╚n╚raux usage syst╚mique, vaccins, antin╚oplasiques et immunomodulateurs 33651600 Vaccins 33651680 Vaccins antih╚patite B 33652000 Antin╚oplasiques et immunomodulateurs 33652300 Immunosuppresseurs 33661100 Anesth╚siques 33661200 Analg╚siques 33661500 Psycholeptiques 33661600 Psychoanaleptiques 33670000 M╚dicaments du syst╦me respiratoire 33674000 M╚dicaments de la toux et du rhume 33675000 Antihistaminiques usage syst╚mique 33680000 Articles de pharmacie 33690000 M╚dicaments divers 33691100 Antiprotozoaires 33691200 Antihelminthiques 33692000 Solutions m╚dicamenteuses 33692100 Solutions pour infusions 33692300 Produits d'alimentation ent╚rale 33692500 Solutions injectables 33692510 Liquides intraveineux 33692700 Solutions de glucose
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. ul. M. Curie-Sk?odowskiej 10 41-800 Zabrze POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet 3 Produkty lecznicze: p?yny infuzyjne, ?rodki dietetyczne specjalnego przeznaczenia, diety do podawania dojelitowego Warunki wymagane od Wykonawc█w - Wykonawcy sk?adaj?cy ofert? w post?powaniu o?wiadczaj?, ?e zobowi?zuj? si? do przestrzegania poni?szych wymaga?: 1)Zaoferuj? produkty lecznicze, kt█re spe?niaj? wymagania okre?lone w Ustawie z dnia 6 wrze?nia 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1977 ze zm.), zgodne z opisem przedmiotu zam█wienia zawartym w Formularzach asortymentowo-cenowych (Pakiety 1-8) stanowi?cych za??cznik nr 3 do SWZ oraz z innymi obowi?zuj?cymi przepisami prawnymi w tym zakresie. 2)Wykonawca posiada dokumenty potwierdzaj?ce, ?e produkty wymienione w za??czniku nr 3 do SWZ s? zarejestrowane w Urz?dzie Rejestracji Produkt█w Leczniczych, Wyrob█w Medycznych i Produkt█w Biob█jczych zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 06.09.2001r. Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1977 ze zm.). 3) W Pakiecie 3 w poz. od 254-264 (?rodki dietetyczne specjalnego przeznaczenia) Zam. dopuszcza z?o?enie ofert r█wnowa?nych, tzn. takich, kt█re s? r█wnowa?ne pod wzgl?dem sk?adu substancji czynnych, przeznaczenia, dzia?ania i dopuszczenia stosowania. 4) W Pakiecie 3 w poz. 270-308 za wyj?tkiem poz. 274, 276, 294-296 i 306 Zamawiaj?cy wymaga, aby: a) oferowany prod. leczn. posiada? sterylne, niewymagaj?ce dezynfekcji przed pierwszym zastosowaniem porty do podawania p?yn█w oraz dodawania lub podawania leku, b) oferowany prod. leczn. posiada? porty gwarantuj?ce bezpieczne, szczelne zabezpieczenie opakowania po usuni?ciu z niego przyrz?d█w do podawania p?yn█w lub iniekcji, c) nie dopuszcza tzw. Đnagich g?█wekţ, z wyj?tkiem preparat█w z oznaczeniem Đdo irygacjiţ. 5) Zapewni? na sw█j koszt i ryzyko transport produktu do miejsca wskazanego przez Zamawiaj?cego. Transport wszystkich produkt█w leczniczych odbywa? si? b?dzie zgodnie z wymogami przewidzianymi w aktualnych dokumentach potwierdzaj?cych dopuszczenie przedmiotu zam█wienia do obrotu i u?ywania zgodnie z Ustaw? z dnia 6 wrze?nia 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1977 ze zm.). 6) Zaoferuj? produkty z dat? wa?no?ci co najmniej 12 mies. od daty dostawy. 7) Zaoferuj? termin p?atno?ci 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiaj?cemu prawid?owo wystawionej faktury VAT. 8) Podpisz? umow?, kt█rej wz█r stanowi za??cznik nr 4 do SWZ. 9) Zaoferuj? maksymalny czas realizacji zam█wie? Đcitoţ: 12 godzin, a w normalnym trybie do 48 godzin od z?o?enia zam█wienia, bez wzgl?du na warto?? z?o?onego zam█wienia. 10) Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produktu o najwy?szych na rynku parametrach tzn. ?e zaoferowanie zarejestrowanego leku ma pierwsze?stwo przed wyrobem medycznym, a wyr█b medyczny przed kosmetykiem/suplementem diety - dotyczy wszystkich Pakiet█w. 11) Zamawiaj?cy dopuszcza zamian? postaci produktu leczniczego w grupie: tabletki/tabletki dra?owane/tabletki powlekane/kapsu?ki, ampu?ki szklane na plastikowe, oraz ampu?ki na fiolki. W ka?dym innym przypadku Zamawiaj?cy nie dopuszcza zamiany postaci leku bez ka?dorazowego zapytania i akceptacji przez Zamawiaj?cego. 12) Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca nie zmienia? wielko?ci opakowa? okre?lonych w Formularzu asortymentowo-cenowym (za??cznik nr 3 do SWZ) bez uprzedniej pisemnej akceptacji przez Zamawiaj?cego zapytania Wykonawcy, ze wskazaniem nr Pakietu i pozycji, nazwy produktu i uzasadnienia zamiany. 13) Cena leku w przypadku leku obj?tego cen? urz?dow? w ci?gu ca?ego okresu trwania umowy musi by? zgodna z aktualn? cen? urz?dow? danego leku na dzie? realizacji zam█wienia. W przypadku lek█w refundowanych ich ceny spe?niaj? wytyczne okre?lone w art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lek█w, ?rodk█w spo?ywczych specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego oraz wyrob█w medycznych (Dz.U. Nr 122, poz. 696 z p█?n. zm.). Pozosta?e wymagania zgodnie z Rozdzia?em III SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalit╚s ou du calendrier des reconductions:
Wed?ug potrzeb
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zam█wienie nale?y zrealizowa? w terminie 24 miesi?cy od dnia podpisania umowy lub, o ile w tym czasie nie zostanie zrealizowany przedmiot Umowy w ilo?ci co najmniej 80 % warto?ci danego Pakietu - do czasu realizacji 80% warto?ci danego Pakietu, nie d?u?ej jednak ni? do up?ywu 4 lat od podpisania umowy. Zamawiaj?cy nie wymaga wadium ani zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet 4 Produkty lecznicze: leki kardiologiczne, leki diabetologiczne
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24322510 Alcool ╚thylique 33141540 Albumine 33141550 H╚parine 33600000 Produits pharmaceutiques 33622100 M╚dicaments utilis╚s en cardiologie 33630000 M╚dicaments utilis╚s en dermatologie et pour le syst╦me squelettique et musculaire 33631000 M╚dicaments utilis╚s en dermatologie 33631400 Antibiotiques et m╚dicaments chimioth╚rapeutiques usage dermatologique 33650000 Anti-infectieux g╚n╚raux usage syst╚mique, vaccins, antin╚oplasiques et immunomodulateurs 33651600 Vaccins 33651680 Vaccins antih╚patite B 33652000 Antin╚oplasiques et immunomodulateurs 33652300 Immunosuppresseurs 33661100 Anesth╚siques 33661200 Analg╚siques 33661500 Psycholeptiques 33661600 Psychoanaleptiques 33670000 M╚dicaments du syst╦me respiratoire 33674000 M╚dicaments de la toux et du rhume 33675000 Antihistaminiques usage syst╚mique 33680000 Articles de pharmacie 33690000 M╚dicaments divers 33691100 Antiprotozoaires 33691200 Antihelminthiques 33692000 Solutions m╚dicamenteuses 33692100 Solutions pour infusions 33692300 Produits d'alimentation ent╚rale 33692500 Solutions injectables 33692510 Liquides intraveineux 33692700 Solutions de glucose
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. ul. M. Curie-Sk?odowskiej 10 41-800 Zabrze POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet 4 Produkty lecznicze: leki kardiologiczne, leki diabetologiczne Warunki wymagane od Wykonawc█w - Wykonawcy sk?adaj?cy ofert? w post?powaniu o?wiadczaj?, ?e zobowi?zuj? si? do przestrzegania poni?szych wymaga?: 1)Zaoferuj? produkty lecznicze, kt█re spe?niaj? wymagania okre?lone w Ustawie z dnia 6 wrze?nia 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1977 ze zm.), zgodne z opisem przedmiotu zam█wienia zawartym w Formularzach asortymentowo-cenowych (Pakiety 1-8) stanowi?cych za??cznik nr 3 do SWZ oraz z innymi obowi?zuj?cymi przepisami prawnymi w tym zakresie. 2)Wykonawca posiada dokumenty potwierdzaj?ce, ?e produkty wymienione w za??czniku nr 3 do SWZ s? zarejestrowane w Urz?dzie Rejestracji Produkt█w Leczniczych, Wyrob█w Medycznych i Produkt█w Biob█jczych zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 06.09.2001r. Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1977 ze zm.). 3) Zapewni? na sw█j koszt i ryzyko transport produktu do miejsca wskazanego przez Zamawiaj?cego. Transport wszystkich produkt█w leczniczych odbywa? si? b?dzie zgodnie z wymogami przewidzianymi w aktualnych dokumentach potwierdzaj?cych dopuszczenie przedmiotu zam█wienia do obrotu i u?ywania zgodnie z Ustaw? z dnia 6 wrze?nia 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1977 ze zm.). 4) Zaoferuj? produkty z dat? wa?no?ci co najmniej 12 mies. od daty dostawy. 5) Zaoferuj? termin p?atno?ci 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiaj?cemu prawid?owo wystawionej faktury VAT. 6) Podpisz? umow?, kt█rej wz█r stanowi za??cznik nr 4 do SWZ. 7) Zaoferuj? maksymalny czas realizacji zam█wie? Đcitoţ: 12 godzin, a w normalnym trybie do 48 godzin od z?o?enia zam█wienia, bez wzgl?du na warto?? z?o?onego zam█wienia. 8) Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produktu o najwy?szych na rynku parametrach tzn. ?e zaoferowanie zarejestrowanego leku ma pierwsze?stwo przed wyrobem medycznym, a wyr█b medyczny przed kosmetykiem/suplementem diety - dotyczy wszystkich Pakiet█w. 9) Zamawiaj?cy dopuszcza zamian? postaci produktu leczniczego w grupie: tabletki/tabletki dra?owane/tabletki powlekane/kapsu?ki, ampu?ki szklane na plastikowe, oraz ampu?ki na fiolki. W ka?dym innym przypadku Zamawiaj?cy nie dopuszcza zamiany postaci leku bez ka?dorazowego zapytania i akceptacji przez Zamawiaj?cego. 10) Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca nie zmienia? wielko?ci opakowa? okre?lonych w Formularzu asortymentowo-cenowym (za??cznik nr 3 do SWZ) bez uprzedniej pisemnej akceptacji przez Zamawiaj?cego zapytania Wykonawcy, ze wskazaniem nr Pakietu i pozycji, nazwy produktu i uzasadnienia zamiany. 11) Cena leku w przypadku leku obj?tego cen? urz?dow? w ci?gu ca?ego okresu trwania umowy musi by? zgodna z aktualn? cen? urz?dow? danego leku na dzie? realizacji zam█wienia. W przypadku lek█w refundowanych ich ceny spe?niaj? wytyczne okre?lone w art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lek█w, ?rodk█w spo?ywczych specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego oraz wyrob█w medycznych (Dz.U. Nr 122, poz. 696 z p█?n. zm.). Pozosta?e wymagania zgodnie z Rozdzia?em III SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalit╚s ou du calendrier des reconductions:
Wed?ug potrzeb
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zam█wienie nale?y zrealizowa? w terminie 24 miesi?cy od dnia podpisania umowy lub, o ile w tym czasie nie zostanie zrealizowany przedmiot Umowy w ilo?ci co najmniej 80 % warto?ci danego Pakietu - do czasu realizacji 80% warto?ci danego Pakietu, nie d?u?ej jednak ni? do up?ywu 4 lat od podpisania umowy. Zamawiaj?cy nie wymaga wadium ani zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? nr 5 - Pakiet 5 Produkty lecznicze i wyroby medyczne r█?ne
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24322510 Alcool ╚thylique 33141540 Albumine 33141550 H╚parine 33600000 Produits pharmaceutiques 33622100 M╚dicaments utilis╚s en cardiologie 33630000 M╚dicaments utilis╚s en dermatologie et pour le syst╦me squelettique et musculaire 33631000 M╚dicaments utilis╚s en dermatologie 33631400 Antibiotiques et m╚dicaments chimioth╚rapeutiques usage dermatologique 33650000 Anti-infectieux g╚n╚raux usage syst╚mique, vaccins, antin╚oplasiques et immunomodulateurs 33651600 Vaccins 33651680 Vaccins antih╚patite B 33652000 Antin╚oplasiques et immunomodulateurs 33652300 Immunosuppresseurs 33661100 Anesth╚siques 33661200 Analg╚siques 33661500 Psycholeptiques 33661600 Psychoanaleptiques 33670000 M╚dicaments du syst╦me respiratoire 33674000 M╚dicaments de la toux et du rhume 33675000 Antihistaminiques usage syst╚mique 33680000 Articles de pharmacie 33690000 M╚dicaments divers 33691100 Antiprotozoaires 33691200 Antihelminthiques 33692000 Solutions m╚dicamenteuses 33692100 Solutions pour infusions 33692300 Produits d'alimentation ent╚rale 33692500 Solutions injectables 33692510 Liquides intraveineux 33692700 Solutions de glucose
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. ul. M. Curie-Sk?odowskiej 10 41-800 Zabrze POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? nr 5 - Pakiet 5 Produkty lecznicze i wyroby medyczne r█?ne Warunki wymagane od Wykonawc█w - Wykonawcy sk?adaj?cy ofert? w post?powaniu o?wiadczaj?, ?e zobowi?zuj? si? do przestrzegania poni?szych wymaga?: 1) Zaoferuj? produkty lecznicze, kt█re spe?niaj? wymagania okre?lone w Ustawie z dnia 6 wrze?nia 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1977 ze zm.), zgodne z opisem przedmiotu zam█wienia zawartym w Formularzach asortymentowo-cenowych (Pakiety 1-8), stanowi?cych za??cznik nr 3 do SWZ oraz z innymi obowi?zuj?cymi przepisami prawnymi w tym zakresie i/lub z ustaw? z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 974 ze zm.) (Pakiet 5 poz. 552,792 i 793) i/lub z Ustaw? z dnia 4 pa?dziernika 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz.U. 2018 poz. 2227 ze zm.) - Pakiet 5 poz. 783. 2)Wykonawca posiada dokumenty potwierdzaj?ce, ?e produkty wymienione w za??czniku nr 3 do SWZ s? zarejestrowane w Urz?dzie Rejestracji Produkt█w Leczniczych, Wyrob█w Medycznych i Produkt█w Biob█jczych zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 06.09.2001r. Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1977 ze zm.) lub Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 974 ze zm.) - Pakiet 5 poz. 552,792 i 793. 3) Zapewni? na sw█j koszt i ryzyko transport produktu do miejsca wskazanego przez Zamawiaj?cego. Transport wszystkich produkt█w leczniczych odbywa? si? b?dzie zgodnie z wymogami przewidzianymi w aktualnych dokumentach potwierdzaj?cych dopuszczenie przedmiotu zam█wienia do obrotu i u?ywania zgodnie z Ustaw? z dnia 6 wrze?nia 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1977 ze zm.) /lub z ustaw? z Ustaw? z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 974 ze zm.) - Pakiet 5 poz. 552,792 i 793), i/lub z Ustaw? o z dnia 4 pa?dziernika 2018 r. produktach kosmetycznych (Dz.U. 2018 poz. 2227 ze zm.) - Pakiet 5 poz. 783. 4) Zaoferuj? produkty z dat? wa?no?ci co najmniej 12 mies. od daty dostawy. 5) Zaoferuj? termin p?atno?ci 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiaj?cemu prawid?owo wystawionej faktury VAT. 6) Podpisz? umow?, kt█rej wz█r stanowi za??cznik nr 4 do SWZ. 7) Zaoferuj? maksymalny czas realizacji zam█wie? Đcitoţ: 12 godzin, a w normalnym trybie do 48 godzin od z?o?enia zam█wienia, bez wzgl?du na warto?? z?o?onego zam█wienia. 8) Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produktu o najwy?szych na rynku parametrach tzn. ?e zaoferowanie zarejestrowanego leku ma pierwsze?stwo przed wyrobem medycznym, a wyr█b medyczny przed kosmetykiem/suplementem diety - dotyczy wszystkich Pakiet█w. 9) Zamawiaj?cy dopuszcza zamian? postaci produktu leczniczego w grupie: tabletki/tabletki dra?owane/tabletki powlekane/kapsu?ki, ampu?ki szklane na plastikowe, oraz ampu?ki na fiolki. W ka?dym innym przypadku Zamawiaj?cy nie dopuszcza zamiany postaci leku bez ka?dorazowego zapytania i akceptacji przez Zamawiaj?cego. 10) Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca nie zmienia? wielko?ci opakowa? okre?lonych w Formularzu asortymentowo-cenowym (za??cznik nr 3 do SWZ) bez uprzedniej pisemnej akceptacji przez Zamawiaj?cego zapytania Wykonawcy, ze wskazaniem nr Pakietu i pozycji, nazwy produktu i uzasadnienia zamiany. 11) Cena leku w przypadku leku obj?tego cen? urz?dow? w ci?gu ca?ego okresu trwania umowy musi by? zgodna z aktualn? cen? urz?dow? danego leku na dzie? realizacji zam█wienia. W przypadku lek█w refundowanych ich ceny spe?niaj? wytyczne okre?lone w art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lek█w, ?rodk█w spo?ywczych specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego oraz wyrob█w medycznych (Dz.U. Nr 122, poz. 696 z p█?n. zm.). Pozosta?e wymagania zgodnie z Rozdzia?em III SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalit╚s ou du calendrier des reconductions:
Wed?ug potrzeb
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zam█wienie nale?y zrealizowa? w terminie 24 miesi?cy od dnia podpisania umowy lub, o ile w tym czasie nie zostanie zrealizowany przedmiot Umowy w ilo?ci co najmniej 80 % warto?ci danego Pakietu - do czasu realizacji 80% warto?ci danego Pakietu, nie d?u?ej jednak ni? do up?ywu 4 lat od podpisania umowy. Zamawiaj?cy nie wymaga wadium ani zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet 6 Methylene blue inj.

Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24322510 Alcool ╚thylique 33141540 Albumine 33141550 H╚parine 33600000 Produits pharmaceutiques 33622100 M╚dicaments utilis╚s en cardiologie 33630000 M╚dicaments utilis╚s en dermatologie et pour le syst╦me squelettique et musculaire 33631000 M╚dicaments utilis╚s en dermatologie 33631400 Antibiotiques et m╚dicaments chimioth╚rapeutiques usage dermatologique 33650000 Anti-infectieux g╚n╚raux usage syst╚mique, vaccins, antin╚oplasiques et immunomodulateurs 33651600 Vaccins 33651680 Vaccins antih╚patite B 33652000 Antin╚oplasiques et immunomodulateurs 33652300 Immunosuppresseurs 33661100 Anesth╚siques 33661200 Analg╚siques 33661500 Psycholeptiques 33661600 Psychoanaleptiques 33670000 M╚dicaments du syst╦me respiratoire 33674000 M╚dicaments de la toux et du rhume 33675000 Antihistaminiques usage syst╚mique 33680000 Articles de pharmacie 33690000 M╚dicaments divers 33691100 Antiprotozoaires 33691200 Antihelminthiques 33692000 Solutions m╚dicamenteuses 33692100 Solutions pour infusions 33692300 Produits d'alimentation ent╚rale 33692500 Solutions injectables 33692510 Liquides intraveineux 33692700 Solutions de glucose
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. ul. M. Curie-Sk?odowskiej 10 41-800 Zabrze POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet 6 Methylene blue inj. Warunki wymagane od Wykonawc█w - Wykonawcy sk?adaj?cy ofert? w post?powaniu o?wiadczaj?, ?e zobowi?zuj? si? do przestrzegania poni?szych wymaga?: 1)Zaoferuj? produkty lecznicze, kt█re spe?niaj? wymagania okre?lone w Ustawie z dnia 6 wrze?nia 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1977 ze zm.), zgodne z opisem przedmiotu zam█wienia zawartym w Formularzach asortymentowo-cenowych (Pakiety 1-8) stanowi?cych za??cznik nr 3 do SWZ oraz z innymi obowi?zuj?cymi przepisami prawnymi w tym zakresie. 2)Wykonawca posiada dokumenty potwierdzaj?ce, ?e produkty wymienione w za??czniku nr 3 do SWZ s? zarejestrowane w Urz?dzie Rejestracji Produkt█w Leczniczych, Wyrob█w Medycznych i Produkt█w Biob█jczych zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 06.09.2001r. Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1977 ze zm.). 3) Zapewni? na sw█j koszt i ryzyko transport produktu do miejsca wskazanego przez Zamawiaj?cego. Transport wszystkich produkt█w leczniczych odbywa? si? b?dzie zgodnie z wymogami przewidzianymi w aktualnych dokumentach potwierdzaj?cych dopuszczenie przedmiotu zam█wienia do obrotu i u?ywania zgodnie z Ustaw? z dnia 6 wrze?nia 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1977 ze zm.). 4) Zaoferuj? produkty z dat? wa?no?ci co najmniej 12 mies. od daty dostawy. 5) Zaoferuj? termin p?atno?ci 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiaj?cemu prawid?owo wystawionej faktury VAT. 6) Podpisz? umow?, kt█rej wz█r stanowi za??cznik nr 4 do SWZ. 7) Zaoferuj? maksymalny czas realizacji zam█wie? Đcitoţ: 12 godzin, a w normalnym trybie do 48 godzin od z?o?enia zam█wienia, bez wzgl?du na warto?? z?o?onego zam█wienia. 8) Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produktu o najwy?szych na rynku parametrach tzn. ?e zaoferowanie zarejestrowanego leku ma pierwsze?stwo przed wyrobem medycznym, a wyr█b medyczny przed kosmetykiem/suplementem diety - dotyczy wszystkich Pakiet█w. 9) Zamawiaj?cy dopuszcza zamian? postaci produktu leczniczego w grupie: tabletki/tabletki dra?owane/tabletki powlekane/kapsu?ki, ampu?ki szklane na plastikowe, oraz ampu?ki na fiolki. W ka?dym innym przypadku Zamawiaj?cy nie dopuszcza zamiany postaci leku bez ka?dorazowego zapytania i akceptacji przez Zamawiaj?cego. 10) Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca nie zmienia? wielko?ci opakowa? okre?lonych w Formularzu asortymentowo-cenowym (za??cznik nr 3 do SWZ) bez uprzedniej pisemnej akceptacji przez Zamawiaj?cego zapytania Wykonawcy, ze wskazaniem nr Pakietu i pozycji, nazwy produktu i uzasadnienia zamiany. 11) Cena leku w przypadku leku obj?tego cen? urz?dow? w ci?gu ca?ego okresu trwania umowy musi by? zgodna z aktualn? cen? urz?dow? danego leku na dzie? realizacji zam█wienia. W przypadku lek█w refundowanych ich ceny spe?niaj? wytyczne okre?lone w art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lek█w, ?rodk█w spo?ywczych specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego oraz wyrob█w medycznych (Dz.U. Nr 122, poz. 696 z p█?n. zm.). Pozosta?e wymagania zgodnie z Rozdzia?em III SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalit╚s ou du calendrier des reconductions:
Wed?ug potrzeb
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zam█wienie nale?y zrealizowa? w terminie 24 miesi?cy od dnia podpisania umowy lub, o ile w tym czasie nie zostanie zrealizowany przedmiot Umowy w ilo?ci co najmniej 80 % warto?ci danego Pakietu - do czasu realizacji 80% warto?ci danego Pakietu, nie d?u?ej jednak ni? do up?ywu 4 lat od podpisania umowy. Zamawiaj?cy nie wymaga wadium ani zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet 7 ?elazo w inj stosowane u pacjent█w z niewydolno?ci? serca
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24322510 Alcool ╚thylique 33141540 Albumine 33141550 H╚parine 33600000 Produits pharmaceutiques 33622100 M╚dicaments utilis╚s en cardiologie 33630000 M╚dicaments utilis╚s en dermatologie et pour le syst╦me squelettique et musculaire 33631000 M╚dicaments utilis╚s en dermatologie 33631400 Antibiotiques et m╚dicaments chimioth╚rapeutiques usage dermatologique 33650000 Anti-infectieux g╚n╚raux usage syst╚mique, vaccins, antin╚oplasiques et immunomodulateurs 33651600 Vaccins 33651680 Vaccins antih╚patite B 33652000 Antin╚oplasiques et immunomodulateurs 33652300 Immunosuppresseurs 33661100 Anesth╚siques 33661200 Analg╚siques 33661500 Psycholeptiques 33661600 Psychoanaleptiques 33670000 M╚dicaments du syst╦me respiratoire 33674000 M╚dicaments de la toux et du rhume 33675000 Antihistaminiques usage syst╚mique 33680000 Articles de pharmacie 33690000 M╚dicaments divers 33691100 Antiprotozoaires 33691200 Antihelminthiques 33692000 Solutions m╚dicamenteuses 33692100 Solutions pour infusions 33692300 Produits d'alimentation ent╚rale 33692500 Solutions injectables 33692510 Liquides intraveineux 33692700 Solutions de glucose
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. ul. M. Curie-Sk?odowskiej 10 41-800 Zabrze POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet 7 ?elazo w inj stosowane u pacjent█w z niewydolno?ci? serca Warunki wymagane od Wykonawc█w - Wykonawcy sk?adaj?cy ofert? w post?powaniu o?wiadczaj?, ?e zobowi?zuj? si? do przestrzegania poni?szych wymaga?: 1)Zaoferuj? produkty lecznicze, kt█re spe?niaj? wymagania okre?lone w Ustawie z dnia 6 wrze?nia 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1977 ze zm.), zgodne z opisem przedmiotu zam█wienia zawartym w Formularzach asortymentowo-cenowych (Pakiety 1-8) stanowi?cych za??cznik nr 3 do SWZ oraz z innymi obowi?zuj?cymi przepisami prawnymi w tym zakresie. 2)Wykonawca posiada dokumenty potwierdzaj?ce, ?e produkty wymienione w za??czniku nr 3 do SWZ s? zarejestrowane w Urz?dzie Rejestracji Produkt█w Leczniczych, Wyrob█w Medycznych i Produkt█w Biob█jczych zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 06.09.2001r. Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1977 ze zm.). 3) Zapewni? na sw█j koszt i ryzyko transport produktu do miejsca wskazanego przez Zamawiaj?cego. Transport wszystkich produkt█w leczniczych odbywa? si? b?dzie zgodnie z wymogami przewidzianymi w aktualnych dokumentach potwierdzaj?cych dopuszczenie przedmiotu zam█wienia do obrotu i u?ywania zgodnie z Ustaw? z dnia 6 wrze?nia 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1977 ze zm.). 4) Zaoferuj? produkty z dat? wa?no?ci co najmniej 12 mies. od daty dostawy. 5) Zaoferuj? termin p?atno?ci 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiaj?cemu prawid?owo wystawionej faktury VAT. 6) Podpisz? umow?, kt█rej wz█r stanowi za??cznik nr 4 do SWZ. 7) Zaoferuj? maksymalny czas realizacji zam█wie? Đcitoţ: 12 godzin, a w normalnym trybie do 48 godzin od z?o?enia zam█wienia, bez wzgl?du na warto?? z?o?onego zam█wienia. 8) Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produktu o najwy?szych na rynku parametrach tzn. ?e zaoferowanie zarejestrowanego leku ma pierwsze?stwo przed wyrobem medycznym, a wyr█b medyczny przed kosmetykiem/suplementem diety - dotyczy wszystkich Pakiet█w. 9) Zamawiaj?cy dopuszcza zamian? postaci produktu leczniczego w grupie: tabletki/tabletki dra?owane/tabletki powlekane/kapsu?ki, ampu?ki szklane na plastikowe, oraz ampu?ki na fiolki. W ka?dym innym przypadku Zamawiaj?cy nie dopuszcza zamiany postaci leku bez ka?dorazowego zapytania i akceptacji przez Zamawiaj?cego. 10) Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca nie zmienia? wielko?ci opakowa? okre?lonych w Formularzu asortymentowo-cenowym (za??cznik nr 3 do SWZ) bez uprzedniej pisemnej akceptacji przez Zamawiaj?cego zapytania Wykonawcy, ze wskazaniem nr Pakietu i pozycji, nazwy produktu i uzasadnienia zamiany. 11) Cena leku w przypadku leku obj?tego cen? urz?dow? w ci?gu ca?ego okresu trwania umowy musi by? zgodna z aktualn? cen? urz?dow? danego leku na dzie? realizacji zam█wienia. W przypadku lek█w refundowanych ich ceny spe?niaj? wytyczne okre?lone w art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lek█w, ?rodk█w spo?ywczych specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego oraz wyrob█w medycznych (Dz.U. Nr 122, poz. 696 z p█?n. zm.). Pozosta?e wymagania zgodnie z Rozdzia?em III SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalit╚s ou du calendrier des reconductions:
Wed?ug potrzeb
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zam█wienie nale?y zrealizowa? w terminie 24 miesi?cy od dnia podpisania umowy lub, o ile w tym czasie nie zostanie zrealizowany przedmiot Umowy w ilo?ci co najmniej 80 % warto?ci danego Pakietu - do czasu realizacji 80% warto?ci danego Pakietu, nie d?u?ej jednak ni? do up?ywu 4 lat od podpisania umowy. Zamawiaj?cy nie wymaga wadium ani zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet 8 Produkty lecznicze r█?ne: leki p/b█lowe, leki kardiologiczne, leki diabetologiczne
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24322510 Alcool ╚thylique 33141540 Albumine 33141550 H╚parine 33600000 Produits pharmaceutiques 33622100 M╚dicaments utilis╚s en cardiologie 33630000 M╚dicaments utilis╚s en dermatologie et pour le syst╦me squelettique et musculaire 33631000 M╚dicaments utilis╚s en dermatologie 33631400 Antibiotiques et m╚dicaments chimioth╚rapeutiques usage dermatologique 33650000 Anti-infectieux g╚n╚raux usage syst╚mique, vaccins, antin╚oplasiques et immunomodulateurs 33651600 Vaccins 33651680 Vaccins antih╚patite B 33652000 Antin╚oplasiques et immunomodulateurs 33652300 Immunosuppresseurs 33661100 Anesth╚siques 33661200 Analg╚siques 33661500 Psycholeptiques 33661600 Psychoanaleptiques 33670000 M╚dicaments du syst╦me respiratoire 33674000 M╚dicaments de la toux et du rhume 33675000 Antihistaminiques usage syst╚mique 33680000 Articles de pharmacie 33690000 M╚dicaments divers 33691100 Antiprotozoaires 33691200 Antihelminthiques 33692000 Solutions m╚dicamenteuses 33692100 Solutions pour infusions 33692300 Produits d'alimentation ent╚rale 33692500 Solutions injectables 33692510 Liquides intraveineux 33692700 Solutions de glucose
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. ul. M. Curie-Sk?odowskiej 10 41-800 Zabrze POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet 8 Produkty lecznicze r█?ne: leki p/b█lowe, leki kardiologiczne, leki diabetologiczne Warunki wymagane od Wykonawc█w - Wykonawcy sk?adaj?cy ofert? w post?powaniu o?wiadczaj?, ?e zobowi?zuj? si? do przestrzegania poni?szych wymaga?: 1)Zaoferuj? produkty lecznicze, kt█re spe?niaj? wymagania okre?lone w Ustawie z dnia 6 wrze?nia 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1977 ze zm.), zgodne z opisem przedmiotu zam█wienia zawartym w Formularzach asortymentowo-cenowych (Pakiety 1-8) stanowi?cych za??cznik nr 3 do SWZ oraz z innymi obowi?zuj?cymi przepisami prawnymi w tym zakresie. 2)Wykonawca posiada dokumenty potwierdzaj?ce, ?e produkty wymienione w za??czniku nr 3 do SWZ s? zarejestrowane w Urz?dzie Rejestracji Produkt█w Leczniczych, Wyrob█w Medycznych i Produkt█w Biob█jczych zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 06.09.2001r. Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1977 ze zm.). 3) Zapewni? na sw█j koszt i ryzyko transport produktu do miejsca wskazanego przez Zamawiaj?cego. Transport wszystkich produkt█w leczniczych odbywa? si? b?dzie zgodnie z wymogami przewidzianymi w aktualnych dokumentach potwierdzaj?cych dopuszczenie przedmiotu zam█wienia do obrotu i u?ywania zgodnie z Ustaw? z dnia 6 wrze?nia 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1977 ze zm.). 4) Zaoferuj? produkty z dat? wa?no?ci co najmniej 12 mies. od daty dostawy. 5) Zaoferuj? termin p?atno?ci 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiaj?cemu prawid?owo wystawionej faktury VAT. 6) Podpisz? umow?, kt█rej wz█r stanowi za??cznik nr 4 do SWZ. 7) Zaoferuj? maksymalny czas realizacji zam█wie? Đcitoţ: 12 godzin, a w normalnym trybie do 48 godzin od z?o?enia zam█wienia, bez wzgl?du na warto?? z?o?onego zam█wienia. 8) Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produktu o najwy?szych na rynku parametrach tzn. ?e zaoferowanie zarejestrowanego leku ma pierwsze?stwo przed wyrobem medycznym, a wyr█b medyczny przed kosmetykiem/suplementem diety - dotyczy wszystkich Pakiet█w. 9) Zamawiaj?cy dopuszcza zamian? postaci produktu leczniczego w grupie: tabletki/tabletki dra?owane/tabletki powlekane/kapsu?ki, ampu?ki szklane na plastikowe, oraz ampu?ki na fiolki. W ka?dym innym przypadku Zamawiaj?cy nie dopuszcza zamiany postaci leku bez ka?dorazowego zapytania i akceptacji przez Zamawiaj?cego. 10) Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca nie zmienia? wielko?ci opakowa? okre?lonych w Formularzu asortymentowo-cenowym (za??cznik nr 3 do SWZ) bez uprzedniej pisemnej akceptacji przez Zamawiaj?cego zapytania Wykonawcy, ze wskazaniem nr Pakietu i pozycji, nazwy produktu i uzasadnienia zamiany. 11) Cena leku w przypadku leku obj?tego cen? urz?dow? w ci?gu ca?ego okresu trwania umowy musi by? zgodna z aktualn? cen? urz?dow? danego leku na dzie? realizacji zam█wienia. W przypadku lek█w refundowanych ich ceny spe?niaj? wytyczne okre?lone w art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lek█w, ?rodk█w spo?ywczych specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego oraz wyrob█w medycznych (Dz.U. Nr 122, poz. 696 z p█?n. zm.). Pozosta?e wymagania zgodnie z Rozdzia?em III SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalit╚s ou du calendrier des reconductions:
Wed?ug potrzeb
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zam█wienie nale?y zrealizowa? w terminie 24 miesi?cy od dnia podpisania umowy lub, o ile w tym czasie nie zostanie zrealizowany przedmiot Umowy w ilo?ci co najmniej 80 % warto?ci danego Pakietu - do czasu realizacji 80% warto?ci danego Pakietu, nie d?u?ej jednak ni? do up?ywu 4 lat od podpisania umowy. Zamawiaj?cy nie wymaga wadium ani zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
a) Wykonawca musi posiada? uprawnienia do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej zgodnie z wymogami ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 06.09.2001 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1977 ze zm.) czyli wa?ne zezwolenie G?█wnego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej lub wa?ne zezwolenie GIF w zakresie wytwarzania produkt█w leczniczych (je?eli Wykonawca jest wytw█rc?) ˝ dotyczy wszystkich Pakiet█w. b) W przypadku z?o?enia oferty w Pakiecie 1 w pozycjach od 1-35 Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca posiada? wa?ne zezwolenie GIF na prowadzenie obrotu substancjami psychotropowymi i ?rodkami odurzaj?cymi. Uwaga: W formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (JEDZ) w sekcji A cz??ci IV Wykonawca sk?adaj?cy ofert? wskazuje posiadane uprawnienia, o kt█rych mowa powy?ej. Ocena spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu b?dzie dokonana na zasadzie spe?nia/nie spe?nia.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunk█w udzia?u w post?powaniu w tym zakresie
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunk█w udzia?u w post?powaniu w tym zakresie
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
 
1.Informacje dotycz?ce umowy zosta?y zawarte w rozdziale XXV SWZ.
   2.  Istotne dla Zamawiaj?cego postanowienia umowy, stanowi wz█r umowy ramowej (za??cznik nr 4).
   3.  Umowa zawarta zostanie z uwzgl?dnieniem postanowie? wynikaj?cych z tre?ci SWZ oraz danych zawartych w ofercie.
   4.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmian postanowie? zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp) w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie kt█rej dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w Za??czniku 4 do SWZ
   5.  Zmiana umowy mo?e tak?e nast?pi? w przypadkach, o kt█rych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2-4 oraz ust. 2 ustawy.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 24/10/2022 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 3 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 24/10/2022 Heure locale: 10:30 Lieu:
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. ul. M. Curie-Sk?odowskiej 10, Zabrze. Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Czynno?ci zwi?zane z otwarciem ofert opisane zosta?y w rozdziale XX. Wykonawca sk?ada ofert? za po?rednictwem formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dost?pnego na ePUAP i udost?pnionego r█wnie? na miniPortalu.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: oui Calendrier pr╚visionnel de publication des prochains avis:
Po 24 miesi?cach lub wg potrzeb
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Wykonawca jest zobowi?zany do z?o?enia wraz z ofert?: 1) Formularz oferty (wz█r Za?.nr 1 do SWZ). 2) JEDZ - wg wzoru Za?. nr 2 do SWZ - Rozdz. XI SWZ pkt.
   4. 1. 3) O?wiadczenie, ?e Wykonawca zapozna? si? z warunkami zam█wienia i z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zam█wienia, kt█re zostan? wprowadzone do umowy w sprawie zam█wienia oraz, ?e przyjmuje ich tre?? bez ?adnych zastrze?e? ˝ zgodnie z tre?ci? zawart? w formularzu ofertowym, stanowi?cym Za?. nr 1 do SWZ. 4) O?wiadczenie Wykonawcy o braku postaw wykluczenia z post?powania zgodnie z art. 5K Rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie, dodanym Rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz.Urz.UE nr L 111 z
   8. 04.2022 r. str. 1) ˝ wz█r o?wiadczenia stanowi za??cznik nr 7 do SWZ. 5) Pe?nomocnictwo (je?eli dotyczy) - Rozdzia? XI SWZ pkt.
   4. 4. 6) Formularz asortymentowo-cenowy - Za?. nr 3 do SWZ.
   2.  Przedmiotowe ?rodki dowodowe ˝ sk?adane na ka?de ??danie ˝ zgodnie z Rozdzia?em V pkt. 3 SWZ.
   3.  Zamawiaj?cy przeprowadza post?powanie z zastosowaniem art. 139 ust. 1 ustawy Pzp tzw. odwr█cona kolejno?? oceny ofert.
   4.  Wykonawca, kt█rego oferta zostanie najwy?ej oceniona zostanie wezwany, na podst. art. 126 ust. 1 ustawy, do z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodk█w dowodowych (aktualnych na dzie? ich z?o?enia):
   4. 1. w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z post?powania: 1) informacji z KRK w zakresie okre?lonym: - w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, - w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 mies. przed jej z?o?eniem; 2)o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (tj. Dz. U. z 2021, poz. 275), z innym Wykonawc?, kt█ry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow?, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej, niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej ˝ wz█r za??cznika nr 5 do SWZ. 3) odpisu lub informacji z KRS lub z CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz?dz. nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji; 4) o?wiadczenia Wykonawcy (wz█r Za?. nr 6 do SWZ) o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego, o kt█rych mowa w: a) art.108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art.108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dot. orzeczenia zakazu ubiegania si? o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, c) art.108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dot. zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?█cenie konkurencji, d) art.108 ust. 1 pkt 6 ustawy, e) art.109 ust. 1 pkt 5, 7 ustawy. f) art.5k Rozp.Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. i art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach... (Dz. U. 2022, poz. 835) - Rozdz. XIV pkt.5.1.4.f) SWZ. 5) W przypadku Wykonawcy maj?cego siedzib? poza RP - dokumenty podmiotowe zgodnie z Rozdz. XIV pkt. 6 SWZ.
   4. 2. w celu wykazania spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu: a) zezwolenie GIF na prowadz. hurtowni farmaceut. zgodnie z ustaw? z dnia 6 wrze?nia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1977 ze zm.) lub zezwolenie GIF na wytwarzanie prod. leczn. zgodnie z ustaw? z dnia 6 wrze?nia 2001 r. Prawo farmaceutyczne - Pak. 1-8. b) zezwolenie GIF na prowadz. obrotu subst. psychotropowymi i ?rodkami odurzaj?cymi - Pak. nr 1
   5.  Informacje dot. ochrony danych osobowych-RODO zawiera Rozdzia? XXIX SWZ.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587801 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Zasady, terminy oraz spos█b korzystania ze ?rodk█w ochrony prawnej szczeg█?owo reguluj? przepisy dzia?u IX ustawy ˝ ?rodki ochrony prawnej (art. 505 - 590 ustawy).
   2.  ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia lub nagrody w konkursie oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   4.  Post?powanie odwo?awcze jest prowadzone w j?zyku polskim.
   5.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby.
   6.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakup█w, systemie kwalifikowania wykonawc█w lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakup█w, systemie kwalifikowania wykonawc█w lub konkursie, do kt█rej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   7. Odwo?anie wnosi si?: 1) w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. a;
   8.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne;
   9.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 7,8 wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne; 10.1 Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 10.2. W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. ˝ Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 11. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie ˝ s?du zam█wie? publicznych, zwanego dalej Đs?dem zam█wie? publicznychţ. 12. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587801 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
16/09/2022 Pologne-Zabrze: Produits pharmaceutiquesType dÝacheteur: Organisme de droit publicType dÝavis: Avis de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Fournitures 24/10/2022 21/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
24322510 - Alcool Úthylique 
33141540 - Albumine 
33141550 - HÚparine 
33600000 - Produits pharmaceutiques 
33622100 - MÚdicaments utilisÚs en cardiologie 
33630000 - MÚdicaments utilisÚs en dermatologie et pour le systŔme squelettique et musculaire 
33631000 - MÚdicaments utilisÚs en dermatologie 
33631400 - Antibiotiques et mÚdicaments chimiothÚrapeutiques Ó usage dermatologique 
33650000 - Anti-infectieux gÚnÚraux Ó usage systÚmique, vaccins, antinÚoplasiques et immunomodulateurs 
33651600 - Vaccins 
33651680 - Vaccins antihÚpatite B 
33652000 - AntinÚoplasiques et immunomodulateurs 
33652300 - Immunosuppresseurs 
33661100 - AnesthÚsiques 
33661200 - AnalgÚsiques 
33661500 - Psycholeptiques 
33661600 - Psychoanaleptiques 
33670000 - MÚdicaments du systŔme respiratoire 
33674000 - MÚdicaments de la toux et du rhume 
33675000 - Antihistaminiques Ó usage systÚmique 
33680000 - Articles de pharmacie 
33690000 - MÚdicaments divers 
33691100 - Antiprotozoaires 
33691200 - Antihelminthiques 
33692000 - Solutions mÚdicamenteuses 
33692100 - Solutions pour infusions 
33692300 - Produits d'alimentation entÚrale 
33692500 - Solutions injectables 
33692510 - Liquides intraveineux 
33692700 - Solutions de glucose