Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zabrze:...quipements m╚dicaux

2023/S 194-605695  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Pologne-Zabrze: ...quipements m╚dicaux 2023/S 194-605695 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 6482775049 Adresse postale: ul. M. Curie-Sk?odowskiej 10 Ville: Zabrze Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-800 Pays: Pologne Point(s) de contact: Aldona My?li?ska Courriel: kierownik.zamowienia@klinika-zabrze.med.pl T╚l╚phone: +48 0323732346 Fax: +48 0323732308 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.klinika-zabrze.med.pl Adresse du profil dÝacheteur: www.klinika-zabrze.med.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Zakup toru wizyjnego wraz z zestawem narz?dzi do FESS dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. Num╚ro de r╚f╚rence: DZP/25 PN/2023
II.1.2) Code CPV principal 33100000 ...quipements m╚dicaux
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Zakup toru wizyjnego wraz z zestawem narz?dzi do FESS dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. Nr post?powania: DZP/25 PN/2023 Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi za??cznik nr 3 do SWZ ˝ opis parametr█w technicznych. Pakiet nr 1: Tor wizyjny do zabieg█w operacyjnych FESS z wyposa?eniem Pakiet nr 2: Zestaw narz?dzi do zabieg█w operacyjnych FESS Ilekro? w tre?ci SWZ, w zakresie dotycz?cym opisu przedmiotu, jest mowa o typie/ znaku towarowym, pochodzeniu itd. przyjmuje si?, ?e wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz ,,lub r█wnowa?neţ. Za sprz?t r█wnowa?ny Zamawiaj?cy uzna, ten kt█ry posiada te same lub lepsze od opisanych w SWZ parametry techniczne i jako?ciowe, a jego zastosowanie w ?aden spos█b nie wp?ynie na prawid?owe funkcjonowanie asortymentu zgodnie z przeznaczeniem. Zamawiaj?cy opisuj?c przedmiot zam█wienia okre?li? szczeg█?owo Sprz?t zgodny ze swoimi potrzebami.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 478 127.64 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 1: Tor wizyjny do zabieg█w operacyjnych FESS z wyposa?eniem
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33169000 Instruments de chirurgie 33162000 Appareils et instruments pour bloc op╚ratoire 33168000 Appareils d'endoscopie et d'endochirurgie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. ul. M. Curie-Sk?odowskiej 10 41-800 Zabrze
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 1: Tor wizyjny do zabieg█w operacyjnych FESS z wyposa?eniem. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi za??cznik nr 3 do SWZ ˝ opis parametr█w technicznych. Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawc█w - Wykonawcy sk?adaj?cy ofert? w post?powaniu o?wiadczaj?, ?e zobowi?zuj? si? do przestrzegania poni?szych wymaga?: 1) Zaoferuj? sprz?t zgodny z opisem przedmiotu zam█wienia ˝ parametry techniczne. 2) Zaoferuj? sprz?t kompletny, fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji nie wcze?niej ni? 2023r. 3) Zapewni? na sw█j koszt i ryzyko transport sprz?tu do siedziby Zamawiaj?cego oraz roz?adunek i transport wewn?trzny do miejsca wskazanego przez Zamawiaj?cego. Wykonawca po zainstalowaniu przedmiotu zam█wienia, zabierze wszystkie opakowania transportowe i inne dostarczone, a nie wymagane do zachowania przez Zamawiaj?cego w celu ewentualnych dzia?a? gwarancyjnych. 4) Zaoferuj? przedmiot zam█wienia, kt█ry spe?nia wymagania okre?lone w: ´ Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022 r. ( Dz. U. z 2022 r., poz. 974) ´ Rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrob█w medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1416), ´ Rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymaga? zasadniczych oraz procedur zgodno?ci wyrob█w medycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 211), ´ Rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodno?ci produkt█w ˝ w zakresie jakim dotyczy. ´ Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie w sprawie norm zharmonizowanych (M.P. z 2019 r., poz. 940), ´ Dyrektywie Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycz?cej wyrob█w medycznych (Dz.U.U.E.L.1993 r., poz. 169.1 ze zm.), ´ Rozporz?dzeniu Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrob█w medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporz?dzenia (WE) nr 178/2002 i rozporz?dzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. U.U.E.L.2017r., poz. 117.1 ze zm.) 5) Transport wszystkich wyrob█w medycznych odbywa? si? b?dzie zgodnie z wymogami przewidzianymi w aktualnych dokumentach potwierdzaj?cych dopuszczenie przedmiotu zam█wienia do obrotu i u?ywania zgodnie z Ustaw? o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022r. Zgodnie z rozporz?dzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporz?dzenie MDR) na dystrybutorze wyrob█w medycznych spoczywa obowi?zek magazynowania i transportu zgodnie z warunkami okre?lonymi przez producenta. 6) Podpisz? umow?, kt█rej wz█r stanowi za??cznik nr 4 do SWZ 7) Zaoferuj? minimalny okres gwarancji 24 miesi?ce od daty podpisania protoko?u odbioru Sprz?tu. 8) Przeprowadz? szkolenie personelu Szpitala w zakresie obs?ugi oferowanego produktu (sprz?tu) ˝ dotyczy Pakietu nr 1 9) Zapewni? dostaw? wraz z monta?em produktu (sprz?tu) tj. od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach pomi?dzy 8:00-14:00 po uprzednim ustaleniu dnia i zg?oszenia os█b dokonuj?cych dostawy i monta?u, 10) Z?o?? wraz z dostaw? produktu (sprz?tu) Instrukcj? obs?ugi w j?zyku polskim ˝ dotyczy pakietu 1 11) Z?o?? wraz z dostaw? produktu (sprz?tu) inne instrukcje dotycz?ce eksploatacji w j?zyku polskim (m.in. mycia i dezynfekcji/sterylizacji wraz z podaniem parametr█w procesu/sposobu sterylizacji, je?eli dotyczy ˝ dotyczy Pakietu 1 i
   2.  12) Gotowo?? do przyst?pienia do naprawy sprz?tu w terminie nie d?u?szym ni? 72 godzin od chwili otrzymania emailem zg?oszenia awarii 13) W przypadku konieczno?ci wykonania naprawy sprz?tu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy dostarczy aparat zast?pczy o parametrach nie gorszych ni? zaoferowany w post?powaniu w terminie 72 godz. od chwili poinformowania Zamawiaj?cego o konieczno?ci dokonania naprawy Sprz?tu poza miejscem zainstalowania w siedzibie Zamawiaj?cego. - dotyczy pakietu nr
   1.  14) Pozosta?e wymagania zosta?y opisane w rozdziale III pkt. 3 SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Parametry techniczne / Pond╚ration: 50 Prix - Pond╚ration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy nie wymaga wadium. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 2: Zestaw narz?dzi do zabieg█w operacyjnych FESS
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33169000 Instruments de chirurgie 33162000 Appareils et instruments pour bloc op╚ratoire 33168000 Appareils d'endoscopie et d'endochirurgie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. ul. M. Curie-Sk?odowskiej 10 41-800 Zabrze
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 2: Zestaw narz?dzi do zabieg█w operacyjnych FESS. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi za??cznik nr 3 do SWZ ˝ opis parametr█w technicznych. Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawc█w - Wykonawcy sk?adaj?cy ofert? w post?powaniu o?wiadczaj?, ?e zobowi?zuj? si? do przestrzegania poni?szych wymaga?: 1) Zaoferuj? sprz?t zgodny z opisem przedmiotu zam█wienia ˝ parametry techniczne. 2) Zaoferuj? sprz?t kompletny, fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji nie wcze?niej ni? 2023r. 3) Zapewni? na sw█j koszt i ryzyko transport sprz?tu do siedziby Zamawiaj?cego oraz roz?adunek i transport wewn?trzny do miejsca wskazanego przez Zamawiaj?cego. Wykonawca po zainstalowaniu przedmiotu zam█wienia, zabierze wszystkie opakowania transportowe i inne dostarczone, a nie wymagane do zachowania przez Zamawiaj?cego w celu ewentualnych dzia?a? gwarancyjnych. 4) Zaoferuj? przedmiot zam█wienia, kt█ry spe?nia wymagania okre?lone w: ´ Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022 r. ( Dz. U. z 2022 r., poz. 974) ´ Rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrob█w medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1416), ´ Rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymaga? zasadniczych oraz procedur zgodno?ci wyrob█w medycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 211), ´ Rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodno?ci produkt█w ˝ w zakresie jakim dotyczy. ´ Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie w sprawie norm zharmonizowanych (M.P. z 2019 r., poz. 940), ´ Dyrektywie Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycz?cej wyrob█w medycznych (Dz.U.U.E.L.1993 r., poz. 169.1 ze zm.), ´ Rozporz?dzeniu Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrob█w medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporz?dzenia (WE) nr 178/2002 i rozporz?dzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. U.U.E.L.2017r., poz. 117.1 ze zm.) 5) Transport wszystkich wyrob█w medycznych odbywa? si? b?dzie zgodnie z wymogami przewidzianymi w aktualnych dokumentach potwierdzaj?cych dopuszczenie przedmiotu zam█wienia do obrotu i u?ywania zgodnie z Ustaw? o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022r. Zgodnie z rozporz?dzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporz?dzenie MDR) na dystrybutorze wyrob█w medycznych spoczywa obowi?zek magazynowania i transportu zgodnie z warunkami okre?lonymi przez producenta. 6) Podpisz? umow?, kt█rej wz█r stanowi za??cznik nr 4 do SWZ 7) Zaoferuj? minimalny okres gwarancji 24 miesi?ce od daty podpisania protoko?u odbioru Sprz?tu. 8) Zapewni? dostaw? wraz z monta?em produktu (sprz?tu) tj. od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach pomi?dzy 8:00-14:00 po uprzednim ustaleniu dnia i zg?oszenia os█b dokonuj?cych dostawy i monta?u, 9) Z?o?? wraz z dostaw? produktu (sprz?tu) inne instrukcje dotycz?ce eksploatacji w j?zyku polskim (m.in. mycia i dezynfekcji/sterylizacji wraz z podaniem parametr█w procesu/sposobu sterylizacji, je?eli dotyczy ˝ dotyczy Pakietu 1 i
   2.  10) Gotowo?? do przyst?pienia do naprawy sprz?tu w terminie nie d?u?szym ni? 72 godzin od chwili otrzymania emailem zg?oszenia awarii 11) Pozosta?e wymagania zosta?y opisane w rozdziale III pkt. 3 SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy nie wymaga wadium. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2023/S 147-470861
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Pakiet nr 1: Tor wizyjny do zabieg█w operacyjnych FESS z wyposa?eniem
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
26/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KARL STORZ Polska sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 6312655205 Adresse postale: ul. Ho?ubcowa 123 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-854 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 337 168.98 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 348 036.06 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Pakiet nr 2: Zestaw narz?dzi do zabieg█w operacyjnych FESS
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
26/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KARL STORZ Polska Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 6312655205 Adresse postale: ul. Ho?ubcowa 123 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-854 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 142 705.40 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 130 091.58 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587801 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.Zasady, terminy oraz spos█b korzystania ze ?rodk█w ochrony prawnej szczeg█?owo reguluj? przepisy dzia?u IX ustawy ˝ ?rodki ochrony prawnej (art. 505 - 590 ustawy).
   2.  ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia lub nagrody w konkursie oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   4.  Post?powanie odwo?awcze jest prowadzone w j?zyku polskim.
   5.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby.
   6.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakup█w, systemie kwalifikowania wykonawc█w lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakup█w, systemie kwalifikowania wykonawc█w lub konkursie, do kt█rej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   7. Odwo?anie wnosi si?: 1) w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. a;
   8.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne;
   9.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 7,8 wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne; 10.1 Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 10.2. W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. ˝ Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 11. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie ˝ s?du zam█wie? publicznych, zwanego dalej Đs?dem zam█wie? publicznychţ. 12. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587801 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
04/10/2023 Zakup toru wizyjnego wraz z zestawem narz?dzi do FESS dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. 09/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - ╔quipements mÚdicaux 
33162000 - Appareils et instruments pour bloc opÚratoire 
33168000 - Appareils d'endoscopie et d'endochirurgie 
33169000 - Instruments de chirurgie