Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 27/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zabrze: RÈactifs pour analyses de sang

2021/S 199-519066  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Pologne-Zabrze: RÈactifs pour analyses de sang

2021/S 199-519066

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 181-468343)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: ?l?skie Centrum ChorÛb Serca w Zabrzu
Adresse postale: M.C. Sk?odowskiej 9
Ville: Zabrze
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 41-800
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Andrzej Bonczek
Courriel: przetargi@sccs.pl
TÈlÈphone: +48 323733668
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://sccszabrze.ezamawiajacy.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa odczynnikÛw do wykonywania bada hematologicznych wraz z dzier?aw analizatorÛw

NumÈro de rÈfÈrence: 94/EZP/21

II.1.2)
Code CPV principal
33696200 RÈactifs pour analyses de sang

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa odczynnikÛw do wykonywania bada hematologicznych wraz z dzier?aw analizatorÛw szczegÛ?owo opisane w za??czniku nr 2 i nr 7 do SWZ

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 181-468343

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III

Endroit o se trouve le texte rectifier:
   2. 2) Warunki realizacji umowy

Au lieu de:

(...) ß 6 Zap?ata za otrzymany przedmiot umowy nast?pi na podstawie faktury VAT poleceniem przelewu na konto Dostawcy do 30 dni od dostarczenia faktury do Zamawiaj?cego. (...)

Lire:

(...) ß 6 Zap?ata za otrzymany przedmiot umowy nast?pi na podstawie faktury VAT poleceniem przelewu na konto Dostawcy do 60 dni od dostarczenia faktury do Zamawiaj?cego. (...)

NumÈro de section: IV

Endroit o se trouve le texte rectifier:
   2. 2) Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 14/10/2021

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 27/10/2021

Heure locale: 12:00

NumÈro de section: IV

Endroit o se trouve le texte rectifier:
   2. 6) Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Date: 11/01/2022

Lire:

Date: 24/01/2022

NumÈro de section: IV

Endroit o se trouve le texte rectifier:
   2. 7) Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 14/10/2021

Heure locale: 12:30

Lire:

Date: 27/10/2021

Heure locale: 12:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
33696200 - Réactifs pour analyses de sang