Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/11/2020
Date de péremption : 07/12/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zabrze: Services de conception de pipelines

2020/S 227-560217  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
20/11/2020
S227
Pologne-Zabrze: Services de conception de pipelines

2020/S 227-560217

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 213-522831)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Polska Spó?ka Gazownictwa sp. z o.o., Oddzia Zak?ad Gazowniczy w Zabrzu
Adresse postale: ul. Szcz?? Bo?e 11
Ville: Zabrze
Code NUTS: PL22 ?l?skie
Code postal: 41-800
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Tomasz Kozak
Courriel: tomasz.kozak@psgaz.pl
Téléphone: +48 323985580
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.psgaz.pl
Adresse du profil d'acheteur: https://www.psgaz.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
2020/W100/WP-002869: wykonanie dokumentacji projektowej zadanie "Ogrodzieniec / Piaskownia / Józefów / Gazownia Zawarcie / przebudowa gazoci?gu ?r/c"

Numéro de référence: 2020/W100/WP-002869

II.1.2)
Code CPV principal
71322200 Services de conception de pipelines

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Wykonanie dokumentacji projektowej zadanie "Ogrodzieniec / Piaskownia / Józefów / Gazownia Zawarcie / przebudowa gazoci?gu ?r/c"

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
16/11/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 213-522831

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.6

Au lieu de:

Wadium Wykonawca, przyst?puj?c do post?powania jest zobowi?zany do wp?aty wadium w wysoko?ci 1 700 (tysi?c siedemset z?otych). Szczegó?owe informacje zawiera SIZW, punkt 10. Gwarancja nale?ytego wykonania umowy Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 1 % ceny ca?kowitej brutto, najpó?niej w 7 dni od daty podpisania umowy. Dok?adne informacje znajduj si w SIWZ, punkt 18.

Lire:

Wadium - Zamawiaj?cy odst?puje od wniesienia wadium w post?powaniu. Gwarancja nale?ytego wykonania umowy. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 1 % ceny ca?kowitej brutto, najpó?niej w 7 dni od daty podpisania umowy. Dok?adne informacje znajduj si w SIWZ, punkt 18.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
71322200 - Services de conception de pipelines