Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zabrze:Services de déneigement

2023/S 200-626923  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 17/10/2023 S200 Pologne-Zabrze: Services de déneigement 2023/S 200-626923 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Zabrze- Miejski Zarz?d Dróg Adresse postale: ul. Kasprowicza 8 Ville: Zabrze Code NUTS: PL229 Gliwicki Code postal: 41-803 Pays: Pologne Point(s) de contact: Aneta Zielska, Paulina Godlewska Courriel: sekretariat@mzd.miastozabrze.pl Téléphone: +48 322776800 Fax: +48 322776801 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mzd.miastozabrze.pl;www.ezamowienia.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka bud?etowa administracji samorz?dowej
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Zabrze w sezonie zimowym 2023/2024 w podziale na cz??ci Numéro de référence: DR.260.10.2023.PG
II.1.2) Code CPV principal 90620000 Services de déneigement
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Zabrze w sezonie zimowym 2023/2024 w podziale na cz??ci: Cz??? 1 - Zimowe utrzymanie Drogowej Trasy ?rednicowej (DW 902) oraz Alei Jana Nowaka Jeziora?skiego (DK 88) na terenie Miasta Zabrze w sezonie zimowym 2023/2024 Cz??? 2 - Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Zabrze - zimowe utrzymanie g?ównych ci?gów komunikacyjnych w sezonie zimowym 2023/2024 Cz??? 3 - Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Zabrze - zimowe utrzymanie pó?nocnej cz??ci miasta w sezonie zimowym 2023/2024 Cz??? 4 - Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Zabrze - zimowe utrzymanie po?udniowej cz??ci miasta w sezonie zimowym 2023/2024 w sposób okre?lony w szczegó?owym opisie przedmiotu zamówienia dotycz?cym danej cz??ci. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia dotycz?cy danej cz??ci zawieraj? odpowiednio za??czniki od numeru 1 do
   4. 
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 9 465 190.30 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? 1 - Zimowe utrzymanie Drogowej Trasy ?rednicowej (DW 902) oraz Alei Jana Nowaka Jeziora?skiego (DK 88) na terenie Miasta Zabrze w sezonie zimowym 2023/2024
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de déneigement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exécution:
Zabrze
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Zabrze w sezonie zimowym 2023/2024 w podziale na cz??ci: Cz??? 1 - Zimowe utrzymanie Drogowej Trasy ?rednicowej (DW 902) oraz Alei Jana Nowaka Jeziora?skiego (DK 88) na terenie Miasta Zabrze w sezonie zimowym 2023/2024 w sposób okre?lony w szczegó?owym opisie przedmiotu zamówienia. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera za??cznik numer 1 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Zamawiaj?cy przewiduje udzielanie zamówie? polegaj?cych na powtórzeniu podobnych us?ug (okre?lonych w punkcie 5 SWZ i szczegó?owo w Opisie przedmiotu zamówienia). Zamawiaj?cy przewiduje, i? warto?? tych us?ug mo?e wynie?? maksymalnie do 100% warto?ci zamówienia podstawowego dla niniejszego zamówienia. Warto?? ca?kowita zosta?a uwzgl?dniona przy obliczaniu warto?ci zamówienia podstawowego. Procedura udzielania zamówienia polegaj?cego na powtórzeniu podobnych us?ug mo?e zosta? wszcz?ta na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiaj?cego uzasadnienie potrzeby ich wykonania oraz po zabezpieczeniu odpowiednich ?rodków finansowych. Udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem post?powania w trybie z wolnej r?ki, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawc?. Zamawiaj?cy przewiduje obowi?zek wniesienia wadium dla cz??ci 1 w wysoko?ci:40 000,00 PLN
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas przyst?pienia do prac zwi?zanych z prewencyjnym posypywaniem dróg po uruchomieniu Akcji zima przez Zamawiaj?cego / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: wysoko?? kary umownej / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Termin wykonania zamówienia: Od dnia 01.11.2023r. do 30.04.2024 r. lub do czasu wykorzystania warto?ci umowy (w zale?no?ci od tego co nast?pi wcze?niej), a w przypadku zawarcia umowy po dacie 01.11.2023r - od dnia zawarcia umowy do 30.04.2024 r. lub do czasu wykorzystania warto?ci umowy ( w zale?no?ci od tego co nast?pi wcze?niej).
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? 2 - Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Zabrze - zimowe utrzymanie g?ównych ci?gów komunikacyjnych w sezonie zimowym 2023/2024
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de déneigement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exécution:
Zabrze
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Zabrze w sezonie zimowym 2023/2024 w podziale na cz??ci: Cz??? 2 - Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Zabrze - zimowe utrzymanie g?ównych ci?gów komunikacyjnych w sezonie zimowym 2023/2024 w sposób okre?lony w szczegó?owym opisie przedmiotu zamówienia. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera za??cznik nr 2 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Zamawiaj?cy przewiduje udzielanie zamówie? polegaj?cych na powtórzeniu podobnych us?ug (okre?lonych w punkcie 5 SWZ i szczegó?owo w Opisie przedmiotu zamówienia). Zamawiaj?cy przewiduje, i? warto?? tych us?ug mo?e wynie?? maksymalnie do 100% warto?ci zamówienia podstawowego dla niniejszego zamówienia. Warto?? ca?kowita zosta?a uwzgl?dniona przy obliczaniu warto?ci zamówienia podstawowego. Procedura udzielania zamówienia polegaj?cego na powtórzeniu podobnych us?ug mo?e zosta? wszcz?ta na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiaj?cego uzasadnienie potrzeby ich wykonania oraz po zabezpieczeniu odpowiednich ?rodków finansowych. Udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem post?powania w trybie z wolnej r?ki, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawc?. Zamawiaj?cy przewiduje obowi?zek wniesienia wadium dla cz??ci 2 w wysoko?ci:60 000,00 PLN
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: wysoko?? kary umownej / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Czas przyst?pienia do prac zwi?zanych z prewencyjnym posypywaniem dróg po uruchomieniu Akcji zima przez Zamawiaj?cego / Pondération: 30 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Termin wykonania zamówienia: Od dnia 01.11.2023r do 30.04.2024 r. lub do czasu wykorzystania warto?ci umowy (w zale?no?ci od tego co nast?pi wcze?niej), a w przypadku zawarcia umowy po dacie 01.11.2023r - od dnia zawarcia umowy do 30.04.2024 r. lub do czasu wykorzystania warto?ci umowy ( w zale?no?ci od tego co nast?pi wcze?niej).
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? 3 - Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Zabrze - zimowe utrzymanie pó?nocnej cz??ci miasta w sezonie zimowym 2023/2024
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de déneigement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exécution:
Zabrze
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Zabrze w sezonie zimowym 2023/2024 w podziale na cz??ci: Cz??? 3 - Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Zabrze - zimowe utrzymanie pó?nocnej cz??ci miasta w sezonie zimowym 2023/2024 w sposób okre?lony w szczegó?owym opisie przedmiotu zamówienia. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera za??cznik nr 3 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Zamawiaj?cy przewiduje udzielanie zamówie? polegaj?cych na powtórzeniu podobnych us?ug (okre?lonych w punkcie 5 SWZ i szczegó?owo w Opisie przedmiotu zamówienia). Zamawiaj?cy przewiduje, i? warto?? tych us?ug mo?e wynie?? maksymalnie do 100% warto?ci zamówienia podstawowego dla niniejszego zamówienia. Warto?? ca?kowita zosta?a uwzgl?dniona przy obliczaniu warto?ci zamówienia podstawowego. Procedura udzielania zamówienia polegaj?cego na powtórzeniu podobnych us?ug mo?e zosta? wszcz?ta na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiaj?cego uzasadnienie potrzeby ich wykonania oraz po zabezpieczeniu odpowiednich ?rodków finansowych. Udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem post?powania w trybie z wolnej r?ki, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawc?. Zamawiaj?cy przewiduje obowi?zek wniesienia wadium dla cz??ci 3 w wysoko?ci:50 000,00 PLN
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas przyst?pienia do prac zwi?zanych z prewencyjnym posypywaniem dróg po uruchomieniu Akcji zima przez Zamawiaj?cego / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: wysoko?? kary umownej / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Termin wykonania zamówienia: Od dnia 01.11.2023r do 30.04.2024 r. lub do czasu wykorzystania warto?ci umowy (w zale?no?ci od tego co nast?pi wcze?niej), a w przypadku zawarcia umowy po dacie 01.11.2023r - od dnia zawarcia umowy do 30.04.2024 r. lub do czasu wykorzystania warto?ci umowy ( w zale?no?ci od tego co nast?pi wcze?niej).
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? 4 - Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Zabrze - zimowe utrzymanie po?udniowej cz??ci miasta w sezonie zimowym 2023/2024
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de déneigement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exécution:
Zabrze
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Zabrze w sezonie zimowym 2023/2024 w podziale na cz??ci: Cz??? 4 - Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Zabrze - zimowe utrzymanie po?udniowej cz??ci miasta w sezonie zimowym 2023/2024 w sposób okre?lony w szczegó?owym opisie przedmiotu zamówienia. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera za??cznik nr 4 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Zamawiaj?cy przewiduje udzielanie zamówie? polegaj?cych na powtórzeniu podobnych us?ug (okre?lonych w punkcie 5 SWZ i szczegó?owo w Opisie przedmiotu zamówienia). Zamawiaj?cy przewiduje, i? warto?? tych us?ug mo?e wynie?? maksymalnie do 100% warto?ci zamówienia podstawowego dla niniejszego zamówienia. Warto?? ca?kowita zosta?a uwzgl?dniona przy obliczaniu warto?ci zamówienia podstawowego. Procedura udzielania zamówienia polegaj?cego na powtórzeniu podobnych us?ug mo?e zosta? wszcz?ta na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiaj?cego uzasadnienie potrzeby ich wykonania oraz po zabezpieczeniu odpowiednich ?rodków finansowych. Udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem post?powania w trybie z wolnej r?ki, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawc?. Zamawiaj?cy przewiduje obowi?zek wniesienia wadium dla cz??ci 3 w wysoko?ci:40 000,00 PLN
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas przyst?pienia do prac zwi?zanych z prewencyjnym posypywaniem dróg po uruchomieniu Akcji zima przez Zamawiaj?cego / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: wysoko?? kary umownej / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Termin wykonania zamówienia: Od dnia 01.11.2023 r do 30.04.2024 r. lub do czasu wykorzystania warto?ci umowy (w zale?no?ci od tego co nast?pi wcze?niej), a w przypadku zawarcia umowy po dacie 01.11.2023r - od dnia zawarcia umowy do 30.04.2024 r. lub do czasu wykorzystania warto?ci umowy ( w zale?no?ci od tego co nast?pi wcze?niej).
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 142-452546
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Cz??? 1 - Zimowe utrzymanie Drogowej Trasy ?rednicowej (DW 902) oraz Alei Jana Nowaka Jeziora?skiego (DK 88) na terenie Miasta Zabrze w sezonie zimowym 2023/2024
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Drogowych i Komunalnych DROMAR Marian Kali?ciak Adresse postale: ul. Gliwicka 25 Ville: Stanica Code NUTS: PL229 Gliwicki Code postal: 44-145 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 943 070.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 1 964 148.50 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
na moment sk?adania ofert s? nie znani
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Cz??? 2 - Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Zabrze - zimowe utrzymanie g?ównych ci?gów komunikacyjnych w sezonie zimowym 2023/2024
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ugowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek Adresse postale: ul. W?. ?okietka 4, Ville: Bytom Code NUTS: PL228 Bytomski Code postal: 41-933 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 123 703.90 PLN Valeur totale du marché/du lot: 3 305 191.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 3 Intitulé:
Cz??? 3 - Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Zabrze - zimowe utrzymanie pó?nocnej cz??ci miasta w sezonie zimowym 2023/2024
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZRD ORFIN SP. komandytowa, Adresse postale: ul. Sikorskiego 5A Ville: Radzionków Code NUTS: PL228 Bytomski Code postal: 41-922 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 333 766.65 PLN Valeur totale du marché/du lot: 1 998 675.30 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4
Lot nº: 4 Intitulé:
Cz??? 4 - Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Zabrze - zimowe utrzymanie po?udniowej cz??ci miasta w sezonie zimowym 2023/2024
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Bytkowska 15 Ville: Chorzów Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 41-503 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 978 214.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 2 197 174.90 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy zastosuje procedur?, o której mowa w art.139 ust.1 ustawy. Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawc? w przypadkach, o których mowa w art.108 ust.1 z zastrze?eniem art. 110 ust. 2 i 3 Pzp.Z post?powania o udzielenie zamówienia wyklucza si? Wykonawc? w przypadkach o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13 .04.2022 roku o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835)oraz o których mowa w art.5K RR (EU) nr 833/2014 z dn.31.07.2014 dot.?r.ograniczajacych w zw. z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie, dodanym RR (EU) 2022/576 z dn.08.04.2022 w sprawie zmiany rozporz?dzenia(EU) nr 833/2014. Do Wykonawcy podlegaj?cego wykluczeniu w tym zakresie stosuje si? art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy. Zamawiaj?cy nie przewiduje podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 Pzp. Zamawiaj?cy przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawc?, którego oferta zostanie najwy?ej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przes?anek) wykluczenia z post?powania, na podstawie art. 126 ust. 1 Pzp do z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodków dowodowych w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni? 10 dni, (aktualnych na dzie? ich z?o?enia): A) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, W przypadku wspólnego ubiegania si? o zamówienie przez wykonawców, dokumenty z KRK w zakresie litery A) (podpunkt a) i b)) sk?ada ka?dy z wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotu udost?pniaj?cego zasoby dokumenty z KRK w zakresie litery A) (podpunkt a) i b)) sk?ada równie? ten podmiot. B) O?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawc?, który z?o?y? odr?bn? ofert?, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej. W przypadku wspólnego ubiegania si? o zamówienie przez wykonawców, o?wiadczenie w zakresie litery B)sk?ada ka?dy z wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie. C) o?wiadczenia wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego,o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?ócenie konkurencji d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy e) art. 5k i art.7 ust.1 ustawy o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrainie W przypadku wspólnego ubiegania si? o zamówienie przez wykonawców, o?wiadczenie w zakresie litery A- C) sk?ada ka?dy z wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie oraz ka?dy z podmiotów udost?pniaj?cych zasoby Wykonawcy w zakresie lit. A) i C). Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 15.5.A SWZ - sk?ada informacj? z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania w zakresie o którym mowa w pkt 15.5.A SWZ . Dalsze uregulowania zosta?y zawarte w pkt 15.7 SWZ.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

   1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze ?rodków ochrony prawnej szczegó?owo reguluj? przepisy dzia?u IX Pzp - ?rodki ochrony prawnej (art. 505 - 590 Pzp).
   2.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów Pzp.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   4.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   5.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby.
   6.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. .7. Zgodnie z art. 515 Pzp, odwo?anie wnosi si?:
   7. 1. w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. a.
   8.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie: 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne..
   9.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne. 10. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych. 11. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 12. Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie przys?uguje skarga kasacyjna do S?du Najwy?szego.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?wczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/10/2023 Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Zabrze w sezonie zimowym 2023/2024 w podziale na cz??ci 17/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
90620000 - Services de déneigement