Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zabrze: Services de soins ambulatoires

2020/S 68-162279  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/04/2020 S68 Services - Avis d'attribution de marchÈ - Attribution de marchÈ sans publication prÈalable Pologne-Zabrze: Services de soins ambulatoires 2020/S 068-162279 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 648-270-05-83 Adresse postale: ul. Zamkowa 4 Ville: Zabrze Code NUTS: PL22 Code postal: 41-803 Pays: Pologne Point(s) de contact: Sylwia Wo?niak Courriel: swozniak@szpitalzabrze.pl TÈlÈphone: +48 322776121 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://szpitalzabrze.logintrade.net/ https://szpitalzabrze.logintrade.net/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Us?ugi lekarskie w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i ?wi?tecznej opieki medycznej w ramach dy?urÛw lekarskich NumÈro de rÈfÈrence: 05/DK/02/2020
II.1.2) Code CPV principal 85112200
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Us?ugi lekarskie w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i ?wi?tecznej opieki medycznej w ramach dy?urÛw lekarskich.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 616 800.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. ñ NZOZ Przychodnia Wielospecjalistyczna, ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Us?ugi lekarskie w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i ?wi?tecznej opieki medycznej w ramach dy?urÛw lekarskich.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Konkursy na ?wiadczenia zdrowotne nie podlegaj przepisom o zamÛwieniach publicznych. Obowi?zki wynikaj?ce z art. 151 ust. 6 ustawy o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodkÛw publicznych (tekst. jednolity: Dz.U. 2019, poz. 1373) nie nak?adaj obowi?zku publikacji og?oszenia o zamÛwieniu tylko o wyniku rozstrzygni?cia post?powania. Cyt. art. 151 ust 6 ww. ustawy: (...) Og?oszenie o wyniku rozstrzygni?cia post?powania dyrektor oddzia?u wojewÛdzkiego Funduszu przekazuje Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej, je?eli warto? przedmiotu umowy o udzielanie ?wiadcze opieki zdrowotnej przekracza wyra?on w z?otych rÛwnowarto? kwoty 130 000 EUR wed?ug ?redniego kursu euro og?oszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu rozstrzygni?cia post?powania.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Us?ugi lekarskie w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i ?wi?tecznej opieki medycznej w ramach dy?urÛw lekarskich
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Rudol Maciej Ville: Zabrze Code NUTS: PL22 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 308 400.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 308 400.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 1 IntitulÈ:
Us?ugi lekarskie w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i ?wi?tecznej opieki medycznej w ramach dy?urÛw lekarskich
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Praktyka Lekarska Zapa?a Katarzyna Ville: Zabrze Code NUTS: PL22 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 308 400.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 308 400.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si?: w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb ñ w przypadku gdy warto? zamÛwienia jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej ñ je?eli warto? zamÛwienia jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone powy?ej wnosi si w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp ñ w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. Je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosi Wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupÛw lub umowy ramowej, odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie ZamÛwie Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, a w przypadku udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia, zamÛwienia z wolnej r?ki albo zapytania o cen ñ og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia z uzasadnieniem; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy: a) nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia albo b) opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenie o udzieleniu zamÛwienia, ktÛre nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamÛwienia z wolnej r?ki; 3) 1 miesi?ca od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy: a) nie zamie?ci w Biuletynie ZamÛwie Publicznych og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia albo b) zamie?ci w Biuletynie ZamÛwie Publicznych og?oszenie o udzieleniu zamÛwienia, ktÛre nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia, zamÛwienia z wolnej r?ki albo zapytania o cen?. W przypadku wniesienia odwo?ania wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia Zamawiaj?cy mo?e przed?u?y termin sk?adania ofert lub termin sk?adania wnioskÛw. W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Izb orzeczenia. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw niniejszej ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot lub dzie ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
85112200 - Services de soins ambulatoires