Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zabrze: Travaux de construction

2020/S 200-484249  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Pologne-Zabrze: Travaux de construction 2020/S 200-484249 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Muzeum GÛrnictwa W?glowego w Zabrzu Adresse postale: Georgiusa Agricoli 2 Ville: Zabrze Code NUTS: PL229 Gliwicki Code postal: 41-800 Pays: Pologne Point(s) de contact: Muzeum GÛrnictwa W?glowego w Zabrzu, 41-800 Zabrze ul. Georgiusa Agricoli 2 Courriel: esmietana@muzeumgornictwa.pl TÈlÈphone: +48 326303091 Fax: +48 2771125 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.muzeumgornictwa.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Obiekt Prinz Schonaich i Warsztat elektryczny ñ wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu. NumÈro de rÈfÈrence: ZP/21/MGW/2018
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45453000 Travaux de remise en Ètat et de remise neuf 45453100 Travaux de remise en Ètat 35120000 SystËmes et appareils de surveillance et de sÈcuritÈ 45262690 Remise en Ètat de b'timents dÈgradÈs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
Budynki Muzeum GÛrnictwa W?glowego w Zabrzu przy ul. Wolno?ci 410
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie robÛt budowlanych obejmuj?cych rewitalizacj i udost?pnienie poprzemys?owego dziedzictwa GÛrnego ?l?ska na przyk?adzie Kopalni KrÛlowa Luiza w Zabrzu obejmuj?ca swoim zakresem zmian sposobu u?ytkowania obiektÛw:
   1. 1. etap I ñ zakres podstawowy: 1) budynku maszynowni szybu Prinz Schoenaich na funkcj wystawiennicz ñ obiekt nr 7; 2) budynku warsztatu elektrycznego (dawnej skraplarni) na funkcj pracowni konserwatorskiej ñ warsztatu konserwatorskiego, jak rÛwnie cz??ciowo otwartej pracowni z wydzielon cz??ci ekspozycyjn dost?pn dla turystÛw ñ obiekt nr 9; 3) zagospodarowanie terenu zachowuj?ce zasadnicze elementy historycznego uk?adu przestrzennego dawnej Kopalni Luiza, a elementy nowo projektowane nawi?zuj do istniej?cych historycznych elementÛw zagospodarowania terenu oraz charakteru ca?ego obiektu; 4) drogi, chodniki, place oraz ukszta?towanie terenu; 5) elementy zagospodarowania terenu, ma?ej architektury, ziele?; 6) wbudowanie instalacji c.o. w budynek maszyny parowej (obiekt nr 10); 7) uzbrojenie terenu, obejmuj?ce: a) przy??cza wodno-kanalizacyjne; b) sie preizolowana c.o. podwÛjna, w tym sie preizolowana c.o. niskoparametrowa, ktÛr nale?y doprowadzi do nowo projektowanej gazowej kot?owni parowej zlokalizowanej w budynku nr 10 i pod??czy do wymiennika ciep?a para-woda; c) sie instalacji elektrycznej niskiego napi?cia zasilaj?cej poszczegÛlne obiekty; przebudowa za??cza kablowego Tauron; przebudowa rozdzielni g?Ûwnej niskiego napi?cia; budowa baterii paneli fotowoltaicznych, sie instalacji o?wietlenia terenu, instalacji kanalizacji kablowej; d) sie instalacji niskopr?dowej: monitoring terenu, kontroli dost?pu, instalacja internetowa, kanalizacja kablowa dla ww. instalacji, w tym zaprojektowanych elektrycznych urz?dze i systemÛw alarmowych, sygnalizuj?cych zagro?enie chronionych osÛb i mienia; 8) zagospodarowania terenu przy Hali Pogo Zabrze przy ul. Wolno?ci w Zabrzu obejmuj?cego budow parkingÛw dla samochodÛw osobowych i autobusÛw oraz infrastruktury towarzysz?cej, w ktÛrego zakres wchodzi: a) zagospodarowanie terenu; b) drogi, chodniki i parkingi; c) schody ewakuacyjne; d) przebudowa istniej?cej ?ciany oporowej od strony zjazdu do niecki przy hali Pogo Zabrze; e) uzbrojenie terenu, obejmuj?ce: kanalizacj deszczow?, sie instalacji elektrycznej, sie instalacji niskopr?dowej;
   1. 2. etap II ñ obj?ty zakresem opcji nr 1: pomieszcze zag??bionych w gruncie pomi?dzy murem oporowym a piwnicami budynku Prinz Schoenaich na cele wystawiennicze oraz techniczne (obiekt 7a) z renowacj istniej?cego muru oporowego;
   1. 3. etap III ñ obj?ty zakresem opcji nr 2: rewaloryzacj i konserwacj ?ciany oporowej Niecki (od strony zachodniej).
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia, dalej SOPZ, okre?la w szczegÛlno?ci projekt budowlany, oraz STWiORB, ktÛry stanowi za??cznik nr 1 do SIWZ.
   3.  Wykonawca udzieli Zamawiaj?cemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres co najmniej 36 miesi?cy oraz gwarancji na zainstalowane urz?dzenia i systemy na okres 36 miesi?cy licz?c od daty podpisania protokÛ odbioru przedmiotu umowy.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 18
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Przedmiot zamÛwienia jest dofinansowany ze ?rodkÛw Unii Europejskiej w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-0074/17 ÑRewitalizacja i udost?pnienie poprzemys?owego dziedzictwa GÛrnego ?l?skaî w ramach naboru wnioskÛw dla VIII osi ñ Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwÛj zasobÛw kultury w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014ñ2020.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2019/S 032-071113
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : ZP/21/MGW/2018 IntitulÈ:
Obiekt Prinz Schonaich i warsztat elektryczny ñ wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
21/01/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Budowlane ÑDombudî SpÛ?ka Akcyjna NumÈro national d'identification: PL22A Adresse postale: ul. Drzyma?y 15 Ville: Katowice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 40-059 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 19 342 272.56 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587840
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przys?uguj?cych Wykonawcy w toku post?powania o udzielenie zamÛwienia.
   1.  Wykonawcom przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI Prawa zamÛwie publicznych Ñ?rodki ochrony prawnejî (art. 179ñ198g Prawa zamÛwie publicznych), tj. odwo?anie do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej oraz skarga do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego.
   2.  ?rodki ochrony prawnej (odwo?anie oraz skarga) przys?uguj Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw Prawa zamÛwie publicznych. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz SIWZ przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 Prawa zamÛwie publicznych.
   3.  Terminy wnoszenia odwo?a?:
   3. 1. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 Prawa zamÛwie publicznych zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   3. 2. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu oraz wobec postanowie SIWZ, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
   3. 3. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt
   3. 1 i
   3. 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   4.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej przepisami Prawa zamÛwie publicznych czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Prawa zamÛwie publicznych.
   5.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno?ci lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami Prawa zamÛwie publicznych, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   6.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa?nego kwalifikowanego certyfikatu.
   7.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   8.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  Skarg wnosi si do s?du w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?ce jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587840
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
09/10/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45453000 Travaux de remise en Ètat et de remise neuf 45453100 Travaux de remise en Ètat 35120000 SystËmes et appareils de surveillance et de sÈcuritÈ 45262690 Remise en Ètat de b'timents dÈgradÈs
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
Budynki Muzeum GÛrnictwa W?glowego w Zabrzu przy ul. Wolno?ci 410
VII.1.4) Description des prestations:
Dokonuje si korekty zakresu prac obj?tych umow poprzez rozszerzenie kontraktu o elementy robÛt dodatkowych (nie obj?tych zamÛwieniem podstawowym) obejmuj?cych:
   1.  budynek nr 7 (Prinz Schonaich): a. wymiana konstrukcji drewnianej dachu oraz wykonanie dodatkowego wyposa?enia dachu;
   2.  budynek nr 9 (Warsztat elektryczny): a. wykonanie pe?nego zakresu robÛt zwi?zanych z izolacj ?cian piwnicznych oraz fundamentÛw;
   3.  zagospodarowanie terenu; a. przek?adka ?wiat?owodu; b. przek?adka kabla SpÛ?dzielnia Luiza; c. przek?adka kabla z muru oporowego.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 18
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 19 343 494.41 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Budowlane ÑDombudî SpÛ?ka Akcyjna NumÈro national d'identification: PL22A Adresse postale: ul. Drzyma?y 15 Ville: Katowice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 40-059 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp dla robÛt uj?tych w cz??ci B II pkt: 1 a, 2 a, 3 dñf protoko?u konieczno?ci nr 1 z dnia 31 stycznia 2020 r., aneks nr 2 do umowy nr 13/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w zakresie: 1) budynek nr 7 (Prinz Schonaich): a. wymiana konstrukcji drewnianej dachu oraz wykonanie dodatkowego wyposa?enia dachu; 2) budynek nr 9 (Warsztat elektryczny): a. wykonanie pe?nego zakresu robÛt zwi?zanych z izolacj ?cian piwnicznych oraz fundamentÛw; 3) zagospodarowanie terenu: a. przek?adka ?wiat?owodu, b. przek?adka kabla SpÛ?dzielnia Luiza; c. przek?adka kabla z muru oporowego.
   2.  Art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp dla robÛt uj?tych w punkcie I (cz?? B zestawienia tabelarycznego) protoko?u konieczno?ci nr 1 z dnia 31 stycznia 2020 r., wykonanie warunkÛw umowy (w zakresie cz??ci A zestawienia tabelarycznego ñ korekta wynagrodzenia dla pozycji stanowi?cych przeszacowania wzgl?dem faktycznych potrzeb ujawnionych na etapie realizacji), aneks nr 2 do umowy nr 13/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.
   3.  Art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zwi?zku z punktem 28.2.5 umowy dla robÛt uj?tych w cz??ci B II pkt 3 añb protoko?u konieczno?ci nr 1 z dnia 31 stycznia 2020 r., aneks nr 2 do umowy nr 13/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w zakresie: ó rozszczelnienie kana?u ceglanego oraz likwidacja rury stalowej przy murze oporowym, ó rozebranie kana?u ?elbetowego oraz starego zbiornika p.po?. przed budynkiem
   9. 
   4.  Art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zwi?zku z punktem 28.2.4 umowy dla robÛt uj?tych w cz??ci B II pkt 3 c protoko?u konieczno?ci nr 1 z dnia 31 stycznia 2020 r., aneks nr 2 do umowy nr 13/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w zakresie: ó skucie warstw ska piaskowca w trakcie budowy zewn?trznej infrastruktury technicznej.
   5.  Art. 144 ust. 1 pkt 6 dla robÛt uj?tych w punkcie III protoko?u konieczno?ci nr 1 z dnia 31 stycznia 2020 r., aneks nr 2 do umowy nr 13/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w zakresie: ó wykonanie izolacji termicznej ?cian wew. z bloczkÛw Multipor ñ budynek nr 7, ó wykonanie dodatkowych fundamentÛw pod maszyny i urz?dzenia przewidziane przez Inwestora do zabudowy ñ budynek nr 9, ó okablowanie dla monitoringu w niecce. Aneks nr 2 do umowy nr 13/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.: Tre? dotychczasowa umowy pkt 22 wynagrodzenie 22.1.1. Strony ustalaj?, ?e wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy i zgodnie z ofert Wykonawcy zosta?o ustalone na szacunkow kwot w wysoko?ci: 1) za wykonanie etapu I ñ podstawowego: netto 19 342 272,56 PLN (s?ownie: dziewi?tna?cie milionÛw trzysta czterdzie?ci dwa tysi?ce dwie?cie siedemdziesi?t dwa 56/100 z?otych) wraz z podatkiem 23 % VAT w wysoko?ci 4 448 722,69 PLN (s?ownie: cztery miliony czterysta czterdzie?ci osiem tysi?cy siedemset dwadzie?cia dwa 69/100 z?otych), co ??cznie stanowi kwot brutto w wysoko?ci 23 790 995,25 PLN (s?ownie: dwadzie?cia trzy miliony siedemset dziewi??dziesi?t tysi?cy dziewi??set dziewi??dziesi?t pi? 25/100 z?otych), zwanej dalej wynagrodzeniem etapu I. Tre? umowy pkt 22 po wprowadzeniu zmian: 22.1.1. Strony ustalaj?, ?e wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy i zgodnie z ofert Wykonawcy zosta?o ustalone na szacunkow kwot w wysoko?ci: 1) za wykonanie etapu I ñ podstawowego: netto 19 343 494,41 PLN (s?ownie: dziewi?tna?cie milionÛw trzysta czterdzie?ci trzy tysi?ce czterysta dziewi??dziesi?t cztery 41/100 z?otych) wraz z podatkiem 23 % VAT w wysoko?ci 4 449 003,71 PLN (s?ownie: cztery miliony czterysta czterdzie?ci dziewi? tysi?cy trzy z?ote 71/100), co ??cznie stanowi kwot brutto w wysoko?ci 23 792 498,12 PLN (s?ownie: dwadzie?cia trzy miliony siedemset dziewi??dziesi?t dwa tysi?ce czterysta dziewi??dziesi?t osiem 12/100 z?otych), zwanej dalej wynagrodzeniem etapu I.
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplÈmentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons Èconomiques ou techniques et des inconvÈnients ou de l'augmentation des co ts empÍchant un changement de titulaire:
W ramach umowy podstawowej Zamawiaj?cy okre?li obiektywn szczegÛ?ow metodologi kalkulacji wynagrodzenia za roboty dodatkowe bazuj?c na ?rednich cenach publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud. Bior?c pod uwag nast?puj?ce czynniki: ó konieczno? uwzgl?dnienia w ofercie kosztÛw po?rednich (m.in. zaplecze budowy, kierownictwo robot, organizacja terenu budowy) ñ w przypadku wykonania wskazanych robÛt przez podmiot trzeci, ó uwarunkowania rynkowe dotycz?ce cen ofertowych uzyskiwanych w wyniku otwartych procedur przetargowych (na podstawie analizy porÛwnawczej cen ofertowych w relacji do kosztorysÛw inwestorskich sporz?dzonych na bazie wydawnictwa Sekocenbud), ó ewentualne roszczenia Wykonawcy zakresu podstawowego wynikaj?ce z konieczno?ci ponoszenia kosztÛw sta?ych ñ w przypadku wstrzymania robot (w cz??ci) obj?tych kontraktem podstawowym, dalece prawdopodobnym jest uzyskanie ceny przekraczaj?cej warto? okre?lon zgodnie z algorytmem wskazanym w umowie podstawowej.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 19 342 272.56 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 19 343 494.41 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
35120000 - Systèmes et appareils de surveillance et de sécurité 
45000000 - Travaux de construction 
45262690 - Remise en état de bâtiments dégradés 
45453000 - Travaux de remise en état et de remise à neuf 
45453100 - Travaux de remise en état