Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/08/2022
Date de péremption : 16/08/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zabrze:Travaux de construction

2022/S 148-422605  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

03/08/2022
S148
Pologne-Zabrze: Travaux de construction

2022/S 148-422605

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2022/S 128-363304)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Muzeum GÛrnictwa W?glowego w Zabrzu
Adresse postale: Georgiusa Agricoli 2
Ville: Zabrze
Code NUTS: PL229 Gliwicki
Code postal: 41-800
Pays: Pologne
Point(s) de contact: El?bieta ?mietana, Marta Paprocka
Courriel: esmietana@muzeumgornictwa.pl
TÈlÈphone: +48 326303091
Fax: +48 2771125
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.muzeumgornictwa.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Rewitalizacja obszaru Sztolni KrÛlowa Luiza w Zabrzu - budowa strefy parkingowej w obr?bie strefy Carnall w ramach projektu Rewitalizacja i udost?pnienie poprzemys?owego Dziedzictwa GÛrnego ?l?skaî.

NumÈro de rÈfÈrence: ZP/22/MGW/2022

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
W ramach przedmiotowego zamÛwienia Wykonawca zobowi?zany b?dzie wykona? odpowiednio dla:
   1. 1. Mur oporowy, ?ciana oporowa. Zakres robÛt budowlanych przewiduje mi?dzy innymi: 1) Wykonanie naprawy i renowacji ceglanego muru oporowego pomi?dzy parkingiem dolnym i gÛrnym,
   1. 2. Zagospodarowanie terenu, ma?a architektura oraz ziele?.
   1. 3. Zagospodarowanie terenu przy Hali Pogo? Zabrze, ul. Wolno?ci w Zabrzu obejmuj?cego budow? parkingÛw dla samochodÛw osobowych i autobusÛw oraz infrastruktury towarzysz?cej. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawieraj? za??czniki do SWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
29/07/2022

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 128-363304

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Otwarcie ofert nast?pi w dniu
   8. 08.2022 r. o godzinie 12:30 na komputerze, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej z?o?onych ofert

Lire:

Otwarcie ofert nast?pi w dniu 16.08.2022 r. o godzinie 12:30 na komputerze, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej z?o?onych ofert

NumÈro de section: VI.3

Au lieu de:


   1.  Ofert? nale?y z?o?y? za po?rednictwem Platformy przetargowej https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl/ nie pÛ?niej ni? do dnia 08.08.2022 r. do godziny 12:00,00. (...)

https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl/
Lire:


   1.  Ofert? nale?y z?o?y? za po?rednictwem Platformy przetargowej https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl/ nie pÛ?niej ni? do dnia 16.08.2022 r. do godziny 12:00,00. (...)

https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl/
NumÈro de section: III.1.2

Au lieu de:

Wykaz i krÛtki opis kryteriÛw kwalifikacji: Nie dotyczy
   1.  Wykonawca, ktÛrego oferta zostanie najwy?ej oceniona (przed wyborem najkorzystniejszej oferty), w celu wykazania braku podstaw (przes?anek) wykluczenia z post?powania wskazanych w SWZ, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodkÛw dowodowych (aktualnych na dzie? ich z?o?enia): 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym: a. w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, b. w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, - wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; 2) o?wiadczenia wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego, o ktÛrych mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?Ûcenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, Uwaga: W przypadku wspÛlnego ubiegania si? o zamÛwienie przez WykonawcÛw, o?wiadczenia i dokumenty w zakresie pkt
   4. 1 sk?ada ka?dy z WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o zamÛwienie.
   2.  Wykonawca, ktÛrego oferta zostanie najwy?ej oceniona, w celu wykazania spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu (okre?lonych przez Zamawiaj?cego w ust. 3 niniejszego rozdzia?u SWZ), na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodkÛw dowodowych (aktualnych na dzie? ich z?o?enia):
   2. 1.wykaz robÛt budowlanych wykonanych nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 5 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotÛw, na rzecz ktÛrych roboty te zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodÛw okre?laj?cych, czy te roboty budowlane zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktÛrych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz ktÛrego roboty budowlane zosta?y wykonywane, a je?eli wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska? tych dokumentÛw ñ inne odpowiednie dokumenty. Okres, o ktÛrym wy?ej mowa liczy si? wstecz od dnia, w ktÛrym up?ywa termin sk?adania ofert.
   2. 2. wykazu osÛb, skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamÛwienia publicznego, w szczegÛlno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol? jako?ci, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnie? niezb?dnych do wykonania zamÛwienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami.
   3.  Dokumenty podmiotowe Wykonawcy maj?cego siedzib? lub miejsce zamieszkania poza RP zosta?y wskazane w rozdz. XIX pkt 5 SWZ.

Lire:

Wykaz i krÛtki opis kryteriÛw kwalifikacji: Nie dotyczy Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawc? w przypadkach, o ktÛrych mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego, art. 5K Rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie, dodanym Rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 22022 r. w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabili. sytuacj? na Ukrainie.
   1.  Wykonawca, ktÛrego oferta zostanie najwy?ej oceniona (przed wyborem najkorzystniejszej oferty), w celu wykazania braku podstaw (przes?anek) wykluczenia z post?powania wskazanych w SWZ, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodkÛw dowodowych (aktualnych na dzie? ich z?o?enia): 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym: a. w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, b. w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, - wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; 2) o?wiadczenia wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego, o ktÛrych mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?Ûcenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, Uwaga: W przypadku wspÛlnego ubiegania si? o zamÛwienie przez WykonawcÛw, o?wiadczenia i dokumenty w zakresie pkt
   4. 1 sk?ada ka?dy z WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o zamÛwienie.
   2.  Wykonawca, ktÛrego oferta zostanie najwy?ej oceniona, w celu wykazania spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu (okre?lonych przez Zamawiaj?cego w ust. 3 niniejszego rozdzia?u SWZ), na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodkÛw dowodowych (aktualnych na dzie? ich z?o?enia):
   2. 1.wykaz robÛt budowlanych wykonanych nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 5 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotÛw, na rzecz ktÛrych roboty te zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodÛw okre?laj?cych, czy te roboty budowlane zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktÛrych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz ktÛrego roboty budowlane zosta?y wykonywane, a je?eli wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska? tych dokumentÛw ñ inne odpowiednie dokumenty. Okres, o ktÛrym wy?ej mowa liczy si? wstecz od dnia, w ktÛrym up?ywa termin sk?adania ofert.
   2. 2. wykazu osÛb, skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamÛwienia publicznego, w szczegÛlno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol? jako?ci, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnie? niezb?dnych do wykonania zamÛwienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami.
   3.  Dokumenty podmiotowe Wykonawcy maj?cego siedzib? lub miejsce zamieszkania poza RP zosta?y wskazane w rozdz. XIX pkt 5 SWZ.

NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 08/08/2022

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 16/08/2022

Heure locale: 12:00

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 06/10/2022

Lire:

Date: 14/10/2022

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 08/08/2022

Heure locale: 12:30

Lire:

Date: 16/08/2022

Heure locale: 12:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Pologne-Zabrze: Travaux de constructionType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux 16/08/2022 03/08/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45112710 - Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 
45223300 - Travaux de construction de parkings 
45233140 - Travaux routiers