Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zakopane: ...quipement de transport et produits auxiliaires pour le transport

2022/S 130-368687  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/07/2022 S130 Pologne-Zakopane: ...quipement de transport et produits auxiliaires pour le transport 2022/S 130-368687 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: G█rskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarz?d G?█wny Num╚ro national d'identification: 00070686900000 Adresse postale: ul. Pi?sudskiego 65 Ville: Zakopane Code NUTS: PL219 Nowotarski Code postal: 34-500 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jerzy Siod?ak Courriel: naczelnikgopr@gopr.pl T╚l╚phone: +48 182061550 Fax: +48 182014152 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gopr.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Stowarzyszenie kultury fizycznej o zasi?gu og█lnokrajowym
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: NIESIENIE POMOCY OSOBOM, KT"RYCH ZDROWIE LUB ?YCIE JEST ZAGRO?ONE, UDZIELANIE POMOCY OFIAROM KL?SK ?YWIO?OWYCH, KATASTROF, WYPADK"W I INNYCH ZDARZE? LOSOWYCH
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
dostawa pojazd█w czteroko?owych typu quad oraz skuter█w ?nie?nych na potrzeby GOPR Num╚ro de r╚f╚rence: L.dz.97/I/2022
II.1.2) Code CPV principal 34000000 ...quipement de transport et produits auxiliaires pour le transport
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa 7 sztuk fabrycznie nowych pojazd█w czteroko?owych typu quad oraz 7 szt. fabrycznie nowych skuter█w ?nie?nych na potrzeby poszczeg█lnych GRUP REGIONALNYCH GOPR, wyposa?onych w sygnalizacj? ?wietlno- d?wi?kow? pojazd█w uprzywilejowanych, rok produkcji 2022 r., z dopuszczeniem ofert cz??ciowych. Opis szczeg█?owy przedmiotu zam█wienia odpowiednio dla danego pakietu jest zawarty w za?. nr 1 do swz Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zam█wienia -odpowiednio w danym pakiecie - 24 miesi?ce od daty zakupu (data protoko?u zdawczo - odbiorczego) bez limitu przebiegu. W przypadku wyst?pienia w okresie gwarancji wad przedmiotu umowy Wykonawca zobowi?zuje si? do bezp?atnego ich usuni?cia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych, licz?c od dnia przekazania Wykonawcy pojazdu do wskazanych przez Wykonawc? autoryzowanych stacji serwisowych.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 240 212.19 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
dostawa pojazd█w czteroko?owych typu quad
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34113300 Quatre-quatre
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL2 Makroregion po?udniowy Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code NUTS: PL219 Nowotarski Code NUTS: PL225 Bielski Code NUTS: PL5 Makroregion po?udniowo-zachodni Code NUTS: PL515 Jeleniog█rski Code NUTS: PL517 Wa?brzyski Code NUTS: PL8 Makroregion wschodni Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'ex╚cution:
Grupy Regionalne GOPR: Rabka-Zdr█j, Krynica-Zdr█j, Kroczyce, Szczyrk, Jelenia G█ra, Wa?brzych, Sanok, szczeg█?owe adresy podane w swz
II.2.4) Description des prestations:

   1. Przedmiotem zam█wienia jest dostawa 7 sztuk fabrycznie nowych pojazd█w czteroko?owych typu quad na potrzeby poszczeg█lnych GRUP REGIONALNYCH GOPR, wyposa?onych w sygnalizacj? ?wietlno- d?wi?kow? pojazd█w uprzywilejowanych, rok produkcji 2022 r.Opis szczeg█?owy przedmiotu zam█wienia jest zawarty w za?. nr 1 do swz
   2.  Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zam█wienia -odpowiednio w danym pakiecie - 24 miesi?ce od daty zakupu (data protoko?u zdawczo - odbiorczego) bez limitu przebiegu. W przypadku wyst?pienia w okresie gwarancji wad przedmiotu umowy Wykonawca zobowi?zuje si? do bezp?atnego ich usuni?cia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych, licz?c od dnia przekazania Wykonawcy pojazdu do wskazanych przez Wykonawc? autoryzowanych stacji serwisowych. W przypadku gdy naprawa wi??e si? z importem cz??ci zamiennej lub uszkodzonego podzespo?u przez generalnego dostawc? danej marki pojazdu/skutera, czas ten mo?e zosta? wyd?u?ony, w porozumieniu z Zamawiaj?cym, jednak nie d?u?szym ni? o kolejne 14 dni. W tym przypadku Wykonawca zobowi?zany jest do przedstawienia Zamawiaj?cemu stosownego dokumentu potwierdzaj?cego z?o?enie zam█wienia na uszkodzon? cz??? lub podzesp█?. Wszelkie koszty zwi?zane z usuni?ciem zg?oszonej usterki poniesie Wykonawca. Oferta powinna zawiera? informacje na temat mo?liwo?ci serwisowania pojazd█w.. Zamawiaj?cy informuje, ?e przedmiot zam█wienia zosta? opisany w spos█b precyzyjny i zrozumia?y, bez wskazania znak█w towarowych, patent█w lub pochodzenia, ?r█d?a lub szczeg█lnego procesu, kt█ry charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawc?. Ewentualne wskazanie tych informacji w tre?ci za??cznika nr 1 do swz ma na celu jedynie przybli?y? wymagania, kt█rych nie mo?na by?o opisa? przy pomocy dostatecznie dok?adnych i zrozumia?ych okre?le?. St?d te?, wyra?nie podkre?la si?, i? ww. nazwom, znakom towarowym, patentom lub miejscom pochodzenia towarzyszy zapis Đlub r█wnowa?nyţ. Za kryterium uznania b?d? nieuznania przez Zamawiaj?cego r█wnowa?no?ci oferowanego pojazdu wzgl?dem pojazdu wskazanego w opisie przedmiotu zam█wienia uwa?a si? przy tym istotne cechy pojazdu opisane w niniejszej SWZ tzn. posiadaj?ce cechy, parametry, zastosowanie nie gorsze ni? opisane w przedmiocie zam█wienia. Ka?dy wykonawca sk?adaj?cy ofert? r█wnowa?n? jest obowi?zany wykaza? w tre?ci przedk?adanej przez siebie oferty, ?e oferowany przez niego przedmiot zam█wienia spe?nia wymagania i parametry techniczne i/lub funkcjonalno-u?ytkowe okre?lone w SWZ, b?d? te? przewiduje rozwi?zania lepsze ni? opisywane. Wykazanie r█wnowa?no?ci zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: okres udzielonej gwarancji / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
dostawa skuter█w ?nie?nych
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34420000 Scooters et cycles moteur auxiliaire
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL2 Makroregion po?udniowy Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code NUTS: PL219 Nowotarski Code NUTS: PL225 Bielski Code NUTS: PL5 Makroregion po?udniowo-zachodni Code NUTS: PL515 Jeleniog█rski Code NUTS: PL517 Wa?brzyski Code NUTS: PL8 Makroregion wschodni Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'ex╚cution:
Grupy Regionalne GOPR: Rabka-Zdr█j, Krynica-Zdr█j, Kroczyce, Szczyrk, Jelenia G█ra, Wa?brzych, Sanok, szczeg█?owe adresy podane w swz
II.2.4) Description des prestations:

   1. Przedmiotem zam█wienia jest dostawa 7 sztuk fabrycznie nowych skuter█w ?nie?nych na potrzeby poszczeg█lnych GRUP REGIONALNYCH GOPR, wyposa?onych w sygnalizacj? ?wietlno- d?wi?kow? pojazd█w uprzywilejowanych, rok produkcji 2022 r. Opis szczeg█?owy przedmiotu zam█wienia jest zawarty w za?. nr 1 do swz
   2.  Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zam█wienia -odpowiednio w danym pakiecie - 24 miesi?ce od daty zakupu (data protoko?u zdawczo - odbiorczego) bez limitu przebiegu. W przypadku wyst?pienia w okresie gwarancji wad przedmiotu umowy Wykonawca zobowi?zuje si? do bezp?atnego ich usuni?cia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych, licz?c od dnia przekazania Wykonawcy pojazdu do wskazanych przez Wykonawc? autoryzowanych stacji serwisowych. W przypadku gdy naprawa wi??e si? z importem cz??ci zamiennej lub uszkodzonego podzespo?u przez generalnego dostawc? danej marki pojazdu/skutera, czas ten mo?e zosta? wyd?u?ony, w porozumieniu z Zamawiaj?cym, jednak nie d?u?szym ni? o kolejne 14 dni. W tym przypadku Wykonawca zobowi?zany jest do przedstawienia Zamawiaj?cemu stosownego dokumentu potwierdzaj?cego z?o?enie zam█wienia na uszkodzon? cz??? lub podzesp█?. Wszelkie koszty zwi?zane z usuni?ciem zg?oszonej usterki poniesie Wykonawca. Oferta powinna zawiera? informacje na temat mo?liwo?ci serwisowania pojazd█w Zamawiaj?cy informuje, ?e przedmiot zam█wienia zosta? opisany w spos█b precyzyjny i zrozumia?y, bez wskazania znak█w towarowych, patent█w lub pochodzenia, ?r█d?a lub szczeg█lnego procesu, kt█ry charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawc?. Ewentualne wskazanie tych informacji w tre?ci za??cznika nr 1 do swz ma na celu jedynie przybli?y? wymagania, kt█rych nie mo?na by?o opisa? przy pomocy dostatecznie dok?adnych i zrozumia?ych okre?le?. St?d te?, wyra?nie podkre?la si?, i? ww. nazwom, znakom towarowym, patentom lub miejscom pochodzenia towarzyszy zapis Đlub r█wnowa?nyţ. Za kryterium uznania b?d? nieuznania przez Zamawiaj?cego r█wnowa?no?ci oferowanego pojazdu wzgl?dem pojazdu wskazanego w opisie przedmiotu zam█wienia uwa?a si? przy tym istotne cechy pojazdu opisane w niniejszej SWZ tzn. posiadaj?ce cechy, parametry, zastosowanie nie gorsze ni? opisane w przedmiocie zam█wienia. Ka?dy wykonawca sk?adaj?cy ofert? r█wnowa?n? jest obowi?zany wykaza? w tre?ci przedk?adanej przez siebie oferty, ?e oferowany przez niego przedmiot zam█wienia spe?nia wymagania i parametry techniczne i/lub funkcjonalno-u?ytkowe okre?lone w SWZ, b?d? te? przewiduje rozwi?zania lepsze ni? opisywane. Wykazanie r█wnowa?no?ci zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: okres udzielonej gwarancji / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 085-229231
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
dostawa pojazd█w czteroko?owych typu quad
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
22/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AGENCJA HANDLOWA KNAP KNAP MOTOR Num╚ro national d'identification: 7350003190 Adresse postale: al. Kopernika 16 Ville: Nowy Targ Code NUTS: PL219 Nowotarski Code postal: 34-400 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 539 127.05 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 637 398.37 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 2 Intitul╚:
dostawa skuter█w ?nie?nych
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
20/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BEATA CIEP?A CIEP?Y 4x4 S.C.
Num╚ro national d'identification: 9690973764 Adresse postale: Ul. My?liwska 4 Ville: Bojsz█w Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 44-160 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RAFA? CIEP?Y CIEP?Y 4x4 S.C.
Num╚ro national d'identification: 9690866117 Adresse postale: ul. My?liwska 4 Ville: Bojsz█w Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 44-160 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 545 057.31 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 602 813.82 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zam█wienie jest realizowane w ramach zadania publicznego finansowanego ze ?rodk█w otrzymanych z Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji pod tytu?em: ĐZakup i wyposa?enie ratownik█w g█rskich GOPR w sprz?t i ekwipunek ratowniczy w celu prawid?owej realizacji dzia?a? z zakresu ratownictwa g█rskiego.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul.Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 06-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   2.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   3.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   4.  Odwo?anie wnosi si?: 1) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej; 2) w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w pkt 1).
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 4 i 5 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   7.  Szczeg█?owe regulacje dotycz?ce ?rodk█w ochrony prawnej zawarte s? w Dziale IX ustawy p.z.p
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 06-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
04/07/2022 Pologne-Zakopane: ...quipement de transport et produits auxiliaires pour le transportType dÝacheteur: AutresType dÝavis: Avis d'attribution de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Fournitures 08/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
34000000 - ╔quipement de transport et produits auxiliaires pour le transport 
34113300 - Quatre-quatre 
34420000 - Scooters et cycles Ó moteur auxiliaire