Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zakopane: Services de collecte des ordures

2021/S 86-223687  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/05/2021 S86 Pologne-Zakopane: Services de collecte des ordures 2021/S 086-223687 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SEWiK Tatrza?ska Komunalna Grupa Kapita?owa Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: NIP 736-000-69-71, numer KRS: 0000090155, REGON: 490003792, Adresse postale: ul. Kasprowicza 35c Ville: Zakopane Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 34-500 Pays: Pologne Courriel: przetargi@sewik.com.pl Téléphone: +48 182025614 Fax: +48 182025621 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.sewik.com.pl
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Wywóz i zagospodarowanie osadów spod prasy z oczyszczalni ?cieków ??gi w Zakopanem" Numéro de référence: 1S/Osady/2021
II.1.2) Code CPV principal 90511000 Services de collecte des ordures
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest us?uga wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ?ciekowych o kodzie 19 08 05 w systemie obs?ugi ci?g?ej (wywóz codzienny) wed?ug zg?osze wywozu uzgodnionych z Zamawiaj?cym z zachowaniem wymogów okre?lonych w obowi?zuj?cych przepisach prawa.
   2.  Szacunkowa ilo? osadów do wywiezienia
:
6 000 Mg.
   3.  Wykonawca zobowi?zuje si ?wiadczy us?ug wywozu i zagospodarowania ustabilizowanego komunalnego osadu ?ciekowego o kodzie 19 08 05 od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesi?cy. Niniejsze post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej "ustaw Pzp" lub "Pzp", oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej "SWZ". Szacunkowa warto? zamówienia przekracza kwot okre?lon w obwieszczeniu Prezesa Urz?du Zamówie Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Pzp.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 2 976 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511000 Services de collecte des ordures 90513600 Services d'élimination des boues 90513700 Services de transport des boues 90513800 Services de traitement des boues 90513900 Services d'évacuation des boues 90000000 Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL2 Makroregion po?udniowy Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Lieu principal d'exécution:
Oczyszczalnia ?cieków ??gi w Zakopanem (powiat tatrza?ski, gmina miasto Zakopane)
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest us?uga wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ?ciekowych o kodzie 19 08 05 w systemie obs?ugi ci?g?ej (wywóz codzienny) wed?ug zg?osze wywozu uzgodnionych z Zamawiaj?cym z zachowaniem wymogów okre?lonych w obowi?zuj?cych przepisach prawa. Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ustabilizowany komunalny osad ?ciekowy o kodzie 19 08 05 w pierwszej kolejno?ci powinien by zagospodarowany na terenie województwa ma?opolskiego.
   2.  Charakterystyka osadu: uwodnienie osadów po prasie: 78 % - 83 %. Parametry zgodne z aktualnymi badaniami fizykochemicznymi i bakteriologicznymi osadów wykonywanych na podstawie rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska w sprawie komunalnych osadów ?ciekowych, 2 razy w ci?gu roku przez firm zewn?trzn?, na zlecenie Zamawiaj?cego.
   3.  Szacunkowa ilo? osadów do wywiezienia: 6 000 Mg.
   4.  Istotne postanowienia dotycz?ce realizacji us?ugi: a) zamówienie obejmuje za?adunek, zwa?enie (Wykonawca mo?e dokona wa?enia w miejscu wskazanym przez Zamawiaj?cego) oraz codzienny wywóz (z uwzgl?dnieniem niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, tj. ?wi?t) i zagospodarowanie osadów we w?asnym zakresie i na w?asny koszt przez Wykonawc?, zgodnie z ustaw o odpadach oraz innymi obowi?zuj?cy w tym zakresie przepisami; b) koszty wa?enia pokrywa Wykonawca, adres wagi, na której Wykonawca mo?e dokona zwa?enia osadu: 34-500 Zakopane-Olcza, ul. Wojdy?y ko?o nr 17, w godzinach od
   7. 00 do
   9. 00 przez ca?y tydzie (tj. od poniedzia?ku do niedzieli); c) w przypadku zwa?enia osadu w innym miejscu ni wskazane w pkt b powy?ej, Wykonawca jest zobowi?zany do wskazania miejsca wa?enia i przed?o?enia Zamawiaj?cemu ?wiadectwa legalizacji wagi. W przypadku braku mo?liwo?ci zwa?enia Zamawiaj?cy dopu?ci rozliczenie za wykonan us?ug na podstawie ?redniej wagi z poprzedniego miesi?ca; d) po ustaleniu masy odpadu Zamawiaj?cy sporz?dza elektroniczn kart przekazania odpadu (KPO) w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO). Po utworzeniu KPO przez Zamawiaj?cego Zamawiaj?cy generuje potwierdzenie rozpocz?cia transportu odpadów uwzgl?dniaj?c dane rzeczywiste, tj. godzin rozpocz?cia transportu i numer rejestracyjny samochodu oraz wydaje kierowcy wydruk potwierdzenia KPO. W szczególnych przypadkach transportuj?cy generuje swoj kart w BDO dla ka?dego transportu. Po przekazaniu odpadu przez transportuj?cego odpady do miejsca zagospodarowania podmiot zagospodarowuj?cy potwierdza przyj?cie odpadu w BDO, a transportuj?cy potwierdza wykonanie transportu do miejsca zagospodarowania; e) Wykonawca jest zobowi?zany do wywozu osadu w szczelnych kontenerach podstawianych pod zrzut osadów z prasy; f) Zamawiaj?cy ma prawo do kontroli miejsca i sposobu realizacji przedmiotu umowy (zarówno przez Wykonawc jak i Podwykonawc?) w okresie jej obowi?zywania, a Wykonawca zobowi?zuje si zapewni Zamawiaj?cemu dost?p do wszystkich miejsc zwi?zanych z realizacj przedmiotu umowy (tj. od momentu odebrania osadów do ich zagospodarowania); g) bilansowanie przekazanych osadów b?dzie dokonywane na podstawie wystawionych przez Zamawiaj?cego kart przekazania odpadów. Wykonawca zobowi?zany jest do dostarczenia na koniec ka?dego miesi?ca potwierdzonych kart wagowych i/lub kart przekazania odpadów; h) w przypadku niedostarczenia przez Wykonawc kart wagowych i/lub kart przekazania odpadów, Zamawiaj?cy wstrzyma zap?at faktury VAT do momentu dostarczenia przez Wykonawc wszystkich kart wagowych za dany miesi?c; i) w przypadku stosowania odpadów w celach, o których mowa w art. 96 ustawy o odpadach, Wykonawca spe?ni wszystkie warunki, wymienione rozporz?dzeniu Ministra ?rodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ?ciekowych; j) Zamawiaj?cy zastrzega, aby Wykonawca zagospodarowa co najmniej 25 % odebranego osadu w procesie R-3 zgodnie z ustaw o odpadach (art. 17 i 18 ust 4).
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy SEWiK Tatrza?ska Komunalna Grupa Kapita?owa Sp. z o.o. dzia?aj?c na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy z 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo zamówie publicznych (Dz.U. poz. 2019 z pó?n. zm.) informuje, ?e na realizacj zamówienia publicznego dotycz?cego "Wywozu i zagospodarowania osadów spod prasy z oczyszczalni ?cieków ??gi w Zakopanem" zamierza przeznaczy kwot?: 3 214 080,00 PLN brutto.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 031-078396
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1S/Osady/2021 Intitulé:
"Wywóz i zagospodarowanie osadów spod prasy z oczyszczalni ?cieków ??gi w Zakopanem"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Konsorcjum firm w sk?adzie: Firma Handlowo-Us?ugowa "KAMIR" Monika Chwajo - Lider Konsorcjum, "Kompostech" Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum Numéro national d'identification: NIP:9451793639, REGON:120297984 - Lider Konsorcjum Adresse postale: ul. Ko?owa 7/62 Ville: Kraków Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 30-134 Pays: Pologne Courriel: biuro@kamir-transport.pl Téléphone: +48 122903050 Fax: +48 122903050
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Konsorcjum firm w sk?adzie: Firma Handlowo-Us?ugowa "KAMIR" Monika Chwajo - Lider konsorcjum, "Kompostech" Sp. z o.o. - Partner konsorcjum Numéro national d'identification: KRS: 0000074272, NIP: 734-289-61-73, REGON: 492735855 - Partner Konsorcjum. Adresse postale: ul. Wiklinowa 4a Ville: Nowy S?cz Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 33-300 Pays: Pologne Courriel: biuro@kompostech.pl Adresse internet: http://kompostech.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 976 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 2 976 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
SEWiK Tatrza?ska Komunalna Grupa Kapita?owa Sp. z o.o. (dalej: "Zamawiaj?cy") na podstawie 253 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo zamówie publicznych (Dz.U. poz. 2019 z pó?n. zm., dalej: "Ustawa Pzp") informuje, ?e w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Wywóz i zagospodarowanie osadów spod prasy z oczyszczalni ?cieków ??gi w Zakopanem" jako najkorzystniejsza wybrana zosta?a: Oferta nr 1 z?o?ona w dniu 18 marca 2021 o godzinie 10:36, za po?rednictwem MiniPortalu UZP/ ePUAP przez: Pani Monik Chwajo przedstawiciela Wykonawcy - Konsorcjum Firm w sk?adzie: Firma Handlowo - Us?ugowa "KAMIR" Monika Chwajo - Lider Konsorcjum ul. Ko?owa 7/62, 30-134 Kraków. NIP: 945-179-36-39, REGON: 120297984. Kompostech Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum ul. Wiklinowa 4A, 33-300 Nowy S?cz. REGON: 492735855, NIP: 7342896173, numer KRS: 0000074272. Wykonawca zaoferowa wykonanie przedmiotu zamówienia okre?lonego w SWZ za cen brutto ??cznie: Netto 2 976 000,00 PLN (s?ownie: dwa miliony dziewi??set siedemdziesi?t sze? tysi?cy z 00/100) Podatek VAT 8 %, tj. 238 080,00 PLN Brutto 3 214 080,00 PLN (s?ownie: trzy miliony dwie?cie czterna?cie tysi?cy osiemdziesi?t z 00/100) Cena brutto wywozu 1 Mg: 535,68 PLN Liczba punktów w kryterium nr 1: 100,00 Zamawiaj?cy zawiadamia, ?e nie dokona czynno?ci odrzucenia ofert w niniejszym post?powaniu. Zawiadomienie o terminie, po up?ywie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego mo?e zosta zawarta Zamawiaj?cy informuje, i zgodnie z dyspozycj art. 264 ust. 2 pkt 1) lit. a) Ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego mo?e by zawarta przed up?ywem terminu okre?lonego w art. 264 ust. 1 Ustawy Pzp.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Adresse postale: ul. Ho?a 76/78 Ville: Warszawa Code postal: 00-682 Pays: Pologne Courriel: sp@prokuratoria.gov.pl Téléphone: +48 226958504 Fax: +48 226958111 Adresse internet: https://sp.prokuratoria.gov.pl/mediacja,m,mg,21
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

   1. 1. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp.
   1. 2. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   1. 3. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy.
   1. 4. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   1. 5. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   1. 6. Odwo?anie wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni okre?lony w pkt
   1. 
   1. 7. Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   1. 8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   1. 9. W post?powaniu tocz?cym si wskutek wniesienia skargi stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi inaczej.
   1. 10. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie publicznych, zwanego dalej "s?dem zamówie publicznych".
   1. 11. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
   1. 12. Prezes Izby przekazuje skarg wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamówie publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza (KIO) Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 226958504 Fax: +48 226958111 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/04/2021 Pologne-Zakopane: Services de collecte des orduresType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Servicesservices 04/05/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
90000000 - Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90513600 - Services d'élimination des boues 
90513700 - Services de transport des boues 
90513800 - Services de traitement des boues 
90513900 - Services d'évacuation des boues