Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zakopane:Travaux de construction

2023/S 200-626973  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/10/2023 S200 Pologne-Zakopane: Travaux de construction 2023/S 200-626973 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SEWIK Tatrza?ska Komunalna Grupa Kapita?owa Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: NIP 736-000-69-71, numer KRS: 0000090155, REGON: 490003792, Adresse postale: ul. Kasprowicza 35c Ville: Zakopane Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 34-500 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ewa Dworska Courriel: przetargi@sewik.com.pl TÈlÈphone: +48 182025614 Fax: +48 182025621 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.sewik.com.pl/zamowienia-publiczne.html Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/sewik
I.6) ActivitÈ principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Modernizacja przepompowni Ustup I NumÈro de rÈfÈrence: 17S/Jaworzynka/2023
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest modernizacja przepompowni Ustup I.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Lieu principal d'exÈcution:
Zakopane, Powiat Tatrza?ski
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest modernizacja przepompowni Ustup I. Zakres prac obejmuje:
   3. 2.1. Dostaw? i monta? kompletnej szafy sterowniczej (zgodnie z wytycznymi i projektem Wymiana rozdzielnicy przepompowni ?ciekÛw "USTUP I").
   3. 2.2. Dostaw? i monta? dwÛch przep?ywomierzy elektromagnetycznych DN 200 zakres 0-400m3/h.
   3. 2.3. Wymian? ruroci?gÛw t?ocznych wraz z przygotowaniem miejsca na monta? przep?ywomierzy ze stali czarnej DN 200 bez szwu 219,1 x 6,3 oraz wymian? armatury
   3. 2.4. Dostawa z wymian? rozdrabniacza frezowego
   3. 2.5. Dostawa z wymian? pompy jednostopniowej
   3. 2.6. Wykonanie prac zabezpieczaj?cych ci?g?o?? przep?ywu.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 193-605150
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif LíentitÈ adjudicatrice n'attribuera aucun autre marchÈ sur la base de l'avis pÈriodique indicatif ci-dessus
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 17S/Ustup/2023 IntitulÈ:
Modernizacja przepompowni Ustup I
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
W niniejszym postepowaniu w terminie sk?adania ofert tj. do dnia 09 pa?dziernika br. najkorzystniejsza z?o?ona oferta zawiera?a cen? za realizacj? przedmiotu zamÛwienia w wysoko?ci: 761 370,00 z? brutto (s?ownie: siedemset sze??dziesi?t jeden tysi?cy trzysta siedemdziesi?t z?otych 00/100). Cena tej oferty z?o?onej na realizacj? ÑModernizacji przepompowni Ustup I, przekracza mo?liwo?ci finansowe Zamawiaj?cego, ktÛry zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie zamÛwienia kwot? brutto w wysoko?ci: 744 150,00 z? (s?ownie: siedemset czterdzie?ci cztery tysi?ce sto pi??dziesi?t z?otych 00/100). Zamawiaj?cy nie mo?e zwi?kszy? kwoty na realizacje zamÛwienia do ceny oferty najkorzystniejszej. Zgodnie z dyspozycj? art. 66 ust. 1 pkt. 5) Regulaminu SEWiK: ÑZamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamÛwienia, je?eli: 5) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni?sz? cen? przewy?sza kwot?, ktÛr? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamÛwienia, chyba ?e zamawiaj?cy mo?e zwi?kszy? t? kwot? do ceny najkorzystniejszej ofertyî. Wobec powy?szego zgodnie z dyspozycj? art. 66 ust. 1 pkt 5) Regulaminu SEWiK Zamawiaj?cy zobowi?zany jest uniewa?ni? niniejsze post?powanie.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: SEWIK Tatrza?ska Komunalna Grupa Kapita?owa Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Kasprowicza 35 c Ville: Zakopane, powiat tatrza?ski, woj. Ma?opolskie Code postal: 34-500 Pays: Pologne Courriel: przetargi@sewik.com.pl TÈlÈphone: +48 182024450 Fax: +48 182024454 Adresse internet: http://www.sewik.com.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:

   1. W toku post?powania o udzielenie zamÛwienia prowadzonego w oparciu o niniejszy Regulamin wykonawcom nie przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Ustawie z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo zamÛwie? publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pÛ?n. zm.).
   2. Stronom post?powania o udzielenie zamÛwienia przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej na podstawie ustawy Kodeks cywilny.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: SEWIK Tatrza?ska Komunalna Grupa Kapita?owa Adresse postale: ul. Kasprowicza 35 c Ville: Zakopane, powiat tatrzanski, woj. Ma?opolskie Code postal: 34-500 Pays: Pologne Courriel: przetargi@sewik.com.pl TÈlÈphone: +48 182024450 Fax: +48 182024454 Adresse internet: http://www.sewik.com.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/10/2023 Modernizacja przepompowni Ustup I 17/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction