Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zakopane: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

2020/S 180-435488  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
16/09/2020
S180
Pologne-Zakopane: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

2020/S 180-435488

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 167-405510)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Sewik Tatrza?ska Komunalna Grupa Kapita?owa Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: NIP 736-000-69-71, numer KRS: 0000090155, REGON: 490003792
Adresse postale: ul. Kasprowicza 35c
Ville: Zakopane
Code NUTS: PL21 Ma?opolskie
Code postal: 34-500
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Magdalena Wa??ga
Courriel: przetargi@sewik.com.pl
Téléphone: +48 182025614
Fax: +48 182025621 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.sewik.com.pl

http://www.sewik.com.pl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Budowa zbiornika wody czystej wraz z hydroforni i agregatorowani?, zlokalizowanego na osiedlu Guba?ówka w Zakopanem oraz wykonanie prac dla cz??ci I budowy zbiornika wody czystej przy ulicy G?adkie

Numéro de référence: 10S/Zbiornik-wody/2020

II.1.2)
Code CPV principal
45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika wody czystej wraz hydroforni i agregatorowani?, zlokalizowanego na osiedlu Guba?ówka w Zakopanem oraz wykonanie prac dla cz??ci I budowy zbiornika wody czystej przy ulicy G?adkie w Zakopanem.
   2.  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, konstrukcyjnych, drogowych, remontowych, elektrycznych i AKPIA oraz dostawy, monta instalacji oraz urz?dze obiektów zbiorników wody. Etap I - budowa zbiornika wody czystej wraz hydroforni i agregatorowni na osiedlu Guba?ówka w Zakopanem; Etap II - wykonanie prac dla cz??ci I budowy zbiornika wody czystej przy ulicy g?adkie w Zakopanem. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ oraz dokumentacja projektowa udost?pniona bezp?atnie na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
11/09/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 167-405510

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Wymagane wadia i gwarancje

Au lieu de:

Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium przed up?ywem terminu sk?adania ofert w wysoko?ci 35 000,00 PLN. Wadium mo?e by wniesione w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: a) pieni?dzu; b) gwarancjach bankowych; c) gwarancjach ubezpieczeniowych. Wadium w formie pieni??nej wnosi si na konto Zamawiaj?cego SEWiK. Wadium zostanie uznane za wp?acone, je?eli znajdzie si na koncie Zamawiaj?cego w terminie sk?adania ofert, tj. 14.09.2020 do godz. 11.00. Do oferty winien by za??czony dowód wp?aty wadium przelewem na konto Zamawiaj?cego. Wadium wnoszone w pozosta?ych, dopuszczalnych formach, nale?y z?o?y w postaci orygina?u w sekretariacie prowadz?cego post?powanie "TESKO" Tatrza?ska Komunalna Grupa Kapita?owa Sp. z o.o., ul. Szymony 17 a, Zakopane, w nieprzejrzystej, zamkni?tej kopercie, najpó?niej w terminie sk?adania ofert, tj. 14.09.2020 do godz. 11.00. Inf. dot. wadium zawiera rozdzia 10 SIWZ. Informacje dot. zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy zawiera pkt 17 SIWZ.

Lire:

Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium przed up?ywem terminu sk?adania ofert w wysoko?ci 35 000,00 PLN. Wadium mo?e by wniesione w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: a) pieni?dzu; b) gwarancjach bankowych; c) gwarancjach ubezpieczeniowych. Wadium w formie pieni??nej wnosi si na konto Zamawiaj?cego SEWiK. Wadium zostanie uznane za wp?acone, je?eli znajdzie si na koncie Zamawiaj?cego w terminie sk?adania ofert, tj. 15.9.2020 do godz. 11.00. Do oferty winien by za??czony dowód wp?aty wadium przelewem na konto Zamawiaj?cego. Wadium wnoszone w pozosta?ych, dopuszczalnych formach, nale?y z?o?y w postaci orygina?u w sekretariacie prowadz?cego post?powanie "Tesko" Tatrza?ska Komunalna Grupa Kapita?owa Sp. z o.o., ul. Szymony 17 a, Zakopane, w nieprzejrzystej, zamkni?tej kopercie, najpó?niej w terminie sk?adania ofert, tj. 14.9.2020 do godz. 11.00. Inf. dot. wadium zawiera rozdzia 10 SIWZ. Informacje dot. zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy zawiera pkt 17 SIWZ.

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 14/09/2020

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 15/09/2020

Heure locale: 11:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 14/09/2020

Heure locale: 11:15

Lire:

Date: 15/09/2020

Heure locale: 11:15

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Sewik Tatrza?ska Komunalna Grupa Kapita?owa Sp. z o.o. z siedzib w Zakopanem przy ul. Kasprowicza 35 c, informuje o zmianie terminu sk?adania ofert w post?powaniu numer: 10S/Zbiornik - wody/2020 na "Budowa zbiornika wody czystej wraz z hydroforni i agregatorowani?, zlokalizowanego na osiedlu Guba?ówka w Zakopanem oraz wykonanie prac dla cz??ci I budowy zbiornika wody czystej przy ulicy G?adkie w Zakopanem". Ofert wy?ej wymienionym post?powaniu nale?y z?o?y w terminie do dnia 15 wrze?nia 2020 r. do godziny 11.00 w siedzibie prowadz?cego post?powanie: "Tesko" Tatrza?ska Komunalna Grupa Kapita?owa Sp. z o.o. w Zakopanem przy ul. Szymony 17a - pok. nr 18 - sekretariat.

 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45232430 - Travaux de traitement de l'eau 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment