Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption : 22/12/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zamo??:Charbon maigre

2022/S 226-649267  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Pologne-Zamo??: Charbon maigre 2022/S 226-649267 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Szpital WojewÛdzki im. Papie?a Jana Paw?a II w Zamo?ciu Adresse postale: ul. Aleje Jana Paw?a II 10 Ville: Zamo?? Code NUTS: PL812 Che?msko-zamojski Code postal: 22-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agata Bosiak Courriel: zamowienia@szpital.zam.pl TÈlÈphone: +48 846773329 Fax: +48 846386669 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://szpital.zam.pl/
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://szpital.zam.pl/ Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Szpital WojewÛdzki
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa mia?u w?glowego NumÈro de rÈfÈrence: DZP.3320.90.22
II.1.2) Code CPV principal 09111210 Charbon maigre
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Mia? w?glowy w klasie MIIA ñ 1800 ton. Oferowany mia? w?glowy musi odpowiada? ni?ej wymienionym parametrom:
   1.  Warto?? opa?owa ñ minimum 22 000 kJ/ kg, maksymalnie 24 000 kJ/ kg
   2.  Zawarto?? popio?u ñ maksymalnie 18%
   3.  Zawarto?? siarki ñ maksymalnie 0,6%
   4.  Dopuszczalna wilgotno?? ñ maksymalnie 15% Mia? w?glowy ma by? wolny od zanieczyszcze? w postaci kamienia, z?omu oraz domieszek mu?Ûw.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL812 Che?msko-zamojski
II.2.4) Description des prestations:
Mia? w?glowy w klasie MIIA ñ 1800 ton. Oferowany mia? w?glowy musi odpowiada? ni?ej wymienionym parametrom:
   1.  Warto?? opa?owa ñ minimum 22 000 kJ/ kg, maksymalnie 24 000 kJ/ kg
   2.  Zawarto?? popio?u ñ maksymalnie 18%
   3.  Zawarto?? siarki ñ maksymalnie 0,6%
   4.  Dopuszczalna wilgotno?? ñ maksymalnie 15% Mia? w?glowy ma by? wolny od zanieczyszcze? w postaci kamienia, z?omu oraz domieszek mu?Ûw.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Warto?? opa?owa / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 6 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Zamawiaj?cy nie stawia warunku
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Zamawiaj?cy nie stawia warunku
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 22/12/2022 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 22/12/2022 Heure locale: 12:00
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Informacje, dokumenty i o?wiadczenia, ktÛre musi zawiera? oferta: 1) Formularz Ñoferta Wykonawcyî (za?. nr 1 do SWZ); 2) O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spe?nianiu warunkÛw udzia?u w post?powaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego (JEDZ); 3) Przedmiotowe ?rodki dowodowe; 4) Pe?nomocnictwo upowa?niaj?ce do z?o?enia oferty, o ile ofert? sk?ada pe?nomocnik. 5) DowÛd wniesienia wadium. Wykonawca obowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 40 000,00 z?. Zamawiaj?cy na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy PZP ??da podmiotowych ?rodkÛw dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 7 i 8 ustawy. Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krÛtszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych tj.: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; 2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; 3) o?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawc?, ktÛry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow?, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej; 4) o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego, o ktÛrych mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3) ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 6) ustawy, c) art. 109 ust. 1 pkt 7) i 8) ustawy; 5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie okre?lonym w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji. 6) o?wiadczenie wykonawcy dot. przes?anek wykluczenia z art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) 833/2014 oraz z art. 7 ust. 1 ustawy o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego. Wymagania dot. dokumentÛw dla Wykonawcy maj?cego siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zosta?y okre?lone w SWZ w rozdziale IX.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02 - 676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, za? wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej. SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî ustawy PZP.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/11/2022 Dostawa mia?u w?glowego 22/12/2022 23/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09111210 - Charbon maigre