Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zamo??:...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire

2023/S 227-714605  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Pologne-Zamo??: ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire 2023/S 227-714605 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Zamo?? Adresse postale: Rynek Wielki 13 Ville: Zamo?? Code NUTS: PL812 Che?msko-zamojski Code postal: 22-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata Strz?pek, Marta Trych Courriel: zamowienia@zamosc.pl TÈlÈphone: +48 846772337 Fax: +48 846393054 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://umzamosc.bip.lubelskie.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Zamo?? na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej ñ o?wietlenie drogowe, parkowe i iluminacja obiektÛw NumÈro de rÈfÈrence: IM-ZP.272.42.2023.MS
II.1.2) Code CPV principal 09300000 ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa energii elektrycznej dla Miasta Zamo?? na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej ñ o?wietlenie drogowe, parkowe i iluminacja obiektÛw w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 866 500.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09310000 ...lectricitÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL812 Che?msko-zamojski Lieu principal d'exÈcution:
Polska, WojewÛdztwo Lubelskie, Gmina Miejska Zamo??, obr?b miasto Zamo??.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa energii elektrycznej dla Miasta Zamo?? na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej ñ o?wietlenie drogowe, parkowe i iluminacja obiektÛw w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
   2.  Zamawiaj?cy prognozuje zakup energii elektrycznej w ilo?ci
   3. 900.000,00 kWh w okresie realizacji umowy do punktÛw poboru i pomiaru energii elektrycznej o?wietlenia ulicznego.
   3.  Warunki realizacji zamÛwienia oraz szczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zosta?y okre?lone w umowie i za??cznikach do niej, stanowi?cych za??cznik nr 10 do SWZ.
   4.  Wymagania jako?ciowe energii elektrycznej opisane s? w ustawie Prawo energetyczne oraz w rozporz?dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegÛ?owych warunkÛw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623 z pÛ?n. zm.). Zasady kszta?towania i kalkulacji taryf oraz rozlicze? w obrocie energi? elektryczn? okre?la rozporz?dzenie Ministra Klimatu i ?rodowiska Energii z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kszta?towania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozlicze? w obrocie energi? elektryczn? (Dz.U. z 2022 r. poz. 2505 z pÛ?n. zm.).
   5.  Zgodnie z art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem 2022/576, zakazuje si? wykonywania zamÛwienia publicznego z udzia?em podwykonawcÛw, dostawcÛw lub podmiotÛw, na ktÛrych zdolno?ci polega Wykonawca w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, w przypadku gdy nale?? do ktÛrejkolwiek kategorii podmiotÛw wskazanych w art. 5 ww. rozporz?dzenia, o ile przypada na nich ponad 10% warto?ci zamÛwienia.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si? za po?rednictwem Platformy SmartPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zamosc
   2.  Post?powanie jest prowadzone w j?zyku polskim.
   2.  Warunkiem udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia jest wniesienie wadium w wysoko?ci 30.000,00 PLN. https://portal.smartpzp.pl/zamosc
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 171-536192
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 23-549169-001 IntitulÈ:
Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Zamo?? na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej ñ o?wietlenie drogowe, parkowe i iluminacja obiektÛw
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PGE ObrÛt S.A.
Adresse postale: ul. 8-go Marca 6 Ville: RzeszÛw Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 35-959 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 520 725.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 866 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: 02-676 Ville: Warszawa Code postal: ul. Post?pu 17a Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Prawo zamÛwie? publicznych (Pzp) przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Post?powanie odwo?awcze jest prowadzone w j?zyku polskim.
   4.  Odwo?anie przys?uguje na niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy oraz na zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   5.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
   6.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   7.  Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ñ je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni ñ je?eli informacja zosta?a przekazana w inny sposÛb.
   8.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   9.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 7 i 8 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 10. Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty od¨wo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia. 11. Odwo?anie powinno zawiera? informacje, o ktÛrych mowa w art. 516 ust. 1 ustawy Pzp. 12. SzczegÛ?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj? stosowne przepisy dzia?u IX ustawy Pzp. 13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie ñ s?du zamÛwie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. ñ Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 14. Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie przys?uguje skarga kasacyjna do S?du Najwy?szego.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/11/2023 Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Zamo?? na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej ñ o?wietlenie drogowe, parkowe i iluminacja obiektÛw 24/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
09300000 - Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire 
09310000 - Électricité