Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/09/2022
Date de péremption : 25/10/2022
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zamo??:Mat╚riel p╚dagogique

2022/S 182-514194  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/09/2022 S182 Pologne-Zamo??: Mat╚riel p╚dagogique 2022/S 182-514194 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Zamo?? Adresse postale: Rynek Wielki 13 Ville: Zamo?? Code NUTS: PL812 Che?msko-zamojski Code postal: 22-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marta Trych, Ma?gorzata Strz?pek Courriel: zamowienia@zamosc.pl T╚l╚phone: +48 846772337 Fax: +48 846393054 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=71 Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://portal.smartpzp.pl/zamosc
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa sprz?tu komputerowego oraz oprogramowania dla szk█? ponadpodstawowych Miasta Zamo?? w ramach projekt█w edukacyjnych Num╚ro de r╚f╚rence: IM-ZP.272.42.2022.MT
II.1.2) Code CPV principal 39162100 Mat╚riel p╚dagogique
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie dostawy sprz?tu komputerowego oraz oprogramowania do szk█? obj?tych wsparciem w projektach: ĐKszta?cenie i praktyka dla rozwoju Zamo?cia i Lublinaţ oraz ĐRozw█j kszta?cenia zawodowego szk█? Miasta Zamo??ţ, wsp█?finansowanych ze ?rodk█w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, Regionalny Program Operacyjny Wojew█dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020, O? priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Dzia?anie 12.4 Kszta?cenie zawodowe. Celem g?█wnym projekt█w jest podniesienie efektywno?ci, jako?ci i atrakcyjno?ci kszta?cenia zawodowego w szko?ach dla kt█rych organem prowadz?cym jest Miasto Zamo??, tj. dla Zespo?u Szk█? Ponadpodstawowych Nr 1, Zespo?u Szk█? Ponadpodstawowych Nr 2, Zespo?u Szk█? Ponadpodstawowych Nr 3, Zespo?u Szk█? Ponadpodstawowych Nr 4, Zespo?u Szk█? Ponadpodstawowych Nr 5, Szko?y Przysposabiaj?cej do Pracy w Specjalnym O?rodku Szkolno-Wychowawczym.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa komputer█w i oprogramowania w ramach projektu ĐKszta?cenie i praktyka dla rozwoju Zamo?cia i Lublinaţ
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30121000 Photocopieurs et appareils de thermocopie 30125100 Cartouches de toner 30200000 Mat╚riel et fournitures informatiques 30232000 P╚riph╚riques (appareils) 30237000 Pi╦ces, accessoires et fournitures pour ordinateurs 32322000 ...quipement multim╚dia 32422000 Composants de r╚seau 39162100 Mat╚riel p╚dagogique 39162110 Fournitures scolaires 48000000 Logiciels et syst╦mes d'information 30232100 Imprimantes et traceurs
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL812 Che?msko-zamojski Lieu principal d'ex╚cution:
Polska, woj. lubelskie, Zamo??: ZSP nr 2 ul. Szczebrzeska 41, ZSP nr 4 ul. Pi?sudskiego 65, ZSP nr 5 ul. Szczebrzeska 10
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie dostawy sprz?tu komputerowego oraz oprogramowania do szk█? obj?tych wsparciem w projekcie: Kszta?cenie i praktyka dla rozwoju Zamo?cia i Lublina, wsp█?finansowanych ze ?rodk█w UE w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, Regionalny Program Operacyjny Wojew█dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020, O? priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Dzia?anie 12.4 Kszta?cenie zawodowe. Celem g?█wnym projekt█w jest podniesienie efektywno?ci, jako?ci i atrakcyjno?ci kszta?cenia zawodowego w szko?ach dla kt█rych organem prowadz?cym jest Miasto Zamo??, tj. dla: a) Zespo?u Szk█? Ponadpodstawowych Nr 2 b) Zespo?u Szk█? Ponadpodstawowych Nr 4 c) Zespo?u Szk█? Ponadpodstawowych Nr
   5. 
   2. Miasto Zamo?? jest Beneficjentem lub Partnerem projekt█w i dokonuje zakupu pomocy dydaktycznych dla szk█? prowadzonych przez Miasto, tj.: Zespo?u Szk█? Ponadpodstawowych Nr 2, Zespo?u Szk█? Ponadpodstawowych Nr 4, Zespo?u Szk█? Ponadpodstawowych Nr
   5.  Pomoce po ich zakupie zostan? przekazane w/w szko?om w celu realizacji zada? dydaktycznych okre?lonych w projekcie.
   3. Szczeg█?owy wykaz pomocy dydaktycznych obj?tych przedmiotem zam█wienia zawarty jest w Opisie Przedmiotu Zam█wienia stanowi?cym Za?. 11a do SWZ.
   4. Zam█wienie obejmuje r█wnie? udzielenie przez Wykonawc? gwarancji i zapewnienie serwisu gwarancyjnego zgodnie z wymaganiami na dostarczony sprz?t, udzielenie licencji na oprogramowanie i przekazanie dokumentacji dostarczanego sprz?tu
   5.  Dostawa oraz monta? urz?dze? b?d?cych przedmiotem umowy odb?dzie si? w wyznaczonych pomieszczeniach Zamawiaj?cego, w czasie ustalonym z Zamawiaj?cym.
   6.  W czynno?ciach dotycz?cych przekazywania przedmiotu umowy U?ytkownikowi zobowi?zana jest uczestniczy? osoba upowa?niona do wyst?powania w imieniu Wykonawcy, tj. uprawniona zgodnie z odpisem z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej albo posiadaj?ca upowa?nienie Wykonawcy do dokonania czynno?ci przekazania przedmiotu umowy.
   7. Wykonawca zobowi?zany jest do dostarczenia fabrycznie nowego sprz?tu obj?tego przedmiotem zam█wienia. Na dostarczony sprz?t Wykonawca zapewni okres gwarancji nie kr█tszy ni? 24 miesi?ce liczony od dnia przekazania Zamawiaj?cemu ca?ego przedmiotu zam█wienia.
   8. Wraz z dostaw? przedmiotu zam█wienia nale?y dostarczy? sporz?dzone w j?zyku polskim instrukcje obs?ugi, atesty, certyfikaty, karty gwarancyjne, warunki eksploatacji i konserwacji.
   9. Koszty za?adunku, transportu oraz oraz roz?adunku dostawy w miejscu docelowym, a tak?e monta?u w przypadku, gdy monta? przez Wykonawc? jest warunkiem otrzymania gwarancji na zakupiony sprz?t, obci??a? b?d? Wykonawc? w ramach ceny za wykonanie zam█wienia. 10. Wykonawca zobowi?zany jest realizowa? zam█wienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ oraz w projekcie umowy, stanowi?cym za?. nr 12 do SWZ. 11.Zamawiaj?cy informuje, ?e wyst?puj?ce w za??cz. do SWZ: nazwy producent█w, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, ?r█d?a lub szczeg█lne procesy, w odniesieniu do wymaganych materia?█w, urz?dze?, sprz?tu czy towar█w i zaleca traktowa?, jako przyk?adowe oraz dopuszcza zastosowanie przy realizacji zam█wienia materia?█w i urz?dze? r█wnowa?nych, pod warunkiem ?e zagwarantuj? one uzyskanie parametr█w technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych nie gorszych od za?o?onych. Szczeg█?owe kryteria r█wnowa?no?ci zosta? okre?lony w Opisie Przedmiotu Zam█wienia- za?. nr 11a do SWZ. 12.Wykonawca zobowi?zany jest przy wykonywaniu przedmiotu zam█wienia zapewni? dost?pno?? us?ugi dla wszystkich u?ytkownik█w, ze szczeg█lnym uwzgl?dnieniem dost?pno?ci dla os█b niepe?nosprawnych ˝ zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp. 13.Zamawiaj?cy o?wiadcza, ?e przedmiot zam█wienia b?dzie przeznaczony dla jednostek o?wiatowych w rozumieniu art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towar█w i us?ug (t.j.Dz. U. z 2022r. poz. 931 ze zm.) pozwalaj? na zastosowanie preferencyjnej stawki podatku VAT, zgodnie z za?.nr 8 do ustawy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: okres gwarancji / Pond╚ration: 40,00 Prix - Pond╚ration: 60,00
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 30 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
RPLU.12.04.00-06-0054/18
II.2.14) Informations compl╚mentaires
   1. Warunkiem udzia?u w post?powaniu o udzielenie zam█wienia jest wniesienie odr?bnie dla ka?dej cz??ci zam█wienia wadium
:
dla Cz??ci 1 zam█wienia w wysoko?ci 3 000,00 z? (s?ownie: trzy tysi?ce z?otych 00/100.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa komputer█w i oprogramowania w ramach projektu ĐRozw█j kszta?cenia zawodowego szk█? Miasta Zamo??ţ
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30121000 Photocopieurs et appareils de thermocopie 30125100 Cartouches de toner 30200000 Mat╚riel et fournitures informatiques 30232000 P╚riph╚riques (appareils) 30237000 Pi╦ces, accessoires et fournitures pour ordinateurs 32322000 ...quipement multim╚dia 32422000 Composants de r╚seau 39162100 Mat╚riel p╚dagogique 39162110 Fournitures scolaires 48000000 Logiciels et syst╦mes d'information 30232100 Imprimantes et traceurs
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL812 Che?msko-zamojski Lieu principal d'ex╚cution:
Polska, woj. lubelskie, Zamo??: ZSP nr 1 ul. ?ukasi?skiego 8, ZSP nr 2 ul. Szczebrzeska 41, ZSP nr 3 ul. Zamoyskiego 62, ZSP nr 4 ul. Pi?sudskiego 65, ZSP nr 5 ul. Szczebrzeska 10, SOSW ul.?l?ska 45A
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie dostawy sprz?tu komputerowego oraz oprogramowania do szk█? obj?tych wsparciem w projekcie: Rozw█j kszta?cenia zawodowego szk█? Miasta Zamo??, wsp█?finansowanych ze ?rodk█w UE w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, Regionalny Program Operacyjny Wojew█dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020, O? priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Dzia?anie 12.4 Kszta?cenie zawodowe. Celem g?█wnym projekt█w jest podniesienie efektywno?ci, jako?ci i atrakcyjno?ci kszta?cenia zawodowego w szko?ach dla kt█rych organem prowadz?cym jest Miasto Zamo??, tj. dla: Zespo?u Szk█? Ponadpodstawowych Nr 1, Zespo?u Szk█? Ponadpodstawowych Nr 2, Zespo?u Szk█? Ponadpodstawowych Nr 3, Zespo?u Szk█? Ponadpodstawowych Nr 4, Zespo?u Szk█? Ponadpodstawowych Nr 5, Szko?y Przysposabiaj?cej do Pracy w Specjalnym O?rodku Szkolno-Wychowawczym
   2. Miasto Zamo?? jest Beneficjentem lub Partnerem projekt█w i dokonuje zakupu pomocy dydaktycznych dla ww. szk█? prowadzonych przez Miasto Zamo??. Pomoce po ich zakupie zostan? przekazane w/w szko?om w celu realizacji zada? dydaktycznych okre?lonych w projekcie.
   3. Szczeg█?owy wykaz pomocy dydaktycznych obj?tych przedmiotem zam█wienia zawarty jest w Opisie Przedmiotu Zam█wienia(OPZ) stanowi?cym Za?. 11b do SWZ.
   4. Zam█wienie obejmuje r█wnie? udzielenie przez Wykonawc? gwarancji i zapewnienie serwisu gwarancyjnego zgodnie z wymaganiami na dostarczony sprz?t, udzielenie licencji na oprogramowanie i przekazanie dokumentacji dostarczanego sprz?tu
   5.  Dostawa oraz monta? urz?dze? b?d?cych przedmiotem umowy odb?dzie si? w wyznaczonych pomieszczeniach Zamawiaj?cego, w czasie ustalonym z Zamawiaj?cym.
   6.  W czynno?ciach dotycz?cych przekazywania przedmiotu umowy U?ytkownikowi zobowi?zana jest uczestniczy? osoba upowa?niona do wyst?powania w imieniu Wykonawcy, tj.uprawniona zgodnie z odpisem z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej albo posiadaj?ca upowa?nienie Wykonawcy do dokonania czynno?ci przekazania przedmiotu umowy.
   7. Wykonawca zobowi?zany jest do dostarczenia fabrycznie nowego sprz?tu obj?tego przedmiotem zam█wienia. Na dostarczony sprz?t Wykonawca zapewni okres gwarancji nie kr█tszy ni? 24 miesi?ce liczony od dnia przekazania Zamawiaj?cemu ca?ego przedmiotu zam█wienia.
   8. Wraz z dostaw? przedmiotu zam█wienia nale?y dostarczy? sporz?dzone w j?zyku polskim instrukcje obs?ugi, atesty, certyfikaty, karty gwarancyjne, warunki eksploatacji i konserwacji.
   9. Koszty za?adunku, transportu oraz oraz roz?adunku dostawy w miejscu docelowym, a tak?e monta?u w przypadku, gdy monta? przez Wykonawc? jest warunkiem otrzymania gwarancji na zakupiony sprz?t, obci??a? b?d? Wykonawc? w ramach ceny za wykonanie zam█wienia. 10. Wykonawca zobowi?zany jest realizowa? zam█wienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ oraz w projekcie umowy, stanowi?cym za?.nr 12 do SWZ. 11.Zamawiaj?cy informuje, ?e wyst?puj?ce w za??cz. do SWZ: nazwy producent█w, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, ?r█d?a lub szczeg█lne procesy, w odniesieniu do wymaganych materia?█w, urz?dze?, sprz?tu czy towar█w i zaleca traktowa?, jako przyk?adowe oraz dopuszcza zastosowanie przy realizacji zam█wienia materia?█w i urz?dze? r█wnowa?nych, pod warunkiem ?e zagwarantuj? one uzyskanie parametr█w technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych nie gorszych od za?o?onych. Szczeg█?owe kryteria r█wnowa?no?ci zosta? okre?lony w OPZ - za?. nr 11b do SWZ. 12.Wykonawca zobowi?zany jest przy wykonywaniu przedmiotu zam█wienia zapewni? dost?pno?? us?ugi dla wszystkich u?ytkownik█w, ze szczeg█lnym uwzgl?dnieniem dost?pno?ci dla os█b niepe?nosprawnych ˝ zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp. 13.Zamawiaj?cy o?wiadcza, ?e przedmiot zam█wienia b?dzie przeznaczony dla jednostek o?wiatowych w rozumieniu art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towar█w i us?ug (t.j.Dz. U. z 2022r. poz. 931 ze zm.) pozwalaj? na zastosowanie preferencyjnej stawki podatku VAT, zgodnie z za?.nr 8 do ustawy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: okres gwarancji / Pond╚ration: 40,00 Prix - Pond╚ration: 60,00
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 30 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
RPLU.12.04.00-06-0036/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
   1. Warunkiem udzia?u w post?powaniu o udzielenie zam█wienia jest wniesienie odr?bnie dla ka?dej cz??ci zam█wienia wadium
:
dla Cz??ci 2 zam█wienia w wysoko?ci 20 000,00 z?.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:

   1. O udzielenie zam█wienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj? wykluczeniu i spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu, okre?lone przez Zamawiaj?cego w og?oszeniu o zam█wieniu i w SWZ.
   2. Z post?powania o udzielenie zam█wienia wyklucza si? Wykonawc?, kt█ry podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, art.109 ust.1 pkt 1,4,5,7 ustawy Prawo zam█wie? publicznych(dalej Pzp), art.7 ust. 1 ustawy z dn.13.04.2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.),art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dn.31.07.2014 r. w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem 2022/576.
   3. Podmiotowe ?rodki dowodowe sk?adane przez Wykonawc? na wezwanie Zamawiaj?cego na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, tj.: 1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art.108 ust.1 pkt 1 i 2 oraz art.108 ust.1 pkt 4 Pzp dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka karnego sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, 2)o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt 5 Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dn.16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (t.j.Dz. U. z 2021r. poz.275), z innym Wykonawc?, kt█ry z?o?y? odr?bn? ofert?, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej (wg wzoru okre?l. w Za?.nr 9 do SWZ), 3)za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w i op?at, w zakresie art.109 ust.1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem podatk█w lub op?at wraz z za?wiadczeniem Zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokument█w potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych podatk█w lub op?at wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 4)za?wiadczenia albo innego dokumentu w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej plac█wki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, w zakresie art.109 ust.1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z za?wiadczeniem albo innym dokumentem Zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokument█w potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 5)odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt 4 Pzp, sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji; 6)o?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art.125 ust.1 Pzp (wg wzoru okre?l. w Za?.nr 10 do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o kt█rych mowa w art.108 ust.1 pkt 3 Pzp, art.108 ust.1 pkt 4 Pzp,dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, art.108 ust.1 pkt 5 Pzp, dotycz?cych zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?█cenie konkurencji, art.108 ust.1 pkt 6 Pzp, art.109 ust.1 pkt 1 Pzp odno?nie do naruszenia obowi?zk█w dotycz?cych p?atno?ci podatk█w i op?at lokalnych, art.109 ust.1 pkt 5 i 7Pzp
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy ??da na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu: 1) z?o?enia do oferty o?wiadczenia, o kt█rym mowa w pkt
   6. 2. SWZ, na formularzu JEDZ w formie elektronicznej, tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym sk?adane na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp, 2) z?o?enia do oferty o?wiadczenia Wykonawcy w formie elektronicznej, tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dotycz?ce przes?anek wykluczenia z post?powania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego oraz art. 5k rozporz?dzenia 2022/576, wed?ug wzoru okre?lonego w Za?. nr 4 do SWZ, 3) na wezwanie Zamawiaj?cego podmiotowych ?rodk█w dowodowych, o kt█rych mowa w pkt
   6. 3. SWZ.
   2. O?wiadczenie, o kt█rym mowa w pkt 1 ppkt 1, Wykonawca sk?ada na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (JEDZ), sporz?dzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza, okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia
   5. 01.2016 r. ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) pod rygorem niewa?no?ci w formie elektronicznej, tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osob?/y upowa?nion?/e do reprezentowania Wykonawcy.
   3. W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia, ?aden z nich, nie mo?e podlega? wykluczeniu z post?powania z powodu przes?anek okre?lonych w pkt
   5. 2 SWZ.
   4.  Warunki udzia?u w post?powaniu, o kt█rych mowa w pkt
   5. 3.1.SWZ powinien spe?ni? co najmniej jeden z Wykonawc█w samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy ??cznie.
   5.  Zamawiaj?cy informuje, ?e je?eli Wykonawca powo?uje si? na do?wiadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wsp█lnie z innymi Wykonawcami, wykaz o kt█rym mowa w pkt
   6. 3.1.3.SWZ, dotyczy dostaw, w kt█rych wykonaniu Wykonawca ten bezpo?rednio uczestniczy?, a w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych, w kt█rych wykonywaniu bezpo?rednio uczestniczy? lub uczestniczy.
   6.  W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zam█wienia, do??czaj? oni do oferty o?wiadczenie, o kt█rym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, wed?ug wzoru stanowi?cego za??cznik nr 7 do SWZ, z kt█rego wynika, kt█re dostawy wykonaj? poszczeg█lni Wykonawcy.
   7.  W przypadku wsp█lnego ubiegania si? o zam█wienie ˝ ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o zam█wienie sk?ada: 1)wraz z ofert? - o?wiadczenie, o kt█rym mowa w pkt
   6. 2.1, na formularzu JEDZ, w formie elektronicznej, tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. O?wiadczenia te potwierdzaj? brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie, w jakim ka?dy z Wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu na dzie? sk?adania ofert. 2)wraz z ofert? ˝ o?wiadczenie, w formie elektronicznej, tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym dotycz?ce przes?anek wykluczenia z post?powania z art. 7 ust. 1 ustawy o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego oraz art. 5k rozporz?dzenia 2022/576, kt█rego wz█r okre?la Za?. nr 4 do SWZ; 3)na wezwanie Zamawiaj?cego dokonane w trybie art. 126 ust. 1 Pzp ˝ podmiotowe ?rodki dowodowe, o kt█rych mowa w pkt
   6. 3.1.1 SWZ, 4)na wezwanie Zamawiaj?cego dokonane w trybie art. 126 ust. 1 Pzp ˝ podmiotowe ?rodki dowodowe, o kt█rych mowa w pkt
   6. 3.1.2 SWZ, w takim zakresie w jakim ka?dy z tych Wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu.
   8. Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zam█wienia do??czaj? do oferty pe?nomocnictwo wskazuj?ce, czy pe?nomocnik uprawniony jest do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zam█wienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):

   1. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno?ciach lub sytuacji podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby na podstawie art. 118 ust. 1 Pzp, sk?ada wraz z ofert? w formie elektronicznej, tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osob?/y upowa?nion?/e do reprezentowania podmiotu udost?pniaj?cego zasoby: 1)zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji danego zam█wienia lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa? niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w. Propozycja wzoru zobowi?zania zosta?a okre?lona w Za?. nr 6 do SWZ. 2)o?wiadczenie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, o kt█rym mowa w pkt
   6. 2.1 SWZ. potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powo?uje si? na jego zasoby - na formularzu JEDZ w spos█b okre?lony w pkt 6 SWZ. 3)o?wiadczenie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, dotycz?ce przes?anek wykluczenia z post?powania z art.7 ust. 1 ustawy o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego oraz art. 5k rozporz?dzenia 2022/576 - kt█rego wz█r okre?la Za?. nr 5 do SWZ.
   2. Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca, kt█ry polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby na zasadach okre?lonych w art.118 ust. 1 Pzp, z?o?y? na wezwanie Zamawiaj?cego podmiotowe ?rodki dowodowe, o kt█rych mowa w pkt
   6. 3.1.1 SWZ, dotycz?cych tych podmiot█w, potwierdzaj?cych, ?e nie zachodz? wobec tych podmiot█w podstawy wykluczenia z post?powania.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
O udzielenie zam█wienia mog? si? ubiega? Wykonawcy, kt█rzy spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spe?ni warunek, je?li wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat licz?c wstecz od dnia up?ywu terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie ˝ wykona? co najmniej 2 (dwie) dostawy sprz?tu/wyposa?enia komputerowego: - dla Cz??ci 1 zam█wienia - o minimalnej warto?ci 50 000,00 z? brutto ka?da, oraz za??czy dowody okre?laj?ce, czy dostawy te zosta?y wykonane lub w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych ˝ s? wykonywane nale?ycie; - dla Cz??ci 2 zam█wienia - o minimalnej warto?ci 200 000,00 z? brutto ka?da, oraz za??czy dowody okre?laj?ce, czy dostawy te zosta?y wykonane lub w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych ˝ s? wykonywane nale?ycie. UWAGA W przypadku gdy przedmiotem zam█wienia s? ?wiadczenia powtarzaj?ce si? lub ci?g?e, Zamawiaj?cy dopuszcza nie tylko zam█wienia wykonane, ale r█wnie? wykonywane. W takim przypadku cz??? zam█wienia ju? faktycznie wykonana musi spe?nia? wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego.
   2. Podmiotowe ?rodki dowodowe sk?adane przez Wykonawc? na wezwanie Zamawiaj?cego na podstawie art. 126 ust. 1 Pzp potwierdzaj?cych spe?nienie przez Wykonawc? warunku udzia?u w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej, tj.: - wykazu dostaw zgodnie z pkt
   5. 3.1.4 SWZ dla danej cz??ci zam█wienia (wed?ug wzoru okre?lonego w za?. nr 8 do SWZ) wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych r█wnie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat licz?c wstecz od dnia up?ywu terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie ˝˝ wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych dostawy zosta?y wykonane oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te dostawy zosta?y wykonana lub s? wykonywane nale?ycie. Dowodami, o kt█rych mowa, s? referencje (po?wiadczenie) b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego dostawy by?y wykonywane, a przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych s? wykonywane, a je?eli Wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska? tych dokument█w ˝ o?wiadczenie Wykonawcy; W przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wystawione w okresie ostatnich 3 miesi?cy (licz?c wstecz od dnia up?ywu terminu sk?adania ofert). Je?eli Wykonawca powo?uje si? na do?wiadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wsp█lnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw, w kt█rych wykonaniu Wykonawca ten bezpo?rednio uczestniczy?, a w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych, w kt█rych wykonywaniu bezpo?rednio uczestniczy? lub uczestniczy.
   3. Warto?ci pieni??ne wskazane w dokumentach z?o?onych przez Wykonawc?, dotycz?ce warunk█w udzia?u w post?powaniu, podane w walutach innych ni? PLN, Wykonawca przeliczy na z?ote polskie wg ?redniego kursu walut NBP z dnia publikacji og?oszenia o niniejszym zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Je?eli w dniu publikacji og?oszenia o zam█wieniu nie b?dzie opublikowany ?redni kurs walut przez NBP, Wykonawca powinien przyj?? kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kurs█w NBP przed dniem publikacji og?oszenia o zam█wieniu. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o kt█rej mowa w pkt
   6. 3.1.1 ppkt 1 SWZ ˝ sk?ada informacj? z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o kt█rym mowa w pkt
   6. 3.1.1 ppkt 1 SWZ; 2)za?wiadczenia, o kt█rym mowa w pkt
   6. 3.1.1 ppkt 3 SWZ, za?wiadczenia albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, o kt█rych mowa w
   6. 3.1.1. ppkt 4 SWZ, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, o kt█rych mowa w pkt
   6. 3.1.1. ppkt 5 SWZ ˝ sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: a)nie naruszy? obowi?zk█w dotycz?cych p?atno?ci podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne, b)nie otwarto jego likwidacji, nie og?oszono upad?o?ci, jego aktywami nie zarz?dza likwidator lub s?d, nie zawar? uk?adu z wierzycielami, jego dzia?alno?? gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si? on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury.
   2. Dokument, o kt█rym mowa w pkt 1 ppkt 1 powy?ej, powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem. Dokumenty, o kt█rych mowa w pkt 1 ppkt 2 powy?ej, powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed ich z?o?eniem.
   3. Je?eli w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokument█w, o kt█rych mowa w pkt
   6. 6.1 SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnosz? si? do wszystkich przypadk█w, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, zast?puje si? je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby kt█rej dokument mia? dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis pkt
   6. 6.2 stosuje si? odpowiednio.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Projektowane postanowienia umowne zosta?y zawarte w projekcie umowy stanowi?cym za??cznik nr 12 do SWZ.
   2. Zamawiaj?cy na podstawie art. 455 ust. 1 Pzp przewiduje mo?liwo?? zmiany zawartej umowy w przypadkach okre?lonych w umowie, kt█rej projekt stanowi za??cznik nr 12 do SWZ.
   3. Rozliczenia finansowe Zamawiaj?cego z Wykonawc? prowadzone b?d? w PLN.
   4. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zam█wienia.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 25/10/2022 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 22/01/2023
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 25/10/2022 Heure locale: 09:30 Lieu:
Otwarcie ofert zostanie dokonane za po?rednictwem Platformy SmartPzp poprzez ich odszyfrowanie przez Zamawiaj?cego. Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
W przypadku awarii Platformy SmartPzp, kt█ra powoduje brak mo?liwo?ci otwarcia ofert w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego, otwarcie ofert nast?puje niezw?ocznie po usuni?ciu awarii.
   2.  Zamawiaj?cy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego post?powania https
:
//umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=71. https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=71
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zam█wie? publicznych Zamawiaj?cy dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawca, zosta?a kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu.
   2.  Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami, w szczeg█lno?ci sk?adanie ofert oraz o?wiadcze?, w tym o?wiadczenia sk?adanego na formularzu JEDZ odbywa si? przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniaj?cy obs?ug? procesu udzielania zam█wie? publicznych za po?rednictwem ?rodk█w komunikacji elektronicznej, tj. Platform? SmartPzp, dost?pn? bezp?atnie pod adresem https://portal.smartpzp.pl/zamosc.
   3. Wykonawca sk?ada ofert? pod rygorem niewa?no?ci w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osob?/osoby upowa?nione do sk?adania o?wiadcze? woli w imieniu Wykonawcy za po?rednictwem Platformy SmartPzp dost?pnej bezp?atnie pod adresem https://portal.smartpzp.pl/zamosc.
   4.  Zamawiaj?cy ??da z?o?enia wraz z ofert? przedmiotowych ?rodk█w dowodowych na potwierdzenie zgodno?ci oferowanych dostaw z wymaganiami okre?lonymi w pkt 3 SWZ oraz w Za??czniku nr 11a lub 11b do SWZ -Opis Przedmiotu Zam█wienia dla danej cz??ci zam█wienia, wskazanymi w pkt
   6. 4.1. SWZ.
   5. Zamawiaj?cy akceptuje r█wnowa?ne przedmiotowe ?rodki dowodowe do wskazanych w pkt
   6. 4.1. SWZ, je?li potwierdzaj?, ?e oferowane dostawy spe?niaj? okre?lone przez Zamawiaj?cego wymagania, cechy lub kryteria.
   6. Je?eli Wykonawca nie z?o?y przedmiotowych ?rodk█w dowodowych lub z?o?one przedmiotowe ?rodki dowodowe b?d? niekompletne, Zamawiaj?cy wezwie do ich z?o?enia lub uzupe?nienia w wyznaczonym terminie na podstawie art. 107 ust. 2 Pzp
   7.  Zamawiaj?cy ??da z?o?enia wraz z ofert? zestawienie cen na zrealizowanie dostaw sporz?dz? na formularzu zestawienia cen wed?ug wzoru okre?lonego w Za??czniku nr 2a lub 2b do SWZ w zale?no?ci od cz??ci, na kt█r? ofert? sk?ada Wykonawca. Zestawienie cen na zrealizowanie dostaw stanowi integraln? cz??? oferty (tre?? oferty) i nie podlega uzupe?nieniu w trybie art. 128 ust. 1 Pzp. Brak z?o?onego w ofercie zestawienia cen na zrealizowanie dostaw b?dzie skutkowa?o odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.
   8.  Podmiotowe ?rodki dowodowe oraz inne dokumenty lub o?wiadczenia, o kt█rych mowa w rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodk█w dowodowych oraz innych dokument█w lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy (Dz.U z 2020 r. poz. 2415) i wymagane zapisami SWZ sk?ada si? w formie elektronicznej, tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   9.  Szczeg█?owe regulacje dotycz?ce wymaga? technicznych i organizacyjnych korespondencji elektronicznej zawarte s? w pkt 7, 10 i 11 SWZ
   9. Obowi?zek informacyjny wynikaj?cy z art. 13 RODO w zwi?zku ze zbieraniem danych osobowych bezpo?rednio od osoby fizycznej, kt█rej dane dotycz?, w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie zam█wienia publicznego zawarte sa w pkt 25 SWZ. https://portal.smartpzp.pl/zamosc https://portal.smartpzp.pl/zamosc
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w Pzp przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art.469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   3. Post?powanie odwo?awcze jest prowadzone w j?zyku polskim.
   4.  Odwo?anie przys?uguje na: a)niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, systemie kwalifikowania wykonawc█w, w tym na projektowane postanowienie umowy; b)zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, systemie kwalifikowania wykonawc█w, do kt█rej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; c)zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   5. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   6. Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si? w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym.
   7. Pisma w formie pisemnej wnosi si? za po?rednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dn.23.11.2012r. Prawo pocztowe, osobi?cie, za po?rednictwem pos?a?ca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi si? przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, w tym na adres do dor?cze? elektronicznych, o kt█rym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dn.18.11.2020r. o dor?czeniach elektronicznych
   8. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   9. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy m█g? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej 10.Odwo?anie wnosi si? w terminie: a)10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. a; 11.Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym UE lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internet. 12.Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 9 i 10 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 13.Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie p█?niej ni? w terminie: 1)30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym UE og?oszenia o udzieleniu zam█wienia, 2)6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym UE og?oszenia o udzieleniu zam█wienia. 14.Art. 516 ust. 1 Pzp okre?la, co zawiera odwo?anie. 15.Odwo?anie podlega rozpoznaniu przez KIO, je?eli nie zawiera brak█w formalnych i uiszczono wpis w wymaganej wysoko?ci, najp█?niej do dnia up?ywu terminu do wniesienia odwo?ania. 16.Szczeg█?owe regulacje dotycz?ce ?rodk█w ochrony prawnej znajduje si? w Dziale IX Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
16/09/2022 Pologne-Zamo??: Mat╚riel p╚dagogiqueType dÝacheteur: Autorit╚s locales et r╚gionalesType dÝavis: Avis de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Fournitures 25/10/2022 21/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
30121000 - Photocopieurs et appareils de thermocopie 
30125100 - Cartouches de toner 
30200000 - MatÚriel et fournitures informatiques 
30232000 - PÚriphÚriques (appareils) 
30232100 - Imprimantes et traceurs 
30237000 - PiŔces, accessoires et fournitures pour ordinateurs 
32322000 - ╔quipement multimÚdia 
32422000 - Composants de rÚseau 
39162100 - MatÚriel pÚdagogique 
39162110 - Fournitures scolaires 
48000000 - Logiciels et systŔmes d'information