Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 01/03/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zamo??: Travaux de revêtement de routes

2022/S 18-042437  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Zamo??: Travaux de revêtement de routes 2022/S 018-042437 Avis de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zarz?d Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamo?ciu Adresse postale: ul. Stefana Batorego 2 Ville: Zamo?? Code NUTS: PL Polska Code postal: 22-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Janusz Se? Courriel: rdw.zamosc@zdw.lublin.pl Téléphone: +48 846386639 Fax: +48 846386639 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samorz?dowa jednostka bud?etowa
I.5) Activité principale Autre activité: Utrzymanie dróg
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Remont drogi wojewódzkiej nr 849 na odcinku Hutki - Józefów Roztocza?ski w tym Hutki - Malewszczyzna od km 24+100 do km 27+100 i Józefów Roztocza?ski - Józefów od km 32+650 do km 34+140 Numéro de référence: R8.ST.371.4.2022.z.c.
II.1.2) Code CPV principal 45233220 Travaux de revêtement de routes
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Opracowaniem planowanego remontu obj?to dwa odcinki drogi wojewódzkiej nr 849 odc. Hutki - Józefów po?o?one w terenie zabudowanym i niezabudowanym na odcinkach: Cz??? 1 - na odcinku Hutki - Malewszczyzna, od km 24+100 do km 27+100 Cz??? 2 - na odcinku Józefów Roztocza?ski - Józefów, od km 32+650 do km 34+140 w celu wykonania naprawy i wzmocnienia istniej?cej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu. Na odcinku obj?tym opracowaniem tj. od km 24+100 do km 34+140 droga posiada przekrój szlakowy z jezdni? bitumiczn? o zmiennej szeroko?ci do 6,10m do 6,50 na ?ukach poziomych, o uszkodzonej konstrukcji podbudowy i zdegradowanych warstwach (wi???cej i ?cieralnej) nawierzchni asfaltowej, w tym o znacznych zani?eniach, ubytkach i wykruszeniach przy kraw?dziach jezdni. Projektowany zakres robót ma na celu przywrócenie pierwotnych parametrów drogi, do uzyskania: szeroko?ci jezdni 6,10m, przekrój szlakowy do z poszerzeniami
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 2 794 035.02 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamo?ciu - Obwód Drogowy w Józefowie
II.2.4) Description des prestations:
Opracowaniem planowanego remontu obj?to dwa odcinki drogi wojewódzkiej nr 849 odc. Hutki - Józefów po?o?one w terenie zabudowanym i niezabudowanym na odcinkach: Cz??? 1 - na odcinku Hutki - Malewszczyzna, od km 24+100 do km 27+100 Cz??? 2 - na odcinku Józefów Roztocza?ski - Józefów, od km 32+650 do km 34+140 w celu wykonania naprawy i wzmocnienia istniej?cej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu. Na odcinku obj?tym opracowaniem tj. od km 24+100 do km 34+140 droga posiada przekrój szlakowy z jezdni? bitumiczn? o zmiennej szeroko?ci do 6,10m do 6,50 na ?ukach poziomych, o uszkodzonej konstrukcji podbudowy i zdegradowanych warstwach (wi???cej i ?cieralnej) nawierzchni asfaltowej, w tym o znacznych zani?eniach, ubytkach i wykruszeniach przy kraw?dziach jezdni. Projektowany zakres robót ma na celu przywrócenie pierwotnych parametrów drogi, do uzyskania: szeroko?ci jezdni 6,10m, przekrój szlakowy do z poszerzeniami na ?ukach poziomych drogi, spadki poprzeczne jezdni : 1,5 do 2% na odc. prostych i zmiennie do 6,0% na ?ukach drogi, spadki poprzeczne poboczy do 4 do 6% Podstawowy zakres rzeczowy robót obejmuje poni?sze roboty: Cz??? 1 - na odcinku Hutki - Malewszczyzna, od km 24+100 do km 27+100
   1.  Frezowanie korekcyjne nawierzchni - w miejscach wskazanych oraz na w??czeniach i skrzy?owaniach - 18 770+364+61m2
   2.  Wyrównanie podbudowy mieszank? AC-16W - min. gr. 2,5cm (?r.gr.4,5cm) - 2 196,10 Mg
   3.  U?o?enie siatek przeciwsp?kaniowych o wytrzyma?o?ci na rozci?ganie minimum 100kN - 17 700,00m2
   4.  Wykonanie warstwy wi???cej min.gr.5 cm z mieszanki mineralno - bitumicznej AC16W - 18 770,0+364,9+60,05m2
   5.  Wykonanie warstwy ?cieralnej minimalna grubo?? 4cm z polimeroasfaltu AC11S (kruszywo drobne i grube bazalt lub granodioryt) - 18 470,0+364,9+61,05m2
   6.  Rozebranie p?ytek chodnikowych - 189,50 m2
   7.  Prze?o?enie kostki brukowej na zjazdach - 11,25m2
   8.  Wymiana kraw??ników w zatokach autobusowych - 163,50m
   9.  Wykonanie koryta (pod utwardzenie poboczy kruszywem) - 5 400,00m2 10. Utwardzenie poboczy kruszywem - 5 400,00m2 11. Mechaniczne profilowanie poboczy z formowaniem koryta - 9 000,00m2 12. Odtworzenie - odmulenie rowów - 4 480,00m 13. Demonta? i ustawienie nowych s?upków U-1a,U-1b, U7, U-8,U-3 - 88,00szt. 14. Oznakowanie poziome nawierzchni: - 1 043,00m2 Cz??? 2 - na odcinku Józefów Roztocza?ski - Józefów, od km 32+650 do km 34+140 15. Frezowanie korekcyjne nawierzchni - w miejscach wskazanych oraz na w??czeniach i skrzy?owaniach - 8 791,05+68,75+126,4m2 16. Wykonanie koryta pod wykonanie opaski technologicznej g??b. 30cm - 762,00m2 17. Wykonanie podbudowy przy kraw?dzi jezdni gr.20cm(chudy beton C16/20) - 762,00m2 18. Wykonanie podbudowy z mieszanki AC-16W -gr. 10,0cm. - 762,00m2 19. Wyrównanie podbudowy mieszank? AC-16W - min. gr. 2,5cm (?r.gr.4,5cm) - 1 028,60 Mg 20. U?o?enie siatek przeciwsp?kaniowych o wytrzyma?o?ci na rozci?ganie minimum 100kN - 8 968,00m2 21. Wykonanie warstwy wi???cej min. gr. 5 cm z mieszanki mineralno - bitumicznej AC16W - 8 791,05+68,75+126,4m2 22. Wykonanie warstwy ?cieralnej minimalna grubo?? 4cm z polimeroasfaltu AC11S (kruszywo drobne i grube bazalt lub granodioryt) - 8 658,40+68,75+126,4m2 23. Wymiana kraw??ników w zatokach autobusowych - 61,00m 24. Wykonanie koryta (pod utwardzenie poboczy kruszywem - 2,368,0m2 25.Utwardzenie poboczy kruszywem - 2 368,00m2 26.Mechaniczne profilowanie poboczy z formowaniem koryta - 4 440,00m2 27.Odtworzenie - odmulenie rowów - 3000,0m
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 70 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
 
1.O udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, którzy spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce: 1) zdolno?ci technicznej lub zawodowej
   2.  Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spe?nia warunek, je?eli: 1) wykona? w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie minimum 1 robot? budowlan? tj.: wykonanie budowy , przebudowy lub remontu drogi o warto?ci robót min. 500 000,00 z? brutto i o?wiadczy, ?e robota ta zosta?a wykonana nale?ycie 2) dysponuje minimum jedn? osob? mog?c? wykonywa? samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Kierownik robót bran?y drogowej: Osoba ta musi posiada? uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalno?ci drogowej bez ogranicze? lub odpowiednie. Pod poj?ciem dróg, Zamawiaj?cy rozumie drogi publiczne okre?lone w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068) lub drogi b?d?ce ich odpowiednikami w pa?stwach Unii Europejskiej, pa?stwach b?d?cych stronami Porozumienia ?wiatowej Organizacji Handlu w sprawie zamówie? rz?dowych i pa?stwach b?d?cymi stronami umów mi?dzynarodowych, których stron? jest Unia Europejska. Osoby przewidziane do pe?nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie musz? posiada? wymagane uprawnienia, które zosta?y wydane zgodnie z ustaw? Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 12 ust?p 1 ppkt. 2, ust?p 7, art.12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowi?zuj?cych przed wej?ciem w ?ycie ustawy prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyska?y uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a tak?e osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Ksi?stwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej posiadane uprawnienia musz? spe?nia? warunki okre?lone w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej musz? si? legitymowa? decyzj? o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzj? o prawie do ?wiadczenia us?ug transgranicznych, wydanymi przez w?a?ciwe rady izby in?ynierów, albo udokumentowa?, ?e zda?y egzamin na uprawnienia budowlane przed w?a?ciw? Izb?.
   3.  Zamawiaj?cy mo?e, oceniaj?c zdolno?? techniczn? lub zawodow?, na ka?dym etapie post?powania, uzna?, ?e wykonawca nie posiada wymaganych zdolno?ci, je?eli posiadanie przez wykonawc? sprzecznych interesów, w szczególno?ci zaanga?owanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsi?wzi?cia gospodarcze wykonawcy mo?e mie? negatywny wp?yw na realizacj? zamówienia na ka?dym etapie post?powania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).
   4.  W odniesieniu do warunków dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamówienia wykazuj?c warunek udzia?u w post?powaniu mog? polega? na zdolno?ciach tych z wykonawców, którzy wykonaj? roboty, do realizacji których te zdolno?ci s? wymagane.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Umowa mo?e zosta? podpisana w terminie nie krótszym ni? 10 dni od dnia przes?ania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   2.  W przypadku, gdy, wybrana oferta zosta?a z?o?ona przez Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia, Zamawiaj?cy zgodnie z art. 59 ustawy Prawo zamówie? publicznych ??da przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy reguluj?cej wspó?prac? tych wykonawców, w której m.in. zostanie okre?lony pe?nomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiaj?cym oraz do wystawiania dokumentów zwi?zanych z p?atno?ciami, przy czym termin, na jaki zosta?a zawarta umowa, nie mo?e by? krótszy ni? termin realizacji zamówienia.
   3.  W dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiaj?cemu kosztorys ofertowy oraz po?wiadczone za zgodno?? z orygina?em kserokopie odpowiednich uprawnie? oraz aktualnych za?wiadcze? odpowiedniego organu samorz?du zawodowego o wymaganym ubezpieczeniu
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 01/03/2022 Heure locale: 09:30
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 29/05/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 01/03/2022 Heure locale: 10:00 Lieu:
Zarz?d Dróg Wojewódzkich w Lublinie , Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamo?ciu, 22-400 Zamo?? ul. Stefana Batorego 2 , platforma zakupowa : https://zdw-lublin.logintrade.net https://zdw-lublin.logintrade.net
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Biuro Odwo?a? Urz?du Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Biuro Odwo?a? Urz?du Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje na : 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany
   2.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby
   3.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu
   4.  Odwo?anie wnosi si? : 1) w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. a;
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie : 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w dzienniku Urz?dowy Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówie? których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne 2) Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ppk.1 wnosi si? w terminie : 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamówie? których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne
   6.  Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie : 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy : a) nie opublikowa? w dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia albo b) opublikowa? w dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenie o udzieleniu zamówienia które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamówienia z wolnej r?ki
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Pologne-Zamo??: Travaux de revêtement de routesType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 01/03/2022 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
45233220 - Travaux de revêtement de routes