01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/12/2018
Date de péremption : 04/02/2019
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zator: Centre d'usinage pour le travail des mÈtaux

2018/S 247-568017 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/12/2018 S247  - - Fournitures - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Zator: Centre d'usinage pour le travail des mÈtaux 2018/S 247-568017 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Protech 551 261 48 83 Rybarskiego 1 Zator 32-640 Pologne Point(s) de contact: Grzegorz Krupnmik TÈlÈphone: +48 505014376 Courriel: grzegorz.krupnik@protech.pl Code NUTS: PL21A Adresse(s) internet: Adresse principale: www.protech-wkg.pl Adresse du profil díacheteur: www.protech-wkg.pl www.protech-wkg.pl www.protech-wkg.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: www.protech-wkg.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: www.protech-wkg.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes l'adresse suivante:
Protech Sp. z o.o.
551-261-48-83 Rybarskiego 1 Zator 32-640 Pologne Point(s) de contact: Grzegorz Krupnik TÈlÈphone: +48 505014376 Courriel: grzegorz.krupnik@protech.pl Code NUTS: PL21A Adresse(s) internet: Adresse principale: www.protech-wkg.pl Adresse du profil díacheteur: www.protech-wkg.pl www.protech-wkg.pl www.protech-wkg.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: przedsi?biorstwo
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: obrobka metli
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Centrum gn?ce zrobotyzowane
II.1.2) Code CPV principal 42638000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 1)Przedmiotem zamÛwienia jest zakup centrum gn?cego z robotem wraz z monta?em i uruchomieniem - 1 szt. o nast?puj?cych parametrach i wyposa?eniu: ó zrobotyzowany system za?adunku i wy?adunku ó gÛrne ostrze gn?ce ó dolne ostrze gn?ce ó docisk z automatyczn regulacj d?ugo?ci ó system doboru optymalnych parametrÛw gi?cia ó system optymalnego pozycjonowania detalu ó mo?liwo? gi?cia uprzednio pomalowanych arkuszy lub powlekanej blachy nierdzewnej ó maksymalna d?ugo? gi?cia min. 2180mm ó maksymalna wysoko? panelu min. 165mm ó standardowy docisk o g?adkiej powierzchni (brak zarysowa?) ó system sterowania ó urz?dzenie do gi? pozytywnych ó oprogramowanie do pracy ci?g?ej manipulatora ó podajnik do narz?dzia pomocniczego ó zrobotyzowany manipulator do w?skich detali ó narz?dzie pomocnicze do w?skich detali ó system czyszczenia i smarowania ostrzy gn?cych ó system pozycjonowania formatki ó oprogramowanie do zarz?dzania produkcj?: mo?liwo? importu plikÛw DXF lub dwg, ustawienia graf.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 1 100 000.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL21A Lieu principal d'exÈcution:
Zator, ul. Rybarskiego 1, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup centrum gn?cego z robotem wraz z monta?em i uruchomieniem - 1 szt. o nast?puj?cych parametrach i wyposa?eniu: ó zrobotyzowany system za?adunku i wy?adunku ó gÛrne ostrze gn?ce ó dolne ostrze gn?ce ó docisk z automatyczn regulacj d?ugo?ci ó system doboru optymalnych parametrÛw gi?cia ó system optymalnego pozycjonowania detalu ó mo?liwo? gi?cia uprzednio pomalowanych arkuszy lub powlekanej blachy nierdzewnej ó maksymalna d?ugo? gi?cia min. 2180mm ó maksymalna wysoko? panelu min. 165mm ó standardowy docisk o g?adkiej powierzchni (brak zarysowa?) ó system sterowania ó urz?dzenie do gi? pozytywnych ó oprogramowanie do pracy ci?g?ej manipulatora ó podajnik do narz?dzia pomocniczego ó zrobotyzowany manipulator do w?skich detali ó narz?dzie pomocnicze do w?skich detali ó system czyszczenia i smarowania ostrzy gn?cych ó system pozycjonowania formatki ó oprogramowanie do zarz?dzania produkcj?: mo?liwo? importu plikÛw DXF lub dwg, ustawienia graficzne dla odniesienia, automatyczne interpretacja linii zginania przy obecnych na rysunkach DXF / DWG, graficzna symulacja g?Ûwnych dzia?a gi?cia, wy?wietlacz panelu 3D, symulator procesu gi?cia.
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 1 100 000.00 EUR
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 22/12/2018 Fin: 04/02/2019 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
RPMP 03.04.04.-12-00095/18
II.2.14) Informations complÈmentaires Pe?na dokumentacja zamÛwienia dost?pna na stronie www.protech-wkg.pl www.protech-wkg.pl
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Termin realizacji zamÛwienia ñ do dnia 30.6.2019
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 04/02/2019 Heure locale: 23:59
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Anglais, Polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 07/03/2019
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 05/02/2019 Heure locale: 09:00 Lieu:
ul. Romana Rybarskiego 1, 32-640 Zator, POLSKA.
Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Jan Krupnik, Grzegorz Krupnik
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
Kryteria oceny
   1.  Maksymalna liczba punktÛw mo?liwych do zdobycia ñ 100.
   2.  W toku badania i oceny oferty Zamawiaj?cy mo?e ??da od oferentÛw wyja?nie dotycz?cych tre?ci z?o?onych ofert. Zamawiaj?cy za najkorzystniejsz uzna ofert?, ktÛra nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwi?ksz liczb punktÛw przyznanych w ramach ustalonych z kryteriÛw nr 1 i
   2.  SposÛb oceny:
   1.  Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny (najni?sza cena) = 80 pkt.
   2.  Najkorzystniejsza oferta w zakresie gwarancji (najd?u?sza gwarancja) = 20 pkt.
   3.  Suma kryterium nr 1 oraz kryterium nr 2 b?dzie czynnikiem rozstrzygaj?cym. Kryterium i sposÛb oceny Kryterium cena - 80 % SposÛb oceny: stosunek ceny najni?szej oferty do ceny badanej oferty, mno?ymy przez 80 Kryterium: gwarancja - 20 % SposÛb oceny: stosunek gwarancji oferty badanej do gwarancji najd?u?szej mno?ymy przez 20 ZamÛwienie nie mo?e by udzielone podmiotom powi?zanym osobowo lub kapita?owo z Zamawiaj?cym. Za podmiot powi?zany osobowo lub kapita?owo rozumie si wzajemne powi?zania mi?dzy beneficjentem lub osobami upowa?nionymi do zaci?gania zobowi?za w imieniu beneficjenta czynno?ci zwi?zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawc?, polegaj?ce w szczegÛlno?ci na: a) uczestniczeniu w spÛ?ce jako wspÛlnik spÛ?ki cywilnej lub spÛ?ki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udzia?Ûw lub akcji, o ile ni?szy prÛg nie wynika z przepisÛw prawa lub nie zosta okre?lony przez IZ PO c) pe?nieniu funkcji cz?onka organu nadzorczego lub zarz?dzaj?cego, prokurenta, pe?nomocnika, d) pozostawaniu w zwi?zku ma??e?skim, w stosunku pokrewie?stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie?stwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 1) W razie w?tpliwo?ci i potrzeby uszczegÛ?owienia zapytania, nale?y kierowa na adres mailowy: grzegorz.krupnik@protech.pl. Ka?de zapytanie oraz w?a?ciwa odpowied zostanie upubliczniona za po?rednictwem strony: www.bazakonkurencyjno?ci.gov.pl 2) Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do uniewa?nienia niniejszego post?powania dotycz?cego wyboru dostawcy bez podania przyczyny. 3) Przewiduje si mo?liwo? wprowadzania istotnych zmian umowy zawartej W wyniku przeprowadzonego post?powania o udzielenie zamÛwienia W zakresie terminu realizacji zamÛwienia, w przypadku wyst?pienia nieoczekiwanych okoliczno?ci uniemo?liwiaj?cych realizacj zamÛwienia W terminie wskazanym w niniejszym zapytaniu. 4) Nie przewiduje si udzielania zamÛwie uzupe?niaj?cych. 5) Nie przewiduje si sk?adania ofert cz??ciowych. grzegorz.krupnik@protech.pl www.bazakonkurencyjno
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nie dotyczy Nie dotyczy Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/12/2018
 
 
C L A S S E    C P V
42638000 - Centre d'usinage pour le travail des métaux