Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zawiercie: Autobus Èlectriques

2021/S 178-464648  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Pologne-Zawiercie: Autobus Èlectriques 2021/S 178-464648 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zak?ad Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Polska 21 Ville: Zawiercie Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 42-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Urych Courriel: zkmprzetargi@gmail.com TÈlÈphone: +48 326723411 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zkm-zawiercie.com.pl
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego NumÈro de rÈfÈrence: PN/1/2021
II.1.2) Code CPV principal 34144910 Autobus Èlectriques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych autobusÛw miejskich, niskopod?ogowych w tym:
   1. 1 1 autobusu z nap?dem elektrycznym o d?ugo?ci od 8,6 do 9,5 m (zwanego dalej autobusem o d?ugo?ci do 9,5m);
   1. 2 2 autobusÛw z nap?dem elektrycznym o d?ugo?ci od 11,8 do 12,5 m (zwanego dalej autobusem o d?ugo?ci do 12,5m); wraz z 2 ?adowarkami stacjonarnymi typu plug-in, 1 ?adowark pantografow oraz 1 ?adowark mobiln (warsztatow?), dla zadania pn.: ÑZakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznegoî realizowanego w ramach projektu pn.: ÑRozwÛj zeroemisyjnego transportu publicznego w Zawierciu poprzez zakup nowych autobusÛw elektrycznychî wspÛ?finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego WojewÛdztwa ?l?skiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) oraz Narodowego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 8 080 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34121400 Autobus plancher surbaissÈ 31158000 Chargeurs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych autobusÛw miejskich, niskopod?ogowych w tym:
   1. 1 1 autobusu z nap?dem elektrycznym o d?ugo?ci od 8,6 do 9,5 m (zwanego dalej autobusem o d?ugo?ci do 9,5m);
   1. 2 2 autobusÛw z nap?dem elektrycznym o d?ugo?ci od 11,8 do 12,5 m (zwanego dalej autobusem o d?ugo?ci do 12,5m); wraz z 2 ?adowarkami stacjonarnymi typu plug-in, 1 ?adowark pantografow oraz 1 ?adowark mobiln (warsztatow?), dla zadania pn.: ÑZakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznegoî realizowanego w ramach projektu pn.: ÑRozwÛj zeroemisyjnego transportu publicznego w Zawierciu poprzez zakup nowych autobusÛw elektrycznychî wspÛ?finasowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego WojewÛdztwa ?l?skiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) oraz Narodowego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Rozwi?zania techniczne / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
UDA-RPSL.04.05.01-24-01C0/20
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 112-294967
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1/2021 IntitulÈ:
Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Solaris Bus & Coach Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Obornicka 46 Ville: Bolechowo-Osiedle, Owi?ska Code NUTS: PL418 Pozna?ski Code postal: 62-005 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 9 120 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 8 080 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
Dostawa ?adowarek
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si w terminie
   1.  10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   2.  10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej - je?eli odwo?anie dotyczy tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub tre?ci dokumentÛw zamÛwienia,
   3.  10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia - dotyczy czynno?ci innych ni okre?lone w punkcie 1 i
   2. 
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
09/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
31158000 - Chargeurs 
34121400 - Autobus à plancher surbaissé 
34144910 - Autobus électriques