Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zawiercie: ...lectricitÈ

2022/S 52-134929  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Pologne-Zawiercie: ...lectricitÈ 2022/S 052-134929 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Powiatowy w Zawierciu NumÈro national d'identification: 27627111000000 Adresse postale: ul. Miodowa 14 Zawiercie Ville: Zawiercie Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Code postal: 42-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Monika Standerska Courriel: zampub@szpitalzawiercie.pl TÈlÈphone: +48 326740361 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpitalzawiercie.pl Adresse du profil díacheteur: www.szpitalzawiercie.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
NumÈro de rÈfÈrence: DZP/PN/85/2021
II.1.2) Code CPV principal 09310000 ...lectricitÈ
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem niniejszego zamÛwienia jest dostawa energii elektrycznej dla obiektÛw Szpitala Powiatowego w Zawierciu o ??cznym szacowanym wolumenie ñ 4 068 000 kWh, zgodnie z za??cznikiem nr 2 do SWZ ñ formularzem asortymentowo-cenowym.
   2.  Lokalizacje Szpitala Powiatowego w Zawierciu, ktÛrych dotyczy przedmiot zamÛwienia
:
a) lokalizacja nr I - 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14, b) lokalizacja nr II ñ 42-400 Zawiercie, ul. Powsta?cÛw ?l?skich 8, c) lokalizacja nr IV ñ 42-400 Zawiercie, ul. Ga?czy?skiego 15, d) lokalizacja nr V ñ 42-400 Zawiercie, ul. Pi?sudskiego 80.
   3.  Dostawa energii elektrycznej odbywa? si? b?dzie na warunkach okre?lonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j.Dz.U. z 2021r., poz.716, 868 ) oraz zgodnie z wydanymi przepisami wykonawczymi, w szczegÛlno?ci ze standardami obs?ugi odbiorcÛw okre?lonymi w Rozp. Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegÛ?owych warunkÛw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 306 470.40 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Powiatowy w Zawierciu
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zamÛwienia jest dostawa energii elektrycznej dla obiektÛw Szpitala Powiatowego w Zawierciu o ??cznym szacowanym wolumenie ñ 4 068 000 kWh, zgodnie z za??cznikiem nr 2 do SWZ ñ formularzem asortymentowo-cenowym.
   2.  Lokalizacje Szpitala Powiatowego w Zawierciu, ktÛrych dotyczy przedmiot zamÛwienia
:
a) lokalizacja nr I - 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14, b) lokalizacja nr II ñ 42-400 Zawiercie, ul. Powsta?cÛw ?l?skich 8, c) lokalizacja nr IV ñ 42-400 Zawiercie, ul. Ga?czy?skiego 15, d) lokalizacja nr V ñ 42-400 Zawiercie, ul. Pi?sudskiego 80.
   3.  Dostawa energii elektrycznej odbywa? si? b?dzie na warunkach okre?lonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j.Dz.U. z 2021r., poz.716, 868 ) oraz zgodnie z wydanymi przepisami wykonawczymi, w szczegÛlno?ci ze standardami obs?ugi odbiorcÛw okre?lonymi w Rozp. Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegÛ?owych warunkÛw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 247-652451
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TAURON Sprzeda? Sp. z o.o.
Adresse postale: ?agiewnicka 60 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 30-417 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 286 216.01 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 306 470.40 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1.  Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy Pzp, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi ma?ych ?rednich przedsi?biorstw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   6.  Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie zawiera: 1) imi? i nazwisko albo nazw?, miejsce zamieszkania albo siedzib?, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwo?uj?cego oraz imi? i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 2) nazw? i siedzib? Zamawiaj?cego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Zamawiaj?cego; 3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludno?ci (PESEL) lub NIP odwo?uj?cego b?d?cego osob? fizyczn?, je?eli jest on obowi?zany do jego posiadania albo posiada go nie maj?c takiego obowi?zku; 4) numer w Krajowym Rejestrze S?dowym, a w przypadku jego braku ñ numer w innym w?a?ciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwo?uj?cego nieb?d?cego osob? fizyczn?, ktÛry nie ma obowi?zku wpisu we w?a?ciwym rejestrze lub ewidencji, je?eli jest on obowi?zany do jego posiadania; 5) okre?lenie przedmiotu zamÛwienia; 6) wskazanie numeru og?oszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie ZamÛwie? Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej; 7) wskazanie czynno?ci lub zaniechania czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; 8) zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw; 9) ??danie co do sposobu rozstrzygni?cia odwo?ania; 10) wskazanie okoliczno?ci faktycznych i prawnych uzasadniaj?cych wniesienie odwo?ania oraz dowodÛw na poparcie przytoczonych okoliczno?ci; 11) podpis odwo?uj?cego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 12) wykaz za??cznikÛw.
   8.  Do odwo?ania do??cza si?: 1) dowÛd uiszczenia wpisu od odwo?ania w wymaganej wysoko?ci; 2) dowÛd przekazania odpowiednio odwo?ania albo jego kopii Zamawiaj?cemu; 3) dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania odwo?uj?cego.
   9.  Odwo?anie wnosi si? w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a. 10. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ... ci?g dalszy
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: UZP Adresse postale: Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/03/2022 Pologne-Zawiercie: ...lectricitÈType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 15/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
09310000 - Électricité