Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zawiercie:Produits pharmaceutiques

2023/S 196-613860  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 11/10/2023 S196 Pologne-Zawiercie: Produits pharmaceutiques 2023/S 196-613860 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Powiatowy w Zawierciu Numéro national d'identification: 276271110 Adresse postale: ul. Miodowa 14 Zawiercie Ville: Zawiercie Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Code postal: 42-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Monika Standerska Courriel: zampub@szpitalzawiercie.pl Téléphone: +48 326740361 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpitalzawiercie.pl Adresse du profil d'acheteur: www.szpitalzawiercie.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa produktów leczniczych Numéro de référence: DZP/PN/47/1/2023
II.1.2) Code CPV principal 33600000 Produits pharmaceutiques
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, zgodnie z zapisami za??cznika nr 2 do SWZ formularza asortymentowo-cenowego. Przedmiot zamówienia zosta? podzielony na 10 pakietów.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 19 532.88 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet 1 - Cerebrolizyna
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Lieu principal d'exécution:
Szpital Powiatowy w Zawierciu ul. Miodowa 14
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, zgodnie z zapisami za??cznika nr 2 do SWZ formularza asortymentowo-cenowego. Pakiet 1 - Cerebrolizyna
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet 3 - Chlorek metylotioninowy
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Lieu principal d'exécution:
Szpital Powiatowy w Zawierciu ul. Miodowa 14
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, zgodnie z zapisami za??cznika nr 2 do SWZ formularza asortymentowo-cenowego. Pakiet 3 - Chlorek metylotioninowy
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet 9 - Dalbawancyna
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Lieu principal d'exécution:
Szpital Powiatowy w Zawierciu ul. Miodowa 14
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, zgodnie z zapisami za??cznika nr 2 do SWZ formularza asortymentowo-cenowego. Pakiet 9 - Dalbawancyna
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 144-457216
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Pakiet 1 - Cerebrolizyna
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Salus International Sp. z o.o.
Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 5 430.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3 Intitulé:
Pakiet 3 - Chlorek metylotioninowy
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Urtica Sp. z o.o.
Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 2 991.78 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 9 Intitulé:
Pakiet 9 - Dalbawancyna
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Salus International Sp. z o.o.
Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 11 111.10 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Przy wyborze oferty Zamawiaj?cy b?dzie kierowa? si? kryterium Cena - waga - 100 %.
   2.  Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
   3.  Dopuszczalne s? zmiany postanowie? niniejszej umowy w okoliczno?ciach o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówie? publicznych lub zmian okre?lonych w PPU.
   4.  Zamawiaj?cy przewidzia? nast?puj?ce podstawy wykluczenia Wykonawców z post?powania: 1) Podstawy wykluczenia okre?lone w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp; 2) Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. poz. 835); 3) Podstawy wykluczenia okre?lone w art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1); Dotyczy to równie? podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolno?ci wykonawca lub koncesjonariusz polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % warto?ci zamówienia lub koncesji, je?eli taki podwykonawca, dostawca, podmiot, na którego zdolno?ci wykonawca polega, nale?y do którejkolwiek z kategorii.
   5.  Dokumenty sk?adane na wezwanie Zamawiaj?cego, Zamawiaj?cy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z post?powania oraz w celu potwierdzenia warunków udzia?u w post?powaniu, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia nast?puj?cych dokumentów: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed dniem ich z?o?enia; b) o?wiadczenia wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, c) o?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.
   6.  Dokumenty sk?adane razem z ofert?: 1) Formularz ofertowy - za??cznik nr 1 do SWZ oraz formularz asortymentowo-cenowy - za??cznik nr 2 do SWZ; 2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - za??cznik nr 3 do SWZ; 3) O?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego oraz o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 5k rozporz?dzenia 833/3014 w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem 2022/576 - za??cznik nr 5; 4) Pe?nomocnictwo w przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z w?a?ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej. Pe?nomocnictwo dla pe?nomocnika do reprezentowania w post?powaniu Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert sk?adanych przez Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia. Dokumenty potwierdzaj?ce umocowanie do reprezentowania wraz z okre?leniem jego zakresu sporz?dzone w j?zyku obcym przekazuje si? wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski. 5) wymagane przedmiotowe ?rodki dowodowe zosta?y okre?lone w Specyfikacji Warunków Zamówienia
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?:
   1.  Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy Pzp, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi ma?ych ?rednich przedsi?biorstw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   6.  Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie zawiera: 1) imi? i nazwisko albo nazw?, miejsce zamieszkania albo siedzib?, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwo?uj?cego oraz imi? i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 2) nazw? i siedzib? Zamawiaj?cego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Zamawiaj?cego; 3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludno?ci (PESEL) lub NIP odwo?uj?cego b?d?cego osob? fizyczn?, je?eli jest on obowi?zany do jego posiadania albo posiada go nie maj?c takiego obowi?zku; 4) numer w Krajowym Rejestrze S?dowym, a w przypadku jego braku - numer w innym w?a?ciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwo?uj?cego nieb?d?cego osob? fizyczn?, który nie ma obowi?zku wpisu we w?a?ciwym rejestrze lub ewidencji, je?eli jest on obowi?zany do jego posiadania; 5) okre?lenie przedmiotu zamówienia; 6) wskazanie numeru og?oszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówie? Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej; 7) wskazanie czynno?ci lub zaniechania czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; 8) zwi?z?e przedstawienie zarzutów; 9) ??danie co do sposobu rozstrzygni?cia odwo?ania; 10) wskazanie okoliczno?ci faktycznych i prawnych uzasadniaj?cych wniesienie odwo?ania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczno?ci; 11) podpis odwo?uj?cego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 12) wykaz za??czników.
   8.  Do odwo?ania do??cza si?: 1) dowód uiszczenia wpisu od odwo?ania w wymaganej wysoko?ci; 2) dowód przekazania odpowiednio odwo?ania albo jego kopii Zamawiaj?cemu; 3) dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania odwo?uj?cego.
   9.  Odwo?anie wnosi si? w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. a. 10. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ... ci?g dalszy
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: UZP Adresse postale: Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/10/2023 Dostawa produktów leczniczych 11/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques