Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zawiercie: Produits pharmaceutiques

2022/S 18-043289  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Zawiercie: Produits pharmaceutiques 2022/S 018-043289 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Powiatowy w Zawierciu NumÈro national d'identification: 27627111000000 Adresse postale: ul. Miodowa 14 Zawiercie Ville: Zawiercie Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Code postal: 42-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Monika Standerska Courriel: zampub@szpitalzawiercie.pl TÈlÈphone: +48 326740361 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpitalzawiercie.pl Adresse du profil díacheteur: www.szpitalzawiercie.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa produktÛw leczniczych - 26 pakietÛw NumÈro de rÈfÈrence: DZP/PN/76/2021
II.1.2) Code CPV principal 33600000 Produits pharmaceutiques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem niniejszego zamÛwienia jest dostawa produktÛw leczniczych ñ 26 pakietÛw, zgodnie z zapisami zawartymi w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowi?cym za??cznik nr 2 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 013 143.14 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Acidum valproicumÖ
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Powiatowy w Zawierciu ul. Miodowa 14
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zamÛwienia jest dostawa produktÛw leczniczych ñ 26 pakietÛw, zgodnie z zapisami zawartymi w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowi?cym za??cznik nr 2 do SWZ - pakiet nr 5 - Acidum valproicumÖ
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Mannitol...

Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Powiatowy w Zawierciu ul. Miodowa 14
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zamÛwienia jest dostawa produktÛw leczniczych ñ 26 pakietÛw, zgodnie z zapisami zawartymi w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowi?cym za??cznik nr 2 do SWZ - pakiet nr 13 - Mannitol...
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 237-623670
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 5 IntitulÈ:
Acidum valproicumÖ
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
Adresse postale: Bonifraterska 17 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-203 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 28 923.02 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 30 868.97 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 13 IntitulÈ:
Mannitol...

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Hurtownia Farmaceutyczna Medifarm Adresse postale: B?awatkÛw 6 Ville: Tychy Code NUTS: PL22C Tyski Code postal: 43-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 984 220.12 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 972 863.36 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Przy wyborze oferty Zamawiaj?cy b?dzie kierowa? si? kryterium Cena ñ waga - 100 %.
   2.  Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
   3.  Termin sk?adania ofert zosta? skrÛcony na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 1) Pzp.
   4.  Niedopuszczalne s? zmiany istotnych postanowie? niniejszej umowy w okoliczno?ciach o ktÛrych mowa w art. 454 ustawy Prawo zamÛwie? publicznych, chyba ?e zaistnieje ktÛrakolwiek z przes?anek zmian umowy okre?lona w art. 455 ustawy Prawo zamÛwie? publicznych lub zmiana b?dzie w zakresie: 1) przed?u?enia terminu realizacji zamÛwienia ñ w przypadku zaistnienia okoliczno?ci le??cych po stronie Zamawiaj?cego lub w sytuacji gdy Zamawiaj?cy nie zrealizowa? ca?o?ci przedmiotu zamÛwienia co do warto?ci zawartej umowy lub w przypadku zaistnienia niezawinionych przez ?adn? za Stron okoliczno?ci, w tym rÛwnie? tzw. Ñsi?y wy?szejî np. po?ar, zalanie itp.; 2) dostosowania zapisÛw umowy do obowi?zuj?cych przepisÛw ñ w przypadku gdy nast?pi zmiana powszechnie obowi?zuj?cych przepisÛw prawa w zakresie maj?cym wp?yw na realizacj? umowy; 3) poprawy jako?ci lub innych parametrÛw charakterystycznych dla przedmiotu dostawy oraz w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub zako?czenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawc? przedmiotu dostawy; 4) zmiany nazwy handlowej lub kodu EAN przedmiotu dostawy przy zachowaniu jego parametrÛw jako?ciowych.
   5.  Wraz z ofert? Wykonawca sk?ada tak?e, sporz?dzone w j?zyku polskim: 1) pe?nomocnictwo upowa?niaj?ce do z?o?enia oferty, o ile ofert? sk?ada pe?nomocnik; pe?nomocnictwo dla pe?nomocnika do reprezentowania w post?powaniu WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia - dotyczy ofert sk?adanych przez WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia. Dokumenty potwierdzaj?ce umocowanie do reprezentowania sporz?dzone w j?zyku obcym przekazuje si? wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski. 2) nast?puj?ce przedmiotowe ?rodki dowodowe: a) Formularz asortymentowo-cenowy ñ za??cznik nr 2 do SWZ, b) O?wiadczenie Wykonawcy, ?e zaoferowane produkty lecznicze s? dopuszczone do obrotu zgodnie z ustaw? Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.) wraz z zobowi?zaniem si? Wykonawcy do okazania dokumentu pozwolenia na wyra?ne ??danie Zamawiaj?cego - dotyczy pakietÛw 1-5, 7-8, 10-21, 23-26; c) O?wiadczenie Wykonawcy, ?e zaoferowany produkt posiada kart? charakterystyki produktu leczniczego potwierdzaj?c? wymogi okre?lone przez Zamawiaj?cego a ponadto, ?e Wykonawca jest gotowy w ka?dej chwili na ??danie Zamawiaj?cego potwierdzi? to poprzez przes?anie odpowiedniej dokumentacji - dotyczy pakietÛw 1-5, 7-8, 10-21, 23-26; d) O?wiadczenie Wykonawcy, ?e zaoferowane wyroby spe?niaj? wymagania okre?lone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.) a ponadto, ?e Wykonawca jest gotowy w ka?dej chwili na ??danie Zamawiaj?cego potwierdzi? to poprzez przes?anie kopii odpowiedniej dokumentacji ñ dotyczy pakietu 9, pakietu 4 poz. 23, pakietu 15 poz. 7, pakietu 22; e) O?wiadczenie Wykonawcy, ?e zaoferowane wyroby posiadaj? deklaracj? zgodno?ci CE oraz, ?e Wykonawca jest gotowy w ka?dej chwili potwierdzi? to poprzez przes?anie odpowiedniej dokumentacji ñ dotyczy pakietu 9 oraz pakietu 22; f) Karty katalogowe, ulotki lub inne dokumenty potwierdzaj?ce zgodno?? oferowanego produktu z wymaganiami stawianymi przez Zamawiaj?cego ñ dotyczy pakietu 9 oraz pakietu 22; g) O?wiadczenie Wykonawcy, ?e posiada karty katalogowe, ulotki lub inne dokumenty potwierdzaj?ce zgodno?? oferowanego produktu z wymaganiami stawianymi przez Zamawiaj?cego, a ponadto jest gotowy w ka?dej chwili na ??danie Zamawiaj?cego potwierdzi? to poprzez przes?anie kopii odpowiedniej dokumentacji ñ dotyczy pakietu 6; h)O?wiadczenie Wykonawcy, ?e u?yczy na czas trwania umowy 20 szt. pomp do ?ywienia dojelitowego kompatybilnych z oferowanymi dietami, a na potwierdzenie kompatybilno?ci przedstawi kart? produktu ... cd w SWZ
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1.  Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy Pzp, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi ma?ych ?rednich przedsi?biorstw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   6.  Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie zawiera: 1) imi? i nazwisko albo nazw?, miejsce zamieszkania albo siedzib?, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwo?uj?cego oraz imi? i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 2) nazw? i siedzib? Zamawiaj?cego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Zamawiaj?cego; 3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludno?ci (PESEL) lub NIP odwo?uj?cego b?d?cego osob? fizyczn?, je?eli jest on obowi?zany do jego posiadania albo posiada go nie maj?c takiego obowi?zku; 4) numer w Krajowym Rejestrze S?dowym, a w przypadku jego braku ñ numer w innym w?a?ciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwo?uj?cego nieb?d?cego osob? fizyczn?, ktÛry nie ma obowi?zku wpisu we w?a?ciwym rejestrze lub ewidencji, je?eli jest on obowi?zany do jego posiadania; 5) okre?lenie przedmiotu zamÛwienia; 6) wskazanie numeru og?oszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie ZamÛwie? Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej; 7) wskazanie czynno?ci lub zaniechania czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; 8) zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw; 9) ??danie co do sposobu rozstrzygni?cia odwo?ania; 10) wskazanie okoliczno?ci faktycznych i prawnych uzasadniaj?cych wniesienie odwo?ania oraz dowodÛw na poparcie przytoczonych okoliczno?ci; 11) podpis odwo?uj?cego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 12) wykaz za??cznikÛw.
   8.  Do odwo?ania do??cza si?: 1) dowÛd uiszczenia wpisu od odwo?ania w wymaganej wysoko?ci; 2) dowÛd przekazania odpowiednio odwo?ania albo jego kopii Zamawiaj?cemu; 3) dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania odwo?uj?cego.
   9.  Odwo?anie wnosi si? w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a. 10. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ... ci?g dalszy w SWZ
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: UZP Adresse postale: Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Pologne-Zawiercie: Produits pharmaceutiquesType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques