Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zawiercie:Services de déneigement

2023/S 200-626541  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/10/2023 S200 Pologne-Zawiercie: Services de déneigement 2023/S 200-626541 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Powiat Zawiercia?ski Numéro national d'identification: REGON: 27625525200000 Adresse postale: ul. Sienkiewicza 34 Ville: Zawiercie Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 42-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Monika Piasecka Courriel: sod@zawiercie.powiat.pl Téléphone: +48 324507133 Fax: +48 326721971 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://zawiercie.powiat.pl/ Adresse du profil d'acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_zawiercie
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2023/2024 - 3 cz??ci Numéro de référence: SRZP261-0038/23
II.1.2) Code CPV principal 90620000 Services de déneigement
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie us?ug wchodz?cych w zakres zamówienia pn.: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2023/2024 - 3 cz??ci". Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich i powiatowych polega w szczególno?ci na zapewnieniu ich przejezdno?ci oraz ograniczeniu zak?óce? p?ynno?ci ruchu drogowego wywo?anych opadami, poprzez zapobieganie i likwidowanie ?lisko?ci zimowej dróg oraz usuwanie ?niegu, b?ota po?niegowego, a tak?e na zapewnieniu dyspozycyjno?ci specjalistycznego sprz?tu i pracowników do jego obs?ugi. Zakres zamówienia obejmuje: us?ugi specjalistycznym sprz?tem wraz z obs?ug? operatorsk? oraz sporz?dzanie mieszanki zwalczaj?cej ?lisko?? drogow?, zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych Zespo?ów ds. remontów i napraw. Zapotrzebowanie Zamawiaj?cego na poszczególne rodzaje us?ug obj?te przedmiotowym zamówieniem zawiera Kalkulacja cenowa, stanowi?ca Za??czniki: Nr 2A, 2B i 2C do SWZ (na poszczególne cz??ci zamówienia).
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 384 560.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie dzia?ania Zespo?u ds. remontów i napraw w Zawierciu/ K?dzielowie.
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de déneigement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Lieu principal d'exécution:
Powiat zawiercia?ski - gminy: Zawiercie, Por?ba, ?azy, W?odowice i Ogrodzieniec.
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? I: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie dzia?ania Zespo?u ds. remontów i napraw w Zawierciu/ K?dzielowie". ??czna d?ugo?? dróg powiatowych: 199,317 km, natomiast d?ugo?? dróg wojewódzkich wynosi: 46,200 km. Dok?adny wykaz dróg zawiera Za??cznik Nr 10A - Szczegó?owy wykaz dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie dzia?ania Zespo?u ds. remontów i napraw w Zawierciu/ K?dzielowie. Szczegó?owy zakres przedmiotu umowy w zakresie cz??ci I zawiera Za??cznik Nr 2A do SWZ - Kalkulacja cenowa dla cz??ci I. Przyj?te w Kalkulacji cenowej ilo?ci us?ug s? ilo?ciami szacowanymi przez Zamawiaj?cego, które b?d? zlecane sukcesywnie i w zale?no?ci od faktycznie panuj?cych warunków atmosferycznych mog? one ulec zmniejszeniu lub zwi?kszeniu. Sposób realizacji przedmiotu umowy zawieraj? Projektowane postanowienia umowy, stanowi?ce Za??cznik Nr 7A do SWZ oraz Specyfikacja techniczna zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2023/2024, która stanowi Za??cznik Nr 11 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: dodatkowe piaskarko-solarki / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? rozszerzenia zakresu zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji, polegaj?cego na zwi?kszeniu w okresie realizacji umowy zakresu ilo?ciowego zamówienia, jednak nieprzekraczaj?cego 70 % warto?ci wynagrodzenia umownego (podstawowego).
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zestawienie wymaganego sprz?tu od Wykonawcy cz??ci I: piaskarko -solarka - minimalna ilo??: 4 szt. koparko - ?adowarka - minimalna ilo??: 2 szt. sprz?t do poszerzania pobocza / równiarka - minimalna ilo??: 1 szt. p?ug lemieszowy - minimalna ilo??: 1 szt. p?ug klinowy - minimalna ilo??: 1 szt.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie dzia?ania Zespo?u ds. remontów i napraw w Pilicy.
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de déneigement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Lieu principal d'exécution:
powiat zawiercia?ski - gminy: Pilica i ?arnowiec
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? II: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie dzia?ania Zespo?u ds. remontów i napraw w Pilicy". ??czna d?ugo?? dróg powiatowych wynosi 157,350 km, natomiast d?ugo?? dróg wojewódzkich wynosi 19,200 km. Dok?adny wykaz dróg zawiera Za??cznik Nr 10B - Szczegó?owy wykaz dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie dzia?ania Zespo?u ds. remontów i napraw w Pilicy. Szczegó?owy zakres przedmiotu umowy w zakresie cz??ci II zawiera Za??cznik Nr 2B do SWZ - Kalkulacja cenowa dla cz??ci II. Przyj?te w Kalkulacji cenowej ilo?ci us?ug s? ilo?ciami szacowanymi przez Zamawiaj?cego, które b?d? zlecane sukcesywnie i w zale?no?ci od faktycznie panuj?cych warunków atmosferycznych mog? one ulec zmniejszeniu lub zwi?kszeniu. Sposób realizacji przedmiotu umowy zawieraj? Projektowane postanowienia umowy, stanowi?ce Za??cznik Nr 7B do SWZ oraz Specyfikacja techniczna zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2023/2024, która stanowi Za??cznik Nr 11 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: dodatkowe piaskarko-solarki / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? rozszerzenia zakresu zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji, polegaj?cego na zwi?kszeniu w okresie realizacji umowy zakresu ilo?ciowego zamówienia, jednak nieprzekraczaj?cego 70 % warto?ci wynagrodzenia umownego (podstawowego).
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zestawienie wymaganego sprz?tu od Wykonawcy cz??ci II: piaskarko -solarka - minimalna ilo??: 4 szt. koparko - ?adowarka - minimalna ilo?? : 1 szt. sprz?t do poszerzania pobocza / równiarka - minimalna ilo??: 1 szt. p?ug lemieszowy - minimalna ilo??: 1 szt. p?ug klinowy - minimalna ilo??: 1 szt.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie dzia?ania Zespo?u ds. remontów i napraw w Szczekocinach.
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de déneigement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Lieu principal d'exécution:
powiat zawiercia?ski - gminy: Szczekociny, Irz?dze i Kroczyce
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? III: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie dzia?ania Zespo?u ds. remontów i napraw w Szczekocinach". ??czna d?ugo?? dróg powiatowych wynosi 104,308 km, natomiast d?ugo?? dróg wojewódzkich wynosi 25,900 km. Dok?adny wykaz dróg zawiera Za??cznik Nr 10C - Szczegó?owy wykaz dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie dzia?ania Zespo?u ds. remontów i napraw w Szczekocinach. Szczegó?owy zakres przedmiotu umowy w zakresie cz??ci III zawiera Za??cznik Nr 2C do SWZ - Kalkulacja cenowa dla cz??ci III. Przyj?te w Kalkulacji cenowej ilo?ci us?ug s? ilo?ciami szacowanymi przez Zamawiaj?cego, które b?d? zlecane sukcesywnie i w zale?no?ci od faktycznie panuj?cych warunków atmosferycznych mog? one ulec zmniejszeniu lub zwi?kszeniu. Sposób realizacji przedmiotu umowy zawieraj? Projektowane postanowienia umowy, stanowi?ce Za??cznik Nr 7C do SWZ oraz Specyfikacja techniczna zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2023/2024, która stanowi Za??cznik Nr 11 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: dodatkowe piaskarko-solarki / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? rozszerzenia zakresu zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji, polegaj?cego na zwi?kszeniu w okresie realizacji umowy zakresu ilo?ciowego zamówienia, jednak nieprzekraczaj?cego 70 % warto?ci wynagrodzenia umownego (podstawowego).
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zestawienie wymaganego sprz?tu od Wykonawcy cz??ci III: piaskarko -solarka - minimalna ilo??: 4 szt. koparko - ?adowarka - minimalna ilo??: 2 szt. sprz?t do poszerzania pobocza / równiarka - minimalna ilo??: 1 szt. p?ug lemieszowy - minimalna ilo??: 1 szt. p?ug klinowy - minimalna ilo??: 1 szt.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 163-512490
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie dzia?ania Zespo?u ds. remontów i napraw w Zawierciu/ K?dzielowie.
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Firma URBIT Bogus?aw Bugaj Numéro national d'identification: 5770200714 Adresse postale: ul. Ko?ciuszki 22 Ville: Prad?a Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Code postal: 42-427 Pays: Pologne Courriel: urbit@itware.pl Téléphone: +48 343152207
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 010 607.50 PLN Valeur totale du marché/du lot: 728 020.20 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie dzia?ania Zespo?u ds. remontów i napraw w Pilicy.
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Janusz Ibek TRANS-REM-BUD Firma Transportowo-Handlowa Okr?gowa Stacja Kontroli Pojazdów SZA/008 Numéro national d'identification: 6371072652 Adresse postale: ul. Traktorzystów 12 Ville: ?arnowiec Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Code postal: 42-439 Pays: Pologne Courriel: trans_rem_bud@op.pl Téléphone: +48 604224556
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 914 345.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 656 540.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 3 Intitulé:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie dzia?ania Zespo?u ds. remontów i napraw w Szczekocinach.
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.O udzielenie zamówienia mog? si? ubiega? Wykonawcy, którzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 i art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP oraz którzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego, ustawy w celu przeciwdzia?ania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrain? rozpocz?tej w dniu 24 lutego 2022 r.
   2. Ofert? sk?ada si? wy??cznie w formie elektronicznej - tj. w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym kwalifikowanym podpisem.
   3.  Ofert? nale?y sporz?dzi? z wykorzystaniem Formularza ofertowego, stanowi?cego Za??cznik Nr 1 do SWZ. Wraz z Formularzem ofertowym nale?y z?o?y?: 1) jednolity europejski dokument zamówienia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówie? publicznych (JEDZ) - Za??cznik Nr 3 do SWZ; 2) o?wiadczenia Wykonawcy dot. przes?anek wykluczenia z art. 5K rozporz?dzenia 833/2014 i art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Za??cznik Nr 13 do SWZ); 3) dot. Wykonawcy korzystaj?cego z zasobów innych podmiotów: na zasadach okre?lonych w art. 118 ustawy PZP a) dokument (np. zobowi?zanie) podmiotu udost?pniaj?cego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca realizuj?c zamówienie, b?dzie dysponowa? niezb?dnymi zasobami tych podmiotów (wg wzoru stanowi?cego Za??cznik Nr 8 do SWZ), b) JEDZ podmiotu udost?pniaj?cego zasoby (Za??cznik Nr 3 do SWZ), c) o?wiadczenie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby dot. przes?anek wykluczenia z art. 5K rozporz?dzenia 833/2014 i art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Za??cznik Nr 13 do SWZ), 4) dot. Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie: a) o?wiadczenie, którego wzór stanowi Za??cznik Nr 9 do SWZ, b) JEDZ ka?dego z Wykonawców wyst?puj?cych wspólnie(Za??cznik Nr 3 do SWZ), c) o?wiadczenie ka?dego Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cego si? o udzielenie zamówienia dot. przes?anek wykluczenia z art. 5K rozporz?dzenia 833/2014 i art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Za??cznik Nr 13 do SWZ), d) pe?nomocnictwo (lub inny stosowny dokument) ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegaj?cego/-cych si? o udzielenie zamówienia publicznego; 5) je?eli dotyczy: pe?nomocnictwo (lub inny stosowny dokument) - gdy umocowanie osoby sk?adaj?cej ofert? nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który sk?ada ofert? za po?rednictwem pe?nomocnika, powinien do??czy? do oferty dokument pe?nomocnictwa obejmuj?cy swym zakresem umocowanie do z?o?enia oferty lub do z?o?enia oferty i podpisania umowy.
   4.  Zamawiaj?cy przewiduje odwrócon? kolejno?? oceny ofert zgodnie z art. 139 ust.1 ustawy Pzp.
   5.  Informacje o sposobie przygotowania i wymaganych warunkach technicznych sk?adania ofert zawiera SWZ.
   6.  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SWZ.
   7. Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni? 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych ?rodków dowodowych, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych wskazanych w SWZ.
   8.  Wykonawcy zobowi?zani s? do wniesienia wadium, zgodnie z rozdzia?em XVI SWZ.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-679 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-679 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy PZP przys?uguj? wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   6.  Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w ppkt
   1. 
   8.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   9.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 7 i 8 wnosi si? w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa lub przekracza progi unijne.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-679 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/10/2023 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2023/2024 - 3 cz??ci 17/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
90620000 - Services de déneigement