Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zawiercie: Services d'entretien de l'éclairage public

2020/S 147-361765  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Zawiercie: Services d'entretien de l'éclairage public 2020/S 147-361765 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Zawiercie Adresse postale: ul. Le?na 2 Ville: Zawiercie Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 42-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jaros?aw Felczuk lub Eliza Domaga?a Courriel: zamowieniapubliczne@zawiercie.eu Téléphone: +48 324941252/+48 324941274 Fax: +48 326722684/+48 326721513 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.zawiercie.eu/ http://www.zawiercie.eu/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zapewnienie o?wietlenia dróg, ulic, placów, ci?gów komunik. i terenów zielonych urz?dz. o?wietl. do tego celu s?u?. poprzez utrzym. obecnego stanu tych urz?dze w gotowo?ci techn. na terenie g. Zawiecie Numéro de référence: WIZP.271.62.2020
II.1.2) Code CPV principal 50232100 Services d'entretien de l'éclairage public
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest "Zapewnienie o?wietlenia dróg, ulic, placów, ci?gów komunikacyjnych i terenów zielonych urz?dzeniami o?wietleniowymi do tego celu s?u??cymi poprzez utrzymanie obecnego stanu tych urz?dze w gotowo?ci technicznej na terenie gminy Zawiercie".
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Offre la plus basse: 1 258 919.10 PLN / Offre la plus élevée: 1 258 919.10 PLN prise en considération
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45310000 Travaux d'équipement électrique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exécution:
gmina Zawiercie.
II.2.4) Description des prestations:
 1)Przedmiotem zamówienia jest "Zapewnienie o?wietlenia dróg, ulic, placów, ci?gów komunikacyjnych i terenów zielonych urz?dzeniami o?wietleniowymi do tego celu s?u??cymi poprzez utrzymanie obecnego stanu tych urz?dze w gotowo?ci technicznej na terenie gminy Zawiercie". Zamówienie obejmuje m.in. 4 495 szt. opraw o?wietlenia ulicznego stanowi?cych maj?tek Tauron Dystrybucja Serwis S.A. zlokalizowanych na terenie gminy Zawiercie. 2) Zakres czynno?ci Wykonawcy, b?d?cych przedmiotem zamówienia, na obszarze administrowanym przez Zamawiaj?cego, obejmuje: a) ogl?dziny infrastruktury o?wietleniowej; b) wykonywanie wymaganych pomiarów infrastruktury o?wietleniowej; c) wymian niesprawnych ?róde ?wiat?a, w czasie 7 dni roboczych w przypadku pojedynczych opraw; d) utylizacj zu?ytych ?róde ?wiat?a pochodz?cych z wymiany; e) lokalizacj i napraw uszkodze linii kablowej i napowietrznej, wymian uszkodzonych odcinków linii; f) utrzymywanie tabliczek zaciskowo-bezpiecznikowych s?upów o?wietleniowych w sprawno?ci technicznej z uniemo?liwieniem dost?pu do wn?k s?upowych osobom postronnym oraz wymiana uszkodzonych zamkni? wn?k s?upowych; g) utrzymanie sprawno?ci technicznej opraw o?wietleniowych przez wymian ich poszczególnych elementów (d?awików, uk?adów zap?onowych, kondensatorów, itp.); h) wymian uszkodzonych przewodów zasilaj?cych w s?upach i wysi?gnikach; i) wymian uszkodzonych elementów zabezpieczaj?cych oprawy o?wietleniowe oraz dostosowanie zabezpiecze do poboru mocy; j) bie??c kontrol i utrzymywanie rozdzielnic o?wietleniowych w dobrej sprawno?ci technicznej poprzez ich konserwacj i wymian uszkodzonych elementów sterowniczych i zabezpieczaj?cych; k) kontrol prawid?owo?ci czasów za??czania i wy??czania o?wietlenia oraz wymian uszkodzonych elementów urz?dze sterowania; l) odnawianie i uzupe?nianie brakuj?cych napisów informacyjnych na s?upach, latarniach i szafkach sterowniczo-zabezpieczeniowych; m) prowadzenie dokumentacji techniczno-ruchowej z aktualizowaniem oznakowania informacyjnego; n) utrzymanie opraw w nale?ytej czysto?ci; o) przywrócenie terenu (chodników, jezdni, zieleni) do stanu odpowiadaj?cemu stanowi pierwotnemu po usuni?ciu awarii; p) likwidacj zagro?e dla osób postronnych wynik?ych z losowych uszkodze (m.in. zdarze drogowych) urz?dze o?wietleniowych i niezw?oczne ich odtworzenie; q) wykonywanie pomiarów i kontroli wynikaj?cych z ustawy prawo budowlane wraz z opracowaniem stosownych protoko?ów. 3) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowi?zuje si do: a) ?wiadczenia us?ug na infrastrukturze o?wietleniowej w sposób zapewniaj?cy sprawno? techniczn zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, nale?yt staranno?ci oraz aktualnie obowi?zuj?cymi przepisami prawa; b) ca?odobowej obs?ugi za po?rednictwem w?a?ciwych komórek organizacyjnych umo?liwiaj?cej zg?aszanie reklamacji i informacji o nieprawid?owym dzia?aniu infrastruktury o?wietleniowej przez 7 dni tygodnia i 24 godziny na dob?; c) usuwania niesprawno?ci punktów ?wietlnych w czasie od stwierdzenia przez Wykonawc lub skutecznego zg?oszenia przez Zamawiaj?cego; d) zawiadomienia Zamawiaj?cego o awariach infrastruktury o?wietleniowej, których usuni?cie w terminach okre?lonych niniejszym za??czniku jest niemo?liwe z przyczyn niezale?nych od Wykonawcy; e) zg?aszania Zamawiaj?cemu usuni?cia niesprawno?ci punktu o?wietleniowego poprzez przes?anie informacji na adres e-mail: drogi@zawiercie.eu lub tel. +48 324941259. 4) Obowi?zek zatrudnienia na umow o prac?. Zamawiaj?cy dzia?aj?c na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. nr 1040 z pó?n. zm.) wszystkich osób, które b?d wykonywa czynno?ci wskazane w rozdziale II pkt 2 oraz 3 zaproszenia. drogi@zawiercie.eu
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Podstawa faktyczna - szczegó?owe uzasadnienie udzielenia zamówienia: Konserwacja i bie??ce utrzymanie o?wietlenia miejsc dost?pnych publicznie w szczególno?ci dróg, chodników, parków i placów na terenie Gminy Zawiercie jest niezb?dne dla zapewnienia bezawaryjnego funkcjonowania ww. o?wietlenia. Ww. o?wietlenie stanowi w?asno? Tauron Dystrybucja Serwis S.A. Zgodnie z obowi?zkiem ustawowym wynikaj?cym z art. 18 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 3 pkt 22 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 833 z pó?n. zm.) polegaj?cym na zapewnieniu finansowania o?wietlenia (w tym kosztów utrzymania) przez gminy, Gmina Zawiercie zobowi?zana jest do ponoszenia kosztów utrzymania o?wietlenia. Zamawiaj?cy uzna?, ?e wybór trybu do udzielenia zamówienia publicznego na realizacj przedmiotowej us?ugi polegaj?cej na eksploatacji i konserwacji o?wietlenia w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, jest uzasadniony ze wzgl?du na fakt, ?e us?ugi te mog by ?wiadczone z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze przez jednego Wykonawc?, w tym przypadku Tauron Dystrybucja Serwis S.A., Oddzia B?dzin, b?d?cego w?a?cicielem o?wietlenia ulicznego obj?tego przedmiotem zamówienia. Jako w?a?cicielowi, Spó?ce Akcyjnej Tauron Dystrybucja, przys?uguje uprawnienie oparte na tre?ci art. 140 Kodeksu cywilnego do korzystania i rozporz?dzania swoj rzecz z wy??czeniem innych osób. Wykonawca z?o?y zastrze?enie, co do mo?liwo?ci eksploatowania jego urz?dze?. Tauron Dystrybucja S.A., Oddzia B?dzin w pi?mie z dnia 1 kwietnia 2020 r., nie wyrazi zgody na eksploatacj i konserwacj sieci o?wietlenia ulicznego b?d?cego jego w?asno?ci przez inny podmiot. W uzasadnieniu Spó?ka podkre?li?a, i w wi?kszo?ci przypadków instalacje o?wietlenia drogowego posiadaj elementy wspólne z sieci rozdzielcz niskiego napi?cia. Elementami tymi s punkty sterowniczo-rozdzielcze usytuowane w stacjach transformatorowych, konstrukcje wsporcze, przewody, itp. W?a?ciwa eksploatacja tych urz?dze jest ?ci?le zwi?zana z bezpiecze?stwem dla otoczenia i s?u?b w?asnych zak?adu elektroenergetycznego jak równie jest warunkiem dotrzymania w?a?ciwych parametrów jako?ciowych dostarczanej energii elektrycznej g?ównie w zakresie dopuszczalnych przerw w zasilaniu, do czego przedsi?biorstwo dystrybucyjne jest ustawowo zobligowane Prawem energetycznym. Wobec powy?szego nale?y stwierdzi?, i zaistnia?a przes?anka do udzielenia zamówienia w trybie z wolnej r?ki, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, gdy Tauron Dystrybucja Serwis S.A (w?a?ciciel ww. o?wietlenia) nie wyrazi zgody na eksploatacj i konserwacj sieci o?wietlenia ulicznego stanowi?cej jego w?asno? przez inne podmioty.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
"Zapewnienie o?wietlenia dróg, ulic, placów, ci?gów komunikacyjnych i terenów zielonych urz?dzeniami o?wietleniowymi do tego celu s?u??cymi poprzez utrzymanie obecnego stanu tych urz?dze w gotowo?ci"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Tauron Nowe Technologie S.A.
Adresse postale: pl. Powsta?ców 20 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 53-314 Pays: Pologne Courriel: rafal.glowacki@tauron.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 088 239.50 PLN Valeur totale du marché/du lot: 1 258 919.10 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Zamawiaj?cy w sekcji V.2.2 Informacje o ofertach - og?oszenia o udzieleniu zamówienia wskaza?: "Liczba otrzymanych ofert: 1", poniewa tak narzuci mu formularz og?oszenia. Jednak?e przedmiotowe post?powanie by?o prowadzone w trybie zamówienia z wolnej r?ki, w którym zaproszono do negocjacji jednego Wykonawc?.
   2.  Warto? umowy wynosi: 1 258 919,10 PLN brutto.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587840 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587840 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze ?rodków ochrony prawnej szczegó?owo reguluj przepisy dzia?u VI ustawy Pzp - ?rodki ochrony prawnej (art. 179 - 198 g).
   2.  ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI przys?uguj Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list organizacji uprawnionych.
   4.  Terminy wnoszenia odwo?a?:
   4. 1. Odwo?anie wnosi si?: w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
   4. 2. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu oraz wobec postanowie SIWZ, wnosi si w terminie: 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia SIWZ n astronie internetowej.
   4. 3. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt
   4. 1 i
   4. 2 wnosi si?: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   5.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   5. 1. Odwo?anie powinno wskazywa czynno?ci lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5. 2. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5. 3. Odwo?anie podlega rozpoznaniu, je?eli: a) nie zawiera braków formalnych; b) uiszczono wpis (wpis uiszcza si najpó?niej do dnia up?ywu terminu do wniesienia odwo?ania, a dowód jego uiszczenia do??cza si do odwo?ania).
   5. 4. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   6.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   6. 1. W post?powaniu tocz?cym si wskutek wniesienia skargi stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kpc o apelacji, je?eli przepisy ustawy nie stanowi inaczej. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot lub dzie ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
   6. 2. Skarg wnosi si do s?du w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zam. Zamawiaj?cego za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?ce jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
   6. 3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg mo?e wnie? tak?e Prezes Urz?du. PU mo?e tak?e przyst?pi do tocz?cego si post?powania. Do czynno?ci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kpc o prokuraturze.
   6. 4. Skarga powinna czyni zado? wymaganiom przewid?. dla pisma procesowego (...).
   6. 5. W post?p. tocz?cym si w skutek wniesienia skargi nie mo?na rozszerzy ??dania odwo?ania ani wyst?powa z nowymi ??daniami.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
50232100 - Services d'entretien de l'éclairage public