Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zawiercie:Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel mÈdical

2023/S 196-615473  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 11/10/2023 S196 Pologne-Zawiercie: Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel mÈdical 2023/S 196-615473 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Powiatowy w Zawierciu NumÈro national d'identification: 276271110 Adresse postale: ul. Miodowa 14 Zawiercie Ville: Zawiercie Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Code postal: 42-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Monika Standerska Courriel: zampub@szpitalzawiercie.pl TÈlÈphone: +48 326740361 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpitalzawiercie.pl Adresse du profil díacheteur: www.szpitalzawiercie.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Us?uga serwisu i naprawy rezonansu magnetycznego NumÈro de rÈfÈrence: DZP/PN/69/2023
II.1.2) Code CPV principal 50421000 Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel mÈdical
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga serwisu i naprawy rezonansu magnetycznego- zgodnie z zapisami zawartymi w opisie przedmiotu zamÛwienia ñ za??cznik nr 2 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 228 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22B Sosnowiecki
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga serwisu i naprawy rezonansu magnetycznego- zgodnie z zapisami zawartymi w opisie przedmiotu zamÛwienia ñ za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin gwarancji na wymienione cz??ci zamienne / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Zapewnienie obs?ugi serwisowej przez autoryzowany serwis / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 142-453231
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Us?uga serwisu i naprawy rezonansu magnetycznego
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
05/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALTHEA POLSKA SP"?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI? NumÈro national d'identification: REGON: 241138200 Ville: Miko?Ûw Code NUTS: PL22C Tyski Code postal: 43-190 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 228 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Przy wyborze oferty Zamawiaj?cy b?dzie kierowa? si? nast?puj?cymi kryteriami: A - Cena ñ waga - 60%, B - Termin gwarancji na wymienione cz??ci zamienne ñ 30%, C - Zapewnienie obs?ugi serwisowej przez autoryzowany serwis - 10 %.
   2.  Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
   3.  Dopuszczalne s? zmiany postanowie? niniejszej umowy w okoliczno?ciach o ktÛrych mowa w art. 455 ustawy Prawo zamÛwie? publicznych lub zmian okre?lonych w PPU.
   4.  Zamawiaj?cy przewidzia? nast?puj?ce podstawy wykluczenia WykonawcÛw z post?powania: 1) Podstawy wykluczenia okre?lone w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp; 2) Podstawy wykluczenia, o ktÛrych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. poz. 835); 3) Podstawy wykluczenia okre?lone w art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1); Dotyczy to rÛwnie? podwykonawcÛw, dostawcÛw i podmioty, na ktÛrych zdolno?ci wykonawca lub koncesjonariusz polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% warto?ci zamÛwienia lub koncesji, je?eli taki podwykonawca, dostawca, podmiot, na ktÛrego zdolno?ci wykonawca polega, nale?y do ktÛrejkolwiek z kategorii.
   5.  Dokumenty sk?adane na wezwanie Zamawiaj?cego, Zamawiaj?cy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z post?powania oraz w celu potwierdzenia warunkÛw udzia?u w post?powaniu, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia nast?puj?cych dokumentÛw: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed dniem ich z?o?enia; b) o?wiadczenia wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, c) o?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.
   6.  Dokumenty sk?adane razem z ofert?: 1) Formularz asortymentowo-cenowy ñ za??cznik nr 2 do SWZ; 2) Jednolity Europejski Dokument ZamÛwienia (JEDZ) - za??cznik nr 3 do SWZ; 3) O?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego oraz o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 5k rozporz?dzenia 833/3014 w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem 2022/576 - za??cznik nr 5 4) Pe?nomocnictwo w przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z w?a?ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej. Pe?nomocnictwo dla pe?nomocnika do reprezentowania w post?powaniu WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia - dotyczy ofert sk?adanych przez WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia. Dokumenty potwierdzaj?ce umocowanie do reprezentowania wraz z okre?leniem jego zakresu sporz?dzone w j?zyku obcym przekazuje si? wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1.  Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy Pzp, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi ma?ych ?rednich przedsi?biorstw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   6.  Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie zawiera: 1) imi? i nazwisko albo nazw?, miejsce zamieszkania albo siedzib?, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwo?uj?cego oraz imi? i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 2) nazw? i siedzib? Zamawiaj?cego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Zamawiaj?cego; 3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludno?ci (PESEL) lub NIP odwo?uj?cego b?d?cego osob? fizyczn?, je?eli jest on obowi?zany do jego posiadania albo posiada go nie maj?c takiego obowi?zku; 4) numer w Krajowym Rejestrze S?dowym, a w przypadku jego braku ñ numer w innym w?a?ciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwo?uj?cego nieb?d?cego osob? fizyczn?, ktÛry nie ma obowi?zku wpisu we w?a?ciwym rejestrze lub ewidencji, je?eli jest on obowi?zany do jego posiadania; 5) okre?lenie przedmiotu zamÛwienia; 6) wskazanie numeru og?oszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie ZamÛwie? Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej; 7) wskazanie czynno?ci lub zaniechania czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; 8) zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw; 9) ??danie co do sposobu rozstrzygni?cia odwo?ania; 10) wskazanie okoliczno?ci faktycznych i prawnych uzasadniaj?cych wniesienie odwo?ania oraz dowodÛw na poparcie przytoczonych okoliczno?ci; 11) podpis odwo?uj?cego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 12) wykaz za??cznikÛw.
   8.  Do odwo?ania do??cza si?: 1) dowÛd uiszczenia wpisu od odwo?ania w wymaganej wysoko?ci; 2) dowÛd przekazania odpowiednio odwo?ania albo jego kopii Zamawiaj?cemu; 3) dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania odwo?uj?cego.
   9.  Odwo?anie wnosi si? w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a. 10. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ... ci?g dalszy
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: UZP Adresse postale: Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/10/2023 Us?uga serwisu i naprawy rezonansu magnetycznego 11/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
50421000 - Services de réparation et d'entretien de matériel médical