Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zgierz:Consommables rÈnaux

2023/S 194-607417  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Pologne-Zgierz: Consommables rÈnaux 2023/S 194-607417 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Sk?odowskiej-Curie w Zgierzu NumÈro national d'identification: 000677636 Adresse postale: ul. Parz?czewska 35 Ville: Zgierz Code NUTS: PL712 ?Ûdzki Code postal: 95-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata Patura - Kierownik Sekcji ZamÛwie? Publicznych Courriel: zamowienia@wss.zgierz.pl TÈlÈphone: +48 427144332 Fax: +48 427144530 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.szpital.zgierz.pl Adresse du profil díacheteur: https://wss-zgierz.logintrade.net/rejestracja/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa asortymentu na potrzeby Stacji Dializ WojewÛdzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Sk?odowskiej - Curie w Zgierzu NumÈro de rÈfÈrence: PN/XL/2023
II.1.2) Code CPV principal 33181500 Consommables rÈnaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest: Dostawa asortymentu na potrzeby Stacji Dializ WojewÛdzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Sk?odowskiej ñ Curie w Zgierzu, w tym: Zadanie 1 - zestawy ADO i CADO buforowane mleczanem i dwuw?glanem, Zadanie 2
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 859 845.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33181500 Consommables rÈnaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL71 ?Ûdzkie
II.2.4) Description des prestations:
zestawy ADO i CADO buforowane mleczanem i dwuw?glanem
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: termin wykonania obowi?zku reklamacyjnego / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33181500 Consommables rÈnaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL71 ?Ûdzkie
II.2.4) Description des prestations:
dializator niskoprzep?ywowy, ig?a dializacyjna t?tnicza, koncentrat kwa?ny z glukoz?, kwasek cytrynowy.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: termin wykonania obowi?zku reklamacyjnego / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
W ?wietle powy?szych przepisÛw Zamawiaj?cy zdecydowa? si? zastosowa? art. 138 ust. 2 pkt 1 w przeprowadzeniu przedmiotowego post?powania i skrÛci? termin sk?adania ofert do 15 dni. Zamawiaj?cy w przedmiotowym post?powaniu uj?? asortyment niezb?dny do pracy Stacji Dializ. Umowy na asortyment na potrzeby pracy Stacji Dializ ko?cz? si? z ko?cem wrze?nia. Zastosowanie procedury przetargu nieograniczonego z terminem 30 dniowym mo?e spowodowa? brak dostaw potrzebnego asortymentu. Stacja Dializ musi mie? zapewniony asortyment do pracy, nie mo?e zaprzesta? przyjmowania pacjentÛw. Ze wzgl?du na donios?? funkcj? spo?eczn? Zamawiaj?cy w sposÛb szczegÛlny podchodzi do zapewnienia p?ynno?ci dostaw, w tym zw?aszcza w odniesieniu do produktÛw leczniczych, wyrobÛw medycznych oraz innych towarÛw zwi?zanych z leczeniem pacjentÛw. Zamawiaj?cy znalaz? si? w sytuacji, w ktÛrej konieczny jest zakup asortymentu do zapewnienia ci?g?o?ci pracy szpitala.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 173-543719
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Zadanie 1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Baxter Polska Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 942 510.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Zadanie 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Aesculap Chifa Sp. z o.o.
Ville: Nowy Tomy?l Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 917 335.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Zasady, terminy oraz sposÛb korzystania ze ?rodkÛw ochrony prawnej szczegÛ?owo reguluj? przepisy dzia?u VI ustawy ñ ?rodki ochrony prawnej (art. 179 ñ 198 g ustawy).
   2.  ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI przys?uguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz SIWZ, przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list? organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej, prowadzon? przez Prezesa Urz?du ZamÛwie? Publicznych.
   4.  Terminy wnoszenia odwo?a?:
   4. 1. Odwo?anie wnosi si?: w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb,
   4. 2. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu oraz wobec postanowie? SWZ, wnosi si? w terminie: 10 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Biuletynie ZamÛwie? Publicznych lub SWZ na stronie internetowej.
   4. 3. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt.
   4. 1. i
   4. 2. wnosi si?: w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   5.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   5. 1. Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?ci lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5. 2. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5. 3. Odwo?anie podlega rozpoznaniu, je?eli: a) nie zawiera brakÛw formalnych; b) uiszczono wpis (wpis uiszcza si? najpÛ?niej do dnia up?ywu terminu do wniesienia odwo?ania, a dowÛd jego uiszczenia do??cza si? do odwo?ania).
   5. 4. Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   6.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   6. 1. W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. ñ Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy ustawy nie stanowi? inaczej. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
   6. 2. Skarg? wnosi si? do s?du w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj?cego za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?ce jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
   6. 3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? mo?e wnie?? tak?e Prezes Urz?du. Prezes Urz?du mo?e tak?e przyst?pi? do tocz?cego si? post?powania. Do czynno?ci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. ñ Kodeks post?powania cywilnego o prokuraturze.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/10/2023 Dostawa asortymentu na potrzeby Stacji Dializ WojewÛdzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Sk?odowskiej - Curie w Zgierzu 09/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
33181500 - Consommables rénaux