Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 30/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zgierz: Élimination et traitement des ordures

2020/S 68-162412  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
06/04/2020
S68
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-Zgierz: Élimination et traitement des ordures

2020/S 068-162412

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 062-148285)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarz?d Powiatu Zgierskiego
Adresse postale: ul. Sadowa 6 A
Ville: Zgierz
Code NUTS: PL712
Code postal: 95-100
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Wioleta Janicka
Courriel: przetargi_janicka@powiat.zgierz.pl
Téléphone: +48 422888153
Fax: +48 427175484 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.powiat.zgierz.pl Adresse du profil d'acheteur: www.platformazakupowa.pl/pn/powiat_zgierz

www.powiat.zgierz.pl
www.platformazakupowa.pl/pn/powiat_zgierz
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Usuni?cie odpadów z nieruchomo?ci o nr ew. 31/13 i 31/15 po?o?onych w m. Bru?yczka Ma?a, gm. Aleksandrów ?ódzki, powiat zgierski

Numéro de référence: ZP.272.2.2020

II.1.2)
Code CPV principal
90510000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest us?uga polegaj?ce na wykonaniu kompleksowych dzia?a polegaj?cych na za?adunku (spakowaniu), transporcie oraz przetworzeniu odpadów zalegaj?cych na nieruchomo?ci oznaczonej dzia?kami nr 31/15 oraz 31/13 w Bru?yczce Ma?ej (Bru?yczka Ma?a 49, 95-070 Aleksandrów ?ódzki), dalej zwanej równie "terenem prac". Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis terenu prac, charakterystyka odpadów i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zosta zawarty w dziale III. SIWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 062-148285

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.1

Au lieu de:

W celu wykazania spe?niania przedmiotowego warunku udzia?u w post?powaniu Wykonawca musi wykaza si?, ?e: a) jest uprawniony do przetwarzania odpadów w zakresie obejmuj?cym co najmniej kody odpadów: 07 01 08*, 07 01 10*, 07 01 99, 07 02 80, 07 02 99, 07 05 14, 07 05 80*, 07 06 81, 08 01 11*, 08 01 12, 08 01 16, 08 01 17*, 08 02 01, 10 12 10, 12 01 09*, 12 03 01*, 13 01 10*, 13 01 12, 13 05 07*, 13 05 08*, 15 01 02, 15 01 07, 15 02 02*, 16 01 15, 16 03 03*, 16 03 04, 16 07 08*, 16 07 99, 17 06 04; b) jest uprawniony do transportowania odpadów w zakresie obejmuj?cym co najmniej kody odpadów: 07 01 08*, 07 01 10*, 07 01 99, 07 02 80, 07 02 99, 07 05 14, 07 05 80*, 07 06 81, 08 01 11*, 08 01 12, 08 01 16, 08 01 17*, 08 02 01, 10 12 10, 12 01 09*, 12 03 01*, 13 01 10*, 13 01 12, 13 05 07*, 13 05 08*, 15 01 02, 15 01 07, 15 02 02*, 16 01 15, 16 03 03*, 16 03 04, 16 07 08*, 16 07 99, 17 06 04. * przy kodzie odpadów wskazuje na jego charakter niebezpieczny, a takie zapisy znajduj si wprost w katalogu odpadów stanowi?cych za??cznik do rozporz?dzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów.

Lire:

W celu wykazania spe?niania przedmiotowego warunku udzia?u w post?powaniu Wykonawca musi wykaza si?, ?e: a) jest uprawniony do przetwarzania odpadów w zakresie obejmuj?cym co najmniej kody odpadów: 07 01 08*, 07 01 10*, 07 01 99, 07 02 80, 07 02 99, 07 05 14, 07 05 80*, 07 06 81, 08 01 11*, 08 01 12, 08 01 16, 08 01 17*, 08 02 01, 10 12 10, 12 01 09*, 12 03 01*, 13 01 10*, 13 01 12, 13 05 07*, 13 05 08*, 15 01 02, 15 01 07, 15 02 02*, 16 01 15, 16 03 03*, 16 03 04, 16 07 08*, 16 07 99, 16 81 01*, 17 06 04; b) jest uprawniony do transportowania odpadów w zakresie obejmuj?cym co najmniej kody odpadów: 07 01 08*, 07 01 10*, 07 01 99, 07 02 80, 07 02 99, 07 05 14, 07 05 80*, 07 06 81, 08 01 11*, 08 01 12, 08 01 16, 08 01 17*, 08 02 01, 10 12 10, 12 01 09*, 12 03 01*, 13 01 10*, 13 01 12, 13 05 07*, 13 05 08*, 15 01 02, 15 01 07, 15 02 02*, 16 01 15, 16 03 03*, 16 03 04, 16 07 08*, 16 07 99, 16 81 01*,17 06 04. * przy kodzie odpadów wskazuje na jego charakter niebezpieczny, a takie zapisy znajduj si wprost w katalogu odpadów stanowi?cych za??cznik do rozporz?dzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów.

Numéro de section: VI.3

Au lieu de:


   3.  W celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu okre?lonych w dziale V ust. 1, z zastrze?eniem ust. 2 niniejszego dzia?u, Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc do z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni terminie, aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze i dokumentów: 1) w przypadku przetwarzania odpadów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) decyzja zezwalaj?ca na przetwarzanie odpadów w zakresie obejmuj?cym co najmniej kody odpadów: 07 01 08*, 07 01 10*, 07 01 99, 07 02 80, 07 02 99, 07 05 14, 07 05 80*, 07 06 81, 08 01 11*, 08 01 12, 08 01 16, 08 01 17*, 08 02 01, 10 12 10, 12 01 09*, 12 03 01*, 13 01 10*, 13 01 12, 13 05 07*, 13 05 08*, 15 01 02, 15 01 07, 15 02 02*, 16 01 15, 16 03 03*, 16 03 04, 16 07 08*, 16 07 99, 17 06 04; b) za?wiadczenie o posiadaniu wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami w zakresie przetwarzania odpadów; c) za?wiadczenie o posiadaniu wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami w zakresie transportu obejmuj?cym co najmniej kody odpadów: 07 01 08*, 07 01 10*, 07 01 99, 07 02 80, 07 02 99, 07 05 14, 07 05 80*, 07 06 81, 08 01 11*, 08 01 12, 08 01 16, 08 01 17*, 08 02 01, 10 12 10, 12 01 09*, 12 03 01*, 13 01 10*, 13 01 12, 13 05 07*, 13 05 08*, 15 01 02, 15 01 07, 15 02 02*, 16 01 15, 16 03 03*, 16 03 04, 16 07 08*, 16 07 99, 17 06 04; 2) w przypadku realizowania zadania w zakresie transportu i przetwarzania odpadów poza terytorium RP, Wykonawca musi przed?o?y dokumenty i o?wiadczenia b?d?ce odpowiednikiem tych wymienionych w pkt 1; 3) informacja banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?ca wysoko? posiadanych ?rodków finansowych lub zdolno? kredytow Wykonawcy na kwot nie mniejsz ni 1 000 000,00 PLN (s?ownie: jeden milion z?otych, zero groszy), w okresie nie wcze?niejszym ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert w przedmiotowym post?powaniu; 4) dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na sum gwarancyjn nie mniejsz ni 2 500 000 PLN (s?ownie: dwa miliony, pi??set tysi?cy z?otych, zero groszy); 5) wykaz us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych, równie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy us?ugi te zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych lub s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie Wykonawcy. W przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert.

Lire:


   3.  W celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu okre?lonych w dziale V ust. 1, z zastrze?eniem ust. 2 niniejszego dzia?u, Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc do z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni terminie, aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze i dokumentów: 1) w przypadku przetwarzania odpadów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) decyzja zezwalaj?ca na przetwarzanie odpadów w zakresie obejmuj?cym co najmniej kody odpadów: 07 01 08*, 07 01 10*, 07 01 99, 07 02 80, 07 02 99, 07 05 14, 07 05 80*, 07 06 81, 08 01 11*, 08 01 12, 08 01 16, 08 01 17*, 08 02 01, 10 12 10, 12 01 09*, 12 03 01*, 13 01 10*, 13 01 12, 13 05 07*, 13 05 08*, 15 01 02, 15 01 07, 15 02 02*, 16 01 15, 16 03 03*, 16 03 04, 16 07 08*, 16 07 99, 16 81 01*,17 06 04; b) za?wiadczenie o posiadaniu wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami w zakresie przetwarzania odpadów; c) za?wiadczenie o posiadaniu wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami w zakresie transportu obejmuj?cym co najmniej kody odpadów: 07 01 08*, 07 01 10*, 07 01 99, 07 02 80, 07 02 99, 07 05 14, 07 05 80*, 07 06 81, 08 01 11*, 08 01 12, 08 01 16, 08 01 17*, 08 02 01, 10 12 10, 12 01 09*, 12 03 01*, 13 01 10*, 13 01 12, 13 05 07*, 13 05 08*, 15 01 02, 15 01 07, 15 02 02*, 16 01 15, 16 03 03*, 16 03 04, 16 07 08*, 16 07 99, 16 81 01*, 17 06 04; 2) w przypadku realizowania zadania w zakresie transportu i przetwarzania odpadów poza terytorium RP, Wykonawca musi przed?o?y dokumenty i o?wiadczenia b?d?ce odpowiednikiem tych wymienionych w pkt 1; 3) informacja banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?ca wysoko? posiadanych ?rodków finansowych lub zdolno? kredytow Wykonawcy na kwot nie mniejsz ni 1 000 000,00 PLN (s?ownie: jeden milion z?otych, zero groszy), w okresie nie wcze?niejszym ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert w przedmiotowym post?powaniu; 4) dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na sum gwarancyjn nie mniejsz ni 2 500 000 PLN (s?ownie: dwa miliony, pi??set tysi?cy z?otych, zero groszy); 5) wykaz us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych, równie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy us?ugi te zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych lub s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie Wykonawcy. W przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert.

Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 29/04/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 30/04/2020

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 29/04/2020

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 30/04/2020

Heure locale: 10:30

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90510000 - Élimination et traitement des ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères