01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/01/2019
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zgierz: Lait en poudre

2019/S 5-006512 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/01/2019 S5  - - Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Zgierz: Lait en poudre 2019/S 005-006512 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses 31 Wojskowy Oddzia Gospodarczy ul. Konstantynowska 85 Zgierz 95-100 Pologne Point(s) de contact: Ewa Dobek TÈlÈphone: +48 261442292 Courriel: 31wog.zp@ron.mil.pl Fax: +48 261442101 Code NUTS: PL Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.31wog.wp.mil.pl http://www.31wog.wp.mil.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Obrona
I.5) ActivitÈ principale DÈfense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa mleka, przetworÛw mleczarskich i jaj NumÈro de rÈfÈrence: 5/ZP/19
II.1.2) Code CPV principal 15511700
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa mleka, przetworÛw mleczarskich i jaj do magazynÛw 31. Wojskowego Oddzia?u Gospodarczego Zgierz i Przedszkoli Wojskowych nr 129 Nowy Glinnik i 147 Le?nica Wielka w 2019 r. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia (tj.: parametry jako?ciowe, okres przydatno?ci do spo?ycia, opakowanie oraz inne wymagania) zawiera Za??cznik nr 1 do SIWZ. Rodzaj, ilo?ci zamawianego asortymentu do poszczegÛlnych odbiorcÛw okre?la formularz cenowy dla zadania nr 1 i zadania nr 2 ñ Za??cznik nr 2 do SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 333 902.59 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zakup mleka i przetworÛw mleczarskich
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15511100 15511210 15512000 15551310 15551320 15500000 15542100 15551000 15544000 15543000 15540000 15530000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
?Ûd?, Nowy Glinnik/ Lubochnia, Le?nica Wielka, TomaszÛw Mazowiecki, Zgierz, Kutno,
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia (tj.: parametry jako?ciowe, okres przydatno?ci do spo?ycia, opakowanie oraz inne wymagania) zawiera za??cznik nr 1 do SIWZ. Mleko w proszku pe?ne 104,00 kg. Mleko spo?ywcze pasteryzowane .2 % t?. 1 828,00 l. Mleko spo?ywcze UHT 2 % t?. 26 540,00 l. ?mietana 12 % t?. 172,00 l. ?mietana 18 % t?. 2 010,00 l. ?mietana kremowa 30 % t?. 78,00 l. Jogurt naturalny 716,00 kg. Jogurt naturalny 192,00 kg. Jogurt owocowy 1 520,00 kg. Jogurt owocowy 56,00 kg. Deser mleczny naturalny 326,00 kg. Deser mleczny naturalny 10,00 kg. Deser mleczny z owocami 578,00 kg. Deser mleczny z czekolad 722,00 kg. Deser jogurtowy 418,00 kg. Serek homogenizowany naturalny 322,00 kg. Serek homogenizowany naturalny 44,00 kg. Serek homogenizowany waniliowy 656,00 kg. Serek homogenizowany owocowy 720,00 kg. Serek homogenizowany owocowy 24,00 kg. Serek twarogowy 376,00 kg. Serek naturalny do smarowania 602,00 kg. Kefir 472,00 kg. Ser twarogowy pÛ?t?usty 944,00 kg. Ser twarogowy ziarnisty 1 250,00 kg. Ser typu fromage 760,00 kg. Ser edamski pe?not?usty 558,00 kg. Ser gouda pe?not?usty 896,00 kg. Ser salami pe?not?usty 596,00 kg. Ser camembert 428,00 kg. Ser topiony z szynk 357,00 kg. Ser topiony z papryk 277,00 kg. Ser topiony pe?not?usty 233,00 kg. Ser topiony t?usty plasterkowany 628,00 kg. Ser topiony kremowy wielosmakowy 472,00 kg. Ser w?dzony 406,00 kg. Ser typu mozzarella 162,00 kg. Ser feta 52,00 kg. Mas?o ekstra jednoporcjowe 1 629,00 kg. Mas?o ekstra 699,00 kg.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Mleko w proszku pe?ne 156,00 kg. Mleko spo?ywcze pasteryzowane .2 % t?. 2 742,00 l. Mleko spo?ywcze UHT 2 % t?. 39 810,00 l. ?mietana 12 % t?. 258,00 l. ?mietana 18 % t?. 3 015,00 l. ?mietana kremowa 30 % t?. 117,00 l. Jogurt naturalny 1 074,00 kg. Jogurt naturalny 288,00 kg. Jogurt owocowy 2 280,00 kg. Jogurt owocowy 84,00 kg. Deser mleczny naturalny 489,00 kg. Deser mleczny naturalny 15,00 kg. Deser mleczny z owocami 867,00 kg. Deser mleczny z czekolad 1083,00 kg. Deser jogurtowy 627,00 kg. Serek homogenizowany naturalny 483,00 kg. Serek homogenizowany naturalny 66,00 kg. Serek homogenizowany waniliowy 984,00 kg. Serek homogenizowany owocowy 1 080,00 kg. Serek homogenizowany owocowy 36,00 kg. Serek twarogowy 564,00 kg. Serek naturalny do smarowania 903,00 kg. Kefir 708,00 kg. Ser twarogowy pÛ?t?usty 1 416,00 kg. Ser twarogowy ziarnisty 1 875,00 kg. Ser typu fromage 1 140,00 kg. Ser edamski pe?not?usty 837,00 kg. Ser gouda pe?not?usty 1 344,00 kg. Ser salami pe?not?usty 894,00 kg. Ser camembert 642,00 kg. Ser topiony z szynk 535,00 kg. Ser topiony z papryk 415,00 kg. Ser topiony pe?not?usty 349,00 kg. Ser topiony t?usty plasterkowany 942,00 kg. Ser topiony kremowy wielosmakowy 708,00 kg. Ser w?dzony 609,00 kg. Ser typu mozzarella 243,00 kg. Ser feta 78,00 kg. Mas?o ekstra jednoporcjowe 2 445,00 kg. Mas?o ekstra 1 047,00 kg.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wykonawca zobowi?zany jest wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert wadium w wysoko?ci: Zadanie 1 ñ 5 700,00 PLN (s?ownie z?otych: pi? tysi?cy siedemset z?otych i 00/100)
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa jaj
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03142500
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Le?nica Wielka, Nowy Glinnik, TomaszÛw Mazowiecki, ?Ûd?, Zgierz, Kutno
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia (tj.: parametry jako?ciowe, okres przydatno?ci do spo?ycia, opakowanie oraz inne wymagania) zawiera za??cznik nr 1 do SIWZ. Jaja 91 200 szt.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Jaja 136 800 szt.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wykonawca zobowi?zany jest wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert wadium w wysoko?ci: Zadanie 2 ñ 970,00 PLN (s?ownie z?otych: dziewi??set siedemdziesi?t z?otych i 00/100).
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 185-418016
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Zakup mleka i przetworÛw mleczarskich
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire SpÛ?dzielnia Mleczarska Mlekovita ul. Ludowa 122 Wysokie Mazowieckie 18-200 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 285 566.59 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 289 446.80 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2 IntitulÈ:
Dostawa jaj
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Zjazdowa Dystrybucja Sp. z o. o.
ul. Budy 4 ?Ûd 91-610 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 48 336.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot: 42 864.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy spe?niaj wymagania Zamawiaj?cego (art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp) Wykonawca sk?ada: 1) aktualn decyzj Powiatowego Lekarza Weterynarii o zatwierdzeniu zak?adu do produkcji lub obrotu, okre?laj?c rodzaj i zakres dzia?alno?ci lub aktualn decyzj Pa?stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zak?adu do wprowadzania do obrotu produktÛw pochodzenia zwierz?cego, nieobj?tego urz?dow kontrol organÛw Inspekcji Weterynaryjnej, okre?laj?c rodzaj i zakres dzia?alno?ci. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25.8.2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz.U. 2018 poz. 1541.), ustawa z dnia 16.12.2005 roku o produktach pochodzenia zwierz?cego (Dz.U. z 2017 r. nr 17 poz. 242 z pÛ?n. zm.). lub aktualne za?wiadczenie wydane przez Pa?stwow Inspekcje Sanitarn potwierdzaj?ce wpisanie do rejestru zatwierdzonych zak?adÛw produkcyjnych lub wprowadzaj?cych do obrotu ?ywno??, podlegaj?cych urz?dowej kontroli Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej (wzÛr zawiera za??cznik nr 6 do rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.5.2007 r. w sprawie wzorÛw dokumentÛw dotycz?cych rejestracji i zatwierdzenia zak?adÛw produkcyjnych lub wprowadzaj?cych do obrotu ?ywno? podlegaj?cych urz?dowej kontroli Pa?stwowej Inspekcji sanitarnej Dz. U. z 2007 roku nr 106 poz. 730). 2) Aktualny dokument potwierdzaj?cy stosowanie wdro?onego systemu HACCP: Certyfikat HACCP, wystawiony przez niezale?n?, akredytowan jednostk certyfikuj?c?. lub Za?wiadczenie w?a?ciwego organu Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej lub w?a?ciwego organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdro?onego systemu HACCP, wydane na podstawie art. 59 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 25.8.2006 roku o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia lub ProtokÛ z kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez organy Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej, jako organ urz?dowej kontroli ?ywno?ci, w sk?ad ktÛrego wchodzi punkt zawieraj?cy pozytywn ocen opracowania, wdro?enia i utrzymania systemu HACCP na podstawie art. 59 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 25.8.2006 roku o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz. U. 2018 poz. 1541).
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/01/2019
 
 
C L A S S E    C P V
03142500 - Œufs 
15500000 - Produits laitiers 
15511100 - Lait pasteurisé 
15511210 - Lait UHT 
15511700 - Lait en poudre 
15512000 - Crème fraîche 
15530000 - Beurre 
15540000 - Fromages 
15542100 - Cottage cheese 
15543000 - Fromage râpé, en poudre, bleu et autre fromage 
15544000 - Fromage à pâte dure 
15551000 - Yaourt et autres produits laitiers fermentés 
15551310 - Yaourt nature 
15551320 - Yaourt aromatisé