01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/09/2018
Date de péremption : 06/11/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zgierz: Pommes de terre

2018/S 185-418007 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/09/2018 S185  - - Fournitures - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Zgierz: Pommes de terre 2018/S 185-418007 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses 31 Wojskowy Oddzia Gospodarczy ul. Konstantynowska 85 Zgierz 95-100 Pologne Point(s) de contact: El?bieta Adamkiewicz Téléphone: +48 261442098 Courriel: 31wog.zp@ron.mil.pl Fax: +48 261442101 Code NUTS: PL Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.31wog.wp.mil.pl http://www.31wog.wp.mil.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.31wog.wp.mil.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées à l'adresse suivante:
31 Wojskowy Oddzia Gospodarczy ul. Konstantynowska 85 bud. 2 pok. 114 (Kancelaria Jawna) Zgierz 95-100 Pologne Point(s) de contact: El?bieta Adamkiewicz Téléphone: +48 261442098 Courriel: 31wog.zp@ron.mil.pl Fax: +48 261442101 Code NUTS: PL Adresse(s) internet: Adresse principale: www.31wog.wp.mil.pl www.31wog.wp.mil.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Obrona
I.5) Activité principale Défense
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa ziemniaków i warzyw gr. I i II, owoców gr. I i II oraz soków owocowych i warzywnych 100 % naturalnych Numéro de référence: 6/ZP/19
II.1.2) Code CPV principal 03212100
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa ziemniaków i warzyw gr. I i II, owoców gr. I i II oraz soków owocowych i warzywnych 100 % naturalnych w 2019 roku. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia (tj.: parametry jako?ciowe, okres przydatno?ci do spo?ycia, opakowanie oraz inne wymagania) okre?lony zosta w Za??czniku Nr 1 do SIWZ. Rodzaj, ilo? zamawianego asortymentu do poszczególnych odbiorców okre?la formularz cenowy - Za??cznik Nr 3 do SIWZ.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa ziemniaków i warzyw gr. I
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03221111 03221112 03221100 03221113 03221000 03221410
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
Le?nica Wielka Nowy Glinnik 6, 97-217 Lubochnia Tomaszów Mazowiecki Zgierz ?ód Kutno
II.2.4) Description des prestations:
Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia (tj.: parametry jako?ciowe, okres przydatno?ci do spo?ycia, opakowanie oraz inne wymagania) okre?lony zosta w Za??czniku Nr 1 do SIWZ Ziemniaki jadalne 5 240,00 kg Ziemniaki wczesne 1 840,00 kg Buraki ?wik?owe 4 460,00 kg Marchew 6 300,00 kg Pietruszka korzeniowa 1 422,00 kg Seler korzeniowy 2 080,00 kg Cebula 3 376,00 kg Cebula czerwona 312,00 kg Por 1 983,00 kg Kapusta bia?a 3 088,00 kg Kapusta czerwona 1 612,00 kg
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2019 Fin: 31/12/2019 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy Pzp) polegaj?cego na mo?liwo?ci zwi?kszenia podstawowego zakresu ilo?ciowego przedmiotu zamówienia okre?lonego co do asortymentu i ilo?ci w tabeli kolumna "Zakres podstawowy" - gwarantowanego Wykonawcy, maksymalnie o ilo?ci wykazane w tabeli kolumna "Zakres opcji". Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji b?dzie mia?o zastosowanie w ramach zawartej umowy wed?ug cen jednostkowych okre?lonych w umowie w wypadkach konieczno?ci zapewnienia ci?g?o?ci zaopatrywania osób ?ywionych. Uruchomienie prawa opcji nast?pi po wyczerpaniu ilo?ci produktów ?ywno?ciowych w zamówieniu podstawowym, poprzez zamówienia sk?adane na zasadach przewidzianych w umowie. Ziemniaki jadalne kg 7 860,00 Ziemniaki wczesne kg 2 760,00 Buraki ?wik?owe kg 6 690,00 Marchew kg 9 450,00 Pietruszka korzeniowa kg 2 133,00 Seler korzeniowy kg 3 120,00 Cebula kg 5 064,00 Cebula czerwona kg 468,00 Por kg 2 975,00 Kapusta bia?a kg 4 632,00 Kapusta czerwona kg 2 418,00
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca zobowi?zany jest wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert wadium w wysoko?ci: Zadanie 1 dostawa ziemniaków i warzyw gr. I - 1 470,00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa ziemniaków i warzyw gr. II
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03221114 03221212 03221230 03221240 03221270 03221310 03221300 03221430 03221410 03221440 03221420 03221100 03221000 03221260 03221250 03221120 03221110
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
?ód?, Nowy Glinnik, Le?nica Wielka, Tomaszów Mazowiecki, Zgierz, Kutno
II.2.4) Description des prestations:
Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia (tj.: parametry jako?ciowe, okres przydatno?ci do spo?ycia, opakowanie oraz inne wymagania) okre?lony zosta w Za??czniku Nr 1 do SIWZ. Czarna rzepa 1 024,00 kg Fasolka szparagowa 484,00 kg Papryka s?odka 1 424,00 kg Pomidory 2 076,00 kg Pomidory cherry 252,00 kg Ogórki 1 774,00 kg Sa?ata 1 362,00 kg Sa?ata lodowa 256,00 kg Sa?ata karbowana 112,00 kg Rukola 76,00 kg Broku?y 618,00 kg Kapusta w?oska 760,00 kg Kapusta peki?ska 1 232,00 kg Kapusta brukselska 332,00 kg Kalafior 728,00 kg Rzodkiewka 665,00 kg Natka pietruszki 146,00 kg Koperek zielony 179,00 kg Szczypiorek 120,00 kg Botwina 184,00 kg Czosnek 88,00 kg Pieczarki 1 000,00 kg Cukinia 288,00 kg Bak?a?an 56,00 kg Szparagi 30,00 kg
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2019 Fin: 31/12/2019 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy PZP) polegaj?cego na mo?liwo?ci zwi?kszenia podstawowego zakresu ilo?ciowego przedmiotu zamówienia okre?lonego co do asortymentu i ilo?ci w tabeli kolumna "Zakres podstawowy" - gwarantowanego Wykonawcy, maksymalnie o ilo?ci wykazane w tabeli kolumna "Zakres opcji". Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji b?dzie mia?o zastosowanie w ramach zawartej umowy wed?ug cen jednostkowych okre?lonych w umowie w wypadkach konieczno?ci zapewnienia ci?g?o?ci zaopatrywania osób ?ywionych. Uruchomienie prawa opcji nast?pi po wyczerpaniu ilo?ci produktów ?ywno?ciowych w zamówieniu podstawowym, poprzez zamówienia sk?adane na zasadach przewidzianych w umowie. Czarna rzepa kg 1 536,00 Fasolka szparagowa kg 726,00 Papryka s?odka kg 2 136,00 Pomidory kg 3 114,00 Pomidory cherry kg 378,00 Ogórki kg 2 661,00 Sa?ata kg 2 043,00 Sa?ata lodowa kg 384,00 Sa?ata karbowana kg 168,00 Rukola kg 114,00 Broku?y kg 927,00 Kapusta w?oska kg 1 140,00 Kapusta peki?ska kg 1 848,00 Kapusta brukselska kg 498,00 Kalafior kg 1 092,00 Rzodkiewka kg 997,00 Natka pietruszki kg 219,00 Koperek zielony kg 269,00 Szczypiorek kg 180,50 Botwina kg 276,00 Czosnek kg 131,00 Pieczarki kg 1 500,00 Cukinia kg 432,00 Bak?a?an kg 84,00 Szparagi kg 45,00
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca zobowi?zany jest wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert wadium w wysoko?ci: Zadanie 2 dostawa ziemniaków i warzyw gr. II - 2 600,00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa owoców gr. I
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03222111 03222210 03222220 03222110 03222230 03222000 03222118 03222331 03222332 03222340 03222321 03222113 03222112 03222330 03222240 03222322
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
?ód?, Le?nica Wielka, Nowy Glinnik, Tomaszów Mazowiecki, Lubochnia, Zgierz, Kutno
II.2.4) Description des prestations:
Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia (tj.: parametry jako?ciowe, okres przydatno?ci do spo?ycia, opakowanie oraz inne wymagania) okre?lony zosta w Za??czniku Nr 1 do SIWZ. Banany 2 912,00 kg Cytryny 1 058,00 kg Pomara?cze 2 112,00 kg Mandarynki 2 228,00 kg Grejpfruty 928,00 kg Arbuz 392,00 kg Kiwi 1 246,00 kg Morele 456,00 kg Brzoskwinie 636,00 kg Winogrona 872,00 kg Jab?ka 16 220,00 kg Gruszki 1 452,00 kg Mango 46,00 kg Ananas 58,00 kg Nektarynki 576,00 kg
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2019 Fin: 31/12/2019 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy PZP) polegaj?cego na mo?liwo?ci zwi?kszenia podstawowego zakresu ilo?ciowego przedmiotu zamówienia okre?lonego co do asortymentu i ilo?ci w tabeli kolumna "Zakres podstawowy" - gwarantowanego Wykonawcy, maksymalnie o ilo?ci wykazane w tabeli kolumna "Zakres opcji". Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji b?dzie mia?o zastosowanie w ramach zawartej umowy wed?ug cen jednostkowych okre?lonych w umowie w wypadkach konieczno?ci zapewnienia ci?g?o?ci zaopatrywania osób ?ywionych. Uruchomienie prawa opcji nast?pi po wyczerpaniu ilo?ci produktów ?ywno?ciowych w zamówieniu podstawowym, poprzez zamówienia sk?adane na zasadach przewidzianych w umowie. Banany kg 4 368,00 Cytryny kg 1 587,00 Pomara?cze kg 3 168,00 Mandarynki kg 3 342,00 Grejpfruty kg 1 392,00 Arbuz kg 588,00 Kiwi kg 1 869,00 Morele kg 684,00 Brzoskwinie kg 954,00 Winogrona kg 1 308,00 Jab?ka kg 24 330,00 Gruszki kg 2 178,00 Mango kg 69,00 Ananas kg 87,00 Nektarynki kg 864,00
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca zobowi?zany jest wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert wadium w wysoko?ci: Zadanie 3 dostawa owoców gr. I - 3 000,00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa owoców gr. II
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03222333 03222330 03222334 03222313
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
?ód?, Le?nica Wielka, Nowy Glinnik, Tomaszów Mazowiecki, Zgierz, Kutno
II.2.4) Description des prestations:
Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia (tj.: parametry jako?ciowe, okres przydatno?ci do spo?ycia, opakowanie oraz inne wymagania) okre?lony zosta w Za??czniku Nr 1 do SIWZ Wi?nie 268,00 kg Czere?nie 336,00 kg ?liwki 638,00 kg Truskawki 358,00 kg
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2019 Fin: 31/12/2019 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy PZP) polegaj?cego na mo?liwo?ci zwi?kszenia podstawowego zakresu ilo?ciowego przedmiotu zamówienia okre?lonego co do asortymentu i ilo?ci w tabeli kolumna "Zakres podstawowy" - gwarantowanego Wykonawcy, maksymalnie o ilo?ci wykazane w tabeli kolumna "Zakres opcji". Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji b?dzie mia?o zastosowanie w ramach zawartej umowy wed?ug cen jednostkowych okre?lonych w umowie w wypadkach konieczno?ci zapewnienia ci?g?o?ci zaopatrywania osób ?ywionych. Uruchomienie prawa opcji nast?pi po wyczerpaniu ilo?ci produktów ?ywno?ciowych w zamówieniu podstawowym, poprzez zamówienia sk?adane na zasadach przewidzianych w umowie. Wi?nie kg 402,00 Czere?nie kg 504,00 ?liwki kg 957,00 Truskawki kg 537,00
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca zobowi?zany jest wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert wadium w wysoko?ci: Zadanie 4 dostawa owoców gr. II - 260,00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa soków owocowych i warzywnych 100 %
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15321000 15322000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Lieu principal d'exécution:
?ód?, Le?nica Wielka, Nowy Glinnik, Tomaszów Mazowiecki, Zgierz, Kutno
II.2.4) Description des prestations:
Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia (tj.: parametry jako?ciowe, okres przydatno?ci do spo?ycia, opakowanie oraz inne wymagania) okre?lony zosta w Za??czniku Nr 1 do SIWZ. Sok jab?kowy 100 % naturalny 224,00 l Sok jab?ko-czarna porzeczka 100 % naturalny 224,00 l Sok jab?ko-aronia 100 % naturalny 224,00 l Sok jab?ko-gruszka 100 % naturalny 224,00 l Sok pomidorowy 100 % naturalny 84,00 l
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2019 Fin: 31/12/2019 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Sok jab?kowy 100 % naturalny l 336,00 Sok jab?ko-czarna porzeczka 100 % naturalny l 336,00 Sok jab?ko-aronia 100 % naturalny l 336,00 Sok jab?ko-gruszka 100 % naturalny l 336,00 Sok pomidorowy 100 % naturalny l 126,00
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca zobowi?zany jest wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert wadium w wysoko?ci: Zadanie 5 dostawa soków owocowych i warzywnych 100 % 130,00 PLN
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamówienia Wykonawca w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp jest zobowi?zany z?o?y nast?puj?ce dokumenty w formie orygina?u lub kopii po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em przez Wykonawc lub osob (osoby) upowa?nion?, z zachowaniem sposobu reprezentacji: informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci - zgodnie z Za??cznikiem Nr 10 do SIWZ; o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne - zgodnie z Za??cznikiem Nr 11 do SIWZ Je?eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1: Lit. a - sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21; Lit. b - sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:- nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 lit. a) i lit. b), powinny by wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu Je?eli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 3), zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, której dokument mia dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed terminem sk?adania ofert. W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu z?o?onego przez Wykonawc?, Zamawiaj?cy mo?e zwróci si do w?a?ciwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu. O?wiadczenie, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 3 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y w postaci elektronicznej.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, i jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej zwi?zanej z przedmiotem zamówienia obejmuj?cej równie odpowiedzialno? ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrz?dzone przez wyprodukowane, dostarczone lub sprzedane towary (?rodki spo?ywcze) oraz spowodowane przez nie wykonanie lub nienale?yte wykonanie zamówienia w okresie ubezpieczenia na kwot minimum: Dla zadania 1 - o warto?ci nie mniejszej ni 38 700,00 PLN Dla zadania 2 - o warto?ci nie mniejszej ni 68 400,00 PLN Dla zadania 3 - o warto?ci nie mniejszej ni 80 000,00 PLN Dla zadania 4 - o warto?ci nie mniejszej ni 6 800,00 PLN Dla zadania 5 - o warto?ci nie mniejszej ni 3 400,00 PLN W przypadku z?o?enia oferty na wi?cej ni jedno zadanie Wykonawca zobowi?zany jest do posiadania ubezpieczenia OC o warto?ci nie mniejszej ni suma warto?ci dla poszczególnych zada
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e wykona?, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych równie wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jedn?) dostaw g?ówn?, odpowiadaj?c swoim rodzajem dostawie stanowi?cej przedmiot zamówienia tj. z podaniem warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu na rzecz którego dostawa zosta?a wykonana. Wykonawca obowi?zany jest do za??czenia dowodów potwierdzaj?cych, ?e dostawa zosta?a wykonana lub jest wykonywana nale?ycie. Dowodami o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert w post?powaniu. Warto? ka?dej (pojedynczej) dostawy winna by nie mniejsza ni?: Zadanie 1 dostawa ziemniaków i warzyw gr. I - 38 700,00 PLN Zadanie 2 dostawa ziemniaków i warzyw gr. II - 68 400,00 PLN Zadanie 3 dostawa owoców gr. I - 80 000,00 PLN Zadanie 4 dostawa owoców gr. I - 6 800,00 PLN Zadanie 5 dostawa soków owocowych i warzywnych 100 % - 3 400,00 PLN Je?eli Wykonawca sk?ada ofert na wi?cej ni jedno zadanie musi wykaza si do?wiadczeniem zdobytym poprzez zrealizowanie dostawy/dostaw na kwot stanowi?c sum kwot dla zada?, na które sk?ada ofert?. Wykonawca na wezwanie Zamawiaj?cego zobowi?zany b?dzie z?o?y wype?niony wykaz (Za??cznik Nr 8 do SIWZ) wraz z dokumentami potwierdzaj?cymi nale?yte wykonanie wskazanych w wykazie dostaw.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Wzór umowy stanowi Za??cznik nr 4 do SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 06/11/2018 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 06/11/2018 Heure locale: 13:00 Lieu:
31 Wojskowy Oddzia Gospodarczy, ul. Konstantynowska 85, 95-100 Zgierz, POLSKA.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
W celu potwierdzenia spe?nienia przez oferowane dostawy wymaga okre?lonych w SIWZ, Wykonawca sk?ada: Aktualn decyzj Pa?stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zak?adu do wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia niezwierz?cego. Podstawa prawna: art. 61 ustawy z dnia 25.8.2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (t.j. Dz.U.z 2018 r. poz.1541), lub Aktualne za?wiadczenie wydane przez Pa?stwow Inspekcj Sanitarn potwierdzaj?ce wpisanie do rejestru zatwierdzonych zak?adów produkcyjnych lub wprowadzaj?cych do obrotu ?ywno??, podlegaj?cych urz?dowej kontroli Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej (wzór zawiera za??cznik nr 6 do rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.5.2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotycz?cych rejestracji i zatwierdzenia zak?adów produkcyjnych lub wprowadzaj?cych do obrotu ?ywno? podlegaj?cych urz?dowej kontroli Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej Dz.U. z 2007 Nr 106 poz. 730). Aktualny dokument potwierdzaj?cy stosowanie wdro?onego systemu HACCP: - Certyfikat HACCP, wystawiony przez niezale?n?, akredytowan jednostk certyfikuj?c?; lub Za?wiadczenie w?a?ciwego organu Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej lub w?a?ciwego organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdro?onego systemu HACCP, wydane na podstawie art. 59 i art. 73 ust 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia; lub Protokó z kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez organy Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej, jako organ urz?dowej kontroli ?ywno?ci, w sk?ad którego wchodzi punkt zawieraj?cy pozytywn ocen opracowania, wdro?enia i utrzymania systemu HACCP na podstawie art. 59 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 25.8.2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia; W przypadku wykonawców oferuj?cych produkty wytwarzane w ramach produkcji pierwotnej zamiast dokumentu potwierdzaj?cego stosowanie wdro?onego systemu HACCP - wymagane b?dzie o?wiadczenie wykonawcy dotycz?ce wytwarzania zgodnie z zasadami GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) - wzór o?wiadczenia stanowi Za??cznik nr 9 do SIWZ.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
24/09/2018
 
 
C L A S S E    C P V
03212100 - Pommes de terre 
03221000 - Légumes 
03221100 - Légumes-racines et légumes-tubercules 
03221110 - Légumes-racines 
03221111 - Betteraves 
03221112 - Carottes 
03221113 - Oignons 
03221114 - Navets 
03221120 - Légumes-tubercules 
03221212 - Haricots verts 
03221230 - Poivrons 
03221240 - Tomates 
03221250 - Courgettes 
03221260 - Champignons 
03221270 - Concombres 
03221300 - Légumes à feuilles 
03221310 - Laitues 
03221410 - Choux blancs 
03221420 - Choux-fleurs 
03221430 - Brocolis 
03221440 - Choux de Bruxelles 
03222000 - Fruits et fruits à coque 
03222110 - Fruits tropicaux 
03222111 - Bananes 
03222112 - Ananas 
03222113 - Mangues 
03222118 - Kiwis 
03222210 - Citrons 
03222220 - Oranges 
03222230 - Pamplemousses 
03222240 - Tangerines 
03222313 - Fraises 
03222321 - Pommes 
03222322 - Poires 
03222330 - Fruits à noyau 
03222331 - Abricots 
03222332 - Pêches 
03222333 - Cerises 
03222334 - Prunes 
03222340 - Raisins 
15321000 - Jus de fruits 
15322000 - Jus de légumes