Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zgierz:Services de réparation et d'entretien de matériel médical

2023/S 227-714750  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Pologne-Zgierz: Services de réparation et d'entretien de matériel médical 2023/S 227-714750 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Sk?odowskiej-Curie w Zgierzu Numéro national d'identification: 000677636 Adresse postale: ul. Parz?czewska 35 Ville: Zgierz Code NUTS: PL712 ?ódzki Code postal: 95-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata D?ugosz - Kowalczyk - Kierownik Sekcji Zamówie? Publicznych Courriel: zamowienia@wss.zgierz.pl Téléphone: +48 427144332 Fax: +48 427144530 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.szpital.zgierz.pl Adresse du profil d'acheteur: https://wss-zgierz.logintrade.net/rejestracja/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Modernizacja rezonansu magnetycznego Numéro de référence: PN/XXXVII/2023
II.1.2) Code CPV principal 50421000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja rezonansu magnetycznego pracuj?cego w Zak?adzie Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Sk?odowskiej - Curie w Zgierzu.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 503 296.53 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL712 ?ódzki Lieu principal d'exécution:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Sk?odowskiej-Curie w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. Parz?czewska 35.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja rezonansu magnetycznego pracuj?cego w Zak?adzie Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Sk?odowskiej - Curie w Zgierzu.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: d?ugo?? okresu gwarancji / Pondération: 20 Prix - Pondération: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte Procédure accélérée Justification:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im Marii Sk?odowskiej - Curie w Zgierzu ma niesprawny rezonans magnetyczny. Brak dzia?aj?cego rezonansu magnetycznego dzia?a na niekorzy?? szpitala i pacjentów, którzy musz? by? przewo?eni na badania do innych placówek, cz?sto odleg?ych. Szpital korzystaj?c z bada? rezonansu magnetycznego na zewn?trz jest stratny finansowo, co pog??bia niekorzystn? sytuacj? szpitala. Przed?u?aj?ca si? sytuacja, niesprawnego sprz?tu medycznego nie le?y przede wszystkim w interesie publicznym. Tworzy dyskomfort dla pacjentów zwi?zany z oczekiwaniem na czczo na badania oraz niepotrzebne ryzyko dla zdrowia pacjentów zwi?zane z opó?nieniami w diagnostyce. Wp?ywa równie? na pogorszenie efektywno?ci pracy i produktywno?ci personelu medycznego na oddzia?ach w zwi?zku z konieczno?ci? ustalenia transportów i harmonogramów bada? wyjazdowych na badania rezonansu magnetycznego. Pozbawia mo?liwo?ci diagnostycznych dla pacjentów w stanie ci??kim nie kwalifikuj?cych si? do przewozów.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 198-618795
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Modernizacja rezonansu magnetycznego
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
06/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GE Medical Systems Polska Sp. z o. o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 509 840.40 PLN Valeur totale du marché/du lot: 3 503 296.53 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze ?rodków ochrony prawnej szczegó?owo reguluj? przepisy dzia?u VI ustawy - ?rodki ochrony prawnej (art. 179 - 198 g ustawy).
   2.  ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI przys?uguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list? organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodków ochrony prawnej, prowadzon? przez Prezesa Urz?du Zamówie? Publicznych.
   4.  Terminy wnoszenia odwo?a?:
   4. 1. Odwo?anie wnosi si?: w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób,
   4. 2. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu oraz wobec postanowie? SWZ, wnosi si? w terminie: 10 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Biuletynie Zamówie? Publicznych lub SWZ na stronie internetowej.
   4. 3. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt.
   4. 1. i
   4. 2. wnosi si?: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   5.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   5. 1. Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?ci lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5. 2. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5. 3. Odwo?anie podlega rozpoznaniu, je?eli: a) nie zawiera braków formalnych; b) uiszczono wpis (wpis uiszcza si? najpó?niej do dnia up?ywu terminu do wniesienia odwo?ania, a dowód jego uiszczenia do??cza si? do odwo?ania).
   5. 4. Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   6.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   6. 1. W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy ustawy nie stanowi? inaczej. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
   6. 2. Skarg? wnosi si? do s?du w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj?cego za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?ce jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
   6. 3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? mo?e wnie?? tak?e Prezes Urz?du. Prezes Urz?du mo?e tak?e przyst?pi? do tocz?cego si? post?powania. Do czynno?ci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o prokuraturze.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
20/11/2023 Modernizacja rezonansu magnetycznego 24/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
50421000 - Services de réparation et d'entretien de matériel médical