Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zgierz: Services sylvicoles

2020/S 99-237992  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure nÈgociÈe sans mise en concurrence Pologne-Zgierz: Services sylvicoles 2020/S 099-237992 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Grotniki NumÈro national d'identification: 7320016466 Adresse postale: ul. Ogrodnicza 6/8 Ville: Zgierz Code NUTS: PL71 Code postal: 95-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Grotniki, 95-100 Zgierz, ul. Ogrodnicza 6/8 Courriel: grotniki@lodz.lasy.gov.pl TÈlÈphone: +48 427190735 Fax: +48 427190736 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.grotniki.lodz.lasy.gov.pl/ http://www.grotniki.lodz.lasy.gov.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: jednostka pa?stwowa nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: trwale zrÛwnowa?ona gospodarka le?na
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie le?nictwa Zgierz NumÈro de rÈfÈrence: ZG.270.5.2020
II.1.2) Code CPV principal 77200000
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z pÛ?n. zm. ñ Ñustawa o lasachî) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie le?nictwa Zgierz. Standardy jako?ciowe odnosz?ce si do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamÛwienia, okre?la decyzja nr 126 Dyrektora Generalnego LasÛw Pa?stwowych z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie udost?pnienia jednolitych wzorÛw dokumentÛw oraz stosowania standardÛw jako?ciowych odnosz?cych si do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamÛwienia dotycz?cych zamawiania us?ug le?nych z zakresu gospodarki le?nej w jednostkach organizacyjnych LasÛw Pa?stwowych. Okre?lony z tej decyzji szczegÛ?owy opis standardu technologii wykonywania poszczegÛlnych prac le?nych wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamÛwienia zosta zawarty w za??czniku nr 5 do zaproszenia.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 39 367.67 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 77211000 77211100 77211200 77211300 77211400 77211500 77211600 77230000 77231000 77231200 77231600
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL71 Lieu principal d'exÈcution:
Teren le?nictwa Zgierz, Polska
II.2.4) Description des prestations:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamÛwienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, wynikaj?ce z za??cznika nr 1: ó ilo? roboczogodzin rh 1 497,27, ó ilo? godzin ci?gnikowych ch 65, ó pozyskanie i zrywka w m3 ñ 100.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Spe?nione s przes?anki art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamÛwie publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), tj.:
   1.  nie min? okres 3 lat od dnia udzielenia zamÛwienia podstawowego poniewa dla le?nictwa Zgierz umowa z Stefanem DegÛrskim prowadz?cym firm o nazwie Zak?ad Us?ug Le?nych Stefan DegÛrski zosta?a zawarta 24.1.2018;
   2.  zamÛwienie Ñz wolnej r?kiî ma polega na powtÛrzeniu podobnych us?ug, tj. us?ug z zakresu gospodarki le?nej;
   3.  zamÛwienie z Ñwolnej r?kiî by?o przewidziane w og?oszeniu 20.11.2017;
   4.  ca?kowita warto? zamÛwienia uwzgl?dnia?a wykonanie zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie le?nictwa Zgierz
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych Stefan DegÛrski NumÈro national d'identification: 8891001671 Adresse postale: ul. Chopina 1 Ville: Izbica Kujawska Code NUTS: PL71 Code postal: 87-865 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 37 892.37 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 39 367.67 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Warunki udzia?u w post?powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tych warunkÛw:
   1.  O udzielenie zamÛwienia mo?e ubiega si Wykonawca, ktÛry wyka?e brak podstaw do wykluczenia z post?powania w okoliczno?ciach, o ktÛrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13ñ22 ustawy Pzp oraz spe?nia, na poziomie opisanym poni?ej warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce:
   1. 1. posiadania uprawnie do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli przepisy prawa nak?adaj obowi?zek ich posiadania: Zamawiaj?cy odst?puje od opisu sposobu dokonywania oceny spe?niania warunkÛw w tym zakresie;
   1. 2. posiadania wiedzy i do?wiadczenia: Zamawiaj?cy odst?puje od opisu sposobu dokonywania oceny spe?niania warunkÛw w tym zakresie;
   1. 3. dysponowania odpowiednim potencja?em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamÛwienia: potencja techniczny: Zamawiaj?cy odst?puje od opisu sposobu dokonywania oceny spe?niania warunkÛw w tym zakresie. Osoby zdolne do wykonania zamÛwienia: Zamawiaj?cy odst?puje od opisu sposobu dokonywania oceny spe?niania warunkÛw w tym zakresie;
   1. 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiaj?cy odst?puje od opisu sposobu dokonywania oceny spe?niania warunkÛw w tym zakresie.
   2.  Ocena spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu nast?pi na podstawie przedstawionych przez Wykonawc nw. o?wiadcze i dokumentÛw.
   3.  Wykaz o?wiadcze i dokumentÛw, jakie maj dostarczy Wykonawcy w celu potwierdzenia spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz dokumentÛw, jakie maj dostarczy Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamÛwienia w okoliczno?ciach o ktÛrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13ñ22 ustawy Pzp:
   4. 1. Wykonawca zobowi?zany jest najpÛ?niej wraz z zawarciem umowy z?o?y nast?puj?ce dokumenty: a) jednolity europejski dokument zamÛwienia (JEDZ) (wg wzoru w za??czniku nr 4 do zaproszenia). Informacje zawarte w ww. dokumencie b?d stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu (instrukcja wype?nienia dokumentu znajduje si na stronie: (https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf)) Uwaga: W cz??ci IV: Kryteria kwalifikacji ñ Wykonawca mo?e ograniczy si do wype?nienia sekcji w cz??ci IV i nie musi wype?nia ?adnej z pozosta?ych sekcji w cz??ci IV. JEDZ nale?y z?o?y w formie elektronicznej. SzczegÛ?owe informacje zawarto w pkt 5 zaproszenia; b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu negocjacji ñ w formie dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em; c) o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ñ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ñ dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci (za??cznik nr 3) ñ w formie dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em; d) o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamÛwienia publiczne (za??cznik nr 3) ñ w formie dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em. https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/o-kio https://www.uzp.gov.pl/kio/o-kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy by zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp:
   1. 1. w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb;
   1. 2. odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu oraz postanowie SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiaj?cego;
   1. 3. odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt
   1. 1 i
   1. 2 SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia;
   1. 4. odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania;
   1. 5. odwo?anie wnosi si do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu;
   1. 6. odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   2.  Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, ktÛr wnosi si za po?rednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia KIO, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ñ Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
19/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de débardage 
77211000 - Services liés au débardage 
77211100 - Services d'exploitation forestière 
77211200 - Transport de grumes dans les forêts 
77211300 - Services de défrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'élagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liés à la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forêts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 
77231600 - Services de boisement