01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/09/2018
Date de péremption : 06/11/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zgierz: Volaille

2018/S 185-417958 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/09/2018 S185  - - Fournitures - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Zgierz: Volaille 2018/S 185-417958 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses 31 Wojskowy Oddzia Gospodarczy ul. Konstantynowska 85 Zgierz 95-100 Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Majewska TÈlÈphone: +48 261442100 Courriel: 31wog.zp@ron.mil.pl Fax: +48 261442101 Code NUTS: PL Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.31wog.wp.mil.pl http://www.31wog.wp.mil.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: www.31wog.wp.mil.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes l'adresse suivante:
31 Wojskowy Oddzia Gospodarczy ul. Konstantynowska 85 bud. 2 pok. 114 (Kancelaria Jawna) Zgierz 95-100 Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Majewska TÈlÈphone: +48 261442100 Courriel: 31wog.zp@ron.mil.pl Fax: +48 261442101 Code NUTS: PL Adresse(s) internet: Adresse principale: www.31wog.wp.mil.pl www.31wog.wp.mil.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Obrona
I.5) ActivitÈ principale DÈfense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa ?ywno?ci ñ dostawa mi?sa drobiowego i w?dlin drobiowych NumÈro de rÈfÈrence: 1/ZP/19
II.1.2) Code CPV principal 15112000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa drobiu i w?dlin z mi?sa drobiowego do magazynÛw 31 Wojskowego Oddzia?u Gospodarczego Zgierz i Przedszkoli Wojskowych nr 129 Nowy Glinnik i 147 Le?nica Wielka w 2019 r.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia (tj.: parametry jako?ciowe, okres przydatno?ci do spo?ycia, opakowanie oraz inne wymagania) zawiera za??cznik nr 1 do SIWZ.
   3.  Rodzaj, ilo?ci zamawianego asortymentu do poszczegÛlnych odbiorcÛw okre?la formularz cenowy - za??cznik nr 2 do SIWZ.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa drobiu
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15112000 15114000 15112300
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
?Ûd?, Nowy Glinnik 6, Le?nica Wielka, Zgierz, Kutno, TomaszÛw Mazowiecki, Le?nica Wielka - Osiedle 2
II.2.4) Description des prestations:
Noga z kurczaka mro?ona 690,00 kg Noga z kurczaka 1 750,00 kg Korpus z kurczaka 68,00 kg Filet z piersi kurczaka mro?ony 710,00 kg Filet z piersi kurczaka 1 476,00 kg Filet z piersi indyka mro?ony 148,00 kg Filet z piersi indyka 252,00 kg W?troba z kurczaka mro?ona 4,00 kg W?troba z kurczaka 274,00 kg ?o??dki kurczaka mro?one 92,00 kg ?o??dki kurczaka 182,00 kg Podudzie z kurczaka 96,00 kg Kurczak ?wie?y 100,00 kg
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 01/01/2019 Fin: 31/12/2019 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy PZP) polegaj?cego na mo?liwo?ci zwi?kszenia podstawowego zakresu ilo?ciowego przedmiotu zamÛwienia okre?lonego co do asortymentu i ilo?ci w tabeli kolumna ÑZakres podstawowyî ñ gwarantowanego Wykonawcy, maksymalnie o ilo?ci wykazane w tabeli kolumna ÑZakres opcjiî. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji b?dzie mia?o zastosowanie w ramach zawartej umowy wed?ug cen jednostkowych okre?lonych w umowie w wypadkach konieczno?ci zapewnienia ci?g?o?ci zaopatrywania osÛb ?ywionych. Uruchomienie prawa opcji nast?pi po wyczerpaniu ilo?ci produktÛw ?ywno?ciowych w zamÛwieniu podstawowym, poprzez zamÛwienia sk?adane na zasadach przewidzianych w umowie. Noga z kurczaka mro?ona 1 035,00 kg Noga z kurczaka 2 625,00 kg Korpus z kurczaka 102,00 kg Filet z piersi kurczaka mro?ony 1 065,00 kg Filet z piersi kurczaka 2 215,00 kg Filet z piersi indyka mro?ony 222,00 kg Filet z piersi indyka 378,00 kg W?troba z kurczaka mro?ona 6,00 kg W?troba z kurczaka 411,00 kg ?o??dki kurczaka mro?one 138,00 kg ?o??dki kurczaka 273,00 kg Podudzie z kurczaka 144,00 kg Kurczak ?wie?y 150,00 kg
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wykonawca zobowi?zany jest wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert wadium w wysoko?ci: Zadanie 1 - 1300,00 z (s?ownie z?otych: tysi?c trzysta z?otych i 00/100 z?otych)
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa w?dlin z mi?sa drobiowego
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15131130 15131135 15131500
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
?Ûd?, Nowy Glinnik 6, Le?nica Wielka, ?Ûd?, Zgierz, Kutno, TomaszÛw Mazowiecki, Le?nica Wielka - Osiedle 2
II.2.4) Description des prestations:
Kabanosy drobiowe 436,00 kg Kie?basa szynkowa drobiowa 206,00 kg Kie?basa krakowska drobiowa 182,00 kg Udko drobiowe w?dzone 356,00 kg ParÛwki drobiowe 502,00 kg Szynka drobiowa 394,00 kg Szynka z indyka 382,00 kg Mortadela drobiowa 151,00 kg Filet z piersi indyka w?dzony 10,00 kg
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 01/01/2019 Fin: 31/12/2019 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy PZP) polegaj?cego na mo?liwo?ci zwi?kszenia podstawowego zakresu ilo?ciowego przedmiotu zamÛwienia okre?lonego co do asortymentu i ilo?ci w tabeli kolumna ÑZakres podstawowyî ñ gwarantowanego Wykonawcy, maksymalnie o ilo?ci wykazane w tabeli kolumna ÑZakres opcjiî. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji b?dzie mia?o zastosowanie w ramach zawartej umowy wed?ug cen jednostkowych okre?lonych w umowie w wypadkach konieczno?ci zapewnienia ci?g?o?ci zaopatrywania osÛb ?ywionych. Uruchomienie prawa opcji nast?pi po wyczerpaniu ilo?ci produktÛw ?ywno?ciowych w zamÛwieniu podstawowym, poprzez zamÛwienia sk?adane na zasadach przewidzianych w umowie. Kabanosy drobiowe 654,00 kg Kie?basa szynkowa drobiowa 309,00 kg Kie?basa krakowska drobiowa 273,00 kg Udko drobiowe w?dzone 534,00 kg ParÛwki drobiowe 753,00 kg Szynka drobiowa 591,00 kg Szynka z indyka 573,00 kg Mortadela drobiowa 226,00 kg Filet z piersi indyka w?dzony 15,00 kg
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wykonawca zobowi?zany jest wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert wadium w wysoko?ci: Zadanie 2 - 1000,00 z (s?ownie z?otych: tysi?c z?otych i 00/100 z?otych)
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 1)W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamÛwienia Wykonawca w okoliczno?ciach, o ktÛrych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp jest zobowi?zany z?o?y nast?puj?ce dokumenty w formie orygina?u lub kopii po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em przez wykonawc lub osob (osoby) upowa?nion?, z zachowaniem sposobu reprezentacji (dotyczy wszystkich zada?): a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu; b) CiDGj, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu Do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wyklucz. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; c) o?w. wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostateczn. decyzji admin. o zaleganiu z uiszczaniem podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentÛw potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci ñ zgodnie z za??cznikiem nr 9 do SIWZ d) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamÛwienia publiczne - zgodnie z za??cznikiem nr 10 do SIWZ 2) Je?eli wykon. ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentÛw, o ktÛrych mowa w ust. 3 pkt 1) lit.: a) lit. a - sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rÛwnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktÛrym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktÛrej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21; b) lit. b - sk?ada dokument lub dokum. wystawione w kraju, w ktÛrym wykon. ma siedzib lub miejsce zam., potwierdz., ?e: ó nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci. 3) Dokum, o ktÛrych mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a) b), powinny by wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u w post. 4) Je?eli w kraju, w ktÛrym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktÛrej dokument dotyczy, nie wydaje si dokumentÛw, o ktÛrych mowa w ust. 3 pkt 2), zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykon., ze wskazaniem osoby albo osÛb uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktÛrej dokument mia dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gosp. w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawiony w terminach, o ktÛrych mowa w ust. 3 pkt 2). 5) W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu z?o?onego przez wykonawc?, zamawiaj?cy mo?e zwrÛci si do w?a?ciwych organÛw odpow. kraju, w ktÛrym wykonawca ma siedzib lub miejsce zam. lub miejsce zam. ma osoba, ktÛrej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokum. 6) Wykon. maj?cy siedzib na terytorium R Pj, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zam. poza terytor. R P, ktÛrej dotyczy dokument wskazany w ust. 3 pkt 1 lit a, sk?ada dokument, o ktÛrym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Je?eli w kraju, w ktÛrym miejsce zamieszk. ma osoba, ktÛrej dokument mia dot., nie wydaje si takich dokumen., zast?puje si go dokum zawier. o?wiadczenie tej osoby z?o?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administrac. albo organem samorz?du zawodow. lub gospodarczego w?a?c. ze wzgl?du na miejsce zam. tej osoby. Wystaw. nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed term. sk?ad ofert. 7) Wykon. sk?. JEDZ w wersji elektronicznej
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, i jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej zwi?zanej z przedmiotem zamÛwienia obejmuj?cej rÛwnie odpowiedzialno? ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrz?dzone przez wyprodukowane, dostarczone lub sprzedane towary (?rodki spo?ywcze) oraz spowodowane przez nie wykonanie lub nienale?yte wykonanie zamÛwienia w okresie ubezpieczenia na kwot minimum: Dla zadania 1 ñ o warto?ci nie mniejszej ni 36 600,00 PLN, Dla zadania 2 ñ o warto?ci nie mniejszej ni 26 900,00 PLN. W przypadku sk?adania oferty na oba zadania, Wykonawca wyka?e, i jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej o warto?ci nie mniejszej ni 63 500,00 PLN.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e wykona?, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych rÛwnie wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, co najmniej 1 (jednej) dostawy, odpowiadaj?cej swoim rodzajem dostawie stanowi?cej przedmiot zamÛwienia z podaniem warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu na rzecz ktÛrego dostawa zosta?a wykonana. Wykonawca obowi?zany jest do za??czenia dowodÛw potwierdzaj?cych, ?e dostawa zosta?a wykonana lub jest wykonywana nale?ycie. Dowodami o ktÛrych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktÛrego dostawy by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentÛw - o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert w post?powaniu. W przypadku dostaw nadal realizowanych Wykonawca zobowi?zany jest wykaza ich nale?yte wykonanie w kwocie, o ktÛrej mowa w poni?szej tabeli. Warto? ka?dej (pojedynczej) dostawy winna by nie mniejsza ni?: Nr zadania: Przedmiot zamÛwienia Warto? brutto w z?: Zadanie 1 Dostawa mi?sa drobiowego 36 600,00 PLN Zadanie 2 Dostawa w?dlin z mi?sa drobiowego 26 900,00 PLN Je?eli Wykonawca sk?ada ofert na wi?cej ni jedno zadanie musi wykaza si do?wiadczeniem zdobytym poprzez zrealizowanie dostaw na kwot odpowiadaj?c ka?demu z tych zada (je?eli Wykonawca sk?ada ofert np. na zadanie 1 i 2 musi wykaza?, i posiada do?wiadczenie zdobyte poprzez zrealizowanie min. jednej dostawy mi?sa drobiowego o warto?ci nie mniejszej ni 36 600,00 PLN oraz min. jednej dostawy w?dlin z mi?sa drobiowego o warto?ci nie mniejszej ni 26 900,00 PLN)
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
WzÛr umowy stanowi za?. nr 4 do SIWZ
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 06/11/2018 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 06/11/2018 Heure locale: 10:30 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego ñ budynek 3 Sala Konferencyjna, ul. Konstantynowska 85 w Zgierzu
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy spe?niaj wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego (art. 25 ust. 1 pkt. 2 p.z.p.)Wykonawca sk?ada: a) Aktualn decyzj Powiatowego Lekarza Weterynarii o zatwierdzeniu zak?adu do produkcji lub obrotu, okre?laj?c rodzaj i zakres dzia?alno?ci lub Aktualn decyzj Pa?stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zak?adu do wprowadzania do obrotu produktÛw pochodzenia zwierz?cego, nieobj?tego urz?dow kontrol organÛw Inspekcji Weterynaryjnej, okre?laj?c rodzaj i zakres dzia?alno?ci; Podstawa prawna: ustawa z dnia 25.8.2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz.U. z 2015 r. poz. 1225 z pÛ?n. zm.), ustawa z dnia 16.12.2005 roku o produktach pochodzenia zwierz?cego (Dz.U. z 2017 r. poz. 242 z pÛ?n.zm.). lub Aktualne za?wiadczenie wydane przez Pa?stwow Inspekcje Sanitarn potwierdzaj?ce wpisanie do rejestru zatwierdzonych zak?adÛw produkcyjnych lub wprowadzaj?cych do obrotu ?ywno??, podlegaj?cych urz?dowej kontroli Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej (wzÛr zawiera za??cznik nr 6 do rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.5.2007 r. w sprawie wzorÛw dokumentÛw dotycz?cych rejestracji i zatwierdzenia zak?adÛw produkcyjnych lub wprowadzaj?cych do obrotu ?ywno? podlegaj?cych urz?dowej kontroli Pa?stwowej Inspekcji sanitarnej Dz.U. z 2007 roku nr 106 poz. 730). b) Aktualny dokument potwierdzaj?cy stosowanie wdro?onego systemu HACCP: Certyfikat HACCP, wystawiony przez niezale?n?, akredytowan jednostk certyfikuj?c?: lub Za?wiadczenie w?a?ciwego organu Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej lub w?a?ciwego organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdro?onego systemu HACCP, wydane na podstawie art. 59 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia lub ProtokÛ z kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez organy Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej, jako organ urz?dowej kontroli ?ywno?ci, w sk?ad ktÛrego wchodzi punkt zawieraj?cy pozytywn ocen opracowania, wdro?enia i utrzymania systemu HACCP na podstawie art. 59 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 25.8.2006 roku o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz.U. 2018, poz. 1541).
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
24/09/2018
 
 
C L A S S E    C P V
15112000 - Volaille 
15112300 - Foies de volaille 
15114000 - Abats 
15131130 - Saucisses 
15131135 - Saucisses de volaille 
15131500 - Produits à base de volaille