Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zgorzelec:Services d'orientation

2023/S 98-306213  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Pologne-Zgorzelec: Services d'orientation 2023/S 098-306213 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Zarz?d Zlewni w Zgorzelcu. Adresse postale: Luba?ska 9A Ville: Zgorzelec Code NUTS: PL515 Jeleniog█rski Code postal: 59-900 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Rosa Courriel: anna.rosa@wroclaw.rzgw.gov.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://wroclaw.wody.gov.pl/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargowe Adresse du profil dÝacheteur: https://wroclaw.wody.gov.pl/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargowe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa osoba prawna
I.5) Activit╚ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Utrzymanie i doz█r przepompowni w Pomianowie Dolnym, Starym Paczkowie oraz Zbiornika Nowaki Num╚ro de r╚f╚rence: WR.ROZ.2710.5.2023
II.1.2) Code CPV principal 85312310 Services d'orientation
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest utrzymanie i doz█r przepompowni w Starym Paczkowie Pomianowie Dolnym oraz Zbiornika Nowaki. Zam█wienie sk?ada si? z nast?puj?cych cz??ci: Cz.
   1.  Utrzymanie i doz█r przepompowni Stary Paczk█w Cz.
   2.  Utrzymanie i doz█r przepompowni Pomian█w Dolny Cz.
   3.  Utrzymanie i doz█r Zbiornika Nowaki
   1.  Zatrudnienie pracownika do sta?ej obs?ugi Zbiornika Wodnego w Nowakach obecno?? pracownika codziennie oraz ca?odobowo w razie ci?g?ych opad█w deszczu
   2.  Wykonywanie pomiar█w stan█w w█d zgodnie z instrukcj? eksploatacji Zbiornika.
   3.  Prowadzenie na bie??co ksi??ki pracy i gospodarki wodnej na Zbiorniku.
   4.  Doz█r i pilnowanie stanu technicznego zapory przez sprawdzanie stanu technicznego ubezpiecze? skarp i korony, wyp?yw█w z drenowania.
   5.  Utrzymanie skarpy zapory czo?owej i bocznej po lewej stronie przelewu stokowego oraz odp?yw█w ze zbiornika poprzez koszenie - najmniej trzykrotnie w ci?gu roku.
   6.  Zg?aszanie brak█w w zasilaniu energetycznym i o?wietleniu obiektu
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 143 547.87 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Przepompownia Stary Paczk█w
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85312310 Services d'orientation
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL52 Opolskie
II.2.4) Description des prestations:
Utrzymanie i doz█r przepompowni w Starym Paczkowie, zakres czynno?ci w ramach zadania:
   1.  Zatrudnienie pracownika do sta?ej obs?ugi stacji pompowni w Starym Paczkowie obecno?? w dni robocze na stacji, a w czasie ci?g?ych opad█w deszczu lub innych nag?ych zdarze? losowych ca?odobowo r█wnie? w dni wolne od pracy.
   2.  Prowadzenie dozoru nad zbiornikiem, budynkiem pompowni i rowami w celu zapobie?enia niszczeniu skarp i urz?dze? upustowych, krat, klap zwrotnych ich dewastacji i kradzie?y.
   3.  Prowadzenie na bie??co ksi??ki pracy stacji pompowni oraz odnotowywanie awarii i przerw w pracy.
   4.  Doz█r i pilnowanie pracy agregat█w pompowych zgodnie z instrukcj? eksploatacji.
   5.  Obs?uga urz?dze? elektrycznych zgodnie z instrukcj?.
   6.  Wykonanie bie??cej konserwacji i drobnych remont█w na stacji pompowni i terenie wok█?, poprzez minimum trzykrotne wykaszanie skarp zbiornika dolotowego.
   7.  Oczyszczenie przepust█w dolotowych i wylotowego i terenu wok█? przepompowni wraz z komor? wylotow?, rozrzucanie kretowisk, wycinaniu krzak█w, usuwaniu ro?linno?ci p?ywaj?cej, oczyszczeniu kraty wlotowej oraz klap zwrotnych przez czyszczenie, konserwowanie.
   8.  Wykonanie konserwacji urz?dze? metalowych wewn?trz i na zewn?trz stacji pomp.
   9.  Utrzymanie w okresie zimowym urz?dze? spustowych i krat wlotowych w stanie wolnym od lodu. 10. Kontrola i utrzymanie w dobrym stanie znak█w i tablic na stacji i terenie przyleg?ym. 11. Wykonywanie innych czynno?ci i polece? zawartych w zakresie czynno?ci zgodnych z instrukcj? eksploatacji stacji pompowni w Starym Paczkowie.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie osoby odpowiedzialnej za utrzymanie i doz█r / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Przepompownia Pomian█w Dolny
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85312310 Services d'orientation
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL52 Opolskie
II.2.4) Description des prestations:
Utrzymanie i doz█r przepompowni w Pomianowie Dolnym, zakres czynno?ci w ramach zadania:
   1.  Zatrudnienie pracownika do sta?ej obs?ugi stacji pompowni w Pomian█w Dolny obecno?? w dni robocze na stacji, a w czasie ci?g?ych opad█w deszczu lub innych nag?ych zdarze? losowych ca?odobowo r█wnie? w dni wolne od pracy.
   2.  Prowadzenie dozoru nad zbiornikiem, budynkiem pompowni i rowami w celu zapobie?enia niszczeniu skarp i urz?dze? upustowych, krat, klap zwrotnych ich dewastacji i kradzie?y.
   3.  Prowadzenie na bie??co ksi??ki pracy stacji pompowni oraz odnotowywanie awarii i przerw w pracy.
   4.  Doz█r i pilnowanie pracy agregat█w pompowych zgodnie z instrukcj? eksploatacji.
   5.  Obs?uga urz?dze? elektrycznych zgodnie z instrukcj?.
   6.  Wykonanie bie??cej konserwacji i drobnych remont█w na stacji pompowni i terenie wok█?, poprzez minimum trzykrotne wykaszanie skarp zbiornika dolotowego.
   7.  Oczyszczenie przepust█w dolotowych i wylotowego i terenu wok█? przepompowni wraz z komor? wylotow?, rozrzucanie kretowisk, wycinaniu krzak█w, usuwaniu ro?linno?ci p?ywaj?cej, oczyszczeniu kraty wlotowej oraz klap zwrotnych przez czyszczenie, konserwowanie.
   8.  Wykonanie konserwacji urz?dze? metalowych wewn?trz i na zewn?trz stacji pomp.
   9.  Utrzymanie w okresie zimowym urz?dze? spustowych i krat wlotowych w stanie wolnym od lodu. 10. Kontrola i utrzymanie w dobrym stanie znak█w i tablic na stacji i terenie przyleg?ym. 11. Wykonywanie innych czynno?ci i polece? zawartych w zakresie czynno?ci zgodnych z instrukcj? eksploatacji stacji pompowni w Pomianowie, czy?ciwo, styczniki) . 12. Wyw█z nieczysto?ci p?ynnych (szambo).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie osoby odpowiedzialnej za utrzymanie i doz█r / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zbiornik Wodny Nowaki
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85312310 Services d'orientation
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL52 Opolskie
II.2.4) Description des prestations:
Zakres obowi?zk█w zwi?zanych z utrzymaniem i dozorem Zbiornika Wodnego w Nowakach wynika z nast?puj?cych czynno?ci:
   1.  Zatrudnienie pracownika do sta?ej obs?ugi Zbiornika Wodnego w Nowakach obecno?? pracownika codziennie oraz ca?odobowo w razie ci?g?ych opad█w deszczu
   2.  Wykonywanie pomiar█w stan█w w█d zgodnie z instrukcj? eksploatacji Zbiornika.
   3.  Prowadzenie na bie??co ksi??ki pracy i gospodarki wodnej na Zbiorniku.
   4.  Doz█r i pilnowanie stanu technicznego zapory przez sprawdzanie stanu technicznego ubezpiecze? skarp i korony, wyp?yw█w z drenowania.
   5.  Utrzymanie skarpy zapory czo?owej i bocznej po lewej stronie przelewu stokowego oraz odp?yw█w ze zbiornika poprzez koszenie - najmniej trzykrotnie w ci?gu roku.
   6.  Zg?aszanie brak█w w zasilaniu energetycznym i o?wietleniu obiektu
   7.  Lokalizacja wyciek█w, uszkodze? skarp i budowli.
   8.  Og█lny doz█r nad stanem wa?█w, budowli pi?trz?cych i upustowych oraz budynku str█?█wki.
   9.  Wykonanie bie??cej konserwacji i drobnych remont█w na zaporze i terenie wok█? str█?█wki, poprzez cz?ste wykaszanie traw, rozrzucanie kretowisk, likwidacji drobnych wsi?k█w, zgodnie z instrukcj? eksploatacji Zbiornika Wodnego w Nowakach. 10. Utrzymanie czysto?ci wok█? zbiornika, budynku i wewn?trz budynku str█?█wki. 11. Sta?a konserwacja urz?dze? wyci?gowych i innych cz??ci metalowych zapory. 12. Utrzymanie przelewu stokowego i odp?yw█w poni?ej w stanie wolnym od zanieczyszcze?. 13. Utrzymanie w okresie zimowym urz?dze? spustowych w stanie wolnym od lodu. 14. Kontrola i utrzymanie w dobrym stanie znak█w i tablic na zbiorniku. 15. Inne czynno?ci i polecenia zawarte w zakresie czynno?ci zgodnym z instrukcj? eksploatacji Zbiornika Wodnego w Nowakach.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie osoby odpowiedzialnej za utrzymanie i doz█r / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2023/S 033-096744
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Przepompownia Stary Paczk█w
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
21/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Gminna Sp█?ka Wodna Num╚ro national d'identification: 7531326583 Adresse postale: Rynek 1 Ville: Paczk█w Code NUTS: PL524 Opolski Code postal: 48-370 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 33 104.50 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 35 278.10 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Przepompownia Pomian█w Dolny
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
11/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Gminna Sp█?ka Wodna Num╚ro national d'identification: 7531326583 Adresse postale: Rynek 1 Ville: Paczk█w Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 48-370 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 66 209.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 70 161.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Zbiornik Wodny Nowaki
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
11/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Gminna Sp█?ka Otm█ch█w Num╚ro national d'identification: 7531022469 Ville: Otmuch█w Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 48-385 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 44 234.37 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 53 802.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
"Zgodnie z USTAW? z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 kwietnia 2022 r. Poz. 835 - Art.
   7. 
   1.  Z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo zam█wie? publicznych wyklucza si?: 1) wykonawc? oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okre?lonych w rozporz?dzeniu 765/2006 i rozporz?dzeniu 269/2014 albo wpisanego na list? na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list? rozstrzygaj?cej o zastosowaniu ?rodka, o kt█rym mowa w art. 1 pkt 3, przedmiotowej ustawy; 2) wykonawc? oraz uczestnika konkursu, kt█rego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia?aniu praniu pieni?dzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okre?lonych w rozporz?dzeniu 765/2006 i rozporz?dzeniu 269/2014 albo wpisana na list? lub b?d?ca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta?a wpisana na list? na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list? rozstrzygaj?cej o zastosowaniu ?rodka, o kt█rym mowa w art. 1 pkt 3, przedmiotowej ustawy; 3) wykonawc? oraz uczestnika konkursu, kt█rego jednostk? dominuj?c? w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze?nia 1994 r. o rachunkowo?ci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach okre?lonych w rozporz?dzeniu 765/2006 i rozporz?dzeniu 269/2014 albo wpisany na list? lub b?d?cy tak? jednostk? dominuj?c? od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta? wpisany na list? na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list? rozstrzygaj?cej o zastosowaniu ?rodka, o kt█rym mowa w art. 1 pkt 3, przedmiotowej ustawy.
   2.  Wykluczenie nast?puje na okres trwania okoliczno?ci okre?lonych w ust.
   1. , powy?ej" Podstawa wykluczenia wykonawc█w wynika r█wnie? bezpo?rednio z przepis█w Artyku?u 5k Rozporz?dzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie w brzmieniu: ĐArtyku? 5k
   1.  Zakazuje si? udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zam█wie? publicznych lub koncesji obj?tych zakresem dyrektyw w sprawie zam█wie? publicznych, a tak?e zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)˝e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)˝f) i lit. h)˝j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)˝e) i lit. g)˝i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)˝d), lit. f)˝h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udzia?em: a) obywateli rosyjskich lub os█b fizycznych lub prawnych, podmiot█w lub organ█w z siedzib? w Rosji; b) os█b prawnych, podmiot█w lub organ█w, do kt█rych prawa w?asno?ci bezpo?rednio lub po?rednio w ponad 50 % nale?? do podmiotu, o kt█rym mowa w lit. a) niniejszego ust?pu; lub c) os█b fizycznych lub prawnych, podmiot█w lub organ█w dzia?aj?cych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o kt█rym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ust?pu, w tym podwykonawc█w, dostawc█w lub podmiot█w, na kt█rych zdolno?ci polega si? w rozumieniu dyrektyw w sprawie zam█wie? publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % warto?ci zam█wienia.ţ
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587840 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat termin█w sk?adania odwo?a?:
   1.  Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach okre?lonych dla warto?ci zam█wienia r█wnej lub przekraczaj?cej kwoty okre?lone w przepisach okre?lonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
   2.  ?rodkami ochrony prawnej, o kt█rych mowa w pkt 1, s?:
   2. 1. odwo?anie;
   2. 2. skarga do s?du.
   3.  Kwestie dotycz?ce odwo?ania uregulowane s? w art. 513˝578 ustawy Pzp.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom i uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s? w art. 579˝590 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
18/05/2023 Utrzymanie i doz█r przepompowni w Pomianowie Dolnym, Starym Paczkowie oraz Zbiornika Nowaki 23/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
85312310 - Services d'orientation