Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zielona G█ra: Appareils pour fractures, broches et plaques

2021/S 65-164564  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Pologne-Zielona G█ra: Appareils pour fractures, broches et plaques 2021/S 065-164564 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej G█rze sp. z o.o. Num╚ro national d'identification: 970773231 Adresse postale: ul. Zyty 26 Ville: Zielona G█ra Code NUTS: PL432 Zielonog█rski Code postal: 65-046 Pays: Pologne Point(s) de contact: Paulina Hojsak Courriel: tz1@szpital.zgora.pl T╚l╚phone: +48 683296609 Fax: +48 683255808 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.szpital.zgo.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Sukcesywne dostawy implant█w do zespole z?ama wraz z udost?pnieniem zamawiaj?cemu niezb?dnych specjalistycznych narz?dzi (instrumentarium) do implantacji przedmiotowych wyrob█w Num╚ro de r╚f╚rence: TZ.372.79.2020
II.1.2) Code CPV principal 33141770 Appareils pour fractures, broches et plaques
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia s sukcesywne dostawy implant█w do zespole z?ama wraz z udost?pnieniem zamawiaj?cemu niezb?dnych specjalistycznych narz?dzi (instrumentarium) do implantacji przedmiotowych wyrob█w. Zam█wienie podzielone zosta?o na 3 cz??ci (zadania): ˇ zadanie nr 1: sukcesywne dostawy implant█w do zespole z?ama (gwo?dzie ?r█dszpikowe, udowe, pi?towe), ˇ zadanie nr 2: sukcesywne dostawy implant█w do zaopatrzenia z?ama miednicy, ˇ zadanie nr 3; sukcesywne dostawy implant█w do zespole z?ama (p?yty do z?ama bli?szej i dalszej nasady ko?ci udowej i p?yty stabilizuj?ce kr?tarzowe). Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawarty zosta w za??cznikach nr od 2 do 4 do SIWZ ˝ Formularze cenowo-techniczne dla odpowiednich zada?/cz??ci zam█wienia.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 491 850.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Sukcesywne dostawy implant█w do zespole z?ama (gwo?dzie ?r█dszpikowe, udowe, pi?towe)
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141770 Appareils pour fractures, broches et plaques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Zielonog█rski Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba zamawiaj?cego: Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej G█rze sp. z o.o., ul. Zyty 26, 65-046 Zielona G█ra.
II.2.4) Description des prestations:
Sukcesywne dostawy implant█w do zespole z?ama (gwo?dzie ?r█dszpikowe, udowe, pi?towe). Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 2 do SIWZ Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr
   1. 
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: termin uzupe?nienia banku / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Oferta musi by zabezpieczona wadium. Szczeg█?owy opis formy i sposobu wnoszenia wadium zamawiaj?cy zawar w tre?ci rozdzia?u XIX SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Sukcesywne dostawy implant█w do zespole z?ama (p?yty do z?ama bli?szej i dalszej nasady ko?ci udowej i p?yty stabilizuj?ce kr?tarzowe)
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141770 Appareils pour fractures, broches et plaques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Zielonog█rski Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba zamawiaj?cego: Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej G█rze sp. z o.o., ul. Zyty 26, 65-046 Zielona G█ra.
II.2.4) Description des prestations:
Sukcesywne dostawy implant█w do zespole z?ama (p?yty do z?ama bli?szej i dalszej nasady ko?ci udowej i p?yty stabilizuj?ce kr?tarzowe). Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 4 do SIWZ Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr
   3. 
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: termin uzupe?nienia banku / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Oferta musi by zabezpieczona wadium. Szczeg█?owy opis formy i sposobu wnoszenia wadium zamawiaj?cy zawar w tre?ci rozdzia?u XIX SIWZ.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2020/S 252-635408
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : TZ.TA.372.79.1.2020
Lot n : 1 Intitul╚:
Sukcesywne dostawy implant█w do zespole z?ama (gwo?dzie ?r█dszpikowe, udowe, pi?towe)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
18/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Johnson & Johnson Poland sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 666 400.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 719 130.96 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : TZ.TA.372.79.3.2020
Lot n : 3 Intitul╚:
Sukcesywne dostawy implant█w do zespole z?ama (p?yty do z?ama bli?szej i dalszej nasady ko?ci udowej i p?yty stabilizuj?ce kr?tarzowe)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
18/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Johnson & Johnson Poland sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 793 950.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 857 007.25 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
I. Do oferty nale?y do??czy?: ˇ Jednolity europejski dokument zam█wienia w postaci elektronicznej, ˇ pe?nomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawcy(-█w) ubiegaj?cego(-ych) si o udzielenie zam█wienia publicznego, ˇ dow█d wniesienia wadium: a) w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieni??nej nale?y do??czy do oferty orygina dokumentu potwierdzaj?cego wniesienie wadium, b) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieni??nej, zalecane jest do??czenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu: ˇ zobowi?zanie innych podmiot█w do oddania wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia publicznego, o ile wykonawca korzysta z sytuacji innych podmiot█w na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy. II. Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania wykonawc?(-█w) w przypadkach, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12˝23 ustawy (przes?anki wykluczenia obligatoryjne). Z post?powania o udzielenie zam█wienia zamawiaj?cy wykluczy tak?e wykonawc?(-█w) w przypadkach przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy. III. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia wykonawcy z post?powania, o kt█rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca przekazuje, stosownie do tre?ci art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiaj?cego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o kt█rych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o kt█rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc nie prowadz do zak?█cenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zam█wienia. IV. Wykonawca, kt█rego oferta zostanie najwy?ej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z post?powania o udzielenie zam█wienia zostanie wezwany do z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze i dokument█w (aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokument█w): ˇ informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, ˇ o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, albo ˝ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ˝ dokument█w potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci, ˇ o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienia publiczne, ˇ odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Ci?g dalszy z pkt VI.4.3.
   6. 3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg mo?e wnie? tak?e Prezes Urz?du. Prezes Urz?du mo?e tak?e przyst?pi do tocz?cego si post?powania. Do czynno?ci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. ˝ Kodeks post?powania cywilnego o prokuraturze.
   6. 4. Skarga powinna czyni zado? wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawiera oznaczenie zaskar?onego orzeczenia, przytoczenie zarzut█w, zwi?z?e ich uzasadnienie, wskazanie dowod█w, a tak?e wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmian orzeczenia w ca?o?ci lub w cz??ci.
   6. 5. W post?powaniu tocz?cym si na skutek wniesienia skargi nie mo?na rozszerzy ??dania odwo?ania ani wyst?powa z nowymi ??daniami.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.Zasady, terminy oraz spos█b korzystania ze ?rodk█w ochrony prawnej szczeg█?owo reguluj przepisy dzia?u VI ustawy ˝ ?rodki ochrony prawnej (art. 179 ˝ 198 g ustawy).
   2.  ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI przys?uguj wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz SIWZ, przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodk█w ochrony prawnej, prowadzon przez Prezesa Urz?du Zam█wie Publicznych.
   4.  Terminy wnoszenia odwo?a?:
   4. 1. Odwo?anie wnosi si?: w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b,
   4. 2. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu oraz wobec postanowie SIWZ, wnosi si w terminie: 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
   4. 3. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt
   4. 1 i
   4. 2 wnosi si?: w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   5.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   5. 1. Odwo?anie powinno wskazywa czynno?ci lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5. 2. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5. 3. Odwo?anie podlega rozpoznaniu, je?eli: a) nie zawiera brak█w formalnych; b) uiszczono wpis (wpis uiszcza si najp█?niej do dnia up?ywu terminu do wniesienia odwo?ania, a dow█d jego uiszczenia do??cza si do odwo?ania).
   5. 4. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   6.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   6. 1 W post?powaniu tocz?cym si wskutek wniesienia skargi stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. ˝ Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy ustawy nie stanowi inaczej. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot lub dzie ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
   6. 2. Skarg wnosi si do s?du w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj?cego za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?ce jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem.
   6. 3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg mo?e wnie? tak?e Prezes Urz?du. Prezes Urz?du mo?e tak?e przyst?pi do tocz?cego si post?powania. Do czynno?ci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. ˝ Kodeks post?powania cywilnego o prokuraturze. cd. w pkt VI.3.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
30/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33141770 - Appareils pour fractures, broches et plaques