01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/01/2019
Date de péremption : 28/01/2019
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zielona GÛra: Consommables mÈdicaux

2019/S 5-006842 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

08/01/2019
S5
- - Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Zielona GÛra: Consommables mÈdicaux

2019/S 005-006842

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2018/S 247-567982)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej GÛrze Sp. z o.o.
970773231
ul. Zyty 26
Zielona GÛra
65-046
Pologne
Point(s) de contact: Bogumi?a Ziobrowska
TÈlÈphone: +48 683296214
Courriel: tz1@szpital.zgora.pl
Fax: +48 683255808
Code NUTS: PL432 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bip.szpital.zgo.pl

www.bip.szpital.zgo.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Sukcesywne dostawy ob?o?e pola operacyjnego, zestawÛw zabiegowych, serwet, fartuchÛw ochronnych, ubra operacyjnych, podk?adÛw rolek medycznych, majtek jednokrotnego u?ytku, markerÛw skÛrnych oraz strz...

NumÈro de rÈfÈrence: TZ.372.81.2018

II.1.2)
Code CPV principal
33140000

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia s sukcesywne dostawy ob?o?e pola operacyjnego, zestawÛw zabiegowych, serwet, fartuchÛw ochronnych, ubra operacyjnych, podk?adÛw rolek medycznych, majtek jednokrotnego u?ytku, markerÛw skÛrnych oraz strzygarek chirurgicznych i ostrzy do strzygarek. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawieraj za??czniki nr 2-14 do SIWZ. Oferowany wyrÛb medyczny winien by dopuszczony do obrotu i u?ywania zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa, w szczegÛlno?ci z ustaw z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 211) oraz aktami wykonawczymi do niej. Realizacja przedmiotu zamÛwienia nast?pi na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie okre?lonym w SIWZ i jej za??cznikach.We wszystkich przypadkach, w ktÛrych ze wzgl?du na specyfik przedmiotu zamÛwienia wskazano pochodzenie materia?Ûw i urz?dze dopuszcza si stosowania materia?Ûw i urz?dze rÛwnowa?nych.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
04/01/2019

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 247-567982

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 25/01/2019

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 28/01/2019

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 25/01/2019

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 28/01/2019

Heure locale: 10:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
33140000 - Consommables médicaux 
33199000 - Vêtements pour personnel médical