Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Zielona G█ra: Consommables m╚dicaux autres que chimiques usage unique et consommables h╚matologiques

2020/S 69-163781  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Avis d'attribution de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Zielona G█ra: Consommables m╚dicaux autres que chimiques usage unique et consommables h╚matologiques 2020/S 069-163781 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Uniwersytecki im. K.Marcinkowskiego w Zielonej G█rze Sp. z o.o. Num╚ro national d'identification: 970773231 Adresse postale: ul. Zyty 26 Ville: Zielona G█ra Code NUTS: PL432 Code postal: 65-046 Pays: Pologne Point(s) de contact: Sylwia Czarnecka Courriel: tz1@szpital.zgora.pl T╚l╚phone: +48 683296214 Fax: +48 683255808 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bip.szpital.zgo.pl www.bip.szpital.zgo.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Sukcesywne dostawy pediatrycznych zestaw█w do nak?ucia ?y?y, punkcji op?ucnej, zestaw█w do drena?u klatki piersiowej, zestaw█w ?ywieniowych, cewnik█w, klips█w naczyniowych, uk?ad█w oddechowych, spr... Num╚ro de r╚f╚rence: TZ.372.53.2019
II.1.2) Code CPV principal 33141000
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia s sukcesywne dostawy pediatrycznych zestaw█w do nak?ucia ?y?y, punkcji op?ucnej, zestaw█w do drena?u klatki piersiowej, zestaw█w ?ywieniowych, cewnik█w, klips█w naczyniowych, uk?ad█w oddechowych, sprz?tu jednokrotnego u?ytku do aparat█w do wspomagania oddychania oraz respirator█w i zestaw█w infuzyjnych. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawieraj za??czniki nr 2˝12 do SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 814 630.10 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Sukcesywne dostawy zestaw█w do nak?ucia ?y?y centralnej dla doros?ych
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141200 33141240 33141620
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej G█rze Sp. z o.o., ul. Zyty 26, 65-046 Zielona G█ra, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Sukcesywne dostawy zestaw█w do nak?ucia ?y?y centralnej dla doros?ych. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj?cy kierowa si nast?puj?cymi kryteriami:
   1.  cena ofertowa = 80 pkt;
   2.  termin dostawy cz??ciowej = 20 pkt.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Sukcesywne dostawy pediatrycznych zestaw█w do nak?ucia ?y?y centralnej, akcesori█w do zestaw█w (filtr█w, kranik█w, z??czek, przed?u?ek ramp kranikowych), cewnik█w p?pkowych, zestaw█w ?ywieniowych oraz...
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141200 33141240 33141620
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej G█rze Sp. z o.o., ul. Zyty 26, 65-046 Zielona G█ra, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Sukcesywne dostawy pediatrycznych zestaw█w do nak?ucia ?y?y centralnej, akcesori█w do zestaw█w (filtr█w, kranik█w, z??czek, przed?u?ek ramp kranikowych), cewnik█w p?pkowych, zestaw█w ?ywieniowych oraz work█w chroni?cych dzieci przed utrat ciep?a. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 3 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj?cy kierowa si nast?puj?cymi kryteriami:
   1.  cena ofertowa = 80 pkt;
   2.  termin dostawy cz??ciowej = 20 pkt.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Sukcesywne dostawy zestaw█w do przezsk█rnej tracheostomii metod Griggsa, bezpiecznych zestaw█w do punkcji op?ucnej, ??cznik█w obrotowych z portem do bronchoskopu oraz pediatrycznych zestaw█w do drena...
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141200 33141240 33141620
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej G█rze Sp. z o.o., ul. Zyty 26, 65-046 Zielona G█ra, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Sukcesywne dostawy zestaw█w do przezsk█rnej tracheostomii metod Griggsa, bezpiecznych zestaw█w do punkcji op?ucnej, ??cznik█w obrotowych z portem do bronchoskopu oraz pediatrycznych zestaw█w do drena?u klatki piersiowej. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 4 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj?cy kierowa si nast?puj?cymi kryteriami:
   1.  cena ofertowa = 80 pkt;
   2.  termin dostawy cz??ciowej = 20 pkt.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Sukcesywne dostawy zestaw█w cewnik█w czasowych do dializ ostrych z ramionami prostymi i zakrzywionymi
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141200 33141240
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej G█rze Sp. z o.o., ul. Zyty 26, 65-046 Zielona G█ra, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Sukcesywne dostawy zestaw█w cewnik█w czasowych do dializ ostrych z ramionami prostymi i zakrzywionymi. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 5 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj?cy kierowa si nast?puj?cymi kryteriami:
   1.  cena ofertowa = 80 pkt;
   2.  termin dostawy cz??ciowej = 20 pkt.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Sukcesywne dostawy cewnik█w dializacyjnych permanentnych do hemodializy
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141200 33141240
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej G█rze Sp. z o.o., ul. Zyty 26, 65-046 Zielona G█ra, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Sukcesywne dostawy cewnik█w dializacyjnych permanentnych do hemodializy. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 6 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj?cy kierowa si nast?puj?cymi kryteriami:
   1.  cena ofertowa = 80 pkt;
   2.  termin dostawy cz??ciowej = 20 pkt.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Sukcesywne dostawy uk?ad█w oddechowych dla doros?ych, dzieci i noworodk█w
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33162000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej G█rze Sp. z o.o., ul. Zyty 26, 65-046 Zielona G█ra, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Sukcesywne dostawy uk?ad█w oddechowych dla doros?ych, dzieci i noworodk█w. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 7 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj?cy kierowa si nast?puj?cymi kryteriami:
   1.  cena ofertowa = 80 pkt;
   2.  termin dostawy cz??ciowej = 20 pkt.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Sukcesywne dostawy przed?u?aczy do dializy Y oraz koreczk█w do kaniuli podobojczykowej
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33181100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej G█rze Sp. z o.o., ul. Zyty 26, 65-046 Zielona G█ra, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Sukcesywne dostawy przed?u?aczy do dializy Y oraz koreczk█w do kaniuli podobojczykowej. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 8 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj?cy kierowa si nast?puj?cymi kryteriami:
   1.  cena ofertowa = 80 pkt;
   2.  termin dostawy cz??ciowej = 20 pkt.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Sukcesywne dostawy sprz?tu jednokrotnego u?ytku do aparat█w do nieinwazyjnego wspomagania oddychania noworodk█w oraz respirator█w posiadanych przez zamawiaj?cego (uk?ad█w oddechowych, czapeczek, masec...
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 33171100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej G█rze Sp. z o.o., ul. Zyty 26, 65-046 Zielona G█ra, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Sukcesywne dostawy sprz?tu jednokrotnego u?ytku do aparat█w do nieinwazyjnego wspomagania oddychania noworodk█w oraz respirator█w posiadanych przez zamawiaj?cego (uk?ad█w oddechowych, czapeczek, maseczek nosowych, filtr█w, kom█r, zastawek wydechowych) oraz zestaw█w infuzyjnych. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 9 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj?cy kierowa si nast?puj?cymi kryteriami:
   1.  cena ofertowa = 80 pkt;
   2.  termin dostawy cz??ciowej = 20 pkt.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Sukcesywne dostawy klips█w naczyniowych tytanowych i polimerowych
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej G█rze Sp. z o.o., ul. Zyty 26, 65-046 Zielona G█ra, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Sukcesywne dostawy klips█w naczyniowych tytanowych i polimerowych. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 10 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj?cy kierowa si nast?puj?cymi kryteriami:
   1.  cena ofertowa = 80 pkt;
   2.  termin dostawy cz??ciowej = 20 pkt.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Sukcesywne dostawy wk?u naczyniowych (introducer█w) 6F
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33123000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej G█rze Sp. z o.o., ul. Zyty 26, 65-046 Zielona G█ra, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Sukcesywne dostawy wk?u naczyniowych (introducer█w) 6F. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 11 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj?cy kierowa si nast?puj?cymi kryteriami:
   1.  cena ofertowa = 80 pkt;
   2.  termin dostawy cz??ciowej = 20 pkt.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Sukcesywne dostawy wk?u naczyniowych 4F i 5F
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33123000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej G█rze Sp. z o.o., ul. Zyty 26, 65-046 Zielona G█ra, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Sukcesywne dostawy wk?u naczyniowych 4F i 5F. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera za??cznik nr 12 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj?cy kierowa si nast?puj?cymi kryteriami:
   1.  cena ofertowa = 80 pkt;
   2.  termin dostawy cz??ciowej = 20 pkt.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2019/S 133-326343
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : TZ.372.53.1.2019
Lot n : 1 Intitul╚:
Sukcesywne dostawy zestaw█w do nak?ucia ?y?y centralnej dla doros?ych
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
21/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Teleflex Polsska Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 522-308-64-03 Adresse postale: ul. ?ywirki i Wigury 16A Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Code postal: 02-092 Pays: Pologne Courriel: tenders.pl@teleflex.com T╚l╚phone: +48 224624032 Fax: +48 224853005
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 195 082.59 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 195 082.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : TZ.372.53.2.2019
Lot n : 2 Intitul╚:
Sukcesywne dostawy pediatrycznych zestaw█w do nak?ucia ?y?y centralnej, akcesori█w do zestaw█w (filtr█w, kranik█w, z??czek, przed?u?ek ramp kranikowych), cewnik█w p?pkowych, zestaw█w ?ywieniowych oraz...
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
21/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Vygon Polska Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 113-009-35-49 Adresse postale: ul. Francuska 39/6 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Code postal: 03-905 Pays: Pologne Courriel: biuro@vygon.pl T╚l╚phone: +48 226172697 Fax: +48 226171854
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 186 244.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 186 244.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : TZ.372.53.3.2019
Lot n : 3 Intitul╚:
Sukcesywne dostawy zestaw█w do przezsk█rnej tracheostomii metod Griggsa, bezpiecznych zestaw█w do punkcji op?ucnej, ??cznik█w obrotowych z portem do bronchoskopu oraz pediatrycznych zestaw█w do drena...
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : TZ.372.53.2019
Lot n : 4 Intitul╚:
Sukcesywne dostawy zestaw█w cewnik█w czasowych do dializ ostrych z ramionami prostymi i zakrzywionymi
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
05/11/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Teleflex Polska Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 522-308-64-03 Adresse postale: ul. ?wirki i Wigury 16A Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Code postal: 02-092 Pays: Pologne Courriel: tenders.pl@teleflex.com T╚l╚phone: +48 224624032 Fax: +48 224853005
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 54 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 33 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : TZ.372.53.5.2019
Lot n : 5 Intitul╚:
Sukcesywne dostawy cewnik█w dializacyjnych permanentnych do hemodializy
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
05/11/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Teleflex Polska Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 522-308-64-03 Adresse postale: ul. ?wirki i Wigury 16A Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Code postal: 02-092 Pays: Pologne Courriel: tenders.pl@teleflex.com T╚l╚phone: +48 224624032 Fax: +48 224853005
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 84 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 68 160.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 6
Lot n : 6 Intitul╚:
Sukcesywne dostawy uk?ad█w oddechowych dla doros?ych, dzieci i noworodk█w
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : TZ.372.53.7.2019
Lot n : 7 Intitul╚:
Sukcesywne dostawy przed?u?aczy do dializy Y oraz koreczk█w do kaniuli podobojczykowej
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
21/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PHU Anmar Sp. z o.o. Sp. K.
Num╚ro national d'identification: 646-253-80-85 Adresse postale: ul. Strefowa 22 Ville: Tychy Code NUTS: PL22C Code postal: 43-100 Pays: Pologne Courriel: dzp@anmar.tychy.pl T╚l╚phone: +48 323271696 Fax: +48 327806531
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 4 400.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 4 346.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : TZ.372.53.8.2019
Lot n : 8 Intitul╚:
Sukcesywne dostawy sprz?tu jednokrotnego u?ytku do aparat█w do nieinwazyjnego wspomagania oddychania noworodk█w oraz respirator█w posiadanych przez zamawiaj?cego (uk?ad█w oddechowych, czapeczek, masec...
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
21/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Dutchmed PL Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 554-023-08-29 Adresse postale: ul. Szajnochy 14 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL613 Code postal: 85-738 Pays: Pologne Courriel: dutchmed@dutchmed.pl T╚l╚phone: +48 523453115 Fax: +48 523453115
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 296 280.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 295 517.50 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : TZ.372.53.9.2019
Lot n : 9 Intitul╚:
Sukcesywne dostawy klips█w naczyniowych tytanowych i polimerowych
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
29/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Beryl Med Poland Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 532-178-69-98 Adresse postale: ul. Z?otej Jesieni 58 Ville: J█zef█w Code NUTS: PL92 Code postal: 05-410 Pays: Pologne Courriel: w.stankiewicz@beryl-med.com T╚l╚phone: +48 227894828 Fax: +48 227893661
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 32 081.76 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 23 880.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : TZ.372.53.10.2019
Lot n : 10 Intitul╚:
Sukcesywne dostawy wk?u naczyniowych (introducer█w) 6F
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
23/12/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Medtronic Poland Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 952-100-02-89 Adresse postale: ul. Polna 11 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Code postal: 00-633 Pays: Pologne Courriel: rs.wawtenders@medtronic.com T╚l╚phone: +48 223122191 Fax: +48 224656952
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 12 600.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 8 400.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 11
Lot n : 11 Intitul╚:
Sukcesywne dostawy wk?u naczyniowych 4F i 5F
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Ci?g dalszy z pkt VI.4.3
   6. 4. Skarga powinna czyni zado? wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawiera oznaczenie zaskar?onego orzeczenia, przytoczenie zarzut█w, zwi?z?e ich uzasadnienie, wskazanie dowod█w, a tak?e wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmian orzeczenia w ca?o?ci lub w cz??ci.
   6. 5. W post?powaniu tocz?cym si na skutek wniesienia skargi nie mo?na rozszerzy ??dania odwo?ania ani wyst?powa z nowymi ??daniami.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.Zasady, terminy oraz spos█b korzystania ze ?rodk█w ochrony prawnej szczeg█?owo reguluj przepisy dzia?u VI ustawy ˝ ?rodki ochrony prawnej (art. 179 ˝ 198 g ustawy).
   2.  ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI przys?uguj wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz SIWZ, przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodk█w ochrony prawnej, prowadzon przez Prezesa Urz?du Zam█wie Publicznych.
   4.  Terminy wnoszenia odwo?a
   4. 1. Odwo?anie wnosi si?: w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b,
   4. 2. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu oraz wobec postanowie SIWZ, wnosi si w terminie: 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
   4. 3. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt
   4. 1. i
   4. 2. wnosi si?: w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   5.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   5. 1. Odwo?anie powinno wskazywa czynno?ci lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5. 2. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5. 3. Odwo?anie podlega rozpoznaniu, je?eli: a) nie zawiera brak█w formalnych; b) uiszczono wpis (wpis uiszcza si najp█?niej do dnia up?ywu terminu do wniesienia odwo?ania, a dow█d jego uiszczenia do??cza si do odwo?ania).
   5. 4. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   6.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   6. 1 W post?powaniu tocz?cym si wskutek wniesienia skargi stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. ˝ Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy ustawy nie stanowi inaczej. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot lub dzie ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
   6. 2. Skarg wnosi si do s?du w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj?cego za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?ce jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem.
   6. 3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg mo?e wnie? tak?e Prezes Urz?du. Prezes Urz?du mo?e tak?e przyst?pi do tocz?cego si post?powania. Do czynno?ci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. ˝ Kodeks post?powania cywilnego o prokuraturze. Ci?g dalszy w pkt VI.3.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
03/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33123000 - MatÚriel pour exploration cardio-vasculaire 
33140000 - Consommables mÚdicaux 
33141000 - Consommables mÚdicaux autres que chimiques Ó usage unique et consommables hÚmatologiques 
33141100 - Pansements; clips, sutures, ligatures 
33141200 - CathÚters 
33141240 - Accessoires de cathÚter 
33141620 - Trousses mÚdicales 
33162000 - Appareils et instruments pour bloc opÚratoire 
33171100 - Instruments pour l'anesthÚsie 
33181100 - Appareils d'hÚmodialyse